Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРИКЛАДИ   РОЗВ’ЯЗАННЯ   ЗАДАЧ : Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПРИКЛАДИ   РОЗВ’ЯЗАННЯ   ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

магниевый скраб beletage

Задача  П.3.1

3 метою засвоєння облікової термінології знайш в табл.3.1 відповідне зна-чення для кожного з наведених термінів.

Таблщя3.1

 

№ з/п  Термш Визначення

1          Подвійний за-пис     Систематизований перелік рахунків бухгалтерського облі-ку, що використовуються для реєстрації господарських операцій

2          Аналітичний рахунок           Спосіб відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

3          Синтетичний рахунок         Рахунки, які деталізують інформацію про об’єкти обліку

4          План рахунків            Узагальнює показники по економічно однорідних групах засобів, джерел їх утворення і господарських операцій в ірошовомувимірнику

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАДАЧІ П.3.1

 

№ з/п терміну

 

12        34

 

№ відповіді

 

23        41

 

Задача  П.3.2

Накреслити схеми рахунків Т-подібної форми, записати наведені суми за-лишків відповідно по дебету чи кредиту рахунка. Після цього скласти реєст

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

раційний журнал господарських операцій (табл. 3.2), встановити кореспонде-нцію рахунків по кожній з них, користуючись Планом рахунків, підрахувати підсумок реєстраційного журналу.

Записати в схеми рахунків по операціях заводу «Вектор» суми залишків за

даними балансу на 31 січня            p.:

 

Основні засоби         97 100

Виробничі запаси (матеріали)         42 280

Поточний рахунок в банку  26 120

Розрахунки з оплати праці  14 000

Статутний капітал    109 200

Фінансові результати (прибуток)    6000

Короткострокові кредити банку     16 800

Заборгованість бюджету за податками      15 000

Баланс            326 500

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ЗАВОДУ «ВЕКТОР» ЗА ЛЮТИЙ          P., ГРН.

 

1          Одержано в касу з поточного рахунка       1800

2          Видана з каси заробітна плата працівникам         10 680

3          Видано з каси під звіт на господарські витрати    580

4          Списані витрати підзвітних сум на виробництво            520

5          Прийняті в касу залишки підзвітних сум   60

6          Внесено на поточний рахунок залишок грошей в касі     8200

7          Надійшли на склад від постачальників матеріали — 13 600, крім то-го ПДВ — 2720            16 320

8          Зараховано на поточний рахунок кредит банку   20 000

9          Відпущено на виробництво зі складу матеріали   16 000

10        Перераховано з поточного рахунку погашення заборгованості поста-чальникам за матеріали         15 000

11        Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості бан-ку по короткострокових кредитах            6000

            Разом  95 160

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Складаємо журнал операцій заводу «Вектор» за лютий  р.

Таблиця 3.2

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ЗАВОДУ «ВЕКТОР» ЗА ЛЮТИЙ  Р.

 

№ з/п  Зміст операщй           Кореспондуючі рахунки      Сума

 

           

            Дебет  Кредит           Часткова        Загальна

1          Одержано в касу з поточного рахунка       30        31                    19400

2          Видано з каси заробітну плату        66        30                    10680

3          Видано з каси під звіт на господарські витрати    37        30                    580

4          Списані витрага підзвітних сум на ви-робництво           23        37                    520

5          Прийняті в касу залишки підзвітних сум   30        37                    60

6          Внесено на поточний рахунок зали-шок грошей в касі   31        30                    8200

7          Надійшли на склад від постачальників матеріали, крім того ПДВ-2720            20 64   63 63               13600

2720

8          Зараховано на поточний рахунок кре-дит банку  31        60                    20000

9          Відпущено на виробництво зі складу матеріали   23        20                    16000

10        Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості постачаль-никам за матеріали      63            31                    15000

11        Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості банку по короткострокових кредитах            60        31                    6000

Разом  -          -          95160

Записати кореспонденцію на схеми рахунків. Знайти дебетові і кредитові обороти, визначити сальдо.

Примітка: При рознесенні операцій на рахунки, яюцо вони відсутні (не було залишкш на початок місяця), їх відкривають, вказуточи, що сальдо дорш-іпоєнулю.

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

РАХУНКИ ЗАВОДУ «ВЕКТОР» ЗА ЛЮТИЙ      Р.

10        20

Основні засоби         К         Д         Виробничі запаси

 

С-до

97 100

Об.      —        Об.      —

С-до

97 100

 

С-до    42 280 10)      

7)         13 600

            16 000

Об.      13 600 Об.      16 000

С-до    39 880

 

д          Каса    К

С-до    —                   

1)         19 400             2) 10 680

5)         60                    3)              580 6)             8200

Об.      19 460 Об.          19 460

С-до    —       

 

Д         Рахунки          в банках              К

С-до 6) 9)       26 120

20 000 1) 19 400 11) 15 000 12) 6000

Об.      28 200 Об.          40 400

С-до    13 920

 

д          Розрахунки з різними       v дебіторами

С-до 3)           580      4)         520

5)         60

Об.      580      Об.          580

С-до    —       

 

к

23 Виробництво

д

 

С-до   

4) 10)  520 16 000     

Об.      16 520 Об.

С-до    16 520

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Д            Статутний капітал            К          Д         Короткострокові позики         К

            С-до       109 200       12)           6000           С-до    16 800

                       

            9)         20 000

Об.            —  Об.            —  Об.           6000          Об.      20 000

            С-до       109 200       С-до    30 800

 

д

 

Розрахунки за податками й платежами

 

к

 

д

 

Фінансові результати

 

к

 

            С-до        15 000

8)         2720   

Об.      2720    Об.            —

            С-до        12 280

 

С-до    6000

Об.      —        Об.      —

С-до    6000

 

Д       Розрахунки з постачаль-       К никами та підрядниками

 

Д        Розрахунки за виплатами        К працівникам

 

            15 000 С-до    4500

11)      

            7) 8)    13 600

2720

Об.      15 000 Об.      16 320

            С-до    5820

 

С-до    14 000

10) 10 680

Об.      —        Об.      —

С-до    3320

 

Після визначення сальдо на рахунках складаємо баланс на кінець лютого р. (табл. 3.3)

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Таблиця 3.3

БАЛАНС ЗАВОДУ «ВЕКТОР» НА 28 ЛЮТОГО            Р.

 

Актив Пасив

Господарські засоби S          Джерела утворення господарських засобів           S

Основні засоби         97 100 Статутний капітал    109 200

Виробничі запаси     39 880 Прибуток       6000

Виробництво            16 520 Короткострокові позики      30 800

Грошові кошти          13 920 Заборгованість постачальникам     5820

                        Заборгованість бюджету      12 280

                        Заборгованість з оплати праці        3320

Разом  167 420           Разом  167 420

Задача   П.3.3

Завдання:

1.         Відкрити схеми синтетичних та аналітичних рахунків і записати в них початкові залишки.

2.         Записати кожну операцію послідовно в реєстраційний журнал господар-ських операцій та схеми синтетичних і аналітичних рахунків.

3.         Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках.

4.         Звірити підсумкові дані і скласти баланс на кінець звітаого періоду.

ВИПИСКА ЗАЛИШКІВ ЗА СТАТТЯМИ БАЛАНСУ

ТОВ «АЛЬФА» НА 31 БЕРЕШЯ     р.

 

Основні засоби         300 000

Виробництво            10 200

Каса в національній валюті 500

Поточний рахунок у банку  36 000

Заборгованість підзвітних осіб        700

Статутний капітал    326 000

Заборгованість підприємства підзвітним особам 200

Заборгованість постачальникам     800

Баланс            327 000

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Виписка залишків no незакінчених розрахунках з підзвітними особами на 31 березня       p.:

1.         Начальник виробнщтва Басюк O.K. — залишок авансу 200 грн.

2.         Продавець Хоменко П.О. — аванс на службове відрядження 500 грн.

3.         Експедитор Романюк О.Ф. — перевитрата по авансовому звіту 200 грн.

4.         Бухгалтер Сорока П.П. — залишки відсутні.

Таблиця 3.4

 

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ «АЛЬФА» ЗА КВІТЕНЬ

 

р.

 

Зміст операщї Сума, грн.

1. Звіт касира за 6 квітня. Надійшло по чеку на господарські потреби  300

2. Звіт касира за 10 квітня. Видано під звіт: Басюк O.K. на господарсь-кі потреби — 100 грн., Романюк О.Ф. перевитрату по авансовому звіту — 200 грн.       300

3. Виписка з поточного рахунку. Списано по платіжному дорученню № 38 відділку зв’язку для переказу в Київ, товарознавцю Хоменку П.О. під звіт у зв’язку з продовженням відрядження   945

4. Авансовий звіт Басюк O.K. Витрачено на виробничі потреби         86

5. Звіт касира за 15квітня. Одержано від Басюк O.K. залишок по аван-совому звіту — 14 грн., по чеку на господарські витрати — 200 грн.   214

6. Звіт касира за 16 квііня. Видано під звіт: Басюк O.K. на господарські потреби — 120 грн., Романюку О. Ф. на транспортні витрати — 80 грн. 200

7. Авансові звіти. Списуються витрачені суми на виробничі потреби по звітах: Хоменка П.О. — 845 грн., Романюка О. Ф. — 80 грн., Басюк O.K. — 105 грн.        1030

8. Звіт касира за 29 квітня. Надійшло від Басюк O.K. Залишок по аван-совомузвіту   15

9. Звіт касира за 30 квітня. Внесено на поточний рахунок         29

Разом  3119

П0",Жч',м/іТзни'

Складемо реєстраційний ж__рнал господарських операцій ТОВ «Альфа» за

даними табл. 3.4 за квітень р.

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Таблиця 3.5

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ТОВ «АЛЬФА» ЗА КВІТЕНЬ          Р.

 

№ з/п  Зміст операцій           Кореспондуючі рахунки      Сума

 

           

            Дебет  Кредит           Часткова        Загальна

1          Звіт касира за 6 квітня. По чеку на господарські потреби           301      311                  300

2          Звіт касира за 10 квітня. Видано під звіт: Басюк O.K. на господарсь-кіпотреби— 100 грн., Романюку О.Ф. — 200грн.        372      301      100 200           300

3          Виписка з поточного рахунку.

Списано для переказу в Київ това-рознавцю Хоменку П.О. під звіт    372      311                  945

4          Авансовий звіт Басюк O.K.

Витрачено на виробничі потреби  23        372                  86

5          Звіт касира за 15 квітня. Одержа-но від Басюк O.K. залишок авансу — 14 грн., по чеку на господарські витрати — 200 грн.  301      372 311           14 200 214

6          Звіт касира за 16 квітня. Видано під звіт: Басюк O.K. — 120 грн., Романюку О.Ф. — 80 грн.          372            301      120 80 200

7          Авансові звіти. Списуються ви-трачені суми на виробничі потреби по звітах: Хоменко П.О. — 845 грн., Романюка О.Ф. — 80 грн., Ба-сюк O.K. — 105 грн.          23        372      845 80 105      1030

8          Звіт касира за 29 квітня. Надійш-ло від Басюк O.K. залишок авансу     301      372                  15

9          Звіт касира за 30 квітня. Внесено на поточний рахунок  311      301                  29

            Разом  —        —                    3119

Запишемо кореспонденцію на відкриті рахунки синтетичного та аналі-тичного обшку, мдповідно вказуючи номер операщї за реєстращйним жу-рналом.

Бухгалтерський облік. Практикум

 

СИНТЕТИЧШ РАХУНКИ ТОВ «АЛЬФА» ЗА КВІТЕНЬ Р.

 

10 Д                 Основні засоби                 К            д          23 Виробництво                   К

С-до        30 000                    С-до    10 200

           

            4)

7)         86 1030          

Об.             — Об.             — Об.      1116    Об.

С-до       300 000                   С-до    11316 

 

к

д

30 Каса

 

С-до    500      2)         300

1)         300     

           

 

5)         214      6)         200

8)         15        9)         29

Об.      529      Об.      529

С-до    500     

 

Д         Рахунки          в банках         к

С-до    36 000 1)

3) 5)    300

945 200

9)         29       

           

 

Об.      29        Об.      1445

С-до    34 584

 

к

д          ^озрахунки з підзвітними        v особами

С-до    700      С-до    200

2)         300      4)         86

3)         945      5)         14

6)         200      7)         1030

                        8)         15

Об.      1445    Об.      1145

С-до    200      С-до    600

 

Статутний капітал

С-до       326 800

Об.      —        Об.      —

С-до       326 800

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ ТОВ «АЛЬФА»

ЗА РОЗРАХУНКАМИ 3 ШДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ЗА КВІТЕНЬ      Р.

372      372

Д         БасюкО.К.     К         Д         Хоменко П.О.            К

 

С-до    200      4) 5)    86 14   С-до    500      7)        

2)         100     

           

            3)         945     

            845

6)         120      7) 8)    105 15                                   

Об.      220      Об.      220      Об.      945      Об.      845

С-до    200                             С-до    600     

372      372

Д         РоманюкО.Ф.            К         Д         СорокаП.П.    К

 

                        С-до    200      С-до   

           

            7)         80                   

2)         200                                        

6)         80                                          

Об.      280      Об.      80        Об.             — Об.             —

            С-до    —        С-до   

Примітка:

1.         Кожна господарська операція записується одночасно на синтетичних і аналітичнихрахунках.

2.         При визначенні залишків на рахунку 372 «Розрахунки з підзвітаими особами» слід визначити їх в аналітичних рахунках, а потім переносити на си-нтетичний рахунок 372.

Для перевірки записів у рахунках складаємо оборотні відомості по синте-тичних і аналітичних рахунках (табл. 3.6 та 3.7).

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Таблиця3.6

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ

ТОВ «АЛЬФА» ЗА КВІТЕНЬ          Р.

 

№ з/п  Найменування рахунка        Сальдо на 01.04        Оборот за квітень     Сальдо на 30.04

 

           

            дебет   кредит            дебет   кредит            дебет   кредит

10        Основні засоби         300 000           —        —        —        300 000           —

13        Знос основних за-собів                   20 400 —        —        —        20 400

23        Виробництво            10 200 —        1116    —        11 316 —

301      Каса    500      —        529      529      500     

311      Поточні рахунки в національній валюті    36 000 —        29        1445    34 584

372      Розрахунки з під-звітними особами           700      200      1445    1145    800     

40        Статутний капітал    —        326 800           —        —        —        326 800

            Разом  347 400           347 400           3119    3119    347 200           347 200

Примітка: Обороти по дебету і кредиту рахунків слід звірити з підсумком реєстраційного журналу (табл. 3.5).

Таблиця3.7

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ

ПО РОЗРАХУНКАХ 3 ШДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ТОВ «АЛЬФА»

ЗА КВІТЕНЬ  р.

 

№ з/п  Найменування рахунка        Сальдо на 01.04        Оборот за квітень     Сальдо на 01.05

 

           

            дебет   кредит            дебет   кредит            дебет   кредит

1          Басюк O.K.    200      —        220      220      200      —

2          Хоменко П.О.            500      —        945      845      600      —

3          Романюк О.Ф.           —        200      280      80        —        —

4          Сорока П.П.   —        —        —        —        —        —

            Разом  700      200      1445    1145    800      —

Підсумок цієї оборотної відомості звіряємо в оборотній відомості синтети-чних рахунків (табл. 3.6) із записами по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітни-миособами».

Дані повинні буш однаковими.

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

ЗАДАЧІ   ДЛЯ   РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача  3.1

Записати в схеми рахунків по операціях ТОВ «Рута» початкові залишки за статгами балансу:

Таблиця 3.8

БАЛАНС ТОВ «РУТА» НА 30 ЧЕРВНЯ    Р.

 

Актив Пасив

Статті Сума, грн.      Статті Сума, грн.

Основні засоби         1 138 200        Статутний капітал    1 300 000

Знос основних засобів         3600    Прибуток       59 000

Матеріали      194 000           Заборгованість банку за кре-дитами          40 000

Поточний рахунок в банку  95 000 Заборгованість бюджету за податками      20 000

Заборгованість підзві-тних осіб      200      Заборгованість з оплати праці        7000

Заборгованість різних дебіторів      4900    Заборгованість різним креди-торам           2700

Разом  1 428 700        Разом  1 428 700

ЗАПИСАТИ В РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ (ДИВ. ТАБЛ. 3.5)

ОПЕРАЦІЇ ТОВ «РУТА» ЗА ЛИПЕНЬ       P.:

Одержано в касу: з поточного рахунка 25 800 грн. і від підзвітної особи неви-користані аванси — 200 грн., усього 26 000 грн.

Надійшли на склад від постачальників матеріали на суму 48300 грн., паливо — 11 700 грн., усього 60 000 грн.

Зараховано на поточний рахунок: короткостроковий кредит банку — 27 000 грн., від різних дебіторів — 1300 грн. та внесок гшівки з каси — 300 грн., усього 28600 грн.

 

Перераховано з поточного рахунка: в погашення заборгованості постачальни-кам — 21 000 грн., різним кредиторам — 1900 грн. і в погашення кредиту бан-ку — 15 000 грн., усього 37 900 грн.

 

Видано з поточного рахунка готівкою: на заробітну плату — 12 000 грн., на го-сподарські потреби — 800 грн., усього — 12 800 грн.

Відпущено зі складу і витрачено на виробництво: матеріали — 12 500 грн. і па-ливо — 4400 грн., усього —16 900 грн.

 

Видано з каси: заробітна плата — 37000 грн., під звіт на господарські потреби — 500 грн., кредиторам в погашення заборгованості — 800 грн. та внесено на поточний рахунок — 200 грн., усього 38 500 грн.

 

Шдсумок всіх операцій 220 700 грн.

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Підрахуваш обороти no ___ахунках, визначити в них кінцеві залишки і скласти баланс на кінець липня року.

Задача  3.2

Записати в схеми рахунків по операціях початкові залишки за статтами балансу молокозаводу на 31 серпня (грн.):

•          основні засоби — 1 207 500;

•          матеріали — 205 000; каса — 200; . поточний рахунок — 145 300;

.           розрахунк^зрізнимидебіторами- 350;

.           статушийкаштал- 1 471 250;

.           прибуток- 48 000;

•          розрахунки з постачальниками- 36 200;

•          розрахунки з оплати праці — 1900;

. розрахунки з різними кредиторами - 1000. Валюта балансу складає 1 558 350.

ОПЕРАЦІЇ МОЛОКОЗАВОДУ ЗА ВЕРЕСЕНЬ   P.:

Прийнято у касу: з поточного рахунка для видачі заробітної плати — 1000 грн. і на господарські потреби — 400 грн., від різних дебіторів — 350 грн., усього — 1750 грн.

Надійшли на склад від постачальників металовироби для виробництва машин 66 100 грн., мастильні матеріали — 2000 грн., паливо — 13 200 грн., усього 81 300 грн.

Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості за матеріали по-стачальникам —117 500грн.

Видано з каси під звіт на службове відрядження —400 грн., в погашення креди-торської заборгованості —200 грн., усього — 600 грн.

Надійшли на склад матеріали від постачальників — 55 100 грн.

Видано з каси: заробітна плата працівникам —780 грн., під звіт на господарські витрати — 360 грн., в погашення кредиторської заборгованості — 150 грн., усього — 1290 грн.

Надійшли на склад від постачальників матеріали — 44200 грн., паливо 11 100грн., усього — 55 300 грн.

Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку на тимчасові потреби — 130 000 грн.

Шдсумок всіх операцій 442 840 грн.

Підрахуваш обороти по __ахунках, визначити в них кінцеві залишки і скласти баланс на 30 вересня     року.

46        Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Задача  3.3

Записати суми початкових залишків в схеми рахунків, а суми операцій за

жовтень         р. в реєстраційний журнал і схеми рахунків. Підрахуваш обороти по __ахунках, визначити в них кінцеві залишки і скласти баланс на 31 жовт-ня        р.

Вихідні дані. Виписка залишків за рахунками хлібозаводу на 30 вересня р. (грн.): основні засоби — 2 597 000; матеріали — 156 000; каса — 250; поточний рахунок у банку — 264 700; розрахунки з підзвітними особами — 5 (дебет); статутний капітал — 2 351 000; прибуток — 566 600; додатковий капі-тал — 52 000; розрахунки з оплати праці — 44 000; розрахункизрізними кре-диторами — 6400; короткострокові кредити банків — 30 000; паливо — 18 500; запасні частини — 13 545. Баланс — 3050000.

ВИПИСКА 3 ДОКУМЕНТІВ ПО ОПЕРАЦІЯХ ХЛІБОЗАВОДУ

ЗА ЖОВТЕНЬ           P.:

Прибуткові касові ордери № 110-111. Одержано з поточного рахунка на заро-бітну плату — 44 350 грн. і на господарські витрага — 500 грн., від підзвітної особи залишок невикористаного авансу — 50 грн., усього — 44 900 грн.

 

Видаткові касові ордери № 185-187. Видано: заробітна плата за жовтень — 44000 грн., під звіт на поточні потреби — 500 грн., в погашення заборгованості по інших розрахунках — 180 грн., усього — 44 680 грн.

Прибуткові ордери № 139-142. Надійшли на склад від постачальників матеріа-ли — 301 000 грн., паливо — 23 000 грн., запасні частини для ремонту машин — 5000 грн., усього — 329 000 грн.

Виписка з поточного рахунка. Зараховано: короткостроковий кредит банку 182000 грн., внесок готівки з каси — 400 грн., усього — 182 400 грн.

Акт № 17. Одержано від хлібозаводу №2 без оплати тістозмішувальні машини — 32 000 грн.

Виписка з поточного рахунка. Перераховано постачальникам за матеріали та запасні частини — 246 000 грн., в погашення короткострокового кредиту -35 000 грн., усього — 281 000 грн.

Виписка з поточного рахунка. Перераховано в погашення заборгованості по-стачальникам за матеріали — 60 000 грн.

Вимоги № 710-760. Відпущено зі складу на виробництво матеріалів — 317 000 грн., палива — 19 000 грн., усього — 336 000 грн.

Накладна № 81. Здано на склад невикористані у виробництві матеріали — 1700 грн.

Авансовий звіт Коваленка В.В. Витрачено на виробництво 400 грн.

Виписка з поточного рахунка. Перераховано в погашення кредиторської заборго-ваності — 2750 грн., видано в касу готівку —11 250 грн., усього — 14 000 грн.

Підсумок всіх операцій 1 326 080 грн.

Бухгалтерський облік. Практикум   47

 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАДАЧ 3.1, 3,2, 3.3

 

№ задачі         Сума початкових за-лишків по рахунках   Сума оборотів по ра-хунках            Сума кінцевих залишків по рахунках

(баланс)

3.1       1 428 700        220 700           1 470 000

3.2       1 558 350        442 840           1 761 420

3.3       3 050 000        1 326 080        3 205 070

Задача  3.4

Виписка залишків за рахунками електротехнічного заводу на 31 жовтня

р. (грн.): основні засоби — 2 800 000; матеріали — 149 500; поточний рахунок в банку — 360 000; статутний капітал — 3 046 500; розрахунки з постачальниками — 143 000; короткострокові кредити банків — 120 000; валюта

балансу — 3 309 500.

Виписка залишків по незакінчених розрахунках з вітчизняними постача-льниками (грн.) (табл. 3.9):

«Металозбут» — 65000, «Майстер» — 78000.

Таблиця 3.9 ВИПИСКА ЗАЛИШКІВ ПО РАХУНКУ «СИРОВИНА I МАТЕРІАЛИ»

 

Найменування матеріалів    Одиниця виміру       Облікова цша (грн.)  Кількість         Сума, грн.

Сталь листова           т          1000,00           20        20 000

Мідь кругла    кг         12,00   5000    60 000

Дріт мідний   кг         40,00   800      32 000

Реле часу        шт.      150,00 250      37 500

Разом                                                                                                                            149500

ВИПИСКА 3 ДОКУМЕНТІВ ПО ОПЕРАЦІЯХ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ЗАВОДУ ЗА ЛИСТОПАД       Р. (ГРН.):

Виписка з поточного рахунка. Зараховано короткостроковий кредит банку — 125 600 грн. Списано в погашення заборгованості за матеріали: «Металозбуту» — 65 000, підприємству «Майстер» — 78 000 грн., усього — 143 000 грн.

 

Прибуткові ордери № 189-190. Надійшли на склад від «Металозбуту» по пла-тіжній вимозі № 371: сталь листова 8т по ціні 1000 грн. — 8000 грн., мідь кругла 2500 кг по ціні 12 грн. — 30 000 грн., усього — 38 000 грн.

 

Прибуткові ордери № 191—193. Надійшли на склад від підприємства «Майс-тер» по платіжній вимозі №711: дріт мідний 600кг по ціні 40 грн. — 24 000грн., реле часу 100 шт. по ціні 150 грн. — 15 000 грн., мідь кругла 3000кг по ціні 12 фн. — 36 000 грн., усього — 75 000 грн.

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Продовження

 

4          Вимоги № 445—455. Відпущено зі складу в цех для виготовлення продукції: сталь листова 17 т по ціні 100 грн. — 17 000 грн., мідь кругла 4000 кг по ціні 12 грн. — 48 000 грн., дріт мідний 1250кг по ціні 40 грн. — 50 000 грн., реле часу 220 шт. по ціні 150 грн. — 33 000 грн., усього — 148 000 грн.

5          Виписка з поточного рахунка. Оплачені платіжні вимоги: № 371 «Металозбу-ту» за матеріали —38 000 грн., № 711 підприємству «Майстер» за матеріали — 75 000 грн., списано в погашення заборгованості по короткостроковому кредиту — 100 000 грн., усього — 213 000 грн.

6          Прибуткові ордери № 194—196. Надійшли на склад від «Металозбуту» по пла-тіжній вимозі № 395: сталь листова 16 т по ціні 1000 грн. — 16 000 грн., мідь кругла 800 кг по ціні 12 грн. — 9600 грн., дріт мідний 500 кг по ціні 40 грн. — 20 000 грн., усього — 45 600 грн.

7          Виписка з поточного рахунка. Оплачено платіжну вимогу № 395 «Металозбу-ту» — 45600 грн.

8          Прибуткові ордери № 197—203. Надійшли на склад від підприємства «Майс-тер» по платіжній вимозі № 739: реле часу 300 шт. по ціні 150 грн. — 45 000 грн., сталь листова 9 т по ціні 1000 грн. — 9000 грн., дріт мідний 700кг по ціні 40 грн. — 28 000 грн.; від «Металозбуту» по платіжній вимозі № 408: сталь лис-това 12 т по ціні 1000 грн. — 12 000 грн., мідь кругла 1800 кг по ціні 12 грн. — 21 600 грн., усього — 115 600 грн.

9          Виписка з поточного рахунка. Списано по платіжній вимозі № 408 «Метало-збуту» — 33 600 грн., в погашення заборгованості по короткостроковому креди-ту — 40 000 грн., усього — 73 600 грн.

10        Вимоги № 456—480. Відпущено зі складу в цех для виготовлення продукції: дріт мідний 750 кг по ціні 40 грн. — 30000 грн., сталь листова 13 т по ціні 1000 грн. — 13 000 грн., мідь кругла 5200 кг по ціні 12 грн. — 62 400 грн., реле часу 280 шт. по ціні 150 грн. — 42 000 грн., усього — 147 400 грн.

Підсумок всіх операцій 1 124 800 грн.

Завдання:

1.         Відкриш схеми синтетичних і аналішчних рахунків та записати в них початкові залишки.

2.         Записати кожну операцію послідовно в реєстраційний журнал і схеми синтетичних та аналітичних рахунків.

3.         Скласти оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках, звіриш підсумкові дані та скласти баланс на 30 листопада       р.

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАДАЧІ 3.4

 

Підсумки оборотної відомості по синтетичнихрахунках

Сальдо на 31 жовтня           Обороти за жовтень Сальдо на 30 листопада

по дебету       по кредиту     по дебету       по кредиту     по дебету       по кредиту

3 309 500        3 309 500        1 124 800        1 124 800        3 234 100        3 234 100

Бухгалтерський облік. Практикум

 

ШДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

 

Постачальники         Сальдо на 31 жовтня           Обороти за листопад           Сальдо на 31 листопада

 

           

            по дебеіу        по кредиту    

 

Металозбут    65 000 182 200           117 200           —

Майстер         78 000 153 000           157 000           82 000

Разом  143 000           335 200           274 200           82 000

ШДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПО МАТЕРІАЛАХ

 

Матеріали      Сальдо на 31 жовтня           Обороти за листопад           Сальдо на 31 листопада

 

           

            по дебеіу        по кредиту    

 

Сталь листова           20 000 45 000 30 000 35 000

Мідь кругла    60 000 97 200 110 400           46 800

Дріт мідний   32 000 72 000 80 000 24 000

Реле часу        37 500 60 000 75 000 22 500

Разом  149 500           274 200           295 400           128 300

Задача  3.5

Виписка залишків за рахунками ТОВ «Міраж»

на 30 листопада        p.:

Основні засоби — 3 528 000; сировина і матеріали — 92 630; каса — 30; поточний рахунок в банку — 310 000; розрахунки з підзвітними особами — 20; стаіутний капітал — 3 726 400; розрахунки з оплати праці — 83 500; роз-рахунки з постачальниками — 138 000; основне виробнщтво — 8020; паливо — 9200; баланс — 3 947 900.

Таблиця 3.10

ВИПИСКА ЗАЛИШКІВ ПО РАХУНКУ «СИРОВИНА I МАТЕРІАЛИ»

 

Найменування матеріалів    Одиниця виміру       Облікова цша, грн.    Кількість         Сума, грн.

Прутки латунні          кг         10,00   4200    42000

Мідь листова кг         11,00   3100    34100

Сталь кругла  т          900,00 10,7     9630

Болти стальні            кг         3,00     2300    6900

Разом                                     92 630

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Таблиця 3.11 ВИПИСКА ЗАЛИШКІВ ПО РАХУНКУ «ПАЛИВО»

 

Найменування матеріалів    Одиниця виміру       Облікова цша, грн.    Кількість         Сума, грн.

Вугілля кам’яне         т          200,00 26        5200

Мазут  т          250,00 16        4000

Разом 9200

Виписка залишків по рахунку «Розрахунки з постачальниками»:

•          підприємство «Виробник» — 21 000 грн.,

•          завод «Аналог» — 117 000 грн.

Виписка залишків по рахунку «Розрахунки з підзвітними особами»:

експедитор Вовк О.С. — 20 грн.

ВИПИСКА 13 ДОКУМЕНТІВ ПО ОПЕРА__ІЯХ

ТОВ «МІРАЖ» (ГРН.) ЗА ГРУДЕНЬ         P.:

 

1          Прибуіковий касовий ордер № 79. По чеку на господарські погреби — 350 грн.

2          Видатковий касовий ордер № 113. Експедитору Вовк О.С. підзвіт на госпо-дарські потреби — 150 грн.

3          Виписка з поточного рахунка. Перераховано в погашення заборгованосгі під-приємству «Виробник» — 21 000 грн., заводу «Аналог» — 117 000 грн., усього — 138 000 грн.

4          Прибуткові ордери № 229-230. Надійшли на склад від підприємства «Вироб-ник» по платіжній вимозі № 809: прутки латунні 3600 кг по ціні 10 грн. — 36000 грн., мідь листова 2950 кг по ціні 11 грн. — 32450 грн., усього — 68450 грн.

5          Вимоги № 515-525. Відпущені зі складу в цех для виготовлення продукції: мідь листова 2700 кг по ціні 11 грн. — 29 700 грн., сталь кругла 11,2 т по ціні 900 грн. — 10 080 грн., болти стальні 1400 кг по ціні 3 грн. — 4200 грн., вугілля кам’яне 20 т по ціні 200 грн. — 4000грн., мазут 15 т по ціні 250 грн. — 3750 грн., усього — 51 730 грн.

6          Видатковий касовий ордер № 114. Експедитору Собко С.В. під звіт на госпо-дарські витрати — 200 грн.

7          Прибуткові ордери № 231-234. Надійшли на склад від заводу «Аналог» по пла-гіжній вимозі № 414: сталь кругла 12,3 т по ціні 900 грн. — 11 070 грн., болти стальні 3800 кг по ціні 3 грн. — 11 400 грн.; вугілля кам’яне 50 по ціні 200 грн. — 10 000грн., прутки латунні 4100 кг по ціні' 10 грн. — 41 000 грн., усього — 73 470 грн.

8          Авансовий звіт № 17 Вовка О. С. Виграти на виробництво — 180 грн.

9          Видатковий касовий ордер № 115. Експедитору Вовку О.С. перевитрата по авансовому звіту № 17 — 10 грн.

10        Акт №  13. Прийнято без оплати від заводу «Калібр» токарні  верстати -42 000 грн.

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Продовження

 

11        Вимоги № 526-538. Відпущено зі складу на виробництво: прутки латунні 3900 кг по ціні 10 грн. — 39 000 грн.; мідь листова 2450 кг по ціні 11 грн. — 26 950 грн.; сталь кругла 11,8 т по ціні 900 грн. — 10 620 грн.; болти стальні 1600 кг по ціні 3 грн. — 4800 грн.; вугілля кам’яне 22 т по ціні 200 грн. — 4400 грн.; мазут 12 т по ціні 250 грн. — 3000 грн., усього — 88 770 грн.

12        Прибутковий касовий ордер № 80. Одержано по чеку на господарські витрати — 300 грн., на заробітну плату — 83 500 грн., усього — 83 800 грн.

13        Виписка з поточного рахунка. Зараховано короткостроковий кредит банку — 129 000 грн.

14        Прибуткові ордери № 235-237. Надійшли на склад від заводу «Аналог» по пла-тіжній вимозі № 431: мідь листова 15 000 кг по ціні 11 грн. — 16 500 грн., сталь кругла 13,3 т по ціні 900 грн. — 11970 грн., мазут 30 т по ціні 250 грн. — 7500 грн., усього — 35 970 грн.

15        Видаткові касові ордери №116-117. Видано по відомості заробітну плату за вересень — 83 500 грн.; Петренку П.В. під звіт на господарські витрати — 300 грн.,усього- 83 800 грн.

16        Вимоги № 539-556. Відпущено на виробництво: прутки латунні 4200 кг по ціні 10 грн. — 42 000 грн., болти стальні 1200 кг по ціні 3 грн. — 3600 грн., вугілля кам’яне 18 т по ціні 200 грн. — 3600грн., усього — 49 200 грн.

17        Виписка з поточного рахунка. Списано по плагіжних вимогах: № 809 підприємства «Виробник» — 68 450 грн.; № 414 заводу «Аналог» — 73 470 грн., в погашення забор-гованості по короткостроковому кредгпу — 63 000 грн., усього — 204 920 грн.

18        Авансовий звіт №18 Собко С.В. Витрачено на виробництво — 170 грн.

19        Прибуіковий касовий ордер №81. Від Собко С.В. залишок підзвітних сум — 30 грн.

20        Накладні №21-22. Надійшли на склад з цеху невикористані у виробництві: пру-тки латунні 10 кг по ціні 10 грн. — 100 грн., болти стальні 60 кг по ціні 3 грн. — 180 грн., усього — 280 грн.

            Шдсумок всіх операцій 1 050 480 грн.

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАДАЧІ 3.5

 

Підсумки оборотної відомості по синтетичних рахунках

Сальдо на 30 листопада      Обороти за грудень  Сальдо на 31 грудня

по дебеіу        по кредиту     по дебеіу        по кредиту     по дебету       по кредиту

3 947 900        3 947 900        1 050 480        1 050 480        3 870 370        3 870 370

ПІДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІАНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

 

Постачальники         Сальдо на 30 листопада      Обороти за грудень  Сальдо на 31 грудень

 

           

            по дебету       по кредиту    

 

Виробник       21 000 89 450 68 450 —

Аналог           117 000           190 470           109 440           35 970

Разом  138 000           279 920           177 890           35 970

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

ШДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІАНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПО РАХУНКУ «СИРОВИНА I МАТЕРІАЛИ»

 

Матеріали      Сальдо на 30 листопада      Обороти за грудень  Сальдо на 31 грудня

 

           

            по дебету       по кредиту    

 

Прутки латунні          42 000 77 100 81 000 38 100

Мідь листова 34 100 48 950 56 650 26 400

Сталь кругла  9630    23 040 20 700 11 970

Болти стальні            6900    11 580 12 600 5880

Разом  92 630 160 670           170 950           82 350

ШДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПО РАХУНКУ «ПАЛИВО»

 

Матеріали      Сальдо на 30 ли-стопада     Обороти за грудень  Сальдо на 31 грудня

 

           

            по дебету       по кредиту    

 

Вугілля кам’яне         5200    10 000 12 000 3200

Мазут  4000    7500    6750    4750

Разом  9200    17 500 18 750 7950

ШДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІАНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПО РОЗРАХУНКАХ 3 ШДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

 

ПІБ      Сальдо на

30 листопада    Обороти за грудень  Сальдо на 31 грудень

 

           

            по дебету       по кредиту    

 

Вовк О.С.       20        160      180      —

Собко С.В.     —        200      200      —

Петренко П.В.           —        300      —        300

Разом  20        660      380      300

 

т