Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ОБСЯГУ І СТРУКТУРИ ТОВАРООБОРОТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Завдання та інформаційна база економічного аналізу роздрібного товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ОБСЯГУ І СТРУКТУРИ ТОВАРООБОРОТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Завдання та інформаційна база економічного аналізу роздрібного товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Роздрібний товарооборот— це обсяг реалізації товарів насе-ленню й іншим споживачам через організований споживчий ринок у грошовому виразі. Він є важливим показником соціально-економічного розвитку країни, який виражає економічні відносини, що виникають на кінцевій стадії руху товарів із сфери обігу в осо-бисте споживання. Розвиток роздрібного товарообороту відображає народногосподарські пропорції між виробництвом і споживанням, попитом і пропозицією. Він перебуває у тісному взаємозв’язку з грошовим обігом. В умовах відродження в Україні ринкових відно-син значення цього показника зростає. Це обумовлено тим, що че-рез показник товарообороту виражається суспільне визнання вар-тості і споживчої вартості частини суспільного продукту, який направляється у сферу споживання.

Роздрібний товарооборот також є одним із основних показників діяльності торговельних підприємств, у т.ч. і системи споживчої кооперації. Він характеризує діяльність торговельних підприємств та їх об’єднань в галузі торговельного обслуговування населення і охоплення його грошових доходів. Обсяг і структура товарооборо-ту, темпи його росту мають вирішальний вплив на всі економічні показники господарсько-фінансової діяльності підприємств торгівлі.

Склад роздрібного товарообороту регламентується Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, що за-тверджена Міністерством статистики України 28.12.96 № 389. У роздрібний товарооборот включається виручка від продажу товарів безпосередньо населенню через організований споживчий ринок, тобто торговельну мережу і мережу ресторанного господарства

(громадського харчування) усіма діючими підприємствами незале-жно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарю-вання, а також виручка, одержана через касу неторговельних під-приємств, організацій, установ від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання. Реалі-зація товарів населенню за розрахунковими чеками установ банків, банківськими платіжними картками враховується в роздрібному товарообороті як продаж за готівку. Сума непродовольчих товарів, проданих населенню в кредит, включається в товарооборот повною їх вартістю в момент роздрібного продажу, яким вважається пере-дача товарів покупцю. Якщо має місце продаж товарів за валюту, то він включається у товарооборот у сумі перерахованій у націона-льну валюту України за поточним курсом Національного банку, що діє на день продажу товару.

До складу роздрібного товарообороту включається також від-пуск за безготівковим розрахунком із роздрібної мережі і мережі ресторанного господарства:

—продуктів харчування закладам охорони здоров'я, соціально-го забезпечення та освіти для організації харчування відповідних контингентів населення;

—продовольчих товарів суднам морського і річкового флоту, риболовецьким промисловим суднам для харчування екіпажів су-ден, туристів і пасажирів у суднових ресторанах, геологорозвідува-льним партіям для харчування працівників експедицій, а також окремих непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів;

—товарів подарункового асортименту до свят і новорічних по-дарунків для дітей.

Вартість скляного посуду, що має заставну ціну, проданого з товаром (з-під алкогольних і безалкогольних напоїв, молочних продуктів та інших товарів), у роздрібний товарооборот не включа-ється.

He включається також у роздрібний товарооборот виручка, яка враховується у складі платних послуг як виробничого, так і неви-робничого характеру, а також продаж товарів підприємствам, орга-нізаціям, установам та ін. за безготівковим розрахунком для вико-ристання як джерело матеріально-технічного постачання і виробничого призначення, а також для подальшого продажу.

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалі-зації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей.

3 метою виявлення невикористаних резервів росту роздрібного товарообороту і вирішення інших завдань організації дієвого менеджменту в торгівлі необхідно систематично проводити його ком-плексний економічний аналіз. Під комплексним аналізом товаро-обороту розуміють вивчення його розвитку як в обсязі, так і в стру-ктурі у тісному взаємозв’язку з вивченням дії цілого комплексу факторів, під впливом яких він формується і, у першу чергу, еко-номічних. При цьому вплив факторів повинен вивчатись з ураху-ванням їх взаємозв’язку й обумовленості як у часі, так і просторі.

Значення економічного аналізу роздрібного товарообороту ви-пливає із його завдань, до яких відносять: 1) виявлення тенденцій і закономірностей зміни товарообороту і відповідності його попиту населення; 2) оцінку відхилень товарообороту від прогнозованих, індикативно-планових чи інших нормативних орієнтирів; 3) кількі-сне вимірювання і узагальнення впливу факторів, які обумовлюють ці відхилення; 4) виявлення резервів подальшого росту товарообо-роту, підвищення якості обслуговування покупців; 5) розробку за-ходів, спрямованих на усунення виявлених у процесі аналізу недо-ліків і максимальну мобілізацію резервів зростання роздрібного товарообороту за рахунок більш ефективного використання матері-альних, трудових і фінансових ресурсів, покращення торговельно-технологічних процесів і менеджменту; 6) обгрунтування тактики поточного коригування відхилень від індикативно-планових орієн-тирів, а також регулюючих стратегій на більш віддалену перспек-тиву та інших управлінських рішень, що приймаються за наслідка-ми аналізу.

Для аналізу роздрібного товарообороту використовуються: ін-дикативно-планові дані; статистична, бухгалтерська і оперативна звітність; облікові реєстри, товарно-грошові звіти, первинні доку-менти; акти документальних ревізій, обстежень; інформація про стан ринкового середовища в районі діяльності кооперативної ор-ганізації та ін.

У нових умовах господарювання торговельні підприємства та їх об’єднання мають можливість самостійно розробляти плани своєї діяльності, у т.ч. плани роздрібного товарообороту. При їх розробці вони виходять із платоспроможного попиту населення на товари і послуги, можливостей кооперативних організацій його найбільш повного задоволення, а також із необхідності одержання прибутку, який потрібен для виробничого і соціального розвитку, і стимулю-вання пайовиків. Крім цього, враховують можливості одержання товарів народного споживання від постачальників (оптових баз, промислових, сільськогосподарських й інших підприємств) на ос-нові укладання з ними договорів. Планові показники знаходять ві-дображення у розробочних таблицях роздрібного товарообороту, які складають економісти торговельних підприємств.

Фактичні дані про роздрібний товарооборот наводяться у стати-стичній звітності «Звіт про товарооборот» (форма № 1-торг). Вона складається підприємствами та організаціями, які здійснюють роз-дрібну торгівлю та громадське харчування щомісячно, наростаю-чим підсумком з початку року, із виділенням товарообороту за зві-тний місяць. Крім загального обсягу роздрібного товарообороту, у цій формі показується роздрібний товарооборот торговельної ме-режі і ресторанного господарства. Із товарообороту ресторанного господарства виділяється обсяг продажу продукції власного вироб-ництва.

Детальна інформація про роздрібний товарооборот представле-на у квартальній і річній статистичній звітності «Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній мережі та мережі ресторанного гос-подарства «(форма № 3-торг). У першому розділі цього звіту при-водяться дані про фактичний обсяг роздрібного товарообороту тор-говельної мережі за звітний період у фактично діючих цінах з виділенням продажу на умовах консигнації та продажу за безготів-ковим розрахунком. Наводиться також обсяг роздрібного продажу через Інтернет, продажу з оплатою платіжними картками, продажу за договорами банківського кредиту. У цьому ж розділі виділяють-ся оптовий товарооборот і оборот від посередницької діяльності. У другому розділі цієї форми звітності показується товарооборот рес-торанного господарства.

Для аналізу асортим’нтної структури роздрібного товарооборо-ту і вивчення взаємозвязків між роздрібною реалізацією, надхо-дженням, іншим вибуттям і залишками товарів використовують третій розділ форми № 3-торг «Продаж та запаси товарів», де виді-ляється 43 групи продовольчих товарів і 49 груп непродовольчих товарів. У четвертому розділі цього звіту наводяться дані про про-даж і запаси товарів тривалого користування з 21 товарної групи у вартісн’му і натуральному виразі.

У пятому розділі цієї форми статистичної звітності наводяться дані про продаж світлих нафтопродуктів і газу, а у шостому — відо-мості про роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст) регіону.

Форма № 3-торг складається наростаючим підсумком за I квар-тал, I півріччя, 9 місяців і рік. Однак слід враховувати, що біль-шість показників, приведених у третьому і четвертому розділах цієї форми, не ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку, а запов-нюються на основі даних оперативного обліку руху товарів в асор-тиментному розрізі, який ведуть торговельні відділи. Є й інші фор-ми статистичної звітності, необхідні в процесі аналізу роздрібного товарообороту: «Звіт про наявність холодильного, торгового, меха-нічного, підйомно-транспортного та іншого устаткування» (форма

№ 2-торг (устаткування)), «Звіт про наявність торговельної мережі і мережі ресторанного господарства» (форма № 7-торг), «Звіт з пра-ці» (форма № І-ПВ), «Звіт про використання робочого часу» (фор-ма№ 3-ПВ)таін.

Роздрібний товарооборот у фінансовій звітності, затвердженій Міністерством фінансів України, не виділяється. Однак у формі №2 «Звіт про фінансові результати» (ряд. 010) показується дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), де торговельні організації показують загальний обсяг реалізації товарів. Із фінан-сової звітності в процесі аналізу товарообороту можуть використо-вуватись дані про запаси товарів, які приводяться в другому розділі активу балансу, та ін.

Необхідно мати на увазі, що в діючу фінансову і статистичну звітність періодично вносяться зміни і доповнення з метою її вдос-коналення.

Для оперативного аналізу товарообороту широко використову-ються облікові регістри (журнал К-3, журнал-ордер Ж-7/І-СК), або відповідні регістри автоматизованого обліку (відомості, відеогра-ми, машинограми тощо), в яких узагальнюється роздрібна реаліза-ція товарів у розрізі матеріально відповідальних осіб, а також това-рно-грошові звіти, первинні документи, матеріали інвентаризацій, перевірок тощо.

У ході аналізу роздрібного товарообороту використовують ін-формацію про стан ринкового середовища в районі діяльності коо-перативної організації чи підприємства, яку одержують із доступ-них зовнішніх джерел. Це дані про чисельність населення, його грошові доходи і покупні фонди, про товарооборот, торговельну мережу, режим роботи інших торговельних підприємств різних форм власності, які обслуговують населення даного району, про місцеві джерела поповнення товарних ресурсів, можливості залу-чення цих ресурсів із інших джерел.

Необхідність використання цих чи інших джерел інформації в процесі аналізу товарообороту торговельної організації чи підпри-ємства випливає із його завдань і конкретизується в програмі ана-лізу.