Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.10. Системи регулювання запасів : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

4.10. Системи регулювання запасів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

магниевый скраб beletage

Оптимізаційні задачі управління запасами, які традиційно вивчаються у курсі дослідження операцій, з часом —творили також складовий розділ інструментарію логістики функції управління матеріальними потоками: сировини, комплектую-чих, інших виробничих ресурсів, що переміщуються від виро-бничої організації до споживачів тощо. Логістика запасів ви-користовує потужний арсенал математичних методів, інфор-маційно-управлінських систем і знайшла застосування на практиці. Розглянемо основні системи регулювання запасів, які складають базис реальних методів і функцій логістики запасів. В основному застосовують два види базисних систем регулю-вання запасів:

—        перша — коли обсяг замовлення на чергову поставку зав-жди є сталим, але поставки здійснюються через різні проміжки часу. А саме — черговий запит на поповнення запасів здійсню-ється тоді, коли поточний запас досягне певного мінімального рі-вня (рис. 4.13);

—        друга — коли поставки здійснюються через однакові про-міжки часу, проте обсяг чергового замовлення може змінюватися (рис. 4.14).

 

Обсягі запасів

Макси-

 

мальний

рівень

запасів

Міні-

мальний

рівень

запасів

 

Час

Рис. 4.13.

Наведені системи відповідають двом класичним питанням в управлінні запасами:

•          коли поповнювати запас?

•          яким має бути розмір запиту на поставку продукції для по-повнення запасів?

ОбсягД запасів

Макси-

мальний

рівень

запасів

 

Рис. 4.14.

Якщо інтенсивність попиту є сталою, ці дві системи регулювання запасів збігаються. Коли ж інтенсивність попиту із часом змінюється або є недетермінованою, зазначені системи різняться між собою.

Перша система передбачає систематичний контроль за обся-гом запасів та визначення мінімального рівня запасів Нт{п, за яко-го слід робити чергове замовлення. Навпаки, друга система вима-гає фіксації рівнів запасів лише у певні моменти часу, а також визначення максимального рівня запасів Нтах, якого слід досяг-нути при черговому замовленні.

За великої номенклатури продукції, що зберігається, система-тичний контроль за кожним з видів продукції часто є недоціль-ним та обтяжливим. У таких випадках рекомендують всю проду-кцію розподілити за трьома категоріями [*, с. 192]:

•          категорія A — найдорожча продукція, яка вимагає прискіп-ливої уваги;

•          категорія В — звичайна продукція, ставлення до якої є зви-чайним;

•          категорія С — дешева продукція, яка вимагає найменшої уваги.

Окрім вартості продукції при визначенні категорій та здійс-

нення так званого АВС-аналізу доцільно враховувати і обсяги обігу відповідної продукції.

Існують й інші системи регулювання запасів, причому вико-ристання таких систем дозволяє значно скоротити загальні ви-трати, пов'язані із запасами, що часто є економічно необхідним і виправданим.

* Уолтерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 503 с.