Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.10. Аналіз руху грошових коштів підприємства : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.10. Аналіз руху грошових коштів підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Грошові надходження і видатки супроводжують господарську ді-яльність будь-якого підприємства на всіх її стадіях і, по-суті, є «кро-вообігом» цієї діяльності. Від стану вхідного і вихідного грошових потоків, швидкості руху коштів, ефективності управління грошови-ми потоками залежить ритмічність діяльності підприємства, його платоспроможність і фінансовий стан загалом. У зв'язку з цим важ-ливу роль відіграє аналіз руху грошових коштів та їх потоків.

Під грошовим потоком (CashFlow) розуміють неперервний процес руху коштів у часі. Грошові потоки підприємства характеризуються сукупністю розділених у часі надходжень і виплат грошових коштів, які здійснюються у процесі господарської діяльності. В результаті ру-ху грошових коштів формуються їх залишки, які є статичними показ-никами. Підтримання залишків грошових коштів та їх еквівалентів в обсягах, необхідних для ритмічної роботи підприємства, — одне з ос-новних завдань управління грошовими потоками.

Поняття «грошові потоки» є дещо узагальненим, а тому охоп-лює різні види і форми грошових потоків, які обслуговують госпо-дарську діяльність. Всю різноманітність грошових потоків підпри-ємства групують за низкою ознак, наведених у табл. 6.28.

Серед грошових потоків, які обслуговують різні види господар-ської діяльності, зазвичай найбільшим є грошовий потік операцій-ної діяльності. Він характеризується надходженням грошових кош-тів від покупців і замовників за продукцію, товари, роботи, послуги та їх витрачанням на закупівлю ресурсів, необхідних для здійснен-ня процесів виробництва чи торгівлі.

13 т-п •          ...         . , .

Ьквівалентами коштів є високоліквідні короткострокові фінансові інвестици, які вільно конвертуються у грошові кошти із незначним ризиком втрати вартості. До них належать високоліквідні інвестиції у цінні папери (депозитні сертифікати, казначейські векселі) на строк до 3-х місяців.

Таблиця 6.28

SSSSffiSF

 

Класифікаційна ознака         Назва грошового потоку

1. Вид господарської діяль-ності     1.1.      Грошовий потік операційної діяльності

1.2.      Грошовий потік інвестиційної діяльності

1.3.      Грошовий потік фінансової діяльності

1.4.      Сукупний грошовий потік

2. Напрям руху потоку