Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7. Аналіз обсягу і структури джерел фінансування оборотних активів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.7. Аналіз обсягу і структури джерел фінансування оборотних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Під час аналізу оборотних активів значну увагу приділяють ви-вченню стану їх фінансування, оскільки від цього безпосередньо залежить фінансова стійкість підприємства.

Недостатність джерел фінансування оборотних активів призво-дить до недофінансування діяльності підприємства, зниження його ділової активності, виникнення фінансових труднощів. Негативні наслідки може мати також і наявність зайвих джерел фінансування. Вони сприяють створенню на підприємстві надлишкових запасів, відволіканню капіталу з господарського обороту, зниженню відпо-відальності за цільове й раціональне використання фінансових ре-сурсів.

Аналізуючи стан фінансування оборотних активів підприємст-ва, необхідно:

—дати оцінку обсягу і структури капіталу, вкладеного в оборо-тні активи;

—визначити відповідність джерел фінансування оборотних ак-тивів встановленим нормативам;

—оцінити обґрунтованість політики менеджменту підприємст-ва щодо фінансування оборотних активів.

Оскільки в обороті підприємства разом із власним капіталом використовується позиковий капітал, під час аналізу джерел фінан-сування оборотних активів насамперед необхідно визначити розмір власного оборотного капіталу (ВОК). Цей показник є одним із най-важливіших для характеристики фінансового стану підприємства. Методика його розрахунку за даними балансу розкрита у §6.2.

Як уже зазначалося, збільшення суми ВОК і його частки в активах підприємства свідчить про зростання самофінансування оборотних ак-тивів. Однак на підприємствах, які мають недостатній обсяг власного капіталу, ВОК може й не бути, ’ балансах таких підприємств оборотні активи менші за поточні зобовязання. Вони змушені навіть для по-криття необоротних активів залучати поточні зобов’язання, що свід-чить про фінансові труднощі і незадовільну структуру балансу.

Оптимальний розмір ВОК залежить від сфери діяльності під-приємства, обсягу та ефективності його діяльності, кон’юнктури ринку. Він визначається у фінансовому плані підприємства на ко-жен квартал поточного року.

Для визначення суми ВОК за даними балансу підприємства (табл. 6.2) та оцінки її достатності складають аналітичну табл. 6.18.

Результати розрахунку показують, що на початок року у зв’язку з фінансовими труднощами підприємство не мало змоги фінансува-ти свої оборотні активи за рахунок власного капіталу, тому він був відсутній в обороті. На кінець року ситуація суттєво поліпшилася. В оборотні активи було вкладено 74,1 тис. грн власного капіталу.

Щоб оцінити достатність суми ВОК, її фактичну наявність порі-внюють з нормативом, передбаченим у фінансовому план підпри-ємства на квартал до дати складання фінансової звітності. Однак таке порівняння може проводитися тільки у внутрішньому аналізі фінансового стану підприємства за наявності належного фінансово-го планування.

У нашому прикладі згідно з даними табл. 6.18 на кінець року фактична сума ВОК на 17,7 тис. грн перевищувала нормативне значення цього показника на IV квартал звітного року, що свідчить про достатність участі власного капіталу підприємства у фінансу-ванні оборотних активів.

Підприємства, які мають надлишок ВОК, залучають його у по-точні фінансові інвестиції, вкладають у запаси сировини, матеріа-лів, товарів з метою зменшення впливу інфляції. Деякі з них допус-кають зростання дебіторської заборгованості, залишків інших оборотних активів чи навіть відволікання капіталу з обороту у не-завершене будівництво.

Якщо фактичної суми ВОК не вистачає до нормативу, підпри-ємству доводиться більше залучати банківські кредити чи інші по-зики, зростають кредиторська заборгованість та інші поточні зо-бов’язання. Все це створює передумови для погіршення фінансо-вого стану підприємства.

Однак фінансовий стан підприємства залежить не тільки від за-безпеченості необхідною сумою ВОК, але й від раціональності йо-го використання. Навіть за відповідності суми ВОК нормативу,

який реально відображає потреби підприємства, можуть виникати фінансові ускладнення, якщо цей капітал використовується не за призначенням.

Таблиця 6.18

РОЗРАХУНОК СУМИ ВЛАСНОГО ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ЗА ДАНИМИ РІЧНОГО БАЛАНСУ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

(тис. грн)

 

Показники     На початок року        На кінець року           Відхилення

1. Оборотні активи   316,7   568,0   +251,3

2. Витрати майбутніх періодів (поточні)               -         

3. Всього поточних активів (р.1. +р.2)       316,7   568,0   +251,3

4. Поточні зобов'язання       414,6   493,9   +79,3

5. Забезпечення наступних ви-трат і платежів (поточні)                        -         

6. Доходи майбутніх періодів (поточні)                 -         

7. Всього поточних зобов'язань (р.4+р.5+р.6)      414,6   493,9   +79,3

8. Власний оборотний капітал

(р.З-р.7)          -97,9   74,1     +172,0

9. Норматив власного оборот-ного капіталу        26,5     63,0     +36,5

10. Відхилення від нормативу (Р-7-Р-9)    -124,4 +11,1   +135,5

Тому, аналізуючи стан фінансування оборотних активів підпри-ємства, необхідно виявити, наскільки раціонально використовуєть-ся наявний ВОК, куди він вкладається. Передусім необхідно вияс-нити, чи достатня сума ВОК вкладена у ЗМОА. Для цього за даними балансу визначають фактичну наявність власного капіталу в запасах на початок і кінець звітного періоду.

Щоб визначити суму власного капіталу, вкладеного в ЗМОА, необхідно від загальної суми ВОК відняти всі ті суми оборотних активів (крім запасів) із другого розділу активу балансу, що ним покривалися.

ВОК (за достатньої йог, наявності) має насамперед покривати ті статті оборотних активів, які крім нього не мають інших норма-льних джерел фінансування, а саме:

—дебіторську заборгованість у сумі перевищення над креди-торською заборгованістю за товари, роботи, послуги і за поточними зобов’язаннями по розрахунках;

—іншу поточну дебіторську заборгованість;

—векселі одержані у сумі перевищення векселів виданих;

—поточні фінансові інвестиції;

—грошові кошти та їх еквіваленти у сумі перевищення забор-гованості з короткострокових кредитів;

—інші оборотні активи.

Сума ВОК, яка залишається після віднімання від неї цих статей оборотних активів, становить власний капітал підприємства, вкла-дений у ЗМОА.

У процесі аналізу її порівнюють з нормативом ВОК у запасах на квартал до звітної дати, а також з його значенням на початок звіт-ного періоду. Для цього на основі даних балансу, a у внутрішньому аналізі і фінансового плану підприємства, складають табл.6.19.

Розрахунок, наведений у таблиці, показує, що із 74,1 тис. грн власного капіталу, який був в обороті підприємства на кінець року, лише 10,8 тис. грн вкладено у ЗМОА. Більша частина ВОК (53,6 тис. грн) була іммобілізована в іншу поточну дебіторську заборго-ваність. Решта (9,7 тис. грн) за відсутності залучення короткостро-кових банківських кредитів використовувалася на фінансування за-лишку тимчасово вивільнених з обороту грошових коштів та їх еквівалентів.

Якщо врахувати, що на початок року у зв’язку з фінансовими труднощами власний капітал в обороті підприємства був відсутній, то його наявність на кінець року і участь у фінансуванні ЗМОА сві-дчить про значне поліпшення фінансового стану підприємства. Од-нак відволікання значної суми ВОК в іншу поточну дебіторську за-боргованість призвело до того, що його фактична участь у фінансуванні ЗМОА була значно нижчою від передбаченої норма-тивом.

Торговельним підприємствам, крім визначення загальної суми ВОК, вкладеної у ЗМОА, важливо також знати, якою є участь влас-ного капіталу у фінансуванні товарних запасів — основного склад-ника їхніх матеріальних оборотних активів. Необхідність у такому розрахунку виникає тоді, коли торговельне підприємство, крім ос-новної діяльності, має, наприклад, хлібопекарню чи ще якусь виро-бничу діяльність і не отримало кредит під виробничі запаси. Тоді для знаходження обсягу власного капіталу, вкладеного у товарні

запаси, необхідно від суми ВОК, вкладеної у ЗМОА, відняти фак-тичні залишки виробничих запасів, які не прокредитовані банком.

Таблиця 6.19

РОЗРАХУНОК СУМИ ВЛАСНОГО КАШТАЛУ, ВКЛАДЕНОГО У ЗМОА СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

(тис. грн)

 

Показники     На початок року        На кінець po¬sy         Відхилення

1. вок  -          74,1     +74,1

2. Підлягає покриттю за рахунок ВОК (без ЗМОА)         63,9     63,3     -0,6

У тому числі:

— дебіторська заборгованість у сумі перевищення над кредитор-ською заборгованістю за товари, роботи, послуги і за поточними зобов'язаннями за розрахунками;                                

 

61,6

2,3

інша поточна дебіторська забор-гованість;

—        векселі одержані у сумі пере-вищення векселів виданих;

—        поточні фінансові інвестиції;

—        грошові кошти та їх еквівален-ти у сумі перевищення заборго-ваності з короткострокових кре-дитів;

 

53,6

-8,0

 

9,7

+7,

— інші оборотні активи       -          -          3. Сума ВОК у ЗМОА (р.1-р.2)       -          10,8     +10,8

4. Норматив ВОК у ЗМОА  8,5       15,0     +6,5

5. Відхилення від нормативу (р.З-р.4)       -8,5     -4,2     +4,3

У внутрішньому аналізі для оцінки достатності участі власного капіталу у фінансуванні товарних запасів фактичну його наявність у товарах порівнюють з відповідним нормативом, передбаченим у

фінансовому плані підприємства на квартал до дати складання ба-лансу.

У нашому прикладі ВОК споживчого товариства лише част-ково (10,8 тис. грн) покривав запаси хлібопекарного виробницт-ва, які згідно з даними балансу (табл. 6.2) на кінець року стано-вили 74,6 тис. грн. Для фінансування товарних запасів ВОК не вистачало. Отже, оздоровлення фінансів цього підприємства, яке відбулося у звітному році, необхідно продовжити до повного фі-нансового одуження. Насамперед необхідно не допускати відво-лікання капіталу з обороту на цілі, непередбачені фінансовим планом підприємства.

У фінансово стабільних підприємствах роздрібної торгівлі част-ка власного капіталу у товарних запасах становить не менше 30 % їх балансової вартості.

На наступному етапі аналізу виясняють участь позикового капі-талу та інших джерел фінансування запасів. Для цього у табл.6.20 згруповані джерела покриття ЗМОА споживчого товариства та ви-явлена їх структура.

Короткострокові кредити банків серед джерел фінансування споживчого товариства у звітному році були відсутні, що поясню-ється високою ціною цих кредитів в умовах економічної кризи.

Якщо банківські кредити залучалися в оборот підприємства, необхідно розрахувати, яка їх сума вкладена у ЗМОА. Для цього від заборгованості з короткострокових кредитів за даними балан-су віднімають наявні на звітну дату грошові кошти та їх еквівале-нти. У фінансовому аналізі такий показник називають чистою кредитною позицією.

Дані табл. 6.20 показують, що найбільшу частку у джерелах по-криття ЗМОА займає кредиторська заборгованість за товари, робо-ти, послуги. Протягом року вона зросла на 81,2 тис. грн, а її частка у ЗМОА збільшилася з 74,1 до 81,2 %. За відсутності простроченої заборгованості перед постачальниками таке зростання кредиторсь-кої заборгованості не можна оцінити негативно. Однак продовжен-ня тенденції до її збільшення у майбутньому вищими темпами по-рівняно із зростанням ЗМОА може призвести до фінансових ускладнень і неплатежів. Разом з тим, навіть і незначне (3,7 %) від-новлення участі власного капіталу у фінансуванні запасів спожив-чого товариства на кінець звітного року свідчить про початок пози-тивних змін у структурі джерел їх фінансування.

Для узагальнення результатів аналізу обсягу і структури джерел фінансування оборотних активів складають аналітичний матричний баланс (табл. 6.21). Методика його складання і вико-ристання в аналізі фінансового стану торговельного підприємстO

n тг • • 12 A

. P. Кмщікевич . Однак вона не

знайшла широкого застосування в умовах адміністративнокомандної економіки.

Матрична модель є зручною для аналізу стану фінансування активів підприємства, оскільки в ній наочно поєднуються різнорідні,

але взаємопов'язані економічні явища— активи і джерела їх фінансування. Розрахунок показників аналітичного матричного балансу можна формалізувати, що створить передумови для розроблення програми його складання на ПЕОМ у комплексі з автоматизацією інших обліково-аналітичних робіт.

Таблиця 6.20

ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ЗМОА СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

(тис. грн)

 

Показники     На початок року        На кінець року           Відхилення (+,-)

 

                                                                      

ЗМОА 225,2   100,0   295,2   100,0   +70,0   Кредиторська забор-гованість за товари, роботи, послуги         160,2   71,1     239,8   81,2     +79,6   +10,1

ЗМОА оплачені        65,0     28,9     55,4     18,8     -9,6     -10,1

ВОК у ЗМОА            -          -          10,8     3,7       +10,8   +3,7

Короткострокові кредити банків                            -                                 

Кммцмкевмч О. Р. Анализ хозяиственнои деятельности организации и пред-приятий потребительской кооперации: учебник для кооперативньж вузов / О. Р. Кмицикевич, Л. А. Фалькович, И. Н. Топоровский. — М.:Зкономика, 1971. — С. 289—295.

Закінчення табл. 6.20

 

            На початок року        На кінець року           Відхилення (+,-)

Показники                                                               

Інші джерела по-криття запасів      65,0     28,9     44,6     15,1     -20,4   -13,8

Матричний баланс покриття активів складають за даними бухгал-терського балансу підприємства на початок і кінець звітного періоду у такій послідовності. Спочатку формують матричну таблицю відповід-но до розмірності бухгалтерського балансу конкретного підприємства і заповнюють її підсумки. На перетині підсумків останньої графи і останнього рядка матричної таблиці вказують суму валюти балансу. Потім вказують суми джерел фінансування на перетині з відповідними рядками статей активу, які вони покривають. Наприклад, якщо на по-чаток року основні засоби та інші необоротні активи повністю покри-валися за рахунок власного капіталу підприємства у сумі 1974,3 тис. грн, то вона показується на перетині необоротних активів з графою «Власний капітал». Решта власного капіталу показується напроти від-повідних статей оборотних активів, які він покриває.

Загальний принцип заповнення таблиці аналітичного матричного балансу торговельного підприємства полягає у тому, що спочатку в ньому заповнюють дві позиції, — у присудку графу «Власний Karri-Tan», а у підметі — статтю «Товарні запаси». Після цього підлягають заповненню всі інші позиції матричної таблиці, виходячи з логіки еко-номічного взаємозв'язку розділів і статей активу і пасиву балансу. При цьому дотримуються розглянутого вище порядку розрахунку суми ВОК (табл. 6.18) та його участі у фінансуванні ЗМОА (табл. 6.19), a також розрахунку інших основних джерел покриття запасів (табл. 6.20).

Матричний баланс, по суті, є «рентгенівським знімком» стану джерел фінансування активів підприємства на початок і кінець зві-тного періоду. Він дає можливість всебічно оцінити зміни, що від-булися в обсязі і структурі джерел фінансування активів підприєм-ства з позицій їх впливу на фінансовий стан підприємства.

На підприємствах, які щомісячно завершують цикл облікових робіт з використанням бухгалтерських комп'ютерних програм, аналітичні матричні баланси покриття активів доцільно складати щомісячно. Це дає можливість фінансовим менеджерам оператив-ніше відстежувати тенденції змін у фінансовому стані підприємст-ва, давати оцінку обгрунтованості обраної політики щодо фінансу-вання оборотних активів.

Таблиця 6.21 МАТРИЧНИЙ БАЛАНС СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА НА ПОЧАТОКI КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО РОКУ

(в тис. грн)

 

^"""---^^ Пасив

Актив ^""--«^^           Власний капітал        Забезпечення

наступних витрат

і платежів       Довгострокові зобов'язання            Кредиторська

заборгованість

за товари        Поточні 30-бов'язання за розрахунками    Інші поточні зобов'язанБія   Доходи майбутніх періодів            Баланс

Необоротні активи   1974,3

3370,2 -          2,1       -          97,9     -          -          2072,2

3372,3

 

            1+1395,9        1 -       1 +2,1  1 -       1 -97,9            1 -       1 -       1+1300,1

Виробничі запаси і готова продукція         10,8                 -          63,8     52,0                            52,0

74,6

 

            1 +Ю,8           1 -       1 -       | +63,8 1 -52,0            1 -       1 -       | +22,6

Товари           -                                  160,2

176,0   13,0

44,6                            173,2

220,6

 

            1 -       1 -       1 -       1 +15,8           1 +31,6           1 -       1 -       | +47,4

Дебіторська забор-гованість за товари                                          -          17,5

14,7                            17,5

14,7

 

            1 -       1 -       1          1          1 -2,8  1 -       1 -       1 -2,8

Дебіторська заборгованість за іншими розрахунками                                                95,4     71,7

99,4                 71,7

194,8

 

            -          -          -          -          +95,4   +27,7   -          +123,1

Інша поточна дебі-торська заборгованість    53,6     -          -          -          -          -          -          53,6

 

            +53,6   -                                  -          -          -          +53,6

Грошові кошти та їх еквіваленти     9,7       -          -          -          2,3       -          -          2,3

9,7

 

            1 +9,7  1 -       1          1          1 -2,3  1 -       1 -       1 +7,4

Всього оборотних активів   74,1                            160,2

239,8   84,8

154,7   71,7

99,4                 316,7

568,0

 

            1 +74,1           1 -       1 -       1 +79,6           | +69,9 | +27,7 1 -       | +251,3

Витрати майбутніх періодів -                                  -          -          -                       

            1 -       1 -       1 -       1 -       1 -       1 -       1 -       1 Баланс            1974,3

3444,3             2,1       160,2

239,8   182,7

154,7   71,7

99,4                 2388,9

3940,3

 

            1+1470,0        1 -       1 +2,1  1 +79,6           1 -28,0            | +27,7 ї -         1+1551,4