Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Предметний покажчик : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

Предметний покажчик


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

магниевый скраб beletage

Алгоритм

—        динамічного програмування 85, 93, 94

—        переходу від задачі з проміжними пунктами до одноетапної транспортної задачі 70

Апроксимація

—        дробово-лінійна 30

Беллман

—        принцип оптимальності 8, 33, 85

Гра

—        змішаної стратегії 231

—        з нульовою сумою 235

—        матрична з нульовою сумою 232

—        оптимальна стратегія 235

—        ціна гри 235, 236

—        верхня 235

—        нижня 234

Данциг 7, 21 Джонсон 169 Дойг 164

Егерварі 79 Ерланг 156

Задача

—        багатоцільова 199

—        визначення оптимального асортименту 37

—        в умовах конфлікту 222

—        невизначеності 222

—        ризику 222

—        двоїста 48

—        заміни обладнання 199

—        на однотипне для довготривалого планового періоду 216

—        обмеженого планового періоду 207

—        комівояжера 165

—        лінійного програмування 20, 45

—        нелінійного програмування 29

—        оптимізації виробничої програми підприємства 43

—        з урахуванням внутрішнього споживання частини виготов-леної продукції 54

—        оптимізації послідовності виконання робіт 163

—        рентабельності підприємства 56

—        розподілу виробничих ресурсів 44

—        складання раціону відгодівлі тварин 39

—        складання сумішей 38

—        про визначення оптимальних технологічних способів виро-бництва 50

—        про оптимальне використання сировини 45

—        про призначення 77

—        розподілу інвестицій 85

—        сепарабельного програмування 29

—        складання розкладу 161

—        шихти для металургійного підприємства 41

—        стохастичного програмування 229

—        теорії гри 231

—        транспортна 65

—        двохетапна 68

—        класична 65

—        транспортно-виробнича 76

—        управління запасами 99

—        динамічна однопродуктова детермінована 105

—        комплексна багатопродуктова детермінована статична 117

—        однопродуктова статична 105

—        імовірнісна 126

 

—        модифікована 110 Канторович 7, 20 Керол 165, 166 Коефіцієнт

—        невідповідності 17, 18 Конвей 161

Критерій

—        Байєса—Лапласа 225, 228

—        Вальда 224, 226

—        Гурвіца 224,226, 228

—        Лапласа 224,22

—        максимаксний 224

—        оптимальності методу гілок та меж 168

—        за Парето 40

—        Ходжена—Лемана 225, 227, 228 Кун79

Ленд 164 Літтл 165, 166

Максвелл 161 Маршрут

—        оптимальний 167 Матриця

—        еквівалентна 79 Метод

—        гілок та меж 164

—        динамічного програмування 33, 104

—        дробово-лінійного програмування 27, 29, 57, 60

—        з використанням теоретико-ігрових моделей 245

—        лінійного програмування 20

—        спеціальний 24

—        побудови «суперцілі» 243

—        посл’довних поступок 244

—        розв'язування задач з багатьма цільовими функціями 242

—        сепарабельного програмування 29

—        симплекс-метод 7, 21, 46, 58

—        штучного базису 24, 52, 61 Міллер 161

Множники Лагранжа 118 Моделювання 7, 10

—        математичне 7 Модель 6, 10

—        балансова 42, 54

—        валідація 17

—        верифікація 17

—        дескриптивна 13

—        економіко-математична 7

—        економічна 17

—        знакова 12

—        ідеальна 14

—        імітаційна 13

—        лінійна 14

—        логіко-математична 12

—        математична 7, 10

—        матеріальна 12

—        нелінійна 15

—        нормативна 13

—        оцінка придатності 17

—        регресійна 13

—        результативна 17

—        релевантна 17

—        сітьова 172

—        структурна 13

—        точна 17

—        Уілсона 102

—        функціональна 12 Моліно 156

Мурті 165, 166

Парето

—        множина 242

—        оптимальність за Парето 40 Реку’ентне співвідношення 36, 88 Розв'язок

—        допустимий 22

—        компромісний 241

—        локально-оптимальний 30

—        оптимальний 21, 79

Сітка

—        графік 179

—        критичний шлях 176, 184

—        планування за умов ризику щодо тривалостей операцій 192

—        з урахуванням вартості робіт 187

—        резерв часу 177, 183

—        часові характеристики подій, тривалість виконання ком-

плексу робіт 180

Система обслуговування

—        багатоканальна з обмеженою чергою 155

—        одноканальна з очікуванням 149

—        тривалості часу обслуговування 148

Суїні 165, 166

Теорема

—        Куна—Таккера 118

—        основна лінійного програмування 20

—        теорії гри 235

Функція

—        дробово-лінійна 24, 57, 52

—        лінійна 20

—        сепарабельна 29

Хічкок 65

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редкації

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 26.02.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 16.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006