Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМАЗ РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ : Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕМАЗ РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

магниевый скраб beletage

Мета заняття: Засвоєння поняття бухгалтерських рахунків: поняття активних, пасивних, активно-пасивних рахунків. Закріплення по-двійного запису операцій на рахунках, кореспонденції рахунків. На-буття навичок визначення оборотів і кінцевого залишку (сальдо) на рахунку. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємо-зв'язок. Узагальнення даних поточного обліку. Зміст та призначен-ня оборотних відомостей. Зв'язок між рахунками і балансом.

Ключові поняття: рахунок бухгалтерського обліку, дебет, кредит, активний рахунок, пасивний рахунок, дебетовий оборот, кредито-вий оборот, сальдо, кореспонденція рахунків, бухгалтерське прове-дення, синтетичний рахунок, субрахунок, аналітичний рахунок, оборотна відомість, оборотний баланс.

Рахунки бухгалтерського обліку — це спосіб економічного гру-пування господарських засобів та джерел їх утворення в поточному ^шку. За формоРю бухгалгерський рах/нок -'це т'аблиця, в якій в^ бражають господарські операції. Ліву її частину називають дебет (лат. Debet — він винен), праву — кредит (лат. Credit — він вірить).

Рахунки відкривають на основі статей балансу, тому рахунки бу-вають активні (відображають рух господарських засобів - активів) і пасивні (відображають зміни у складі джерел утворення засобів - па-сивів). Кожний рахунок має назву відповідно до статті балансу і може мати початковий і кінцевий залишок, який називається сальдо.

БУДОВА   РАХУНКІВ

 

Д    Активний рахунок    К

С-до початкове         зменшення (-)

збільшення (+)          

 

Оборот           Оборот

С-до кінцеве 

 

К    Пасивний рахунок    К

зменшення (-)            С-до початкове

 

            збільшення (+)

Оборот           Оборот

            С-до кінцеве

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Оборотом називається сума записів по господарських операціях безпочаткового залишку.

С-до кінцеве активного рахунка дебетове =

С до на початок дебетове + оборот по дебету - оборот по кредиту.

С-до кінцеве пасивного рахунка кредитове =

С-до на початок кредитове + оборот по кредиту - оборот по дебету.

Всі операції на бухгалтерських рахунках записуються способом подвійного запису.

Подвійний запис — це спосіб відображення господарських опера-цій на рахунках, який полягає в тому, що сума по господарській опе-рації за^исується по дебету одного і кредиту іншого рахунка.

Взаємозв'язок між дебетом і кредитом рахунків по господарській операції називається кореспонденцією рахунків (бухгалтерським проведенням). Коресповденція рахунків буває проста (запис госпо-дарської операції на двох рахунках) і складна (запис більше ніж на

Правила складання бухгалтерських записів:

1.         Визначити об'єкти обліку, на яких відбулися зміни під впливом господарської операції.

2.         Вибрати відповідні їм бухгалтерські рахунки, визначити їх стру-ктуру щодо балансу (активний, пасивний).

3.         Відобразити на рахунках операцію методом подвійного запису.

Бухгалтерські рахункж для обліку  стану  активів,  капіталу,  зобов'Ізань і господарських процесів залежно від деталізації інформації поділяються на синтетичні (рахунки першого порядку), субрахунки (рахунки другого порядку) і аналітичні (рахунки іїетього поряд^).

Синтетичні рахунки містять дані про стан господарських коштів. джерел і процесів в узагальненому вира^енні («Товари»).

Субрахунки - перший стуігінь деталізації синтетичних рахунків («Товари на складі», «Товари в торгівлі», «Товари на комісіі>, <<Тара під товарами», «Торгова націнка» «Необоротні активи та групи ви-бутгя,уії,имуванідляпродажу»).

Аналітичні рахунки відображають облік окремих найменувань засо-бів, джерел їх утворення і процесів (пальто, курХ, костюми і т ін.).

Для перевірки записів в синтетичних і аналітичних рахунках скла-даютьсяоборотнівідомості.

Усі бухгалтерські рахунки для зручності використання об'єднані в єдиний документ - План рахунків.

Бухгалтерський облік. Практикум   31

 

План рахунків — це економічно обґрунтований систематизований перелік рахунків, необхідних для поточного обліку господарської дія-льності підприємств і організацій. План рахунків об'єднує однорідні за