Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.6. Аналіз стану оборотних активів та їх оборотності : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.6. Аналіз стану оборотних активів та їх оборотності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

У торгівлі порівняно з іншими галузями економіки частка обо-ротних активів у майні підприємств є найвищою. Від складу, роз-міщення, ефективності використання та структури джерел фінансування оборотних активів безпосередньо залежить фінансовий стан підприємств.

Система управління оборотними активами становить найбі-льшу частину операцій фінансового менеджменту. Мета управ-ління оборотними активами полягає у формуванні необхідного підприємству обсягу і складу оборотних активів та підтриманні оптимальної структури джерел їх фінансування. Важливу роль у вирішенні цих завдань відіграє аналіз стану оборотних активів та їх оборотності.

Кругооборот капіталу, що відбувається у процесі господарської діяльності підприємств, зумовлює нерівномірну зміну обсягів різ-них видів оборотних активів і відповідні зміни в їх структурі. Змі-нюється співвідношення матеріальних запасів, грошових коштів, розрахунків з дебіторами та інших активів, а також окремих статей балансу. Тому, аналізуючи оборотні активи, необхідно спочатку дати оцінку змін, що відбулися в їх обсязі і структурі за звітний пе-ріод, визначити, як ці зміни вплинули на оборотність активів та фі-нансовий стан підприємства. Для цього за даними другого розділу активу балансу складають аналітичну табл. 6.15.

За даними такої таблиці дають оцінку змін, що відбувалися в обсязі і структурі оборотних активів за звітний період. При цьому позитивно оцінюють збільшення часток тих статей активів, обо-ротність яких є вищою. I, навпаки, негативно оцінюють зростання сум і часток статей з низькою оборотністю, особливо тих, які пов’язані з іммобілізацією коштів з обороту на цілі не передбачені фінансовим планом. До таких належить дебіторська заборгова-ність за товари, роботи і послуги з високими термінами непога-шення, а також інша поточна дебіторська заборгованість. Остання містить: суми штрафних санкцій, що визнані і підлягають відшко-дуванню постачальниками чи іншими організаціями, а також за-боргованість з відшкодування нестач, розтрат, крадіжок тощо. За-галом негативно оцінюють також збільшення сум за статтею «Інші оборотні активи», яка містить грошові кошти в дорозі, по-даткові зобов’язання та оборотні активи, що не увійшли в інші статті оборотних активів.

Що стосується виробничих запасів, готової продукції, товарних запасів, то їх збільшення оцінюється як зростання виробничого чи торговельного потенціалу підприємства. Однак ця оцінка повинна ще уточнюватись у процесі подальшого аналізу.

Для більшої наочності зміни у структурі оборотних активів під-приємства доцільно подати у вигляді діаграми, показаної на рис. 6.5.

Таблиця 6.15

ЗМІНИ В ОБСЯЗІIСТРУКТУРІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА ЗВІТНИЙ РІК

<