Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Вступ : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

Вступ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

Загрузка...

Предметом дослідження операцій є задачі прийняття рішень різних сфер економічної діяльності (планування, управління, розподілу інвестицій тощо), моделі та методи системного аналі-зу, методи дослідження та оптимізації операцій.

Проведення системного аналізу дає змогу визначити всі ва-жливі елементи задачі та зв'язки між ними, тому методологія дослідження операцій базується на таких основних компонен-тах, як моделювання, застосування комплексних груп для ви-значення важливих рис явища, що досліджується. Дослідження операцій базується на застосуванні математичних моделей, які відтворюють основні риси досліджуваної організаційної струк-

- це своєрідний інструмент пізнання, який знахо-диться між дослідником і об’єктом, за допомогою якого вивча-ється об’єкт. Саме ця особливість методу моделювання визначає

специфічні форми застосування абстракцій, аналогій, гіпотез та інших категорій методу пізнання.

Необхідність застосування методу моделювання пояснюється тим, що багато об’єктів (або процесів, що до них відносяться) безпосередньо досліджувати неможливо (майбутній стан еконо-міки, майбутні потреби суспільства), або ж дослідження вимага-ло б величезних витрат ресурсів.

Моделюеання — це процес побудови, вивчення та застосу-вання моделей.

Головною особливістю моделювання є те, що це метод опосе-редкованого пізнання за доп—могою об’єкта-замінника.

Математична модель це формалізований опи’ на мові математики змісту і мети функціонування реального обєкта. Ма-

будови     математичне моделювання.

Як самостійний науковий напрям дослідження операцій ви-значилося на початку 40-х pp. минулого століття, а перша робота в цьому напрямі пов’язана з ім’ям Л. В. Канторовича, який в 1939 р. розробив метод дозвільних множників, застосований впе-рше для оптимізації розкрою матеріалів фанерного цеху. Проте початок бурхливого розвитку дослідження операцій відноситься до 1947 р., коли американським математиком Дж. Данцигом був запропонований симплекс-мет’д розв’язання лінійних оптиміза-ційних задач. Саме в цей час ’являються перші комп’ютери, без яких було б нереальн.   розвязання задач з багатьма сотнями

Метою дослідження операцій є кількісне обґрунтування прийняття рішень по управлінню організаціями.

Дослідження операцій має прикладну спрямованість і є одним з фундаментальних курсів для майбутніх спеціалістів в галузі розв’язування різноманітних проблем.

Посібник підготовлено на основі навчальної програми для під-готовки бакалаврів з напряму «Менеджмент», схваленої науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України. Він складається із вступу, дев’яти тем і списку літератури, яка рекоме-ндується для самостійного поглибленого вивчення предмета.

Тема 1 «Предмет та задачі дослідження операцій» присвя-чена введенню деяких основних термінів теорії дослідження опе-рацій. В ній, зокрема, розглянута схема процесу моделювання, приведена класифікація основних типів моделей.

Тема 2 «Методи оптимізації» містить класифікацію методів оптимізації, а також алгоритми методів лінійного та нелінійного програмування.

Тема 3 «Задачі та моделі оптимального розподілу ресурсів»

присвячена характеристиці основних типів задач оптимізації роз-поділу ресурсів і детальному розгляду задачі про призначення та метод її оптимального розв'язування, а також задачі розподілу інвестицій і методу динамічного програмування, розробленого американським математиком Р. Беллманом.

Тема 4 «Оптимізаційні задачі управління запасами» роз-криває проблему управління окремим підприємством і економі-кою в цілому.

В розділі розглянуті деякі окремі моделі, що мають практичне застосування.

Тема 5 «Задачі масового обслуговування» показує місце та роль обслуговування черги вимог у виробничій діяльності та по-всякденному житті. Проаналізовані втрати, які виникають в сис-темі масового обслуговування внаслідок черги, та шляхи їх зме-ншення.

Тема 6 «Задачі упорядкування та координації» включає ха-рактеристику основних класів задач упорядкування і координації, моделі календарного планування і алгоритм їх оптимального розв'язування, а також задачі оптимізації послідовності виконан-ня робіт, сітьові моделі та сітьові графіки.

Тема 7 «Задачі та моделі заміни обладнання» розкриває зміст задач заміни обладнання, містить їх класифікацію.

Особливу увагу приділено задачі аналізу стану устаткування довгострокового використання та методу її розв'язання.

Тема 8 «Задачі з умовами невизначеності та конфлікту»

основну увагу приділяє актуальності задач стохастичного про-грамування в практиці прийняття рішень, приведена характерис-тика методів їх розв'язування без деталізації алгоритмів. Розгля-нуті задачі теорії ігор.

Т’ма 9 «Багатоцільові задачі та методи їх розвязування» присвячена проблемам розв'язання актуаль-

ного типу задач, що знайшли застосування в практиці плану-вання на сучасному етапі. Розглянуто основні підходи в пошу-ку компромісного розв’язку.

До кожної теми надані вправи, що забезпечують засвоєння того реального об’єму знань, який необхідний фахівцю і в той же час забезпечує цілісне сприйняття проблем, що виникають у практичній діяльності. Тому посібник в цілому дозволяє ви-робити нові норми економічної діяльності, забезпечити доста-тню базу для поглиблення знань з окремих питань господарю-вання.

Запитання ’ля самоперевірки знань та завдання для само-стійного розвязування допоможуть читачеві при вивченні окремих тем і предмета «Дослідження операцій» в цілому.

Матеріал навчального посібника апробований в курсі лек-цій, прочитаних студентам Київського національного універ-ситету імені Тараса Шевченка, а також студентам декількох вищих навчальних закладів Німеччини та Республіки Куба. Це дає підставу вважати, що даний посібник може бути корисний для тих, хто бажає поглибити свої знання в галузі підвищення функціонування народного господарства в цілому і його окре-мих структур.

У книзі використовуються такі позначення: кожний рисунок містить двохіндексовий номер, тобто посилання на рис. 2.5 озна-чає, що він знаходиться у темі 2 під номером 5; кожна формула, на яку є посилання, також містить двохіндексовий номер, тобто посилання, наприклад, на формулу (3.7) слід розуміти як сьому формулу теми 3.