Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Аналіз виконання плану і динаміки загального обсягу роздрібного товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Аналіз виконання плану і динаміки загального обсягу роздрібного товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Аналіз роздрібного товарообороту за загальним обсягом прово-диться для того, щоб виявити тенденції його розвитку у районному споживчому товаристві, системі райспоживспілки і її споживчих товариствах, на інших підприємствах, оцінити, наскільки успішно ви-конується план і чи достатньо повно задовольняється платоспромо-жний попит населення на товари. Він проводиться як протягом року з метою здійснення контролю за ходом виконання плану і аналітич-ного забезпечення оперативного управління цим процесом, так і піс-ля завершення року з метою оцінки досягнутого рівня роздрібного товарообороту, обґрунтування шляхів його розвитку на перспективу. У випадках, коли аналіз проводиться до розробки плану торговель-ного підприємства і ще немає певних звітних даних за період, 1о аналізується, знаходять очікуване виконання плану товарообороту .

Аналіз загального об’ягу роздрібного товарообороту торговель-ного підприємства чи обєднання передбачає розрахунок цілого ря-ду аналітичних показників у певній логічній послідовності. Процес аналізу загального обсягу роздрібного товарообороту включає на-ступні основні етапи, які показано нарис. 2.1.

Основні етапи аналізу виконання плану і динаміки зага-льного обсягу роздрібного товарообороту

£

I

I

 

1. Аналіз виконання плану і ди-наміки това-рообороту за звітний пері-од за загаль-ним його обсягом і

видами обороту

2. Аналіз відповідно-сті факти-чного обсягу товарообо-роту купівельним фондам населення

3. Оцінка ролі торговельного під-п’иємства

(обєднання)у загально-районному (міському)

товарообороті

4. Аналіз

виконання

плану товарообороту магазинами і

іншими

структурними підрозділами

5. Аналіз

динаміки

товарообороту за ряд

років і виконання

плану по

кварталах

та місяцях

6. Підсумкова оцінка стану загального обсягу роздрібного товарообороту торговельного підприємства

(об’єднання)

Рис. 2.1. Послідовність основних етапів аналізу загального обсягу роздрібного товарообороту

1. Аналіз виконання плану і динаміки товарообороту за звітний період за загальним його обсягом і видами обороту. Такий аналіз

11/       •          ...

Методика розрахунку очікуваних показників діяльності торговельних шдприємств розкрита в курсі «Економіка торговельного підприємства».

протягом поточного року проводиться по торговельному підприєм-ству (об'єднанню) загалом і в тому числі по торговельній мережі і мережі ресторанного господарства. За кожний місяць і квартал, півріччя, 9 місяців і рік визначають відсоток виконання плану і ди-наміку товарообороту. Відсоток виконання плану розраховують як відношення фактичної суми роздрібного товарообороту за звітний період у діючих цінах до планової величини цього показника на цей же період. У випадках суттєвих коливань цін протягом звітного періоду планові показники роздрібного товарообороту повинні від-повідно коригуватися.

Показник обороту звітного періоду у відсотках до попереднього визначають у порівнянних цінах. Для цього фактичний товарообо-рот звітного періоду перераховують у ціни базисного періоду за допомогою індексу цін за формулою:

ТІqІpО -         ,           (2.1)

Ip

де YJqIpO —товарооборот звітного періоду у базисних цінах;

YJq\p\ — товарооборот звітного періоду у фактично діючих цінах; Ip — загальний індекс цін.

Наприклад, якщо індекс цін у звітному році був 1,145, то згідно з даними табл. 2.1 фактичний обсяг роздрібного товарообороту споживчого товариства, перерахований у базисні (порівнянні) ціни, становить 589,3 тис. грн (674,8 : 1,145). Дані статистичної звітнос-ті — форма № 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торгове-льній мережі та мережі ресторанного господарства» — дають мож-ливість аналізувати не тільки весь роздрібний товарооборот, але й обсяг роздрібного товарообороту торговельної мережі окремо у мі-ських поселеннях і у сільській місцевості, а також продаж на комі-сійній основі і за безготівковим розрахунком, якщо він здійснюєть-ся. На основі даних цієї форми і даних плану сільські та районні споживчі товариства, райспоживспілки і їх кооперативи за I квар-тал, I півріччя, 9 місяців і рік складають аналітичну таблицю насту-пної форми (табл. 2.1).

Дані табл. 2.1 позитивно характеризують розвиток роздрібного товарообороту споживчого товариства у звітному році. План роз-дрібного товарообороту в цілому по торговельній мережі і громад-ському харчуванню виконаний на 107,5 %. Оборот звітного року у порівнянних цінах у процентах до минулого року становив 114,7 %. Більш високими темпами розвивався товарооборот ресторанного

господарства, що сприяло збільшенню його питомої ваги в загаль-ному обсязі товарообороту.

Таблиця 2.1

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗДРШНОГО ТОВАРООБОРОТУ СПОЖИВЧИМ ТОВАРИСТВОМ У ЗВІТНОМУ РОЦІ

(тис. грн)

Показники                 Звітний рік                           

 

           

                        фактично       

                       

 

           

                                                                                 

 

Роздрібний това-рооборот торгове-льної мережі 387,9   458,0   469,9   410,4   102,6   69,6     105,8

У тому числі товарооборот:

у міських поселеннях                                                                                 

у сільській місце-вості          387,9   458,0   469,9   410,4   102,6   69,6     105,8

Роздрібний товаро-оборот ресторанно-го господарства            125,7   169,7   204,9   178,9   120,7   30,4     142,3

Весь роздрібний товарооборот       513,6   627,7   674,8   589,3   107,5   100,0   114,7

2. Аналіз відповідності фактичного обсягу товарообороту ку-півельним фондам населення. 3 цією метою виявляють зміну про-центного відношення роздрібного товарообороту без продажу за безготівковим розрахунком товарів організаціям і установам (дріб-ний гурт) до облікованих грошових доходів населення, яке обслу-говується. Якщо у зоні діяльності кооперативної організації склада-ється баланс грошових доходів і видатків населення, то в ході аналізу товарообороту слід використати дані про купівельні фонди, які являють собою частину грошових доходів населення, що вико-ристовуються для купівлі товарів. У процесі аналізу розраховують

середній товарооборот і грошові доходи, або купівельні фонди на душу населення за попередній і звітний роки. На основі вивчення цих показників у динаміці роблять висновки про ступінь охоплення товарооборотом грошових доходів населення. Ріст відсотка охоп-лення грошових доходів населення товарооборотом свідчить про краще задоволення потреб населення в товарах. I навпаки — значне відставання товарообороту від темпів росту доходів населення мо-же свідчити про недоліки в організації торгівлі.

Всі ці розрахунки з аналізу відповідності товарообороту покуп-ним фондам населення оформляються в окремій аналітичній таб-лиці (табл. 2.2). Згідно з даними цієї таблиці динаміка обороту з ре-алізації товарів населенню і дрібного гурту суттєво відрізняються: обсяг обороту дрібного гурту порівняно з попереднім роком у порі-внянних цінах знизився на 25,3 %, а продаж товарів населенню зріс на 15,5 %. Ріст товарообороту на душу населення у діючих цінах порівняно з попереднім роком становив 31,8 %. Він значно випере-джав зростання грошових доходів у розрахунку на душу населення, які збільшились на 26,1 %.

Це привело до росту на 2,9 % охоплення роздрібним товаро-оборотом (у діючих цінах) грошових доходів населення, що мо-жна було б оцінити позитивно, якби не вплив зміни цін на това-ри. При врахуванні індексу цін (1,145) темпи збільшення фізичного обсягу товарообороту на душу населення були значно нижчими від темпів зростання доходів. Тому процент охоплення роздрібним товарооборотом, перерахованим у порівнянні ціни, грошових доходів населення у звітному році до попереднього року знизився на 5,8 %. В умовах кризового стану економіки держави в цілому це свідчить не стільки про недостатній рівень організації торгівлі, скільки про зниження реальної купівельної спроможності населення.

3. Оцінка ролі торговельного підприємства чи об'єднання в за-гальнорайонному (міському) товарообороті. Для цього використо-вують дані, які характеризують розвиток мережі підприємств торгі-влі і ресторанного господарства, обсяг, динаміку і структуру роздрібного товарообороту всіх торговельних систем району чи мі-ста. Визначають питому вагу райспоживспілки чи споживчого то-вариства у загальному обсязі роздрібного товарообороту району. При цьому береться до уваги роздрібний товарооборот всіх торго-вельних систем, включаючи і приватні магазини. У ході аналізу ці показники вивчають у динаміці за ряд років. Якщо спостерігається зниження участі споживчої кооперації в загальнорайонному това-рообороті, то це оцінюється як негативне явище. Хоча слід відміти-ти, що на початковому етапі процесу приватизації і виникнення нових торговельних систем різних форм власності це до певної міри об'єктивний процес.

Таблиця 2.2

ОХОПЛЕННЯ РОЗДРІБНИМ ТОВАРООБОРОТОМ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

 

            Одини-          Попе-  Звіт-    Відхи- Звітний рік

Показники     Ц1 ВИМІ-      редніи нии     лення  у % до по            РУ       рік       рік       (+,-)     переднього

1          2          3          4          5         

Весь роздрібний товарооборот       тис.     513,6   674,8   +161,2 131,4

(включаючи ресторанне госпо-дарство)   грн                                        

в тому числі:  -II-      9Д       7,8       -1,3     85,7

дрібнооптовий товарооборот                                                       

продано товарів населенню у ді-    -II-      504,5   667,0   +162,5 132,2

ючих цшах                                                   

продано товарів населенню у по-  -II-      504,5   582,5   +78,0   115,5

рівнянних цшах                                                       

Питома вага продажу товарів на-   %         98,2     98,8     0,6       селенню у загальному обсязі то-варообороту                                                     

Чисельність населення, яке об-      осіб     21110  21190  +80      100,4

слуговує споживче товариство                                                    

Продано товарів на душу насе-                                                     

лення:                                               

у діючих цшах           грн      23,9     31,5     +7,6     131,8

у порівнянних цінах грн      23,9     27,5     +3,6     115,1

Обліковані грошові доходи насе-    тис.     771,4   966,6   +205,2 126,6

лення (за мінусом доходів, охоп-лених оборотом інших торгове-         грн                                        

льних систем)                                                         

Грошові доходи в розрахунку на     грн      36,54   46,09   +9,55   126,1

душу населення                                                       

Процент охоплення роздрібним товарооборотом (у діючих цінах)       %         65,4     68,3     +2,9     —

грошових доходів населення                                                         

Процент охоплення роздрібним товарооборотом (у порівнянних        %         65,4     59,6     -5,8     —

цінах) грошових доходів насе-                                                      

лення                                                

Таблиця 2.3

ЗМІНА ЧАСТКИ РОЗДРШНОГО ТОВАРООБОРОТУ

ОРГАНІЗАЩЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

В ОБОРОТІВСІХ ТОРГОВЕЛЬНИХ СИСТЕМ РАЙОНУ

 

                        Звітний рік                

Показники    

            у фактично

діючих

цінах   у цінах no¬il ереднього року

           

Роздрібний товарообо-рот всіх торговельних систем району, тис. грн            4840,4 5800,4 5065,8 +225,4 104,6

Роздрібний товарообо-рот системи райспожи-вспілки, тис. грн          4310,2 4855,0 4240,2 -70,0   98,4

Роздрібний товарообо-рот споживчого товари-ства, тис. грн  513,6   674,8   589,3   +75,7   114,7

Частка обороту райс-поживспілки в обороті всіх торговельних сис-тем району, %   89,0     83,7     83,7     -5,3           

Частка споживчого то-вариства, %

а)         в обороті всіх торговельних систем району

б)         в обороті системи

райспоживспілки      10,6 11,9         11,6 13,9         11,6 13,9         +1,0 +2,0        —

Так, згідно з даними табл. 2.3 загальний обсяг роздрібного това-рообороту споживчого товариства у звітному році порівняно з по-переднім збільшився на 14,7 %. Водночас оборот усіх торговельних систем району за цей самий період зріс тільки на 4,6 %, а обсяг роздрібного товарообороту системи райспоживспілки знизився на 1,6 %. Це привело до зниження частки обороту підприємств систе-ми споживчої кооперації в загальнорайонному товарообороті на 5,3 %. Питома вага споживчого товариства в обороті всіх торгове-льних систем зросла на 1 %, а в обороті системи райспоживспіл-ки — на 2 %. Це свідчить про значний ріст активності споживчого

товариства не тільки порівняно з підприємствами своєї системи, але й на загальнорайонному фоні.

За наявності даних розглянуті показники доцільно розраховува-ти не тільки за загальним обсягом роздрібного товарообороту, але й окремо з обороту продовольчих і непродовольчих товарів, обороту підприємств ресторанного господарства. Це дозволить ’ільш гли-боко аналізувати роль торговельного підприємства чи обєднання в загальнорайонному чи міському обороті, а також у якійсь мірі оці-нити зміни конкурентного середовища.

4. Аналіз виконання плану товарообороту магазинами й іншими структурними підрозділами. На практиці частими є випадки, коли перевиконання плану товарообороту загалом по торговельному підприємству чи об’єднанню супроводжується значним недовико-нанням плану в окремих магазинах. Нерідко за середніми даними по торговельному підприємству приховується незадовільна робота окремих його підрозділів, які систематично не виконують план роздрібного товарообороту. Тому, аналізуючи загальний ’бсяг роз-дрібного товарообороту торговельного підприємства (обєднання), значну увагу приділяють оцінці виконання плану товарообороту всіма його структурними підрозділами і їх вкладу в оборот підпри-ємства загалом.

У райспоживспілці розглядають виконання плану і динаміку то-варообороту у розрізі споживчих товариств і самостійних підпри-ємств (коопунівермаг, кооппродторг та ін.); в районному спожив-чому товаристві у розрізі роздрібних торговельних підприємств (об’єднань). При цьому для аналізу використовуються дані про роздрібний товарооборот торговельної мережі без ресторанного го-сподарства, оборот якого аналізують окремо.

У процесі аналізу складають аналітичні таблиці, в яких приво-дять результати розрахунків виконання плану товарообороту за структурними підрозділами, а також показники динаміки товаро-обороту у порівнянних цінах. На основі таких таблиць, складених за квартал, півріччя, 9 місяців чи рік, роблять висновки про те, які підрозділи найкраще справилися зі своїми завданнями і забезпечи-ли ріст товарообороту. Особливу увагу приділяють підрозділам, які не справились з виконанням плану і допустили зменшення обсягу товарообороту порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Причини незадовільної роботи окремих споживчих товариств чи підприємств можна виявити лише на основі глибокого вивчення господарської діяльності кожного з них. У споживчому товаристві, універмазі чи іншому підприємстві аналізують виконання плану товарообороту у розрізі магазинів, їх секцій, бригад. Для цього

групують магазини за рівнем виконання ними плану товарообороту у звітному періоді.

Розглянемо це на прикладі виконання плану загального обсягу товарообороту по групах магазинів споживчого товариства.

Таблиця 2.4

ГРУПУВАННЯ МАГАЗИНІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА РІВНЕМ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТОВАРООБОРОТУ У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

                                   Товарооборот, тис. грн                    Питома           вага, %

Групи ма-газинів за

рівнем виконання плану, %           

                                                                      

До 95  6          79,4     71,0     89,4     11,8     21,5     15,1

95—100          7          106,0   103,4   97,6     14,8     25,0     22,0

100—105        10        170,5   173,4   101,7   17,0     35,7     36,9

Більше 105     5          110,1   122,1   110,9   24,4     17,8     26,0

Всього            28        458,0   469,9   102,6   16,7     100,0   100,0

Як показують дані табл. 2.4, план роздрібного товарообороту торговельна мережа споживчого товариства перевиконала на 2,6 %. Однак при цьому 13 магазинів, або 46,5 % від їх загальної кількості не виконали план товарообороту. У результаті цього населенню не реалізовано товарів на 11 тис. грн, що становить по відношенню до плану товарообороту 2,4 %. Наявність великої кількості магазинів, які не виконали планові завдання, — негативне явище. Населення, яке обслуговують ці магазини, могло опинитись у гірших умовах порівняно з тим, яке проживає в зоні роботи магазинів, в яких пла-ни обороту за обсягом і асортиментом перевиконувались. Крім то-го, нерівномірне виконання планів товарообороту магазинами при-водить до значних коливань у виконанні норм виробітку продавців, перевитрат заробітної плати. Магазини, які не виконують план, мають, як правило, більш високі витрати обігу і нижчий рівень до-ходів.

В табл. 2.4 досить чітко проглядається зв'язок між розмірами магазинів і рівнем виконання плану товарообороту. Низький рівень виконання плану товарообороту спостерігається в магазинах з невеликим обсягом обороту. В групах з вищим рівнем виконання плану середній оборот магазинів більший. Так, у групі магазинів з рівнем виконання плану до 95 % середній товарооборот у звітному році становив 11,8 тис. грн, тоді як у групі з рівнем виконання пла-ну більше від 105 % він складав 24,4 тис. грн. Тобто в цій найбільш благополучній групі він був вищим у 2,1 рази. Товарооборот п'яти магазинів цієї групи становив 26 % від усього обороту торговельної мережі споживчого товариства.

Такий зв'язок між обсягом обороту магазинів і рівнем виконан-ня плану товарообороту часто спостерігається на практиці. Це мо-жна пояснити перевагами великих магазинів перед дрібними. Вони в більшості випадків вигідніше розміщені, мають кращу матеріаль-но-технічну базу, більший обсяг і ширший асортимент товарів, краще організоване постачання, вищу якість обслуговування поку-пців.

Для оцінки виконання плану товарообороту кожним магазином за звітний період складають табл. 2.5.

Дані цієї таблиці дають можливість оцінити не тільки рівень ви-конання плану і динаміку товарообороту магазинами, але й обсяг роздрібного товарообороту в торговельній мережі, розміщеній у ко-жному із населених пунктів, які обслуговує споживче товариство.

Невиконання планів товарообороту в окремих населених пунк-тах, зменшення його обсягу порівняно з попереднім роком в порів-нянних цінах вимагає серйозного вивчення причин цього явища з метою покращення торговельного обслуговування. Це має особливо важливе значення в умовах виникнення в цих населених пунктах но-вих магазинів інших торговельних систем і посилення конкуренції.

У процесі аналізу виконання плану загального обсягу товаро-обороту в першу чергу звертають увагу на магазини, які регулярно не справляються з плановими завданнями. Таке явище найчастіше спостерігається тоді, коли торговельні підприємства потребують покращення постачання, кадрових змін, ремонту, розширення площ, вдосконалення графіків роботи тощо.

На торговельних підприємствах, де виявлені значні недовико-нання плану товарообороту, додатково перевіряють обґрунтова-ність планів, їх відповідність паспортним даним магазинів і конк-ретним умовам діяльності.

5. Аналіз динаміки товарообороту за ряд років і виконання ma¬ny no кварталах ma місяцях. Цей напрямок в аналізі загального об-сягу роздрібного товарообороту торговельного підприємства чи об'єднання дозволяє виявити закономірності і основні тенденції його розвитку, перевірити обгрунтованість перспективних і поточ-них планів.

Таблиця 2.5

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТОВАРООБОРОТУ МАГАЗИНАМИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

тис. грн

Магазини і місця їх зосередження              Звітний рік    

 

           

                        фактично                  

 

           

                        у діючих цінах           у порів-нянних цінах           

           

 

с. Орінчево

1. Гастроном 39,1     54,9     58,1     50,7     105,8   129,7

2. Промтовари          13,6     13,9     13,7     12,1     98,6     89,0

3. Госптовари           9,5       9,8       12,1     10,6     123,5   111,6

4. Будматеріали         41,2     42,6     43,8     38,2     102,8   92,7

5. Товари по-всякденного по-питу            8,4       9,3       9,5       8,3       102,2   98,8

Разом  111,8   130,5 137,5     119,8   105,1   107,2

с. Монастирець

6. Продтовари           14,7     15,0     15,4     13,4     102,1   91,2

7. Промтовари          3,5       3,0       2,8       2,4       93,3     68,6

8. Кіоск           2,7       2,8       3,1       2,7       110,7   100,0

Разом  20,9     20,8     21,3     18,5     102,4   88,5

с. Поляна

9. Продтовари           22,6     25,7     26,0     22,7     101,2   100,4

10. Госптовари         12,4     10,8     10,6     9,3       98,1     75,0

Разом  35,0     36,5     36,6     32,0     100,3   91,4

і т.д.    ...         ...         ...         ...         ...         ...

Всього            387,9   458,0   469,9   410,4   102,6   105,8

При вивченні динаміки товарообороту дані необхідно привести в порівнянний вигляд. Для того слід врахувати організаційні зміни в торговельній мережі, якщо вони мали місце у періоді, який вивча-ється, а також зміну цін.

Наприклад, якщо у звітному періоді з метою укрупнення об'єднались два споживчі товариства в одне, то при вивченні дина-міки товарообороту необхідно товарооборот цих споживчих това-риств за попередні періоди також встановлювати разом.

Для перерахунку товарообороту звітного періоду в ціни базис-ного періоду використовують індекси цін, які визначаються орга-нами Держкомстату України. Весь товарооборот по всіх товарах перераховується з використанням загального індексу цін. По окре-мих групах товарів перерахунок у порівнянні ціни роблять за до-помогою індивідуальних індексів цін.

Індекс фізичного обсягу товарообороту в незмінних цінах ви-значають за формулою:

lq =      ,           (2.2)

ИЧоРо

де lq — індекс фізичного обсягу товарообороту;

ІІЧіРй — товарооборот звітного року в базисних цінах;

ІІЧйРй — роздрібний товарооборот базисного періоду.

Згідно з даними табл. 2.5 індекс фізичного обсягу товарообороту торговельної мережі споживчого товариства у звітному році до по-переднього року становив 1,058 (410,4 : 387,9). Цей індекс характе-ризує зміну обсягу товарообороту при виключенні впливу зміни цін.

У процесі аналізу динаміки товарообороту визначають також індекс зміни його обсягу в діючих цінах.

Для характеристики динаміки товарообороту, крім індексів його фізичного обсягу, розраховують наступні показники: темп росту; абсолютний приріст; темп приросту і абсолютне значення одного проценту приросту. Ці показники розраховують як базисним, так і ланцюговим способами.

Для розрахунку базисних показників темпів росту всі показники динамічного ряду ділять на товарооборот базисного періоду, який приймають за 100 %. При розрахунку ланцюгових показників тем-пів росту товарооборот кожного наступного періоду порівнюють з попереднім.

Базисним і ланцюговим способом розраховують також абсолю-тний приріст товарообороту як різницю абсолютних рівнів динамі-чного ряду.

Відносну оцінку абсолютного приросту товарообороту порівня-но з початковим рівнем дають показники темпу приросту. їх розра-ховують шляхом ділення абсолютного приросту, помноженого на 100, на величину базисного рівня або рівня попереднього періоду.

Визначають також абсолютне значення 1 % приросту як відно-шення абсолютного приросту до темпу приросту у відсотках.

Результати розрахунку показників динаміки товарообороту тор-говельної мережі споживчого товариства за останні п'ять років на-ведені в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ РОЗДРШНОГО ТОВАРООБОРОТУ

ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

ЗА 2004—2009 PP.

 

Роки               Абсолютний приріст, тис. грн        Темпи зростання, % Темпи приросту, % 

 

           

                                                                                 

 

2004    287,1   —        —        —        100,0   —        —        —

2005    293,8   +6,7     +6,7     102,3   102,3   2,3       2,3       2,9

2006    276,3   -17,5   -10,8   94,0     96,2     -6,0     -3,8     -2,9

2007    351,2   +74,9   +64,1   127,1   122,3   27,1     22,3     2,8

2008    387,9   +36,7   +100,8 110,4   135,1   10,4     35,1     3,5

2009    410,4   +22,5   +123,3 105,8   142,9   5,8       42,9     3,9

Дані таблиці свідчать, що після спаду обсягу товарообороту у 2006 р. в наступних роках мала місце тенденція стійкого росту обо-роту торговельної мережі. За п'ятиріччя він збільшився на 42,9 %. Однак темпи приросту товарообороту у відсотках до попереднього року знижувались при постійному збільшенні абсолютного значен-ня одного відсотка приросту. Очевидно, що в кожному наступному році відсоток приросту товарообороту торговельної мережі давався споживчому товариству із все більшими зусиллями. Це пов'язано з динамікою платоспроможного попиту населення і можливостями його задоволення.

Крім розглянутих показників, в процесі аналізу динамічних ря-дів розраховують також середньорічні темпи зміни товарообороту

(Г) за формулою середньої геометричної для абсолютних рівнів ряду динаміки:

— 1у

Т - л-і—- ,      (2.3)

V Уо

де у„ — кінцевий рівень ряду динаміки;

у0 — початковий рівень ряду динаміки;

п — число періодів в інтервалі (відрізку) часу, що вивчається. Середньорічний темп росту товарообороту торговельної мережі споживчого товариства за 2004—2009 pp. становив:

—        410,4 5/. Лґ.п _

; - 6-1  1,429 - 1,074, аоо 107,4%.

у 287,4

Динаміку товарообороту показують з допомогою графіків, які допомагають більш наочно побачити основні тенденції його зміни.

Для вивчення закономірностей розвитку товарообороту можуть використовуватись математико-статистичні методи, які дають мо-жливість визначити загальну тенденцію його розвитку у вигляді плавної зміни рівнів динамічного ряду. 3 цією метою найчастіше використовують метод аналітичного вирівнювання.

Перш ніж приступити до знаходження цим способом загальної тенденції розвитку ряду динаміки графічно представляють дані ди-намічного ряду. На основі аналізу графічних даних виявляють фо-рму кривої і обирають формулу рівняння, що відповідає цій кривій.

Якщо спостерігається тенденція рівномірного росту чи знижен-ня обсягу товарообороту, тоді вирівнювання рівнів ряду динаміки проводиться з використанням рівняння прямої:

у, = а„ + ci1t,   (2.4)

де а0 — початковий рівень, тобто відрізок на осі ординат від нуля до точки перетину з нею прямої;

а1 — середня швидкість приросту або зниження рівнів динаміч-ного ряду.

Для знаходження параметрів цього рівняння складають систему двох нормальних рівнянь:

^у = а0 +а1~Е(;

2          (2.5)

де t — одиниця часу (квартал, рік).

Цю систему рівнянь розв’язують способом найменших квадра-тів. Розраховані параметри підставляють у рівняння прямої. 3 до-помогою цього рівняння, підставляючи в нього емпіричні дані об-сягу товарообороту від першого року до останнього, знаходять теоретичні, тобто вирівняні значення товарообороту.

Коли загальна тенденція не характеризується рівномірною змі-ною рівнів товарообороту, використовують для аналітичного вирі-внювання одне із рівнянь кривої лінії. Найчастіше застосовують рі-вняння параболи другого і більш високих порядків.

Рівняння параболи другого порядку має наступний вигляд:

у, = а„ + ci1t + a2t.     (2.6)

Вирівнювання емпіричних даних про товарооборот за цим рів-нянням дозволяє розрахувати не тільки середню швидкість (сі\), але і середнє прискорення чи сповільнення в змінах рівнів динам1чного ряду (а2).

Якщо в одержаному в результаті вирівнювання рівнянні пара-боли другого порядку параметри а1 і а2 мають позитивні значення, тоді рівень товарообороту в ряді динаміки збільшується з приско-ренням. При позитивному значенні параметра а1 і негативному а2 зміна товарообороту характеризується випуклою кривою, в якій поступовий ріст значень членів ряду після точки максимуму змі-нюється їх зменшенням. I, навпаки, для ввігнутої кривої, в якій піс-ля точки мінімуму зменшення членів ряду змінюється їх ростом, значення параметра а1 буде негативним при позитивному значенні параметра а2.

Чим ближче знаходиться теоретична лінія зміни товарообороту від емпіричної, тим більш правильно вона характеризує зміну рів-нів обсягу продажу у динамічному ряді.

Якщо загальна тенденція розвитку товарообороту виражається рівнянням якої-небудь складної кривої, для спрощення розрахунків може використовуватись спосіб ковзної середньої. При цьому спо-собі проводиться згладжування динамічного ряду шляхом заміни індивідуальних рівнів їх середніми значеннями, розрахованими за відповідні періоди.

В процесі аналізу загального обсягу товарообороту дають та-кож оцінку його змін по місяцях і кварталах звітного року як у порівнянні з відповідними періодами попереднього року, так і з планом.

Дані про рівень виконання плану і динаміку товарообороту тор-говельної мережі споживчого товариства по місяцях і кварталах звітного року наведені у табл. 2.7.

Таблиця 2.7

РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБОРОТ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА КВАРТАЛАМИ IМІСЯЦЯМИ

(тис. грн)

 

Місяці і квартали                              Звітний рік фактично                       Відхилення   

Січень 25,6     28,8     27,2     23,8     94,4     -1,6     -1,8     93,0

Лютий            26,7     29,8     27,7     24,2     93,0     -2,1     -2,5     90,6

Березень         24,5     33,4     33,4     29,2     100,0   -          +4,7     119,2

Разом за I квартал     76,8     92,0     88,3     77,1     96,0     -3,7     +0,3     100,4

Квітень           27,5     33,9     34,8     30,4     102,6   +0,9     +2,9     110,5

Травень          27,1     34,3     37,1     32,4     108,2   +2,8     +5,3     119,6

Червень          28,0     32,5     35,7     31,2     109,8   +3,2     +3,2     111,4

Разом за II квартал    82,6     100,7   107,6   94,0     106,8   +6,9     +11,4   113,8

Липень           34,2     42,6     42,3     36,9     99,3     -0,3     +2,7     107,9

Серпень         34,8     44,0     46,0     40,2     104,5   +2,0     +5,4     115,5

Вересень        36,5     43,5     46,5     40,6     106,9   +3,0     +4,1     111,2

Разом за III квартал  105,5   130,1   134,9   117,8   103,7   +4,8     +12,3   111,6

Жовтень         40,0     44,4     45,6     39,8     102,7   +1,2     -0,2     99,5

Листопад       41,4     43,6     42,8     37,4     98,2     -0,8     -4,0     90,3

Грудень          41,6     47,2     50,7     44,3     107,4   +3,5     +2,7     106,5

Разом за IV квартал  123,0   135,2   139,1   121,5   102,9   +3,9     -1,5     98,9

Всього зарік   387,9   458,0   469,9   410,4   102,6   +11,9   +22,5   105,8

Ці дані показують, що товарооборот як у попередньому, так і звітному році зростав з кварталу в квартал. У перших трьох кварта-лах звітного року споживче товариство забезпечило ріст обсягу роздрібного товарообороту в порівнянних цінах до відповідних пе-ріодів попереднього року. Найбільш значним було збільшення то-варообороту в другому і третьому кварталах — відповідно 113,8 % і 111,6 % до минулого року. При цьому ріст товарообороту спосте-рігався в кожному місяці цих кварталів. Це можна пояснити більш значним ростом доходів сільського населення, яке обслуговує спо-живче товариство, і його платоспроможним попитом в літні місяці, а також підвищенням торговельної активності кооперативу.

В четвертому кварталі обсяг товарообороту споживчого товари-ства до відповідного періоду минулого року зменшився на 1,1 %, або на 1,5 тис. грн. Однак у цьому кварталі план товарообороту був виконаний на 102,9 %, а фактичний його обсяг порівняно з третім кварталом зріс на 3,7 тис. грн. Тому можна зробити висновок, що торговельна активність в четвертому кварталі суттєво не знизилась.

Недовиконання плану товарообороту в першому кварталі на 4 %, або на 3,7 тис. грн, відбулось на фоні хоч і незначного, але збі-льшення обсягу товарообороту порівняно з попереднім роком. Все це дає підстави в цілому позитивно оцінити динаміку товарооборо-ту споживчого товариства по кварталах звітного року.

6. Шдсумкова оцінка стану загального обсягу товарообороту торговельного підприємства (об 'єднання). На цьому етапі узагаль-нюють результати аналізу, одержані на попередніх його етапах з метою одержання більш загальної картини стану явища, що вивча-ється. Для цього систематизують позитивні і негативні моменти виконання плану і динаміки загального обсягу товарообороту тор-говельного підприємства.

Проведений аналіз загального обсягу роздрібного товарооборо-ту торговельної мережі споживчого товариства показав:

Позитивні моменти: Негативні моменти:

1.         Забезпечено виконання річного 1. Допущено недовико-плану товарообороту.         нання плану товарообо2.         Досягнуто зростання обсягу това- роту в першому кварталі, рообороту до попереднього року.       а також в окремі місяці

3.         Зріс процент охоплення товаро- четвертого кварталу. оборотом грошових доходів насе- 2. Знизився обсяг дріб-лення.      нооптового обороту.

4.         Більш високими темпами розви- 3. He всі магазини спра-вався роздрібний товарооборот спо- вились з виконанням рі-живчого товариства порівняно з обо- чного плану товарообо-ротом системи райспоживспілки в роту.

цілому і загальнорайонним товаро-оборотом.

5.         Була досягнута стійка динаміка товарообороту по кварталах звітного року.

6.         Починаючи з базисного року спо-стерігалась тенденція стійкого зрос-тання товарообороту торговельної мережі по роках.

Позитивні моменти як за їх кількістю, так і вагомістю значно переважають над негативними. Крім цього, негативні моменти в основному пов'язані з ритмічністю і рівномірністю виконання пла-нів, які мають індикативний характер.

Одержані результати позитивно характеризують розвиток зага-льного обсягу роздрібного товарообороту і свідчать про ріст діло-вої активності споживчого товариства.

Під ритмічністю роботи торговельного підприємства розуміють виконання плану товарообороту по періодах (кварталах, місяцях, декадах). Ритмічна робота магазинів — одна із умов раціональної організації торгівлі. Забезпечення такої роботи є комплексним за-вданням, яке охоплює всі сторони торговельно-виробничого проце-су. Ритмічність роботи залежить не тільки від зусиль торговельно-оперативного персоналу, але й допоміжних та обслуговуючих пра-цівників. Вона вимагає належного рівня організації торговельного менеджменту, ефективної роботи всіх управлінських структур під-приємства, а особливо тих, які забезпечують оперативне управлін-ня торговельно-виробничими процесами.

Ритмічність роботи характеризує організаційно-технічний рі-вень підприємства і в значній мірі визначає економічні показники господарської діяльності.

В процесі аналізу загального обсягу товарообороту ритмічність виконання плану вивчають як в цілому по споживчому товариству чи іншому підприємству, так і ритмічність роботи окремих магази-нів, секцій, бригад.

Для оцінки ритмічності товарооборот за звітний період при-ймають за 100 % і визначають питому вагу кожного періоду (міся-ця, кварталу) за планом і фактично. На основі відхилень цих показ-ників в окремі періоди судять про ритмічність роботи (табл. 2.8).

Так, згідно з даними табл. 2.8 у першому кварталі звітного року спостерігались негативні відхилення питомої ваги фактичного то-варообороту кожного місяця в загальнорічному обороті від плано-вих показників. Це свідчить про неритмічне виконання плану това-рообороту торговельною мережею споживчого товариства в першому кварталі звітного року.

Наявність позитивних відхилень цих показників у другому ква-рталі — свідчення ритмічної роботи.

Більш наочно ритмічність виконання плану товарообороту тор-говельною мережею споживчого товариства протягом звітного ро-ку показано на рис. 2.2.

Таблиця 2.8

РИТМІЧНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТОВАРООБОРОТУ

ТОРГОВЕЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

            За планом      Фактично                             

Місяці і квартали       сума, тис. грн            питома вага, %          сума, тис. грн            питома вага, %         

           

           

Січень 28,8     6,3       27,2     5,8       -0,5     27,2     1,6

Лютий            29,8     6,5       27,7     5,9       -0,6     27,7     2,1

Березень         33,4     7,3       33,4     7,1       -0,2     33,4     —

Разом за I квартал     92,0     20,1     88,3     18,8     -1,3     88,3     3,7

Квітень           33,9     7,4       34,8     7,4       —        33,9     —

Травень          34,3     7,5       37,1     7,9       +0,4     34,3     —

Червень          32,5     7,1       35,7     7,6       +0,5     32,5     —

Разом за II квартал    100,7   22,0     107,6   22,9     +0,9     100,7   —

I т.д.    ...         ...         ...         ...         ...         ...         ...

Всього за рік  458,0   100,0   469,9   100,0   —        453,2   4,8

3 метою оцінки ритмічності в процесі аналізу розраховують і порівнюють частки виконання в кожному місяці звітного періоду квартальних чи річних планів. Наприклад, якщо в квітні торговельне підприємство виконало 25 % від квартального плану, в травні 34 %, а в червні 41 %, то, незважаючи на виконання квартального плану на 105 %, воно працювало недостатньо ритмічно.

Для узагальненої кількісної оцінки ритмічності виконання пла-ну товарообороту розраховують коефіцієнти ритмічності. Є декіль-ка способів їх розрахунку. Найпростіший з них являє собою відно-шення кількості періодів, в яких план був виконаний, до загальної кількості періодів.

Так, згідно з даними рис. 2.2 торговельна мережа споживчого товариства виконала план товарообороту лише у восьми місяцях звітного року. Коефіцієнт ритмічності виконання плану становив: 8 : 12 = 0,667. Отже, місяці, в яких виконувався план у звітному ро-ці, становили 66,7 % від їх загальної кількості.

 

Рис. 2.2. Ритмічність виконання плану роздрібного товарообороту споживчим товариством впродовж звітного року

Очевидно, що діапазон коливання значень цього коефіцієнта може знаходитись між нулем і одиницею.

Коефіцієнт ритмічності виконання плану товарообороту (Кг) розраховують також способом менших чисел за формулою:

On - Опр

Кг        ,           (2.7)

On

де On — ішановий обсяг товарообороту на рік (квартал, місяць);

Опр — загальна сума недовиконання плану товарообороту в окремі місяці (декади, дні).

В цій формулі різниця між плановим обсягом товарообороту за звітний період (On) і сумою недовиконання плану (Опр) становить фактичний (заліковий) обсяг товарообороту в рамках плану. В на-шому прикладі, згідно з даними табл. 1.8, він становить 453,2 тис. грн. А коефіцієнт ритмічності виконання плану буде дорівнювати: 453;2 : 458,0 = 0,989, або 98,9 %. Це означає, що виконання річного плану товарообороту було ритмічним на 98,9 %, що є свідченням достатньо високої ритмічності.

Коефіцієнт ритмічності розраховують також з допомогою пока-зників варіації за формулою:

Кг = 1 - V,      (2.8)

де V — коефіцієнт варіації.

Цей коефіцієнт варіації розраховують як відношення середньо-квадратичного відхилення процента виконання плану товарооборо-ту в кожному окремому місяці до процента виконання плану това-рообороту за звітний рік.

Поряд з ритмічністю значний вплив на якісні показники торго-вельної діяльності споживчого товариства має рівномірність вико-нання плану товарообороту. Під рівномірністю виконання плану товарообороту розуміють його виконання окремими магазинами і іншими структурними підрозділами підприємств.

Для кількісної оцінки рівномірності виконання плану товаро-обороту торговельною мережею розраховують коефіцієнти рівно-мірності, як і коефіцієнти ритмічності. Однак якщо останні розра-ховують як по торговельному підприємству чи об’єднанню загалом, так і по окремих магазинах, то коефіцієнти рівномірності визначають в основному тільки по торговельному підприємству (об'єднанню).

Рівномірність виконання плану товарообороту характеризує ко-ефіцієнт, який виражає відношення кількості магазинів, які викона-ли план у звітному періоді, до загальної їх кількості. Так, згідно з даними табл. 2.4 із 28 магазинів споживчого товариства з планом

справились 15. В нашому прикладі коефіцієнт рівномірності вико-нання плану буде становити: 15 : 28 = 0,536. Він показує, що 53,6 % магазинів споживчого товариства справились з плановим завдан-ням у звітному році.

Однак цей показник не враховує обсяги діяльності окремих ма-газинів. Тоді як вагомість впливу невиконання плану товарооборо-ту дрібного і великого магазинів на показники діяльності спожив-чого товариства різна. Тому для розрахунку коефіцієнта рівно-мірності виконання плану товарообороту торговельною мережею використовується спосіб менших чисел, як і в розрахунку коефіціє-нта ритмічності (табл. 2.8). Відмінність полягає в тому, що загаль-ний обсяг залікового обороту (в межах плану) визначається по ко-жному магазину за звітний період.

Для оцінки рівномірності виконання плану використовують та-кож показники варіації. Вони відображають коливання рівнів вико-нання плану товарообороту в розрізі магазинів від середнього рівня по торговельній організації. Вихідні дані для розрахунку цього ко-ефіцієнта наведені у табл. 2.9.

Використовуючи дані табл. 2.9, розрахуємо середнє квадратич-не відхилення (§) і коефіцієнт варіації (V)

У(х-х)0 1148712,6 г———

о - , —            J         л/324,7 - +18%;

V ZC   V 458,0

д ,лл 18-100

V - = • 100      +17,5%.

х          102,6

Середнє квадратичне відхилення /+18 %/ характеризує середній розмір коливань у виконанні плану по магазинах від середнього процента виконання плану (102,6 %). Коефіцієнт варіації (+17,5 %) показує відносний розмір відхилення.

Коефіцієнт рівномірності виконання плану товарообороту тор-говельною мережею споживчого товариства у звітному році стано-вить: 100-17,5 = 82,5 %.

Цей коефіцієнт характеризує рівномірність виконання плану то-варообороту відносно середнього рівня цього показника по торго-вельній мережі споживчого товариства. Він враховує як негативні (недовиконання плану), так і позитивні (перевиконання) відхилен-ня, оцінка яких різна. Тоді як коефіцієнт рівномірності, розрахова-ний способом менших чисел, відображає рівномірність виконання плану відносно планових обсягів товарообороту торговельної ме-режі і враховує тільки негативні відхилення.

Таблиця 2.9

РІВНОМІРНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗДРШНОГО

ТОВАРООБОРОТУ МАГАЗИНАМИ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Магазини       Роздрібний товаро-оборот, тис. грн                      (x-xj     Іх-хГ   Іх - х Г О

 

            за пла-ном (О)          фактично (х-О)         

           

           

           

 

1. Гастроном 54,9     58,1     105,8   +3,2     10,2     560,0

2. Промтова-ри         13,9     13,7     98,6     –4,0     16,0     222,4

3. Госптовари           9,8       12,1     123,5   +20,9   436,8   4280,6

4. Будматері-али       42,6     43,8     102,8   +0,2     0,1       4,3

5. Товари повсякденного

попиту           9,3       9,5       102,2   -0,4     0,2       1,9

I т.д.    ...         ...         ...         ...         ...         ...

Всього по

споживчому

товариству     458,0   469,9   102,6   —        —        148712,6

—        10        ^хО     X         —        —        2(х-х) и

Подібні відмінності мають також коефіцієнти ритмічності вико-нання плану товарообороту, розраховані цими способами. Це слід враховувати у процесі їх використання для оцінки ритмічності і рі-вномірності виконання плану товарообороту.

В ході аналізу ці коефіцієнти вивчають у динаміці, порівнюючи із значеннями за попередні періоди. їх доцільно також порівнювати з відповідними показниками інших споживчих товариств та під-приємств системи райспоживспілки (районного споживчого това-риства).

Результати проведеного аналізу свідчать про наявність у звіт-ному році значної нерівномірності виконання планів товарообороту

торговельною мережею споживчого товариства. Щоб розкрити причини цього явища, необхідно провести аналіз напруженості ви-конання планів товарообороту магазинами, враховуючи реальні умови їх торговельно-виробничої діяльності, а також оцінити рі-вень планування. Говорячи про планування, слід зауважити, що на-явні в даний час інформаційна база і методи планування товаро-обороту не дозволяють досягнути необхідної відповідності між купівельними фондами і планом роздрібного товарообороту. А це є однією з причин недостатньої відповідності планів реальним умо-вам діяльності торговельних підприємств, що негативно впливає на показники ритмічності і рівномірності їх виконання.

Основними причинами зниження обсягів реалізації товарів і не-довиконання планів можуть бути: дії конкурентів; застарілий асор-тимент, який не відповідає попиту споживачів; вузькість і недоста-тня глибина асортименту; незадовільний рівень обслуговування; неефективна робота комерційних служб; запізнення в надходженні товарів і невідповідність обсягів цих надходжень потребам розвит-ку товарообороту.