Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.10. Аналіз руху грошових коштів підприємства : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.10. Аналіз руху грошових коштів підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Грошові надходження і видатки супроводжують господарську ді-яльність будь-якого підприємства на всіх її стадіях і, по-суті, є «кро-вообігом» цієї діяльності. Від стану вхідного і вихідного грошових потоків, швидкості руху коштів, ефективності управління грошови-ми потоками залежить ритмічність діяльності підприємства, його платоспроможність і фінансовий стан загалом. У зв'язку з цим важ-ливу роль відіграє аналіз руху грошових коштів та їх потоків.

Під грошовим потоком (CashFlow) розуміють неперервний процес руху коштів у часі. Грошові потоки підприємства характеризуються сукупністю розділених у часі надходжень і виплат грошових коштів, які здійснюються у процесі господарської діяльності. В результаті ру-ху грошових коштів формуються їх залишки, які є статичними показ-никами. Підтримання залишків грошових коштів та їх еквівалентів в обсягах, необхідних для ритмічної роботи підприємства, — одне з ос-новних завдань управління грошовими потоками.

Поняття «грошові потоки» є дещо узагальненим, а тому охоп-лює різні види і форми грошових потоків, які обслуговують госпо-дарську діяльність. Всю різноманітність грошових потоків підпри-ємства групують за низкою ознак, наведених у табл. 6.28.

Серед грошових потоків, які обслуговують різні види господар-ської діяльності, зазвичай найбільшим є грошовий потік операцій-ної діяльності. Він характеризується надходженням грошових кош-тів від покупців і замовників за продукцію, товари, роботи, послуги та їх витрачанням на закупівлю ресурсів, необхідних для здійснен-ня процесів виробництва чи торгівлі.

13 т-п •          ...         . , .

Ьквівалентами коштів є високоліквідні короткострокові фінансові інвестици, які вільно конвертуються у грошові кошти із незначним ризиком втрати вартості. До них належать високоліквідні інвестиції у цінні папери (депозитні сертифікати, казначейські векселі) на строк до 3-х місяців.

Таблиця 6.28

SSSSffiSF

 

Класифікаційна ознака         Назва грошового потоку

1. Вид господарської діяль-ності     1.1.      Грошовий потік операційної діяльності

1.2.      Грошовий потік інвестиційної діяльності

1.3.      Грошовий потік фінансової діяльності

1.4.      Сукупний грошовий потік

2. Напрям руху потоку         2.1.      Вхідний (додатній) грошовий потік

2.2.      Вихідний (від’є