Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.6. Аналіз стану оборотних активів та їх оборотності : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.6. Аналіз стану оборотних активів та їх оборотності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

У торгівлі порівняно з іншими галузями економіки частка обо-ротних активів у майні підприємств є найвищою. Від складу, роз-міщення, ефективності використання та структури джерел фінансування оборотних активів безпосередньо залежить фінансовий стан підприємств.

Система управління оборотними активами становить найбі-льшу частину операцій фінансового менеджменту. Мета управ-ління оборотними активами полягає у формуванні необхідного підприємству обсягу і складу оборотних активів та підтриманні оптимальної структури джерел їх фінансування. Важливу роль у вирішенні цих завдань відіграє аналіз стану оборотних активів та їх оборотності.

Кругооборот капіталу, що відбувається у процесі господарської діяльності підприємств, зумовлює нерівномірну зміну обсягів різ-них видів оборотних активів і відповідні зміни в їх структурі. Змі-нюється співвідношення матеріальних запасів, грошових коштів, розрахунків з дебіторами та інших активів, а також окремих статей балансу. Тому, аналізуючи оборотні активи, необхідно спочатку дати оцінку змін, що відбулися в їх обсязі і структурі за звітний пе-ріод, визначити, як ці зміни вплинули на оборотність активів та фі-нансовий стан підприємства. Для цього за даними другого розділу активу балансу складають аналітичну табл. 6.15.

За даними такої таблиці дають оцінку змін, що відбувалися в обсязі і структурі оборотних активів за звітний період. При цьому позитивно оцінюють збільшення часток тих статей активів, обо-ротність яких є вищою. I, навпаки, негативно оцінюють зростання сум і часток статей з низькою оборотністю, особливо тих, які пов’язані з іммобілізацією коштів з обороту на цілі не передбачені фінансовим планом. До таких належить дебіторська заборгова-ність за товари, роботи і послуги з високими термінами непога-шення, а також інша поточна дебіторська заборгованість. Остання містить: суми штрафних санкцій, що визнані і підлягають відшко-дуванню постачальниками чи іншими організаціями, а також за-боргованість з відшкодування нестач, розтрат, крадіжок тощо. За-галом негативно оцінюють також збільшення сум за статтею «Інші оборотні активи», яка містить грошові кошти в дорозі, по-даткові зобов’язання та оборотні активи, що не увійшли в інші статті оборотних активів.

Що стосується виробничих запасів, готової продукції, товарних запасів, то їх збільшення оцінюється як зростання виробничого чи торговельного потенціалу підприємства. Однак ця оцінка повинна ще уточнюватись у процесі подальшого аналізу.

Для більшої наочності зміни у структурі оборотних активів під-приємства доцільно подати у вигляді діаграми, показаної на рис. 6.5.

Таблиця 6.15

ЗМІНИ В ОБСЯЗІIСТРУКТУРІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА ЗВІТНИЙ РІК

 

Оборотні активи       На початок року        На кінець року           Відхилення (+,-)

 

            сума, тис. грн            питома вага, %          сума, тис. грн            питома вага, %          сума, тис. грн            питома вага, %

1.Запаси         225,2   71,11   295,2   51,97   +70,0   -19,14

у тому числі:

1.1.      Виробничі запаси

1.2.      Незавершене

виробництво

1.3.      Готова продукція

1.4.      Товари           52,0

173,2   16,42 54,69     63,0

11,3

0,3 220,6         11,09

1,99

0,05 38,84       +11,0

+11,3

+0,3 +47,4      -5,33 +1,99

+0,05

-15,85

2. Дебіторська за-боргованість        89,2     28,16   263,1   46,32   +173,9 +18,16

у тому числі:

2.1.      За товари, роботи, послуги

2.2.      За розрахунками з бюджетом

2.3.      Із внутрішніх

розрахунків

2.4.      Інша поточна

заборгованість           17,5 1,1 9,0

61,6     5,52 0,35 2,84 19,45  14,7

1,1 193,7 53,60          2,59 0,19 34,1 9,44    -2,8

+184,7 -8,0     -2,94 -0,15 +31,26 -10,01

3. Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3       0,73     9,7       1,71     +7,4     +0,98

4. Інші оборотні активи                               -                                 

Всього оборотних активів   316,7   100,0   568,0   100,0   251,3   Оцінивши зміни в обсязі і структурі оборотних активів, присту-пають до аналізу запасів. Більш детальна інформація про виробничі запаси наводиться у розділі VIII Приміток до річної фінансової зві-тності. Вона дає можливість глибше аналізувати зміни, що відбули-ся в обсязі і структурі виробничих запасів на початок і кінець року. Однак це ще не дає можливості оцінити їх достатність і оптималь-ність структури запасів для забезпечення нормального виробничого чи торговельного процесу. Для цього необхідно фактичну наявність матеріальних запасів за їх видами порівняти з нормативами цих запасів. Такі порівняння можуть проводитися тільки під час внутріш-нього аналізу фінансового стану за умови, що на підприємстві здій-снюється планування оборотних активів. Такі нормативи запасів розробляються поквартально в сумі і днях до обороту.

ft

Грошові кошти

.0,73 1,

Дебіторська заборгованість

Виробничі запаси і готова продукція

Т овари

S

42

]J 46,32

■ на початок року □ на кінець року

Ї54,69

,0 10 20 30 40 50 60  %

Рис. 6.5. Зміни у структурі оборотних активів споживчого товариства за звітний період

У процесі аналізу фактичні запаси сировини матеріалів, готової продукції чи товарів на кінець звітного періоду порівнюють з нор-мативами наступного за звітною датою кварталу як в сумі, так і в днях до обороту. Це дає можливість зробити висновки про достатність запасів для виробничої чи торговельної діяльності підприємства.

Для визначення фактичного запасу в днях залишок цього чи ін-шого виду ЗМОА ділять на плановий одноденний оборот наступно-го кварталу. Аналізуючи стан запасів на внутрішньоквартальні да-ти, фактичні запаси порівнюють з нормативом поточного кварталу.

Для ґрунтовнішої оцінки стану запасів підприємства необхідно за даними обліку провести аналіз достатності запасів за галузями діяльності, структурними підрозділами підприємства. Наприклад, у торгівлі аналіз товарних запасів проводиться за кожним магазином, відділом секцією, як загалом, так і за групами товарів. Такий аналіз носить техніко-економічний характер, а тому він виходить за межі аналізу фінансового стану підприємства. Він проводиться під час вивчення факторів, які впливають на товарооборот торговельного підприємства (див. §3.4).

Ha ефективність роботи підприємства негативно впливають як зна-чні надлишки запасів сировини, матеріалів, товарів та інших видів ЗМОА, так і суттєва недостатність їх обсягів порівняно з нормативами.

Інші статті оборотних активів (за винятком залишків грошей в касі, на який установлюється ліміт) не нормуються. У процесі ана-лізу вивчають тільки їх динаміку. При цьому особливу увагу приді-ляють аналізу кожного виду дебіторської заборгованості.

За даними розділу IX Приміток до річної фінансової звітності дають оцінку складу дебіторської заборгованості за строками її не-погашення. За цією ознакою її поділяють на заборгованість, не по-гашену до Зх місяців, від 3-6 і від 6-12 місяців. Збільшення в дебі-торській заборгованості часток із значними термінами непогашення оцінюється негативно, тому що це свідчить про іммобілізацію капі-талу підприємства з обороту.

Зменшення дебіторської заборгованості, пов'язане із списанням безнадійних боргів, не може мати позитивної оцінки.

Аналізуючи прострочену дебіторську заборгованість, необхідно за даними аналітичного обліку розрахунків з дебіторами розгляну-ти кожного боржника окремо, щоб виявити причини виникнення заборгованості, реальність кожного боргу, а також оцінити достат-ність заходів, вжитих для стягнення боргів. Для цього використо-вують прийоми документальної ревізії.

Необхідно також зауважити, що збільшення резерву сумнівних боргів свідчить про погіршення стану розрахунків, оскільки при цьому зростає коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості.

Аналізуючи стан залишків готівки за даними балансу, необхід-но мати на увазі, що вправний фінансовий менеджер намагається зберігати на рахунках в банку і в касі лише мінімальну суму гро-шей. Вона повинна бути достатньою для проведення першорядних платежів і забезпечення поточної збалансованості грошових пото-ків підприємства.

Якщо впродовж тривалого часу на рахунках підприємства є великі залишки грошей, то це може бути наслідком неправиль-ного використання оборотного капіталу. Згідно з вимогами фі-нансового менеджменту частка грошових коштів та їх еквівален-тів не повинна перевищувати 5 % у всіх оборотних активах підприємства. Значний надлишок поточної ліквідності вважаєть-ся негативним явищем.

Під час аналізу оборотних активів підприємства значну увагу приділяють вивченню їх оборотності. Від того, наскільки швидко капітал вкладений в оборотні активи, перетворюється у грошові кошти, залежать найважливіші фінансові показники діяльності під-приємства.

Для аналізу оборотності оборотних активів використовують три групи показників:

1)         загальні показники оборотності всіх оборотних активів;

2)         показники — складники загальної оборотності активів;

3)         часткові показники оборотності окремих видів оборотних ак-тивів.

Перша група охоплює два показники оборотності:

—загальний показник оборотності всіх оборотних активів у днях;

—коефіцієнт оборотності оборотних активів у разах.

Показник загальної оборотності всіх оборотних активів у днях характеризує середній час авансування коштів в обороті підприєм-ства. Його розраховують діленням середнього залишку всіх оборо-тних активів на одноденний чистий дохід (виручку) від реалізації.

Коефіцієнт оборотності активів показує, скільки раз вони зро-били повний кругооборот у звітному періоді. Він розраховується діленням чистого доходу (виручки) від реалізації на середню вели-чину оборотних активів. Його ще можна визначити діленням кіль-кості днів у періоді на загальну оборотність активів у днях.

Кількість днів у періоді умовно приймається для місяця 30, ква-рталу — 90, року — 360 днів.

Середню величину оборотних активів визначають на основі да-них балансу способом простої середньої за сумою активів на поча-ток і кінець звітного періоду, поділеною на два. Більш точний роз-рахунок середньої величини активів за півріччя, дев’ять місяців чи рік може бути проведений з використанням даних квартальних ба-лансів. Тоді величина активів визначається за формулою середньої хронологічної (3.17).

Показники оборотності всіх оборотних активів підприємства у звітному періоді порівнюють з їх оборотністю в попередні періоди, а також з відповідними показниками інших підприємств, які є бли-зькими за своїми параметрами й умовами діяльності, або із серед-ньогалузевими показниками.

Прискорення оборотності оборотних активів веде до відносного вивільнення коштів з обороту і навпаки, сповільнення оборотності вимагає додаткового залучення коштів в оборот. Тому під час аналі-зу інтенсивності використання оборотних активів визначають вплив зміни їх оборотності на обсяг оборотного капіталу. Щоб визначити суму відносного вивільнення коштів з обороту чи додаткового їх за-лучення в оборот за час тривалості одного кругообороту активів, не-обхідно фактичний чистий одноденний дохід (виручку) від реалізації звітного періоду помножити на кількість днів прискорення чи спові-льнення оборотності активів. Якщо такий розрахунок проводиться за

весь звітний період, отриманий результат множать на коефіцієнт оборотності оборотних активів у звітному періоді.

Розрахунок оборотності активів, а також вплив зміни цього по-казника на обсяг оборотного капіталу підприємства показано у табл. 6.16.

Таблиця 6.16

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУI ПОПЕРЕДНЬОМУ РОКАХ

 

Показники     Попере-дній рік         Звітний рік     Відхилення (+-)         Темп зростання, %

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн  2797,8 3199,1 +401,3 114,3

2. Одноденний оборот, тис. грн(р.1:360)  7,8       8,9       +1,1     114,3

3. Середньорічна величина оборотних активів, тис. грн            310,5   442,3   +131,8 142,4

4. Коефіцієнт оборотності оборотних активів, рази (р.1:р.З)      9,0       7,2       -1,8     80,0

5. Оборотність оборотних активів, у днях (р.3:р.2)          39,8     49,7     +9,9     124,9

Вивільнено (-) або додатко-во залучено (+) оборотних коштів внаслідок зміни обо-ротності, тис. грн: за один оборот                        +88,1             

зарік    -          +634,3 -         

Дані цієї таблиці свідчать, що порівняно з попереднім роком тривалість одного обороту оборотних активів збільшилася на 9,9 дня. Це означає, що капітал, вкладений у звітному році в оборо-тні активи, проходив повний цикл і знову набував грошову фор-му на 9,9 дня довше, ніж у попередньому році. Основною при-чиною сповільнення оборотності було те, що середня величина оборотних активів у цінах звітного року зросла на 42,4 %, тоді як обсяг чистого доходу (виручки) від реалізації збільшився на 14,3 %.

Внаслідок цього, для підтримання торговельно-виробничої дія-льності споживчого товариства виникла необхідність додаткового залучення коштів в оборот на суму 88,1 тис. грн (8,9 х 9,9). Якщо взяти до уваги, що коефіцієнт оборотності оборотних активів у зві-тному році становив 7,2 раза, то сума додатково залучених за весь

рік коштів становить 637,3 тис. грн (88,1 х 7,2). А це було основ-ною причиною значного збільшення кредиторської заборгованості споживчого товариства за товари, роботи, послуги.

Швидкість обертання оборотних активів підприємства залежить від сукупного впливу різноспрямованих чинників як внутрішніх, так і зовнішніх. До перших слід віднести галузеву структуру діяль-ності торговельного підприємства (торгівля, ресторанне господарс-тво, виробництво та ін.) масштаби діяльності, ефективність управ-ління тощо. Значний вплив на оборотність активів мають умови, в яких здійснюється господарська діяльність, а вони залежать від економічної ситуації в країні. Так, високий рівень інфляції, розла-годженість господарських зв’язків, криза платежів, зниження пла-тоспроможного попиту населення, що спостерігаються в умовах економічної кризи, негативно впливають на оборотність активів. Разом з тим, необхідно зауважити, що оборотність активів у знач-ній мірі залежить і від рівня організації торговельно-виробничих процесів і стану менеджменту на підприємстві і, передусім, від ефективності управління оборотними активами.

Більшість із розглянутих чинників мають не прямий, а опосе-редкований вплив на оборотність активів. Тому у факторному аналізі оборотності активів обмежуються розрахунком впливу зміни середнього залишку оборотних активів і обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації на їх оборотність. Враховуючи детерміновану залежність між цими показниками, розрахунок впливу факторів здійснюють одним із прийомів прямого детер-мінованого факторного аналізу — найчастіше способом ланцю-гових підстановок.

Окремі види оборотних активів мають різну швидкість обертан-ня. Тому для детальнішого вивчення причин зміни показника загаль-ної оборотності активів необхідно дати оцінку оборотності кожного з видів активів. Для цього розраховують показники — складики за-гальної оборотності активів, які належать до другої групи показників оборотності. їх визначають діленням середніх залишків окремих ви-дів або груп оборотних активів на чистий одноденний дохід (вируч-ку) від реалізації. При цьому середні залишки окремих видів активів розраховують на основі балансів таким же способом, які середньої величини всіх активів. Одноденний дохід (виручка) від реалізації ви-значається так, як це показано у табл. 6.16.

Оборотність окремих видів оборотних активів показує участь кожного з них у загальній тривалості одного обороту всіх оборо-тних активів. Результати розрахунку складових загальної оборо-тності оборотних активів споживчого товариства наведені у табл. 6.17.

Таблиця 6.17

СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБОРОТНОСТІАКТИВІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУI ПОПЕРЕДНЬОМУ РОКАХ

 

Оборотні активи       Середньорічна ва-ртість оборотних активів, тис. грн     Тривалість обороту, у днях 

 

            попередній

рік       звітний рік     попе-РЄД-ній рік      звіт-ний рік    відхилення 

 

1          2          3          4          5          6          7

1.Запаси         213,6   260,2   27,4     29,2     +1,8     +16,0

у тому числі:

1.1.      Виробничі запаси

1.2.      Незавершене виробництво

1.3.      Готова продукція

1.4.      Товари           42,6

3,4 167,6         57,5 5,6

0,2 196,9         5,5

0,4

21,5     6,5 0,6

0,02

22,1     +1,0 +0,6

-0,4 +0,6         +8,9

+5,3

-3,5 +5,3

2. Дебіторська заборго-ваність        93,8     176,1   12,0     19,8     +7,8     +69,4

у тому числі:

2.1.      За товари, роботи,

послуги

2.2.      За розрахунками з

бюджетом      10,8

1,5       16,1 1,1           1,4 0,2 1,8 0,1 +0,4 -0,1         +3,5 -0,9

2.3. Із внутрішніх роз-рахунків        21,4     101,3   2,7       11,4     +8,7     +77,4

2.4. Інша поточна забо-ргованість  60,1     57,6     7,7       6,5       -1,2     -10,6

3. Грошові кошти та їх еквіваленти 3,1       6,0       0,4       0,7       +0,3     +2,7

4. Інші оборотні активи        -          -          -          -          -          Всього оборотних акти-вів  310,5   442,3   39,8     49,7     +9,9     +88,1

Дані таблиці показують, що сповільнення оборотності у звітно-му році спостерігалось щодо більшості видів оборотних активів. Найбільше сповільнення оборотності було допущено за дебіторсь-кою заборгованістю із внутрішніх розрахунків, середній термін по-гашення якої зріс на 8,7 дня, а також за виробничими запасами, тривалість обороту яких збільшилася на один день. Це мало вирі-шальний вплив на погіршення загального показника оборотності всіх оборотних активів. Для поліпшення ситуації з оборотністю са-ме цим статтям має бути приділена першорядна увага менеджменту споживчого товариства.

У процесі аналізу складових загальної оборотності активів мо-жуть використовуватися також коефіцієнти оборотності основних груп оборотних активів, такі як коефіцієнт оборотності запасів і ко-ефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.

Крім розглянутих показників, в аналізі використовують також часткові показники оборотності, які належать до показників третьої групи. Вони враховують специфічні особливості обертання кожно-го виду оборотних активів. Наприклад, тривалість одного обороту тари, що підлягає поверненню тарозбиральним підприємствам чи постачальникам, розраховують діленням середнього залишку цієї тари у звітному періоді на одноденний оборот підприємства з її відвантаження. Оборотність товарів визначають: ділення їх серед-ніх запасів на одноденний товароборот, а оборотність сировини — діленням її середніх залишків на одноденний оборот з її викорис-тання на виробничі потреби.

Необхідно зауважити, що вивчення часткових показників обо-ротності окремих видів оборотних активів виходить за межі мето-дики аналізу фінансового стану і тому наводиться в інших підсис-темах економічного аналізу діяльності підприємства.

Для прискорення оборотності оборотних активів необхідно вживати всі можливі заходи, які ведуть до скорочення тривалості операційного і фінансового циклів підприємства, а саме:

—скорочувати час перебування капіталу в запасах за рахунок раціонального управління ними;

—удосконалювати організацію матеріально-технічного поста-чання, не допускати виникнення надмірних запасів матеріальних оборотних активів, а особливо запасів товарів, які не користуються попитом;

—удосконалювати торговельно-технологічні процеси впрова-дженням інновацій, інтенсифікацією використання матеріальних і трудових ресурсів;

—прискорювати процеси відвантаження товарів і тари, оформ-лення розрахункових документів, здавання виручки;

—не допускати причин і умов, що ведуть до виникнення про-строченої дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги та іншої простроченої заборгованості, а особливо виникнення не-стач, розтрат, крадіжок;

—зміцнювати розрахункову дисципліну та забезпечити умови, які усунуть можливість відпуску товарів неплатоспроможним по-купцям у борг без попередньої оплати;

—скорочувати час перебування капіталу у дебіторській забор-гованості використанням факторингу, обліком векселів та застосу-ванням інших фінансових інструментів;

—удосконалювати презентаційно-позовну роботу з утримання боргів і відшкодування втрат.