Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.8. Аналіз кредиторської заборгованості : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.8. Аналіз кредиторської заборгованості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Одним із джерел залучення активів в оборот підприємства є кредиторська заборгованість, відображена у IV-му розділі пасиву балансу «Поточні зобов'язання». Вона виникає у зв'язку з тим, що у процесі діяльності підприємства не завжди здійснюють розрахун-ки з юридичними і фізичними особами одночасно з відчуженням майна, виконанням робіт, наданням послуг, що призводить до ви-никнення певних зобов'язань перед постачальниками та іншими контрагентами господарських відносин. Кредиторська заборгова-ність, що при цьому виникає, є різновидом комерційного кредиту, який виступає важливим фактором стабілізації фінансового стану підприємства.

Поточна кредиторська заборгованість складається із заборгова-ності постачальникам за одержані від них товарно-матеріальні цін-ності, заборгованості перед бюджетом за податковими платежами, заборгованості з оплати праці і страхування, авансів покупців у ра-хунок майбутніх відвантажень та ін. Залежно від умов виникнення кредиторську заборгованість поділяють на допустиму і невиправ-дану.

Допустимою вважається заборгованість постачальникам за ак-цептованими платіжними вимогами, непрострочена заборгованість перед бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування та ін-ших поточних зобов'язань.

До невиправданої кредиторської заборгованості належать усі види простроченої заборгованості підприємства перед постачаль-никами, банками, бюджетом, учасниками та іншими контрагентами господарських відносин. Така заборгованість часто є наслідком скрутного фінансового стану, коли відсутні кошти для платежів. Вона може виникати також у зв'язку з несвоєчасним оформленням і поданням розрахунково-платіжних документів, допущеними по-милками у розрахунках.

Шдприємства зобов'язані своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями. За несвоєчасні розрахунки вони мають сплачувати штрафи і неустойки. Однак практика свідчить, що можливість уни-кнути майнової відповідальності за невиконання власних договір-них зобов'язань дає їм змогу ухилятися від взаєморозрахунків з партнерами. Несвоєчасність платежів викликає фінансові усклад-нення у підприємств-кредиторів, негативно впливає на їх господар-ську діяльність, а у підсумку і на економіку країни загалом.

В умовах кризового стану економіки частка кредиторської заборгованості у джерелах формування майна підприємств тор-гівлі суттєво зростає. Це призводить до збільшення їх фінансової

залежності від кредиторів. Тому під час аналізу фінансового стану кредиторській заборгованості повинна приділятися належ-на увага.

Кредиторську заборгованість аналізують у такій послідовності, як і дебіторську. її вивчають загалом, а також за окремими видами і кредиторами. На основі даних балансу і аналітичного обліку розра-хунків з кредиторами виявляють зміни, що відбулися в обсязі і складі кредиторської заборгованості, реальність і характер боргів, a також час і причини їх утворення. Особлива увага повинна приді-лятися простроченій кредиторській заборгованості.

Для оцінки змін в обсязі і структурі кредиторської заборговано-сті на підставі даних IV-ro розділу пасиву балансу складають ана-літичну табл. 6.22.

Із даних таблиці видно, що загальна сума поточної кредиторсь-кої заборгованості споживчого товариства на кінець звітного року порівняно з його початком зросла на 79,3 тис. грн, або на 19,1 %. Цей приріст переважно відбувався за рахунок збільшення на 79,6 тис. грн кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги, частка якої у поточних зобов'язаннях впродовж року зросла з 38,6 % до 48,6 %. Зросла також заборгованість з інших поточних зобов'язань (+27,7 тис. грн) і внутрішніх розрахунків (+6,7 тис. грн). За рештою статей поточних зобов'язань заборгованість на кі-нець року суттєво зменшилася.

Загальне зростання поточної кредиторської заборгованості спо-живчого товариства було зумовлене як збільшенням обсягів його діяльності, так і допущеним у звітному році сповільненням оборот-ності оборотних активів, що вимагало додаткового залучення капі-талу в оборот підприємства.

Значну роль у збільшенні суми кредиторської заборгованості зі-грала також інфляція, оскільки ціни на товари і послуги, за які були зобов'язання перед кредиторами, впродовж року збільшилися. 3 іншого боку, у зв'язку з інфляцією реальна вартість зобов'язань пе-ред кредиторами знижується. Незважаючи на це, наявність креди-торської заборгованості у великих розмірах на кінець звітного пе-ріоду може свідчити про неритмічність завезення і реалізації товарів. Через це у майбутньому можуть виникати фінансові труд-нощі і неплатежі.

Разом з тим, слід зауважити, що відсутність у споживчого това-риства простроченої кредиторської заборгованості, а також значне зменшення заборгованості перед бюджетом, з позабюджетних пла-тежів, з оплати праці, страхування при зростанні у звітному році обсягів діяльності дає підстави зробити висновок про поліпшення стану розрахунків з кредиторами.

Таблиця 6.22

СТРУКТУРА ПОТОЧНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Показники     На початок пе-ріоду На кінець періоду      Відхилення(+,-)        

 

            сума, тис.грн частка, % сума, тис.грн част-ка, %      сума, тис.грн частка, %

 

Короткостроко-ві кредити бан-ків ~          —                    ~          ~          —       

Поточна забор-гованість за до-вгостроковими зобов'язаннями                                                                                  

Векселі видані           -          -          -         

Кредиторська заборгованість за товари, робо-ти, послуги         160,2   38,6     239,8   48,6     +79,6   +10,0   149,7

Поточні зо-бов'язання за розрахунками: з одержаних авансів                                                                         

з бюджетом   40,8     9,8       28,0     5,7       -12,8   -4,1     68,6

з позабюджет-них платежів            4,5       1,1       -          -          -4,5     -1,1     зі страхування           22,3     5,4       9,4       1,9       -12,9   -3,5     42,1

з оплати праці           32,2     7,8       27,7     5,6       -4,5     -2,2     86,0

з учасниками -          -          -          -          -          -          із внутрішніх розрахунків     82,9     20,0     89,6     18,1     +6,7     -1,9     108,1

Інші поточні зо-бов'язання  71,7     17,3     99,4     20,1     +27,7   +2,8     138,6

Всього            414,6   100,0   493,9   100,0   +79,3   -          119,1

У фінансовій звітності відсутні необхідні для аналізу дані про наявність простроченої кредиторської заборгованості. Для її вивчення під час проведення зовнішнього аналізу фінансового стану підприємств-партнерів використовують місячну форму статистич-ної звітності № 1-Б «Звіт про фінансові результати, дебіторську і кредиторську заборгованість», де у П-му розділі показується стан кредиторської заборгованості за її видами, з виокремленням про-строченої.

У внутрішньому аналізі стану розрахунків з кредиторами вико-ристовують дані аналітичного обліку і первинних документів, які дають можливість групувати кредиторську заборгованість за термі-нами її непогашення (до 1-го місяця, від 1-3 місяців, більше 3-х мі-сяців). Встановлюють причини непогашення кожного прострочено-го боргу, підтвердженість його звірками розрахунків, відповідність терміну позовної давності, виявляють винних у допущенні неви-правданої заборгованості та намічають заходи з її скорочення.

Для оцінки стану розрахунків з кредиторами розраховують по-казники оборотності кредиторської заборгованості, такі як середня тривалість її погашення у днях та коефіцієнт оборотності у разах. Середню тривалість погашення кредиторської заборгованості у днях, що була необхідною для розрахунків з кредиторами, які об-слуговують поточну діяльність в частині придбання, розраховують діленням середнього значення величини кредиторської заборгова-ності на середньоденну суму закупівель у звітному періоді.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості визнача-ють діленням суми закупівель для поточної діяльності підприємст-ва у звітному періоді на середню кредиторську заборгованість по-стачальникам, або діленням кількості днів у періоді на середню тривалість погашення заборгованості. При цьому суму здійснених закупівель визначають так:

Сума   Запаси на       Собівартість   Запаси на (6.13)

—        +          —

закушвель       кінець року     реалізованоі   початок року

продукції

(товарів, робіт,

послуг)

Дані про запаси на початок і кінець звітного періоду, які вико-ристовуються у поточній діяльності підприємства, наведені у II-гому розділі активу балансу (р.100, 110), а про собівартість реалізо-ваної продукції (товарів, робіт, послуг) — у Звіті про фінансові ре-зультати (р.040).

Середню кредиторську заборгованість у частині придбання за звітний період визначають за сумою статей «Векселі видані»

(p.520) i «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (р.521) IV-ro розділу пасиву балансу, використовуючи формулу простої середньої або середньої хронологічної.

Показники оборотності кредиторської заборгованості у частині придбання для поточної діяльності підприємства порівнюють з по-казниками попередніх періодів. Проводиться також порівняння по-казників оборотності кредиторської і дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги. Якщо тривалість обороту кредиторсь-кої заборгованості у звітному році хоча б на декілька днів переви-щує оборотність дебіторської заборгованості, то це свідчить про те, що підприємство вміє втримувати позики довше, ніж дозволяє це своїм боржникам.

Аналіз стану поточних розрахунків з кредиторами завершують вивченням співвідношення кредиторської і дебіторської заборгова-ності підприємства. Для цього за даними бухгалтерського балансу складають аналітичну табл. 6.23.

Як видно із таблиці, загальне співвідношення сум кредиторської і дебіторської заборгованості у звітному році було на користь спо-живчого товариства. Як на початок, так і на кінець року залучені через розрахунки кошти кредиторів в оборот підприємства були бі-льшими від вилучених коштів у дебіторську заборгованість. На по-чаток року на 1 грн дебіторської заборгованості припадало 4,65 грн кредиторської, тоді як на кінець року — тільки 1,88 грн. Зниження цього показника зумовлене тим, що на кінець року було допущене значне перевищення дебіторської заборгованості над кредиторсь-кою із внутрішніх розрахунків. Однак навіть і за цих умов загальне перевищення залучених коштів кредиторів над дебіторською забо-ргованістю відіграло важливу роль у стабілізації фінансового стану споживчого товариства у звітному році.

Аналізуючи стан поточних розрахунків з кредиторами, необхід-но враховувати, що дебіторською заборгованістю неможливо пога-сити кредиторську за винятком взаємозаліку. Крім того, кредитор-ська заборгованість не є нормальним джерелом покриття дебіторської заборгованості, оскільки взаємне кредитування зако-нодавством заборонене.

Для поліпшення стану розрахунків з кредиторами важливе значення має дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, вироблення на основі даних облікової і аналітичної інформації таких управлінських впливів, які сприяють оптимізації обсягу та структури заборгованості, недопущенню виникнення невиправ-даних боргів, прискоренню оборотності коштів, вкладених у розрахунки.

Таблиця 6.23 СТАН ПОТОЧНИХ РОЗРАХУНКІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

(тис. грн)

 

Актив На по-чаток року      Накі-нець року          Відхилення(+,-) Пасив На по-чаток року      На кінець року           Відхи-лення

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  17,5     14,7     -2,8     Кредиторська заборго-ваність за товари, робо-ти, послуги    160,2   239,8   +79,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом   1,1       1,1                   Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом   40,8     28,0     -12,8

за виданими авансами з нара-хованих доходів                                       з позабюджетних пла-тежів

зі страхування

з оплати праці           4,5

22,3 32,2         9,4

27,7     -4,5

-12,9 -4,5

із внутрішніх розрахунків     9,0       193,7   +184,7 із внутрішніх розрахун-ків    82,9     89,6     +6,7

інша поточна дебіторська за-боргованість 61,6     53,6     -8,0     інші поточні зо-бов'язання   71,7     99,4     +27,7

Разом  89,2     263,1   -173,9 Разом  414,6   493,9   +79,3

Перевищення дебіторської за-боргованості над кредиторсь-кою          "           "           "           Перевищення креди-торської заборгованості над дебіторською 325,4   230,8   -94,6

Кредиторська заборгованість, що припадає на 1 грн дебіторської         4,65     1,88     -2,77