Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Організація аналітичної роботи в торгівлі : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.2. Організація аналітичної роботи в торгівлі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

У нових умовах господарювання питання організації аналітич-ної роботи на підприємствах сфери торгівлі набули особливої акту-альності. Від їх вирішення залежить рівень економічної роботи і управління. Аналітична робота, яка проводиться на торговельних підприємствах та в об'єднаннях, спрямована на підвищення ефек-тивності їх діяльності, оптимізацію рівня фінансової самодостатно-сті, зростання конкурентоспроможності.

Основні завдання економічного аналізу діяльності підприємств торгівлі такі: контроль за дотриманням індикативно-планових чи інших нормативних показників господарської діяльності; оцінка ефективності цієї діяльності; вивчення впливу факторів на відхи-лення показників від прогнозованих, індекативно-планових орієн-тирів чи інших нормативних оріентирів; виявлення невикористаних резервів і пошук шляхів їх мобілізації; визначення тактики поточ-ного коригування відхилень показників господарської діяльності; обгрунтування регуляторних стратегій на більш віддалену перспек-тиву та інших управлінських рішень.

Виконуючи перераховані завдання, економічний аналіз госпо-дарської діяльності є важливим знаряддям контролю за роботою підприємств, дієвим засобом зміцнення комерційного розрахунку і дотримання режиму економії, сприяє ліквідації недоліків, поши-ренню передового досвіду, виявленню і мобілізації невикористаних резервів.

Раціональність організації аналітичної роботи на торговельних підприємствах передбачає дотримання трьох основних вимог:

—        обов'язковості виконання аналітичної роботи на всіх рівнях управління і в кожному підрозділі організаційної структури управ-ління;

—        неперервності виконання аналітичної роботи замість епізо-дичності її проведення, як це ще має місце на багатьох підприєм-ствах;

—        розробки і дотримання на кожному підприємстві з врахуван-ням його галузевих і інших особливостей обов'язкового мінімуму

питань і показників, які необхідно аналізувати в установлені стро-ки, а також мінімуму вихідних аналітичних таблиць і форм.

Дотримання цих основних вимог свідчить про стан організації аналітичної роботи. їх виконання є необхідною умовою підвищен-ня рівня керівництва господарською і фінансовою діяльністю під-приємств торгівлі.

Відповідно до своїх службових обов'язків економічним аналі-зом діяльності торговельних підприємств насамперед займаються економісти. Велику роль у проведенні аналітичної роботи відігра-ють також головний бухгалтер, його заступник та інші працівники облікового апарату торговельного підприємства. В їх обов'язки входить здійснення (разом із іншими службами) економічного ана-лізу господарської діяльності на основі даних бухгалтерського об-ліку і звітності та інших джерел інформації для виявлення внутрі-шніх резервів, попередження втрат й непродуктивних витрат. Головний бухгалтер і його заступник вступають від імені підпри-ємства у взаємовідносини з банками, фінансовими органами, різ-ними суб'єктами господарської діяльності, які є партнерами по біз-несу. Тому вони мають можливість не тільки удосконалювати аналітичну роботу, але й активно впливати на рівень фінансової та розрахункової дисципліни, а це дає можливість підвищити дієвість аналізу, що ними проводиться.

У торгівлі системи споживчої кооперації економічний аналіз здійснюється за різними програмами, залежно від того, в якій ланці він проводиться, а також залежно від мети аналізу. У споживчому товаристві його проводить головний бухгалтер і економіст. Бухгал-тер здійснює аналіз господарської діяльності на основі бухгалтер-ської звітності з метою оцінки фінансових результатів, фінансової стійкості і платоспроможності, ефективності використання оборот-ного капіталу, виявлення резервів зміцнення фінансового стану споживчого товариства. Економіст аналізує виконання плану това-рообороту, стан товарних запасів, використання матеріально-технічної бази, показники праці і заробітної плати тощо. Якщо споживче товариство, крім торгівлі, здійснює інші види діяльності (ресторанне господарство, заготівлі, хлібовипікання), то аналізують основні показники цієї діяльності.

У райспоживспілці (районному споживчому товаристві) еконо-мічним аналізом займаються планово-економічний відділ, праців-ники бухгалтерії та інших підрозділів. У підприємствах господарс-тва райспоживспілки економічний аналіз здійснює головний бухгалтер і економісти. Приблизний перелік робіт з економічного аналізу та їх розподіл між виконавцями в апараті райспоживспілки наведений у табл. 1.1

Таблиця 1.1