Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.11. Аналіз рентабельності капіталу : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.11. Аналіз рентабельності капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Капітал являє собою загальну вартість грошових, матеріальних і нематеріальних засобів, вкладених у підприємство з метою здійс-нення підприємницької діяльності та забезпечення розширеного відтворення. Вартість капіталу визначається відповідно до прийня-тих у бухгалтерському обліку умов оцінювання активів, а тому не збігається з ринковою вартістю майна підприємства. В економічній літературі капітал класифікують за джерелами формування, трива-лістю використання і напрямами розміщення.

За джерелами формування капітал поділяють на власний і пози-ковий. За тривалістю використання виокремлюють постійний (пер-манентний) і короткостроковий (змінний) капітал. Постійни’ капі-тал складається із власного капіталу і довгострокових зобовязань, а короткостроковий із поточних зобов’язань підприємства, пред-ставлених у пасиві балансу.

Залежно від напряму розміщення капітал поділяють на основ-ний і оборотний. Він використовується у внутрішньому обороті підприємства і за його межами (дебіторська заборгованість, фінан-сові інвестиції). При цьому власний оборотний капітал (ВОК) ви-ступає як складова частина постійного (перманентного) капіталу.

У складі сукупного капіталу підприємства провідну роль віді-грає власний капітал. Збереження і примноження власного капіталу є однією з найсуттєвіших умов забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Власний капітал підприємства складається з капіталу, інвесто-ваного власниками, і капіталу, накопиченого в процесі діяльності. Кожен з цих елементів власного капіталу визначає правові та інші обмеження підприємства в розпорядженні своїми активами. Аналі-зуючи власний капітал, їх розглядають окремо.

Інформація про зміни в складі власного капіталу впродовж звіт-ного року наводиться у формі № 4 річної фінансової звітності «Звіт про власний капітал», яку представлено в табл. 6.37.

Звіт про власний капітал доповнює наведені в балансі та інших формах фінансової звітності дані про фінансовий стан підприємст-ва та його зміни за період між звітними датами. 3 цієї форми звіт-ності власники, інвестори та інші зацікавлені особи отримують уза-гальнену інформацію про наявність власного капіталу, зміну його обсягу внаслідок переоцінки, отримання чистого прибутку чи збит-ку, залучення внесків власників, вилучення капіталу та з інших причин.

Таблиця 6.37 ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА ЗВІТНИЙ РІК

_^        (тис. грн)

Стаття            І4         н 'я

>н н я

1          н 'Й

>н н

ffl О

a          Н ;Н

« н

о §       н « о

1

ч о ч „

>н a

s й 3 5 н я н

м a

OJ ■£ п Н       >н н я

0J

К

'в и

О о

я н

п ^ О ю

Оч н

К я      >н н я

0J

5 н

R a я н о 'н £1 § К и  >я я я

t? a

й 'Я 03 и         Е о

3

1          2          3          4          5          6          7          8          9          70        11

Залишок на по-чаток року   010      803,1   960,0   -          136,0   -          75,2     -          -          1974,3

Коригування: Зміна облікової політики     020      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Виправлення по-милок       030      -          -          -          -          -          -          -          -          Інші зміни      040      -          -          -          -          -          -          -          -          Скоригований залишок на по-чаток року 050      803,1   960,0   —        136,0   —        75,2     —        —            1974,3

Переоцінка ак-тивів: Дооцінка основних засобів 60        —        —        —        —        —        —        —        —            —

PLЈ

 

Чистий прибуток (збиток) за звіт-ний період                   S ffi

p, №

03 2     B o

5 o tr x

s S 2.|

CD      Уцінка незавер-шеного будівниц-тва        Дооцінка незаве-ршеного будівни-цтва    о X

° м'

21я

S3 Р

о о

X

о в

X X X  ^          1

to

о          §          o          O O     о о       о

00

о          о ^]

о          *о        Код

                                                                                  и>       Статутний капітал

                                                                                  •к         Пайовий капітал

                                                                                  <~1     Додатковий вкладений капітал

                                                                                  CN      Інший додатковий капітал

                                                                                  ■XI      Резервний

капітал

                                                                                  Оо       Нерозподілений прибуток

                                                                                  ^О       Неоплачений

капітал

                                                                                  Сї        Вилучений

капітал

                                                                                  ї           Разом

 

Розподіл прибут-ку: Виплати влас-никам (дивіденди)    140      —        —        —        —        —        —        —            —        —

Спрямування прибутку до ста-тутного капіталу  150      —        —        —        —        —        —        —        —            —

Відрахування до резервного капіталу     160      —        —        —        —        —        —        —        —        —

            170      -          -          -          -          -          -          -          -          Внески учасни-ків: Внески до капіталу      180      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Погашення забор-гованості з капіталу     190      —        —        —        —        —        —        —        —        —

            200      -          -          -          -          -          -          -          -          Вилучення капі-талу: Викуп акцій (часток)           210      —        —        —        —        —        —        —        —            —

Перепродаж ви-куплених акцій (часток)   220      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Анулювання ви-куплених акцій (часток)  230      —        —        —        —        —        —        —        —        —

9LЈ

 

=

a

o

Я         3 3

s

1          S o

s. s g

1                      q и

>3 s

s я "• o

№ B

3 я Й o s

B

s          Інші зміни в капі-талі: Списання невідшкодованих збитків        Зменшення номі-нальної вартості акцій            в щ

Я К р 5 я^ Н' д Й о в Я в. a a

о

н я s    ^          1

to

o o       42

o          00

o          o          о          о          о          *о        Код

o                                                                                и>       Статутний капі-тал

            42        42                                                       •к         Пайовий капітал

                                                                                  <~1     Додатковий вкладений капі-тал

o                                                                                CN      Інший додатко-вий капітал

                                                                                  ■XI      Резервний

капітал

                                                                                  Оо       Нерозподілений прибуток

                                                                                  ^О       Неоплачений

капітал

                                                                                  Сї        Вилучений

капітал

            -1^

o o       -1^                                                     ї           Разом

Для оцінки змін в обсязі і структурі власного капіталу підпри-ємства за даними форми № 4 річної фінансової звітності складають аналітичну табл. 6.38.

Таблиця 6.38

ЗМІНИ В ОБСЯЗІIСТРУКТУРІ ВЛАСНОГО КАШТАЛУ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА ЗВІТНИЙ РІК

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення (+,-)

 

            сума, тис. грн            част-ка, %      сума, тис. грн            част-ка, %      сума, тис. грн            част-ка, %

Статутний капітал    803,1   40,7     1019,5 29,6     +216,4 -11,1

Пайовий капітал       960,0   48,6     2151,5 62,5     +1191,5          +13,9

Додатковий вкладе-ний капітал                            -                                 

Інший додатковий капітал   136,0   6,9       136,0   3,9       -          -3,0

Резервний капітал                            -                                 

Нерозподілений при-буток 75,2     3,8       137,3   4,0       +62,1   +0,2

Неоплачений капітал           -          -          -          -          -          Вилучений капітал   -          -          -          -          -          Разом власний капі-тал       1974,3 100,0   3444,3 100,0   +1470,0          Як видно із таблиці, обсяг власного капіталу споживчого това-риства у звітному році зріс на 1470,0 тис. грн, що було пов'язано із збільшенням пайового капіталу на 1191,5 тис. грн, статутного капі-талу на 216,4 тис. грн і розподіленого прибутку на 62,1 тис. грн. Обсяг іншого додаткового капіталу у звітному році не змінився. У зв'язку з цим частка іншого додаткового капіталу зменшилась на 3 %, а статутного капіталу, який зростав повільніше від інших складників власного капіталу, знизилася на 11,1 %. Водночас част-ка пайового капіталу зросла на 13,3 %, а нерозподіленого прибут-ку — на 0,2 %. Значне збільшення власних фінансових ресурсів за рахунок поповнення статутного і пайового капіталу та реінвесту-вання отриманого прибутку сприяло оздоровленню фінансів това-риства, забезпечило підґрунтя для подальшого розвитку його тор-говельної діяльності. Однак збалансоване зростання обсягів діяльності підприємства можливе за умови ефективного використання капіталу, інвестованого в його активи.

Ефективність використання капіталу характеризують показники його оборотності та рентабельності. Вони залежать від оптималь-ності структури джерел фінансування інвестиційних потреб під-приємства та складу активів за напрямами інвестування.

Показники рентабельності капіталу виражають взаємозв'язок прибутку і капіталу, інвестованого в активи підприємства задля отримання прибутку. Серед цих показників найбільш узагальнюва-льними є рентабельність сукупного капіталу і рентабельність влас-ного капіталу. Показник рентабельності сукупного капіталу харак-теризує ефективність діяльності підприємства загалом, а показник рентабельності власного капіталу показує, яким чином ефектив-ність операційної діяльності трансформується у вигоди власників. Невипадково вони найбільше цікавлять власників та інвесторів. їх доповнюють показники рентабельності оборотного капіталу, рен-табельності основної діяльності та рентабельності реалізації. Мето-дика розрахунку цих показників за даними річної фінансової звіт-ності розкрита в табл. 6.39.

Таблиця 6.39

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

 

№ з/п  Показник        Попере-дній рік         Звітний рік     Відхилен-ня(+-)

1          Середньорічний обсяг сукупно-го капіталу, тис. грн       2810,4 3164,6 +354,2

2          Середньорічний обсяг власного капіталу, тис. грн          1910,6 2709,3 +798,7

3          Середньорічний обсяг оборот-ного капіталу, тис. грн    310,5   442,3   +131,8

4          Чистий дохід (виручка) від реа-лізації, тис. грн    2797,8 3199,1 +401,3

5          Собівартість реалізованої про-дукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн  2131,1 2420,9 +289,8

6          Валовий прибуток, тис. грн            666,7   778,2   +111,5

7          Прибуток від операційної дія-льності, тис. грн     12,7     67,8     +55,1

8          Прибуток від звичайної діяль-ності до оподаткування, тис. грн            77,9     67,2     -10,7

9          Чистий прибуток, тис. грн  67,5     55,7     -11,8

Закінчення табл. 6.39

 

№ з/п  Показник        Попере-дній рік         Звітний рік     Відхилен-ня(+,-)

10        Рентабельність реалізації за ва-ловим прибутком (р.6: р.4) ■ ■ 100, % 23,83   24,32   +0,49

11        Рентабельність реалізації за операційним прибутком (р.7: : р.4) ■ 100, %         0,45     2,12     +1,67

12        Рентабельність реалізації за чи-стим прибутком (р.9: р.4) ■ ■ 100, %   2,41     1,74     -0,67

13        Рентабельність основної діяль-ності за валовим прибутком (р.6:р.5)-100, %   31,28   32,14   +0,86

14        Рентабельність основної діяль-ності за операційним прибутком (р.7: р.5) ■ 100, %   0,59     2,80     +2,21

15        Рентабельність сукупного капі-талу за прибутком від звичайної діяльності до оподаткування (р.8: р.1) ■ 100, % 2,77     2,12     -0,65

16        Рентабельність сукупного капі-талу за чистим прибутком (р.9: :р.1)- 100, %   2,40     1,76     -0,64

17        Рентабельність оборотного ка-піталу за чистим прибутком (р.9: р.З) ■ 100, %           21,73   12,59   -9,14

18        Рентабельність власного капіта-лу за чистим прибутком (р.9: :р.2) ■ 100, %   3,53     2,05     -1,48

Дані табл. 6.39 свідчать, що як у звітному, так і попередньому роках діяльність споживчого товариства була рентабельною. Однак значення показників рентабельності власного, сукупного і оборотного капіталу, розрахованих за чистим прибутком, а також рента-бельності сукупного капіталу за чистим прибутком від звичайної діяльності до оподаткування у звітному році порівняно з попере-днім суттєво знизилися. Тоді як рентабельність реалізації, розрахо-вана за валовим і операційним прибутком, зростала. Водночас збі-льшилася рентабельність основної діяльності підприємства. Такі відмінності в динаміці показників рентабельності зумовлені тим, що обсяг капіталу підприємства у звітному році зростав вищими темпами, ніж обсяг реалізації і отриманого прибутку. Про це свід-чать співвідношення індексів динаміки цих показників, розглянуті у § 6.3. Отже, основною причиною зниження рівня рентабельності капіталу споживчого товариства у звітному році було сповільнення його оборотності, що вело до зростання капіталомісткості одиниці реалізації.

Залежність рентабельності власного капіталу підприємства від ефективності операційної діяльності і підходу до фінансування ак-тивів розкриває показана на рис. 6.10 система (модель) Дюпона (Du Pont), запропонована фінансовими менеджерами відомої американ-ської компанії.

Із рис. 6.8 видно, що коефіцієнт рентабельності власного капі-талу (Крвк) безпосередньо залежить від підходу до інвестування капіталу, який виражає коефіцієнт (мультиплікатор) власного капі-талу (КВк) та стану ефективності використання активів, які харак-теризує коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу (КРСк)- Цю детерміновану залежність виражає двофакторна мультиплікативна модель:

В свою чергу, значення Крск залежить від впливу зміни значень таких показників ефективності роботи підприємства як коефіцієнт оборотності сукупного капіталу (Коск) і коефіцієнт рентабельності реалізації (Крр). Цю залежність виражає модель:

КРСК = Коск • КрР. (6.23)

Формула (6.23) показує, що чим вищою є швидкість обороту су-купного капіталу, вкладеного в активи підприємства, тим з меншою рентабельністю реалізації можна забезпечити необхідний рівень віддачі інвестованого капіталу. Отже, прискорення оборотності до-зволяє отримати достатню рентабельність активів навіть при зни-женні рівня торговельних надбавок і цін реалізації.

Коефіцієнт

рентабельності

власного капіталу

 

Коефіцієнт

(мультиплікатор) власного капіталу

х

Коефіцієнт

рентабельності

сукупного капіталу

 

Сукупний капітал

Власний капітал

Коефіцієнт

оборотності

капіталу

X

Коефіцієнт

рентабельності

реалізації

 

Чистий дохід (виручка)

Сукупний капітал

 

Чистий прибуток

Чистий дохід (виручка)

"Основний капітал

Оборотний капітал

Чистий дохід (виручка)

Витрати (разом)

 

Грошові

кошти

Т

Дебіторська

заборгованість

т

Товарно-матеріальні запаси

Собівартість реалізованої продукції

 

Адмініст ративні і збутові

витрати

Від-сотки

Пода

ток

на

прибуток

Рис. 6.10. Система Дюпона (Du Pont)

Використовуючи розглянуту залежність (6.23), вплив факторів на рентабельність сукупного капіталу способом абсолютних різ-ниць розраховують так:

АК

(KQCKI

(КОСКІ-КОСК0 )КРР0 ;

(6.24)

 

ДК

(Кррі)

(КРР,"КРР)Ко

(6.25)

За такою ж методикою визначають вплив факторів не тільки на рентабельність сукупного капіталу підприємства, але й на зміну рентабельності оборотного капіталу. Приклад такого розрахунку наведено в табл. 6.40, яку складено за даними табл. 6.16 і 6.39.

Із таблиці видно, що рентабельність оборотних активів товарис-тва у звітному році порівняно з попереднім зменшилася на -9,14 %, або майже у два рази, що було зумовлено зниженням ефективності

операцшноі діяльності, яка виражається такими показниками як оборотність оборотного капіталу і рентабельність реалізації. Так, сповільнення оборотності капіталу, вкладеного в оборотні активи з 9,01 обороту у попередньому році до 7,23 обороту у звітному році призвело до зниження рентабельності капіталу на 4,29 %. Під впливом зниження рентабельності реалізації (-0,67 %) рентабель-ність оборотного капіталу споживчого товариства знизилася на 4,85 %.

Таблиця 6.40

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ ОБОРОТНОСТІ I РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ОБОРОТНОГО КАШТАЛУ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

Показник

Коефіцієнт оборотності оборотного капі-талу, оборотів

Рентабельність реалізації за чистим при-бутком, %

Рентабельність оборотного капіталу за чистим прибутком, %

 

Попере-дній рік         Звітний рік

9,01     7,23

2,41     1,74

21,73   12,59

Відхилення

(+-)

-1,78

-0,67

-9,

Вплив на рентабельність оборотного ка-піталу зміни:

а)         оборотності капіталу;

б)         рентабельності реалізації

(7,23 - 9,01) ■ 2,41 (1,74 - 2,41) ■ 7,23

-4,29 -4,Застосування методу розширення факторних систем дає можли-вість поглибити аналіз рентабельності капіталу підприємства. Як-що у двофакторну модель (6.22) підставити розширене значення Крск із моделі 6.23, отримаємо трифакторну модель рентабельності власного капіталу:

^РВК ^МЖ ' ^Н)СК ' ^-РР'

(6.26)

Отже, рентабельність власного капіталу безпосередньо зале-жить від зміни рентабельності реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), оборотності сукупного капіталу і коефіцієнта (мультиплі-катора) власного капіталу (співвідношення сукупного і власного капіталу). Для визначення впливу цих факторів на рентабельність власного капіталу підприємства способом абсолютних різниць складають табл. 6.41.

Таблиця 6.41

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО КАШТАЛУ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

 

Показник        Попере-дній рік         Звітний рік     Відхилення (+,-)

Коефіцієнт (мультиплікатор) власного капіталу   1,47     1,17     -0,30

Коефіцієнт оборотності сукупного ка-піталу, оборотів    1,00     1,01     +0,01

Рентабельність реалізації за чистим прибутком, %          2,41     1,74     -0,67

Рентабельність власного капіталу, %         3,53     2,05     -1,48

Вплив на рентабельність власного ка-піталу зміни:

а)         мультиплікатора власного капіталу

б)         оборотності сукупного капіталу

в)         рентабельності реалізації     (-0,30)-1,0-2,41 1,17-(+0,01)-2,41 1,17-1,01 -(-0,67)        -0,72 +0,03 -0,79

Із таблиці видно, що зниження рівня рентабельності власного капіталу споживчого товариства у звітному році на 1,48 % відбуло-ся за рахунок негативної динаміки показника рентабельності реалі-зації (-0,79 %) і зниження коефіцієнта (мультиплікатора) власного капіталу (-0,72 %). Водночас незначне прискорення оборотності сукупного капіталу підприємства сприяло зростанню рентабельно-сті власного капіталу на 0,3 %. Отже, для подолання негативної те-нденції зміни рентабельності власного капіталу споживчому това-риству необхідно передусім зосередитись на заходах з підвищення ефективності операційної діяльності і оптимізації структури капі-талу, інвестованого в активи.

Перелік факторів рентабельності власного капіталу можна роз-ширити, підставивши у модель (6.26) замість коефіцієнта оборот-ності сукупного капіталу (Коск) його розширене значення:

Коск = Кукс • Кзп • Кок,      (6.27)

де Кукс— коефіцієнт участі короткострокового (поточного) капі-талу у сукупного капіталі підприємства;

Кзп — загальний коефіцієнт покриття;

Кок — коефіцієнт оборотності капіталу, вкладеного в оборотні активи.

Модель (6.27) показує, що оборотність сукупного капіталу під-приємства знаходиться у прямій детермінованій залежності від ефективності операційної діяльності, яку виражає коефіцієнт обо-ротності капіталу, вкладеного в оборотні активи, фінансової збала-нсованості активів і пасивів, яку характеризує загальний коефіцієнт покриття, а також від рівня участі короткострокового капіталу у сукупному капіталі підприємства.

Підставивши у трифакторну модель рентабельності власного капіталу (6.26) значення коефіці’нта оборотності сукупного капіта-лу із моделі (6.27), отримаємо пятифакторну модель цього показ-ника, яка виходить за межі системи Дюпона:

Переконатись у математичній правильності моделі (6.28) мож-на, підставивши в неї значення кожного з коефіцієнтів, внесених у модель. При цьому необхідно зауважити, що показники Крвк і Крр розраховують на основі даних за звітний період, а тому всі інші ко-ефіцієнти, внесені в модель (6.28), повинні також розраховуватися за середніми значеннями вихідних показників, визначених за фор-мулами простої середньої або середньої хронологічної.

Роз’ахунок впливу факторів на рентабельність власного капіта-лу за пятифакторною моделлю як і за попередніми моделями про-водять одним із прийомів прямого детермінованого факторного аналізу здебільшого способом абсолютних різниць, який потребує меншого обсягу розрахунків.

У розглянутих моделях коефіцієнт (мультиплікатор) власного капіталу виражає підхід до фінансування активів підприємства. Він може дорівнювати одиниці тільки на початковій стадії, коли під-приємство розпочинає діяльність. Із залученням позикового капіта-лу до джерел фінансування активів підприємства значення коефіці-єнта (мультиплікатора) власного капіталу зростає. 3 ним зростають можливості підприємства нарощувати свій виробничо-торговель-ний потенціал. При цьому збільшується також і ризик втрати фі-нансової стійкості підприємств. Чим вищою є частка позикового капіталу у всьому інвестованому капіталі, тим вищим є і цей ризик, який може привести і до банкрутства. Тому виникає необхідність у виборі такого співвідношення власного і позикового капіталу, яке забезпечило би найвищий дохід на вкладений капітал за прийнят-ного рівня ризику зниження фінансової стійкості.

3 метою пошуку оптимальної структури капіталу в аналітичних розрахунках використовують ефект фінансового важеля (ЕФВ), який ще називають ефектом фінансового левериджу. Він показує, наскільки відсотків зміниться рентабельність власного капіталу за

рахунок використання підприємством позикового капіталу. Фор-мула для розрахунку ЕФВ має такий вид:

 „ ч , ,. „ ПК

ЕФВ - (1_СІШ)х (Крск -Цпк)          >          ("-29)

вк

де Спп — ставка податку на прибуток;

Крск — коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу;

Цпк — середньозважена ціна позикового капіталу (витрати з об-слуговування боргових зобов'язань/середньорічний розмір позико-вого капіталу);

ПК — середньорічний розмір позикового капіталу, тис. грн;

ВК — середньорічний розмір власного капіталу тис. грн;

(1 - Спп) — податковий коректор;

(Крск - Цпк) — диференціал фінансового важеля;

ПК      ,. .

            коефіщєнт (плече) фінансового важеля.

ВК

Приклад розрахунку ефекту фінансового важеля за позитивного

значення його диференціалу і різної структури функціонуючого капіталу наведено в табл. 6.42.

Таблиця 6.42

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОГО ВАЖЕЛЯ (ЛЕВЕРИДЖУ)

 

Показник        Варіант структури капіталу

 

            I           II         III

1. Сума функціонуючого капіталу у про-гнозному періоді          8000    8000    8000

2. Середньорічний обсяг власного капіталу, тис. грн      8000    6000    4000

3. Середньорічний обсяг позикового капі-талу, тис. грн            -          2000    4000

4. Витрати на обслуговування боргових зо-бов'язань, тис. грн -          240      480

5. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн         1520    1520    1520

6. Середньозважена ціна позикового капі-талу (р. 4 : р. 3) ■ 100, %     -          12        12

Закінчення табл. 6.42

 

Показник        Варіант структури капіталу

 

            I           II         III

7. Рентабельність сукупного капіталу (р. 5 : р. 1) ■ 100, %          19        19        19

8. Ставка податку на прибуток, %  25        25        25

9. Ефект фінансового важеля, %     -          1,75     5,25

Аналіз даних табл. 6.42 показує, що у першому варіанті ефект фінансового важеля відсутній, оскільки він не передбачає викорис-тання позикового капіталу. У другому варіанті вплив фінансового важеля, зумовлений використанням позикового капіталу в сумі 2000 тис. грн (25 %), становить 1,75 % (0,75 • 7 • 2000 : 6000). У третьому варіанті позиковий капітал в сумі 400 тис. грн становить 50 % сукупного капіталу, а ефект фінансового важеля зріс до 5,25 % (0,75 • 7 • 4000: 4000).

Отже, із зростанням залучення позикового капіталу збільшуєть-ся коефіцієнт (плече) фінансового важеля. Однак це має позитив-ний вплив на рентабельність власного капіталу тільки тоді, коли диференціал фінансового важеля додатній. Якщо він має від'ємне значення, то збільшення плеча фінансового важеля веде до зни-ження показника рентабельності власного капіталу, який зрештою набуває від'ємних значень. Очевидно, що за такої ситуації значення показника рентабельності власного капіталу знижується тим шви-дше, чим вище плече фінансового важеля, і особливо швидко воно знижується тоді, коли рентабельність активів дорівнює нулю або має від'ємне значення.

Використання формули ефекту фінансового важеля (6.29) в аналітичних розрахунках дає можливість за сприятливих умов знаходити прийнятні варіанти залучення позикового капіталу, що забезпечують зростання рентабельності власного капіталу підприємства без перевищення граничного ризику втрати фінан-сової стійкості, який залежить від дотримання установлених граничних значень участі позикового капіталу в сукупному капі-талі підприємства.