Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7. Аналіз обсягу і структури джерел фінансування оборотних активів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.7. Аналіз обсягу і структури джерел фінансування оборотних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Під час аналізу оборотних активів значну увагу приділяють ви-вченню стану їх фінансування, оскільки від цього безпосередньо залежить фінансова стійкість підприємства.

Недостатність джерел фінансування оборотних активів призво-дить до недофінансування діяльності підприємства, зниження його ділової активності, виникнення фінансових труднощів. Негативні наслідки може мати також і наявність зайвих джерел фінансування. Вони сприяють створенню на підприємстві надлишкових запасів, відволіканню капіталу з господарського обороту, зниженню відпо-відальності за цільове й раціональне використання фінансових ре-сурсів.

Аналізуючи стан фінансування оборотних активів підприємст-ва, необхідно:

—дати оцінку обсягу і структури капіталу, вкладеного в оборо-тні активи;

—визначити відповідність джерел фінансування оборотних ак-тивів встановленим нормативам;

—оцінити обґрунтованість політики менеджменту підприємст-ва щодо фінансування оборотних активів.

Оскільки в обороті підприємства разом із власним капіталом використовується позиковий капітал, під час аналізу джерел фінан-сування оборотних активів насамперед необхідно визначити розмір власного оборотного капіталу (ВОК). Цей показник є одним із най-важливіших для характеристики фінансового стану підприємства. Методика його розрахунку за даними балансу розкрита у §6.2.

Як уже зазначалося, збільшення суми ВОК і його частки в активах підприємства свідчить про зростання самофінансування оборотних ак-тивів. Однак на підприємствах, які мають недостатній обсяг власного капіталу, ВОК може й не бути, ’ балансах таких підприємств оборотні активи менші за поточні зобовязання. Вони змушені навіть для по-криття необоротних активів залучати поточні зобов’язання, що свід-чить про фінансові труднощі і незадовільну структуру балансу.

Оптимальний розмір ВОК залежить від сфери діяльності під-приємства, обсягу та ефективності його діяльності, кон’юнктури ринку. Він визначається у фінансовому плані підприємства на ко-жен квартал поточного року.

Для визначення суми ВОК за даними балансу підприємства (табл. 6.2) та оцінки її достатності складають аналітичну табл. 6.18.

Результати розрахунку показують, що на початок року у зв’язку з фінансовими труднощами підприємство не мало змоги фінансува-ти свої оборотні активи за рахунок власного капіталу, тому він був відсутній в обороті. На кінець року ситуація суттєво поліпшилася. В оборотні активи було вкладено 74,1 тис. грн власного капіталу.

Щоб оцінити достатність суми ВОК, її фактичну наявність п