Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.11. Аналіз рентабельності капіталу : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.11. Аналіз рентабельності капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Капітал являє собою загальну вартість грошових, матеріальних і нематеріальних засобів, вкладених у підприємство з метою здійс-нення підприємницької діяльності та забезпечення розширеного відтворення. Вартість капіталу визначається відповідно до прийня-тих у бухгалтерському обліку умов оцінювання активів, а тому не збігається з ринковою вартістю майна підприємства. В економічній літературі капітал класифікують за джерелами формування, трива-лістю використання і напрямами розміщення.

За джерелами формування капітал поділяють на власний і пози-ковий. За тривалістю використання виокремлюють постійний (пер-манентний) і короткостроковий (змінний) капітал. Постійни’ капі-тал складається із власного капіталу і довгострокових зобовязань, а короткостроковий із поточних зобов’язань підприємства, пред-ставлених у пасиві балансу.

Залежно від напряму розміщення капітал поділяють на основ-ний і оборотний. Він використовується у внутрішньому обороті підприємства і за його межами (дебіторська заборгованість, фінан-сові інвестиції). При цьому власний оборотний капітал (ВОК) ви-ступає як складова частина постійного (перманентного) капіталу.

У складі сукупного капіталу підприємства провідну роль віді-грає власний капітал. Збереження і примноження власного капіталу є однією з найсуттєвіших умов забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Власний капітал підприємства складається з капіталу, інвесто-ваного власниками, і капіталу, накопиченого в процесі діяльності. Кожен з цих елементів власного капіталу визначає правові та інші обмеження підприємства в розпорядженні своїми активами. Аналі-зуючи власний капітал, їх розглядають окремо.

Інформація про зміни в складі власного капіталу впродовж звіт-ного року наводиться у формі № 4 річної фінансової звітності «Звіт про власний капітал», яку представлено в табл. 6.37.

Звіт про власний капітал доповнює наведені в балансі та інших формах фінансової звітності дані про фінансовий стан підприємст-ва та його зміни за період між звітними датами. 3 цієї форми звіт-ності власники, інвестори та інші зацікавлені особи отримують уза-гальнену інформацію про наявність власного капіталу, зміну його обсягу внаслідок переоцінки, отримання чистого прибутку чи збит-ку, залучення внесків власників, вилучення капіталу та з інших причин.

Таблиця 6.37 ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА ЗВІТНИЙ РІК

_^        (тис. грн)

Стаття            І4         н 'я

>н н я

1          н 'Й

>н н