Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоперевірки знань та задачі для самостійного розв'язування : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

Запитання для самоперевірки знань та задачі для самостійного розв'язування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте означення матричног гри двох гравцгв з нульовою сумою. Чому така гра зветься антагонгстичною?

2.         Наведгть приклади ситуацгй ринковог економгки, якг б описува-лись матричною грою двох гравцгв з нульовою сумою.

3.         Доведгть, що нижня цгна гри нгколи не може перевищувати вер-хню цгну гри.

4.         Пояснгть, чому за вгдсутностг сгдловог точки доцгльно зверта-тися до змішаних стратеггй гравцгв.

5.         Доведгть, що цгна гри завжди знаходиться між нижньою та верхньою цгнами гри.

6.         Чому стратеггя гравця, яка домгнується деякою  іншою  його

стратеггєю, нгколи не розглядатиметься як потещгйна для вибору?

7.         Знайдгть розв 'язок матричног гри двох гравцгв з нульовою сумою

за вгдомог матрицг виграшів першого гравця:

Ґ-?>     6       2       5     —Іл

3      9-216

4-5     9      2      7 ч2     -3     4     -4     1,

8.         Сформулюйте основну теорему теорії матричних ігор.

9.         Щоденний попит на хлгб у кіоску може складати 600, 800 або 1000 хлгбин. Директор кіоску щовечора робить замовлення на наступ-ний день на одному гз вищевказаних ргвнгв. Якщо вгн замовить більшу кглькгсть хлгба, аніж зможе продати, то залишок вгн повертає на хлг-бокомбгнат за цгною 30 коп. за хлгбину. Яку кглькгсть хлгба варто за-мовляти, якщо закупівельна цгна однгєг хлгбини доргвнює 50 коп., ароз-дргбна цгна — 60 коп. ?

Зауважимо, що якщо розмір замовлення складе, наприклад, 800 хлібин, а попит виявиться не нижчим від цього рівня, то тоді чистий прибуток від реалізації буде дорівнювати:

800 • (60 - 50) = 8000 коп. = 80 грн.

Якщо ж розмір замовлення дорівнює 1000 хлібин та виявиться більшим, ніж рівень попиту, — скажімо, 600 хлібин, то в цьому випадку чистий прибуток складе:

600 • (60 - 50) - (1000 - 600) • (50 - 30) = -2000 коп. = -20 грн, тобто в цьому випадку директор понесе збитки в сумі 20 грн.

Заповніть до кінця матрицю цінностей альтернативних варіан-тів розміру щодобового замовлення на хліб (табл. 8.6).

Таблиця 8.6

 

Варіант розміру

замовлення,

хлібин Можливий рівень попиту на хліб (хлібин)

 

            600      800      1000

600                            

800                  80 грн 80 грн

1000    -20 грн                      

Порівняйте альтернативні варіанти розміру щодобового замо-влення на хліб за критеріями:

•          Вальда;

•          «оптимістичним»;

•          Гурвіца, при ступені оптимізму a = 0,6 ;

•          Лапласа.

Покажіть графічно співвідношення між зваженими песимісти-чно-оптимістичними оцінками кожної з альтернатив при різному рівні ступеня оптимізму а(0 < а < і);

Яку з альтернатив Ви рекомендували б, базуючись лише на наявній інформації про задачу? Аргументуйте Ваші міркування.

Яку додаткову інформацію було б доцільно одержати, щоб спро-бувати поліпшити якість рішення про розмір замовлення на хліб?

10. Кергвнщтво пгдприємства визначає стратеггю розвитку на майбутнє. Аналгз ринковог ситуацгг дозволяє вважати, що гмовгрностг високого, середнього г низького ргвнгв попиту на продукцгю пгдприємс-

тва дорівнюють відповідно,    А,/^   і   \С. Існуюче підприємство без

проведення модернгзацгг дозволяє при високому ргвнг попиту одержати чистий зведений прибуток у розмгрг 36 млн., п1 середньому ргвнг по-питу — 24 млн., а при низькому ргвнг попиту — / 7млн. Якщо ж на пгд-приємствг встановити нове обладнання, то при високому попитг очг-куваний чистий зведений прибуток складе 32 млн., при середньому попитг— 28 млн., при низькому попитг— 23 млн. Нарешті, якщо пгд-приємство капгтально розширити г переобладнати, то очікуваний чи-стий прибуток при високому ргвнг попиту складе 48 млн., при серед-ньому ргвнг— 34 млн., г при низькому ргвнг попиту — 14 млн.

Складіть і проаналізуйте за критеріями Вальда і Гурвіца мат-рицю цінностей альтернативних стратегій.

Порівняйте альтернативні варіанти стратегії розвитку підпри-ємства за критеріями:

•          Байєса—Лапласа,

•          Ходжеса—Лемана, при рівні довіри до імовірнісного розпо-ділу можливого рівня попиту р = 0,5;

Покажіть графічно співвідношення між оцінками Ходже-са—Лемана кожної з альтернативних стратегій розвитку під-приємства при різному ступені довіри до прийнятого для роз-рахунків   імовірнісного   розподілу   можливого   рівня   попиту

р(0<р<і).

Якому з альтернативних стратегій розвитку підприємства Ви від1а1те перевагу? Обґрунтуйте Ваші рекомендації.

. Пояснгть, чому прищип недостатньог пгдстави не можна за-стосовувати no відношенню до проблем вибору рішень за умов неви-значеностг.