Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1.         Абдукаримов 77. Т. Анализ хозяйственной деятельности в потреби-тельской кооперации: учебник / И. Т. Абдукаримов. — М.: Зкономика, 1989. — 319с.

2.         Абрютша М. С. Зкономический анализ торговой деятельности / М. С. Абрютина — М.:Дело и сервис, 2000. — 365с.

3.         Бланк 77. А. Торговьій менеджмент: учебньій курс / И. А. Бланк — К.: Зльга, Ника-Центр, 1997. — 488 с.

4.         Бочаров В. В. Комплексньій финансовьій анализ / В. В. Бочаров. — СПб: Питер, 2005. — 432 с.

5.         Валевич Р. 77. Зкономика торгового предприятия: учебн. пособ. / Р. П. Валевич, Г. А. Давидова. — Минск : Вьісшая школа, 1995. — 278 с.

6.         Верига Ю. А. Аналіз фінансового стану підприємства за фінансо-вою звітністю:методичні рекомендації для практичних працівників / Ю. А. Верига, В. О. Подольська. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. — 55 с.

7.         Горшкова Л. В. Планирование на предприятиях торговли: учебн. пособ / Л. В. Горшкова. — Владивосток: РДУ, 2007. — 172 с.

8.         Господарський процесуальний кодекс України: офіц. вид., із змінами та доп. станом на 1 липня 2007 р. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 320 с.

9.         Гршів Б. В. Аналіз товарообороту підприємств роздрібної торгівлі: навч. посіб. / Б. В. Гринів. — Львів: вид-во Львівської комерційної акаде-мії, 2005. — 148 с.

 

10.       Гршів Б. В. Економічний аналіз діяльності підприємств торгівлі в умовах ринкової трансформації / Б. В. Гринів // Проблеми трансформуван-ня ринкової економіки: Міжвідомчий зб. Спец. вип. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства» — К.: КНЕУ, 2002. — С. 131—143.

11.       Деньга С. М. Екаунтинг ефективності вкладання капіталу в торгове-льну сферу. — Ч. 2. — Категорії та методологія оцінювання: Монографія / Світлана Миколаївна Деньга. — Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. — 308 с.

12.       Джоунз Г. Торговьій бизнес: как организовать и управлять / Г. Джоунз. — [пер. с англ.] — М.: Инфра — М, 1996. — 304 с.

13.       Економічний аналіз: навч. посіб. / За ред. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.

14.       Економічний аналіз: навч. посіб. / За ред. Ф. Ф. Бутинця. — Жито-мир: ПП. «Рута», 2003. — 680 с.

15.       Економіка підприємства: навч. посіб. / За ред. A. А. Фастовець. — К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000. — 572 с.

16.       Зкономика торгового предприятия / Под ред. А. И. Гребенева. — М: Зкономика, 1997. — 280с.

17.       Зкономический анализ в торговле: [учебн. пособ.] / под ред. М. И. Баканова. — М.: Финансьі и статистика, 2007. — 336с.

18.       Кіндрацька Г. I. Економічний аналіз: підручник / Г. I. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. — [3-тє вид., переробл. і допов.]. — К.: Знання, 2008. — 487с.

19.       Ковалев В. В. Финансовьій анализ: методьі и процедурьі / В. В. Ко-валев. — М.:Финансьі и статистика, 2006. — 560 с.

20.       Кмщикевич О. Р. Анализ хозяйственной деятельности организа-ций и предприятий потребительской кооперации: учебник для кооперати-вньіх вузов / О. Р. Кмицикевич, Л. А. Фалькович, И. Н. Топоровский. — М: Зкономика, 1971. — 319 с.

21.       Кравчешо Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебн. для вузов / Л. И. Кравченко. — Минск: Вьісшая школа, 2003. — 526 с.

22.       Кудрявцев А. А. Анализ хозяйственной деятельности кооператив-ньіх организаций: учебник для кооп. техникумов / А. А. Кудрявцев. — М.: Зкономика, 1990. — 234 с.

23.       Курак С. В. Проблемьі повьішения зффективности управления то-рговлей: /монография/ Степан Васильевич Курак. — Львов: Вища школа, 1976. — 186 с.

24.       Мазаракі A. А. Економіка торговельного підприємства: підруч-ник / А. А. Мазаракі, Н. М. Ушакова, Л. О. Лігоненко; за ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: Хрещатик, 1999. — 800 с.

 

25.       Марцин B.C. Економіка торгівлі: підручник / В. С. Марцин. — К.: Знання, 2006. — 402 с.

26.       Методические рекомендации по совершенствованию зкономичес-кого анализа издержек обращения в торговле районньіх потребительских обществ (с учетом издержкоемкости реализации товарньіх групп) — К.: Укоопсоюз, 1977. — 23 с.

27.       Методичні рекомендації щодо складання фінансового плану тор-говельного підприємства. — К: Укоопспілка, 2002. — 49 с.

28.       Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник / [2-ге вид., перероб. та доп.]. /Є. В. Мних. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 472 с.

29.       Николаева Т. И. Менеджмент в торговле: учебн. пособ. / Т. И. Ни-колаева. — М: КНОРУС, 2006. — 320 с.

30.       Організація і методика первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі / [Рудницький В. С, Лазаришина I. Д., Бачинський В. I., Полішук В. Л.]. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 480 с.

31.       Павленко А.Ф. Трансформування курсу «Економічний аналіз дія-льності підприємства»: наук. доповідь / А. Ф. Павленко, М. Г. Чумачен-ко. — К.: КНЕУ, 2001. — 88 с.

32.       Пигунова О. В. Стратегия коммерческой деятельности предприя-тия розничной торговли / О. В. Пигунова, О. Т. Аниськова. — М.: Марке-тинг, 2002. — 117 с.

33.       Подольська В. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / В. О. Подоль-ська, О. В. Яріш. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 488 с.

34.       Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб. / К. I. Ред-ченко. — [2-ге вид. доп.]. — Львів: Новий світ-2000, 2003. — 272 с.

35.       Рекомендации no организации и ведению оперативного учета то-варооборота, контроля за своевременной сдачей торговой вьіручки и сос-тоянием товарньіх запасов в розничньіх торговьіх предприятиях потреби-тельской кооперации. — М.: Центросоюз, 1984. — 31с.

36.       Савщька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. В. Савицька. — [3-тє вид. перероб. і доп.]. — К.: Знання, 2007. — 668 с.

37.       Стандарти бухгалтерського обліку. — К.: ІШ «ІГВІШ», 2007. — 560 с.

38.       Скибінський С. В. Маркетинг. Ч. 1: підручник / С. В. Скибінсь-кий. — Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2000: — 640 с.

39.       Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: на-вч. посіб. / В. В. Сопко. — К.:КНЕУ, 2006. — 526 с.

40.       Сухова Л. О. Анализ финансового состояния и бизнесплана торго-вой организации потребительской кооперации: учебн. пособ. / Л. О. Сухо-ва. — М.: Финансьі и статистика, 2006. — 288 с.

41.       Трегубова М. Г. Оценка напряженности плана товарооборота М. Г. Трегубова, К. И. Гулия, 3. Д. Карпенко / Проблемьі совершенствования управления кооперативньім хозяйством. — М.: МКИ, 1979. — С. 136—142.

42.       Уколова Л. 77. Зффективность труда в розничной торговле потре-бительской кооперации: учебн. пособ. / Л. И. Уколова, Л. Г. Снитко. — Белгород, 1999. — 184 с.

43.       Уолтп Керан. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства / Керан Уолт. — пер. з англ. — К.: Наукова дум-ка, 2001. — 367 с.

44.       Хміль Ф. I. Менеджмент торговельного підприємства: конспект лекцій / Ф. I. Хміль. — Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2000. — 120 с.

45.       Чебанова Н. В. Бухгалтерский учет: торговля и посреднические предприятия: учебн. пособ. / Н. В. Чебанова, Л. Н. Котенко. — [4-е изд., доп. и перераб. ] — Харьков: Олант Друк, 1998. — 456 с.

46.       Чернов В. А. Зкономический анализ: торговля, общественное пита-ние, туристический бизнес: учеб. пособ. / В. А. Чернов; под ред. М. И. Бака-нова. — [2-е изд. перераб. и доп. ] — М.: ЮНИТИ, 2009. — 639 с.

47.       Шевчук В. О. Контроль господарських систем у суспільстві з пе-рехідною економікою: проблеми теорії, організації, методології: моногра-фія / Володимир Олександрович Шевчук. — К.: КДТЕУ. — 371 с.

48.       Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности ко-ммерческих организаций / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. — М.: ИНФ-РА — М, 2003. — 237 с.

49.       Шкарабан С. И. Основьі оперативного зкономического анализа: моно-графия / Степан Иванович Шкарабан. —Львов: Вищапжола, 1988. — 136 с.

50.       Штепа Н. 77. Економічний аналіз. Ч. 2. Аналіз господарсько-фінансової діяльності: навч. посіб. / Н. П. Штепа, Н. С. Приходько, О. С. Думи-нець. — Львів: вид-во Львівської комерційноїакадемії, 2005. — 200 с.

51.       Яковлєв Ю. 77. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій: навч. посіб. / Ю. П. Яковлев. — К.:Центр навчальної літерату-ри, 2006. — 376 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ГРИНІВ Богдан Володимирович

ЕКОНОМІЧНИЙ

АНАЛІЗ

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 10.09.2010. Формат 60х84 1/16

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.

Умовн. друк. арк. 22,05. Наклад – 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176

тел./факс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006