Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Зміст : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

Загрузка...

 

Вступ  6

Тема 1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ... 10

1.1.      Основні поняття та визначення. Етапи вирішення еконо-мічних задач                       10

1.2.      Оцінка придатності моделі              17

Запитання для самоперевірки знань                      19

2.1 Методи лінійної оптимізації                  20

2.1.2. Симплекс-метод                    21

2.1.2.  Спеціальні методи лінійного програмування                    24

2.2.      Метод розв’язування задач дробово-лінійного програму-вання                       24

2.3.      Задачі н’лінійного програмування та характеристика ме-тодів їх розвязування                      29

 

2.3.1.   Задачі сепарабельного програмування      29

2.3.2.   Теоретичні основи методу динамічного програму-

вання  33

Запитання для самоперевірки знань          36

37

 

Тема 3. ЗАДАЧІ ТА МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ

3.1.      Характеристика основних типів задач      37

3.2.      Задача оптимізації виробничої програми підприємства. . . 43

3.3.      Двоїста задача, практичне використання двоїстих оцінок

в аналізі економічних проблем       48

3.4.      Задача про визначення оптимальних технологічних спо-собів виробництва 50

3.5.      Оптимізація виробничої програми з урахуванням внут-рішнього споживання частини виготовленої продукції        54

3.6.      Проблема оптимізації рентабельності підприємства       56

3.7.      Оптимізаційні задачі транспортного типу 65

 

3.7.1.   Класична транспортна задача        65

3.7.2.   Розв’язування двохетапної транспортної задачі   68

3.8.      Оптимальне   планування   виробництва   та   перевезень продукції (транспортно-виробнича задача)            76

3.9.      Задачапро призначення таметод їїрозв’язування 77

3.10.Задача розподілу інвестицій, алгоритм динамічного про-

грамування    85

Запитання для самоперевірки знань та завдання для само-

стійного розв'язування         94

Тема 4. ОПТИМІЗА.ІЙНІ ЗА.АЧІ УПРАВЛІННЯ

4.1.      Проблеми управління запасами та основні визначення . . . 97

4.2.      Вартісні елементи в моделях управління запасами          100

4.3.      Модель Уілсона          102

4.4.      Однопродуктова детермінована статична модель опти-мального управління запасами з можливим дефіцитом      105

4.5.      Основні  модифікації  детермінованої  однопродуктової статичної моделі         110

4.6.      Комплексна багатопродуктова детермінована статична модель управління запасами            117

4.7.      Динамічна однопродуктова детермінована модель управлін-

ня запасами та випуском продукції              121

4.8.      Однопрдуктова імовірнісна статична модель управління запасами        126

4.9.      Оптимізація графіка надсилання продукції від постача-льника до споживачів з урахуванням витрати постачальника

на зберігання запасів              134

4.10.    Системи регулювання запасів          137

Запитання для самоперевірки знань та завдання для само-

стійного розв'язування            139

Тема 5. ЗАДАЧІ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ     140

5.1.      Поняття про системи та задачі масового обслуговування   140

5.2.      Характеристика вхідного потоку запитів     142

5.3.      Розподіл проміжків часу між суміжними запитами          146

5.4.      Тривалості часу обслуговування      148

5.5.      Одноканальна система масового обслуговування з очі-куванням           149

5.6.      Багатоканальна СМО з необмеженою чергою     155

Запитання для самоперевірки знань та завдання для само-

стійного розв'язування            160

Тема 6. ЗАДАЧІ УПОРЯДКУВАННЯ ТА КООРДИНАЦІЇ        161

6.1.      Загальна характеристика задач упорядкування та коор-динації   161

6.2.      Постановка задач оптимізації послідовності виконання робіт та аналіз методів їх розв’язування       163

6.3.      Задачі сітьового планування та управління          172

6.4.      Сітьова модель та сітьовий графік    173

6.5.      Часові характеристика подій, тривалість виконання комп-лексу робіт   180

6.6.      Сітьове планування з урахуванням вартості виконання робіт      186

6.7.      Сітьове планування за умов ризику щодо тривалостей

операцій           192

Запитання для самоперевірки знань та завдання для само-

стійного розв'язування            198

Тема 7. ЗАДАЧІ ТА МОДЕЛІ ЗАМІНИ ОБЛАДНАННЯ            199

7.1.      Сутність та класифікація задач заміни обладнання          199

7.2.      Задача заміни обладнання довгострокового використан-

ня на однотипне       202

7.3.      Планування багаторазової заміни обладнання на одно-типне для обмеженого планового періоду 207

7.4.      Визначення оптимального циклу заміни обладнання на

однотипне для довготривалого планового періоду         216

Запитання для самоперевірки знань та задачі для самостій-

ного розв'язування   220

Тема 8. ЗАДАЧІ В УМ..ВАХ НЕВИ..НАЧЕН...ТІ

8.1.      Загальна характеристика задач в умовах невизначеності

та конфлікту   222

8.2.      Характеристика задач стохастичного програмування та методів їх розв’язування     229

8.3.      Загальна характеристика задач теорії гри  231

8.4.      Матрична гра двох гравців з нульовою сумою     233

Запитання для самоперевірки знань та задачі для самостій-

ного розв'язування   237

Тема 9. БАГАТОЦІЛЬОВІ ЗАДАЧІ ТА МЕТОДИ IX

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ    240

9.1.      Постановка задачі та її властивості 240

9.2.      Методи розв’язування задач з багатьма цільовими фун-кціями 242

 

9.2.1.   Методи «суперцілі»  243

9.2.2.   Методи послідовних поступок       244

9.3.      Приклади       246

Запитання для самоперевірки знань та задачі для самостій-

ного розв'язування   249

Ha сучасному етапі розвитку економіки України істотно ускладнилися проблеми, які стоять перед окремими підприєм-ствами і народним господарством у цілому. Це обумовлено розширенням масштабів виробництва, збільшенням номенкла-тури продукції, що виготовляється впливом інтеграційних процесів, ускладненням зв'язків між підприємствами, коли-ванням ринкових попиту і пропозиції товарів та факторів ви-робництва, зростанням обсягів необхідної інформації для при-йняття рішень і т. ін. Все це створює високі вимоги до планування і управління процесами, для підвищення ефектив-ності яких необхідно використовувати сучасну методологію моделювання та інструментарій прийняття управлінських рі-шень.

Одною з дисциплін, що знаходять широке застосування в практи, [і р], [в'я],ання екон, [мічних задач, є дослідження опера-

ЦШд6]сМдж1ння [оп]ер[ацШ - ]укуішість наукових методів, що застосовуються    для    розв’язання    проблем    організаційного