Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТИ   ТА   ЗАВДАННЯ : Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕСТИ   ТА   ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

магниевый скраб beletage

Тестові завдання

1. Відповідальність за зберігання оброблених документів на підприємстві несе:

а) головний бухгалтер або орган (особа), уповноважений вести був)         власник або уповноважений ним орган (посадова особа), який

здійснює керівництво підприємством;

г)         архів.

Бухгалтерський облік. Практикум   55

 

2.         Який із перелічених елементів методу бухгалтерського обліку розглядається як спосіб безперервного суцільного нагляду за

об’єктами обліку:

в)         документація;

г)         бухгалтерський баланс і звітність.

3.         Обов’язкові реквізити будь-якого документа;

а)         номер документа, назва підприємства;

б назва підприємства, печатка підприємства; в назва підп^иємства дата документа; г) дата документа, підпис керівника.

4.         Первинний нагляд здійснюється з метою: ;

в складання первинних документів; г)складанняподатковоїзвітності.

5.         Первинний обліковий документ — це будь-який матеріальний носій даних про;

а)об’єктиоблі^;

б)         об’єкти обліку, який зафіксував операцію в момент її здійснення;

в)         об’єкти обліку, який дозволяє юридично підтвердити факт здійснення операції.

6.         Формальна перевірка документів — це перевірка;

а) повноти і правильності заповнення реквізитів; б правильності підрахунку вартісних показників;

в)         законності здійснення операдії;

г)         факту здіснення операції.

7.         Арифметична перевірка документів — це перевірка;

а) повноти і правильності заповнення реквізитів; б правильності підрахунку вартісних показників;

в)         законності здійснення операції;

            МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТИ                  

№ тесту          1          2          3          4          5          6          7

№ відповіді    г          в          г          в          в          в          б

 

56        Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

г)         факту здійснення операції.

 

ЗАДАЧІ   ДЛЯ   РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача  4.1

Знайдіть в табл. 4.1 відповідність кожної групи документів за озна-кою класифікації:

Таблщя4.1

 

№ з/п  Ознака класифікащї   Групи документів

1          За призначенням      Внутрішні, зовнішні

2          За порядком складання        Разові, накопичувальні

3          За способом відображення опе-рацій        Розпорядчі, виправдні (виконавчі), бухгал-терського оформлення, комбіновані

4          За місцем складання Первинні, зведені

Задача  4.2

Визначте в табл. 4.2 приналежність наведених документів відпові-дно до класифікації:

Таблиця 4.2

 

Документи     Класифікаційна ознака

 

            знїченням       За порядком складання  За способбр=я операцій         c3^=

1. Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер                                        

2. Платіжна відомість на вида-чу заробітної плати                                            

3. Платіжне доручення банку на списання грошових коштів                                        

4. Рахунок-фактура                                      

Задача  4.3

Визначте 4.3 строки зберігання бухгалтерських документів в архіві підприємства:

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Таблиця 4.3

 

№ з/п  Види документів       Термш зберігання

1          Бухгалтерські звіти і баланси підприємств, пояснювальні запи-ски до них:

зведенарічна

річна

квартальна     ? ? ?

2          Первинні документи і додатки до них, які фіксують факти здій-снення господарських операцій      ?

3          Особові рахунки працівників, службовців, студентів      ?

4          Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості  ?

5          Облікові регістри: інвентарні картки, доручення, журнали облі-ку, Головна книга, документи про інвентаризацію і т. ін.           ?

 

Задача  4.4

Складання документів:

Ситуація 1. Касир ТОВ «Дубрава» Ромашок С.В. 10 жовтня     р.

отримала в «Укрсиббанк. » по чеІсу № 8065421 готівку в сумі 1200 __рн.

на господарські витрати Кошти оприбутковано прибутковим касовим

ордером № 64 від 10.10.      р.

Касовий ордер підписано головним бухгалтером Левицькою І.В. та касиром Рома^юк С.В. Скласти прибутковий касовий ордер.

Ситуація 2. 15 жовтня ____ р. бухгалтер ТОВ «^брава» Гиренко О.В. виписала видатковий касовий ордер №38навида^заробітної

плати робітнику Король О.І. в сумі 2625 грн. 20 коп. за роботи, виконані при ліквідації обладнання згідно з договором підряд? № 12 від 08

жовтня __р. на основі акту приймання виконаних робіт № 6 від

14.10.  р.

Касовий ордер підписано керівником ТОВ «Дубрава» Колчановим В.М., головним бухгалтером Левицькою І.В. та касиром Романюк С.В. Робі-тником Король О.І. пред’явлено паспорт серії АА № 936252, виданий 21.12.82 р.Ленінським РВ УМВС України уВінницькій області.

Ситуація 3. Бухгалтером ТОВ «Дубрава» складено платіжне дору-чення на перерахування в бюджет іюдатку на доходи фізичних осіб, утриманого із заробітної плати працівників. Розглянути форму платі-жного доручення та його реквізити.

Ситуація 4. 10 грудня           р. ТОВ «Дубрава» отримало ві__ ТОВ

«Янтар» через Сомова Н.О. за дорученням № 54 від 09 грудня р.

товари                       

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Назва  Одиниця виміру       Кількість         Цша     Сума

М'ясорубка електрична        шт.      50        560-00            33 600,00

ПДВ, 20 %                                         6720,00

До оплати                                         40 320,00

Відпустив                              (Приймак)

Прийняв                                (Сомов)

Скласти прибуткову накладну.