Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАДАЧІ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 5.1.Поняттяпросистеми та задачі масового обслуговування : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

ЗАДАЧІ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 5.1.Поняттяпросистеми та задачі масового обслуговування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

магниевый скраб beletage

У практичній діяльності людини часто виникають ситуації, коли з’являється необхідність обслуговування заявки або вимоги, які поступають в систему. Якщо система обслуговування володіє обмеженими можливостями, то створюються черги претендентів на обслуговування. Наприклад, черги літаків, що чекають посад-ки; черги робітників, які одержують необхідні для роботи ін-струменти; черги за придбанням квитків тощо.

яеищ, які виникають е системах обслугоеуеання, тобто визначення таких характеристик системи, при яких забезпечується мінімальний час очікування обслуговування або мінімальна довжина черги [21], [12]. Спільною особливістю всіх задач масового обслуговування є випадковий характер досліджуваних явищ:

—        кількість вимог на обслуговування;

—        часові інтервали між надходженнями вимог;

—        тривалість обслуговування і таке інше.

Основним апаратом опису систем є теорія випадкових процесів. Системи масового обслуговування (СМО) неоднорідні і хара-ктеризуються структурою, яка визначається складом елементів і

Основні елементи системи: ехідний потік еимог, пристрої (канали) обслугоеуеання, черга еимог, еихідний потік задово-лених вимог (див. рис. 5.1).

ООР)    ОО    /Г/С&і •   •

вхідний потік       черга     Ґ~^(_^    О     вихідний потік

о

181

канали обслуговування Рис. 5.1.

За великої кількості паралельних каналів обслуговування про-дуктивність СМО буде високою, а черга та час очікування запи-тами на обслуговування — малими. Водночас витрати через про-стої вільних від обслуговування каналів будуть досить значними. Навпаки, СМО з недостатньою кількістю каналів обслуговування будуть завантажені краще. Але черга та час перебування запитів у черзі, а також кількість запитів, які залишатимуть систему без обслуговування, будуть великими.

Однією з основних задач СМО є визначення таких властивос-тей системи, які забезпечують необхідні якості функціонування.

Показниками ефективності СМО можуть виступати:

•          середня кількість запитів, які обслуговуються протягом оди-ниці часу;

•          середня кількість запитів у черзі;

•          середній час очікування в черзі;

•          середня кількість запитів, які залишають систему без обслу-говування, та ін.

Характерною особливістю досліджуваних СМО є недетермінова-ність потоку запитів на обслуговування. Запити надходять нерегуля-рно та утворюють випадковий потік вимог. Тривалість обслугову-вання кожного запиту також вважається випадковою величиною.

Випадковий характер потоку запитів та часу обслуговування призводять до того, що канали обслуговування СМО завантажені нерівномірно. В одні періоди часу накопичується велика кількість вимог на обслуговування. Вони або стають у чергу, або залишають систему без обслуговування. Навпаки, в інші періоди часу окремі канали обслуговування можуть бути незавантаженими.

Залежно від характеру формування черги усі СМО розподіля-ються на два класи:

1)системи з відмовами— коли вимоги на обслуговування відхилятимуться, якщо в момент їх надходження всі канали бу-дуть завантажені обслуговуванням інших запитів;

2) системи з чергами — коли черговий запит у разі завантаже-ності усіх каналів потрапляє до черги на обслуговування.

Серед систем з чергами розрізняють системи з обмеженою або з необмеженою довжиною черги, а також системи з обмеженим або з необмеженим часом очікування на обслуговування у черзі. Дисципліна обслуговування запитів черги також може бути різ-ною, а саме:

—        запити обслуговуються у порядку черги;

—        запити обслуговуються у зворотному порядку, тобто остан-ня вимога обслуговується першою;

—        першим обслуговується запит черги, що має більший пріо-ритет;

—        запити обслуговуються у випадковому порядку тощо.

За кількістю каналів обслуговування розрізняють одноканаль-ні та багатоканальні СМО. У випадку багатоканальної СМО по-рядок підключення вільних каналів може здійснюватися:

—        по мірі звільнення;

—        за пріоритетом;

—        у випадковий спосіб.

Існують й інші класифікаційні ознаки СМО.