Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання та завдання для самоперевірки : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Запитання та завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1.         Які групи економічнж показників використовують в аналізі фінан-сового стану підприємства?

2.         Назвіть основні передумови забезпечення фінансової стійкості під-приємства.

3.         Які блоки аналітичних завдань формують структуру методики анаяізу фінансового стану підприємства?

4.         Назвіть джерела інформації, які використовуються в аналізі фі-нансового стану підприємства.

5.         Охарактеризуйте зміст економічних взаємозв ’язків активу і пасиву бухгалтерського баяансу.

6.         Виконання яких аналітичних процедур передбачає методика екс-прес-анаяізу баяансу для оцінки фінансового стану підприємства?

7.         Які нормативні динамічні моделі використовуються для оцінки змін у структурі капіталу підприємства та фінансовоїрівноваги його активів і пасивів?

8.         За дотримання яких умов структура бухгалтерського балансу вважається задовільною?

9.         Назвіть характерні особливості кожного з основних типів фінан-сової стійкості підприємства.

 

10.       Розкрийте зміст методики оцінки фінансової стійкості підприєм-ства за станом джерел формування його запасів.

11.       Розрахунок яких фінансових коефіцієнтів передбачає методика аналізу фінансової стійкості підприємства?

12.       Які аналітичні показники використовують для оцінки стану та ефективності використання основних засобів підприємства?

13.       Розкрийте зміст аналітичнш процедур методики аналізу стану оборотних активів підприємства.

14.       Назвіть показники, які характершують ефектжність викорис-тання оборотних активів підприємства, та розкрийте порядок їх розра-хунку.

15.       Вкажіть основні шляхи прискорення оборотності оборотних ак-тивів торговельного підприємства.

16.       Розкрийте суть кожного з двох способів розрахунку суми власного оборотного капіталу за датлми бухгалтерського балансу.

17.       Охарактеризуйте порядок розрахунку суми власного капіталу, вкладеного в товарні запаси торговельного підприємства.

18.       Для чого і в якій послідовності складають аналітичний матричний баланс покриття активів підприємства?

19.       За якими критеріями здійснюють групування статей активу і па-сиву балансу для аналізу його ліквідності?

20.       Розкрийте методику аналізу та оцінки ліквідності бухгалтерського балансу підприємства?

21.       Як розраховують фінансові коефіцієнти для оцінки ліквідності і платоспроможності підприємства таякі їхмінімально необхідні значення?

22.       Розкрийте методику розрахунку коефіцієнта можливого віднов-лення платоспроможності підприємства, яке має незадовільну структуру балансу.

23.       Які види дискримінантних моделей використовують у світовій практщі для діагностики можливого банкрутства і раннього попере-дження кризовихявигцу діяльності суб’єктів господарювання?

24.       Порядок складання і використання платіжних календарів в оперативному аналізі платоспроможності підприємства на перспе-ктиву.

25.       Які аналітичні завдання дають можливість вирішувати прямий і непрямий методи подання інформаціїу фінансовій звітності підприємст-ва npo рух грошових коштів?

26.       Розкрийте зміст основних етапів методики аналізу абсолютнш показників руху грошових коштів підприємства.

27.       Назвіть аналітичні показники, які характеризують рівномірність, синхронність, інтенсивність, ліквідність та ефективність грошових по-токів підприємства, тарозкрийте порядок їхрозрахунку.

28.       Як визначають тривалість виробничо-торговельного, операцшного і фінансового циклів з метою аналізу динаміки інтенсивності руху грошо-вих коштів підприємства?

29.       Які можливості дає застосування системи Дюпона в аналізі рен-табельності капіталу підприємства?

30.       Розкрийте порядок розрахунку ефекту фінансового важеля та його використання в аналізі структури капіталу підприємства.