Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗПОДІЛ РОБІТ 3 ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МІЖ УПРАВЛШСЬКИМИ СЛУЖБАМИ РАЙСПОЖИВСШЛКИ : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗПОДІЛ РОБІТ 3 ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МІЖ УПРАВЛШСЬКИМИ СЛУЖБАМИ РАЙСПОЖИВСШЛКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

 

№ з/п  Теми аналізу  Виконавці (служби і посадові особи, які відповідають за координацію та проведення)

1          Аналіз роздрібного товаро-обороту торгової мережі і підприємств ресторанного господарства            Плаиово-екоиомічиій відділ, торговель-ний відділ, центральна бухгалтерія, еко-номісти споживчих товариств, торгове-льних підприємств та об’єднань

2          Аналіз надходження товарів, стану і оборотності товарних запасів      Торговельиий відділ, планово-економічний відділ, центральна бухгал-терія, товарознавці, економісти і бухгал-тери споживчих товариств, торговельних підприємств та об’єднань

3          Аналіз оптового товарообо-роту, його структури і стану товарних запасів     Плаиово-екоиомічиий відділ, торговель-ний відділ, економісти оптової бази

4          Аналіз стану і використання мережі підприємств торгівлі і ресторанного господарства            Торговельиий відділ, планово-економічний відділ, економісти і завтор-ги споживчих товариств, торговельних підприємств та об’єднань

5          Аналіз праці і заробітної плати       Плаиово-екоиомічиій відділ, центральна бухгалтерія, економісти і головні бухга-лтери підвідомчих організацій та підпри-ємств

6          Аналіз витрат торговельної діяльності, адміністративних та інших витрат      Цеитральиа бухгалтерія, планово-економічний відділ, гол. бухгалтери і економісти підвідомчих організацій і підприємств

7          Аналіз доходів і фінансових результатів     Цеитральиа бухгалтерія, планово-економічний відділ, головні бухгалтери і економісти підвідомчих організацій і підприємств

8          Аналіз виконання фінансо-вого плану      Цеитральиа бухгалтерія, головні бухга-лтери підвідомчих організацій та підпри-ємств

9          Аналіз фінансового стану і платоспроможності та оцін-ка перспектив їх зміни          Цеитральиа бухгалтерія, планово-економічній відділ, головні бухгалтери і економісти підвідомчих організацій та підприємств

Як видно з таблиці, управлінський апарат райспоживспілки проводить комплексний економічний аналіз торговельної діяльнос-ті як загалом, так і окремих організацій та підприємств, які входять у систему райспоживспілки. Для проведення аналізу розроблена спеціальна типова програма, яка охоплює перелік аналітичних таб-лиць у вигляді схем аналізу. Вони містять інформацію про всі аспекти господарської і фінансової діяльності системи райспоживспіл-ки за рік і складаються з двох частин. У першій частині «Показники господарської діяльності» наводиться схема аналізу показників, що характеризують обсяг господарської діяльності, і фактори, під впливом яких вони формуються. У другій частині «Фінансові пока-зники діяльності» наведена схема аналізу фінансових показників райспоживспілки загалом і окремих споживчих товариств та під-приємств господарства райспоживспілки.

Ці схеми аналізу складені таким чином, що вони виконуються про-тягом року, після закінчення окремих місяців і кварталів, що забезпе-чує безперервність аналітичної роботи. Виконання комплексного ана-лізу господарсько-фінансової діяльності згідно з першою частиною цієї програми передбачено працівниками планово-економічного відді-лу райспоживспілки, а другої частини— працівниками бухгалтерії. Однак, незважаючи на наявність програм, які передбачають зміст, по-слідовність і чіткий розподіл аналітичних робіт, економічний аналіз не має такої жорсткої регламентації, як, наприклад, фінансовий облік і звітність. Тому під час проведення аналітичної роботи не завжди до-тримуються навіть того мінімуму, який передбачений типовими схе-мами аналізу господарської і фінансової діяльності.

У більшості кооперативних організацій економічний аналіз є дієвим засобом поліпшення управління господарською діяльністю. Результати міжгосподарського порівняльного аналізу результатів діяльності під-приємств та організацій системи обговорюються на засіданнях прав-лінь і намічаються заходи з усунення виявлених недоліків.

Ця інформація і прийняті рішення оперативно доводяться до коо-перативних організацій та підприємств. Для підбиття підсумків ро-боти за рік, півріччя чи квартал створюються постійні балансові ко-місії, які залучають не тільки спеціалістів економічних та фінансових служб, але й інженерно-технічних працівників, спеціалістів з органі-зації торгівлі, маркетингу, а також представників кооперативної гро-мадськості. Вони комплексно аналізують результати діяльності коо-перативних організацій та підприємств, підводять підсумки роботи, в яких зазначають не тільки досягнення, але й упущені можливості, недоліки в роботі, вносять конкретні і обґрунтовані пропозиції 3 по-ліпшення господарсько-фінансової діяльності і підвищення її ефек-тивності. В нових умовах такі пропозиції носять не директивний, a рекомендаційний характер. Вони обговорюються на правліннях коо-перативних організацій з прийняттям відповідних рішень.

Успішне проведення аналітичної роботи значною мірою зале-жить від її планування і організації. Можна виокремити п'ять осно-вних етапів організації аналітичної роботи, зміст яких показано на рис. 1.3.

Визначення мети і об’єктів аналізу

1. Складання плану

проведення

аналізу

 

->J Розробка програми і календарного плану вико-нання робіт

Визначення переліку необхідних джерел інфор-мації

 

Збір інформацїі

Перевірка достовірності інформацїі

Підготовка джерел інформації для аналізу

3. Систематизація і

аналітична

обробка даних

Складання таблиць, графіків, діаграм, які характеризують виконання плану, зміну показників у

динаміці, рівень використання ресурсів

*1 Виявлення причинних зв’язків і залежностей

Вимірювання і оцінка впливу факторів на зміну показників

Виявлення резервів і їх оцінка

4. Узагальнення і оформлення

результатів аналізу

-^Розробка заходів для усунення виявлених недоліків і використання резервів, підвищення ефективності господарської діяльності

Підбиття підсумків і оформлення результатів аналізу

 

5. Контроль

за реалізацією результатів аналізу

Оцінка оперативності і повноти використання результатів аналізу

Визначення ефекту, одержаного від реалізації ре-зультатів аналізу

Рис. 1.3. Основні етапи аналітичної роботи

Організація аналітичної роботи залежить від місця її виконання. Так, у споживчій кооперації аналіз господарсько-фінансової діяль-ності здійснюється всіма управлінськими службами підприємств та організацій системи від споживчих товариств до Укоопспілки. Ме-та і програма аналізу визначається практичною необхідністю, яка випливає із функцій управління і контролю. Показані на рис. 1.3 основні етапи аналітичної роботи, як правило, присутні в процесі проведення економічного аналізу будь-якого об’єкта, незалежно від строків і місця його проведення, а також складу виконавців.

Технологія вирішення аналітичних завдань дещо змінюється в умовах використання комп'ютерної техніки, коли ціла низка аналі-тичних розрахунків виконується в автоматичному режимі. На під-приємствах сфери торгівлі створюються автоматизовані робочі мі-сця (АРМ) на базі ПК, які можуть діяти в автономному режимі або входити в автоматизовану систему управління підприємством чи об'єднанням підприємств. На низових торговельних підприємствах необхідна для аналізу інформація не міститься в базі даних, а фік-сується в документах у більшості випадків вручну.

Крім цього, обсяг і структура господарської діяльності цих ла-нок такі, що для їх аналізу доцільно використовувати ПК, які пра-цюють в автономному режимі або в складі мережі взаємопов'яза-них ПК. В цих умовах АРМ економіста-аналітика (бухгалтера-аналітика) являє собою елемент системи децентралізованої обробки економічної інформації, який забезпечує її комп'ютеризований аналіз з використанням економіко-математичних методів.

Це дає можливість, крім традиційних завдань, вирішувати за-вдання оптимізаційного аналізу і прогнозування, підвищувати опе-ративність і знижувати трудомісткість аналітичних робіт, що знач-но підвищує результативність економічного аналізу.