Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5. Аналіз необоротних активів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.5. Аналіз необоротних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Необоротні активи підприємства— це сукупність господарсь-ких засобів, що використовуються протягом тривалого часу, вар-тість яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним і мораль-ним зносом. Від забезпеченості підприємства необоротними активами та ефективності їх використання багато в чому залежить господарська діяльність та фінансовий стан підприємства.

За формою функціонування у процесі господарської діяльності підприємства необоротні активи поділяються на матеріальні, нема-теріальні і фінансові. Матеріальні необоротні активи у балансі представлені основними засобами і незавершеним будівництвом. Нематеріальні активи охоплюють права на об'єкти інтелектуальної власності, патенти, ліцензії, торгові знаки, знаки обслуговування та ін. Фінансові необоротні активи представлені у балансі довгостро-ковими фінансовими інвестиціями, які не можуть бути вільно реа-лізовані в будь-який момент і обліковуються методом участі в капі-талі.

Під час аналізу необоротних активів за даними фінансової звіт-ності необхідно дати оцінку змінам в їх обсязі і структурі, вивчити стан та ефективність використання. При цьому значну увагу приді-ляють основним засобам, які становлять основу матеріально-технічної бази будь-якого підприємства. У фінансовому аналізі і менеджменті основні засоби розглядають як об'єкт вкладання капі-талу, а тому їх називають основним капіталом, a у податковому за-конодавстві — основними фондами.

Оборотність капіталу підприємства залежить від структури ак-тивів, частки в них необоротних активів та їх складу. У нашому прикладі згідно з даними табл. 6.4 частка необоротних активів у всіх активах споживчого товариства на кінець звітного року стано-вила 85,6 %. У практиці економічної роботи за такої високої частки необоротних активів у майні підприємства прийнято вважати, що

воно має «важку» структуру активів. «Легкою» структура активів вважається тоді, коли їх частка у майні підприємства є не більшою за 40 %.

«Важка» структура активів споживчого товариства свідчить про їх низьку мобільність. Разом з тим, як показують дані табл. 6.4, у звітному році частка необоротних активів у майні товариства зни-зилась на 1,2 %. Це сприяло деякому полегшенню структури акти-вів та зростанню їх мобільності.

Зміни в складі і структурі необоротних активів споживчого то-вариства у звітному році характеризують показники, наведені у табл. 6.11, яка складена за даними балансу (табл. 6.2).

Таблиця 6.11

СКЛАДIДИНАМІКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Статті необорот-них активів           На початок періоду   На кінець періоду      Відхилення

(+-)     

 

            сума, тис. грн            част-ка, %      сума, тис. грн            част-ка, %      сума, тис. грн            част-ка, %           

 

Нематеріальні активи                                  -          -                                 

Незавершене будівництво                           -          -                                 

Основні засоби         1733,3 83,6     1950,0 57,8     +216,7 -25,8   112,5

Довгострокові фінансові вкла-дення          338,9   16,4     1422,3 42,2     +1083,4          +25,8   419,7

Всього            2072,2 100,0   3372,3 100,0   +1300,1          -          162,7

Як видно з таблиці, необоротні активи товариства складалися лише з основних засобів і довгострокових фінансових вкладень. При цьому частка основних засобів у необоротних активах знизи-лася на 25,8 % і відповідно збільшилася частка довгострокових фі-нансових вкладень, темп зростання яких у звітному році майже у чотири рази перевищував темп зростання основних засобів.

Збільшення у звітному році довгострокових фінансових вкла-день товариства на 1083,4 тис. грн свідчить про відволікання знач-них коштів від основної операційної діяльності. Це може мати сут-тєвий вплив на фінансовий стан підприємства, оскільки частка цієї статті у валюті балансу зросла до 36,1 %. Характер такого впливу залежить від ефективності довгострокових фінансових вкладень.

Якщо їх рентабельність не нижча від рентабельності власної опера-ційної діяльності і не виникає проблем з фінансуванням, тоді збі-льшення довгострокових фінансових вкладень має позитивний вплив на результати діяльності підприємства. Однак довгострокові фінансові вкладення повинні оцінюватися не тільки за рівнем їх рентабельності за різних альтернативних варіантів здійснення, але і з врахуванням стратегічних завдань розвитку підприємства.

У складі необоротних активів споживчого товариства відсутні нематеріальні активи, що опосередковано характеризує вибрану ним стратегію діяльності як неінноваційну, бо воно не вкладає ко-шти у патенти, ліцензії та іншу інтелектуальну власність.

Для оцінки змін в складі і структурі основних засобів (основно-го капіталу) підприємства за звітний рік використовують дані дру-гого розділу форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», які узагальнюють у табл. 6.12.

Таблиця 6.12

ПОЕЛЕМЕНТНА СТРУКТУРА ОСНОВНОГО КАШТАЛУ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Групи основного капіталу   На початок періоду   На кінець періоду      Відхилення

(+-)      Темп зрос-тан-ня, %

 

            сума, тис. грн            част-ка, %      сума, тис. грн            част-ка, %      сума, тис. грн            част-ка, %           

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої         3316,3 83,6     3741,6 83,8     +425,3 +0,2     112,8

Машини та облад-нання     353,4   8,9       388,1   8,7       +34,7   -0,2     109,8

Транспортні засоби  196,2   5,0       236,7   5,3       +40,5   +0,3     120,6

Інші основні засоби  100,4   2,5       96,9     2,2       -3,5     -0,3     96,5

Всього            3966,3 100,0   4463,3 100,0   +497,0 -          112,5

Як видно з таблиці, основний капітал товариства у звітному ро-ці збільшився на 497,0 тис. грн, або на 12,5 %. Переважно його зростання відбулося у пасивній частині (будинки, споруди), яка зросла на 425,3 тис. грн. Решта приросту в сумі 71,7 тис. грн, припадає на машини, обладнання і транспортні засоби. Однак це не привело до значних змін у структурі основного капіталу споживчого товарист-ва. На кінець звітного року вона була такою ж «важкою» як і на по-чаток, оскільки частка будинків і споруд в основному капіталі то-вариства становила 83,8 %.

3 метою оцінки стану основного капіталу підприємства розра-ховують такі показники: коефіцієнт зношеності; коефіцієнт онов-лення; коефіцієнт вибуття основних засобів.

Для характеристики ефективності використання основного ка-піталу застосовують показники: коефіцієнт фондовіддачі; коефіці-єнт фондомісткості; період оновлення; коефіцієнт рентабельності основних засобів.

Для оцінки стану і ефективності використання основного капі-талу підприємства названі показники доцільно розраховувати не тільки за всіми основними засобами, але і окремо за активною їх частиною (машинами та обладнанням). Методика розрахунку цих показників розкрита у табл. 6.13. У ній наведені результати розра-хунку показників стану та ефективності використання основних за-собів за даними річної фінансової звітності споживчого товариства.

Дані таблиці засвідчують, що зношеність основних засобів спо-живчого товариства на кінець звітного року становила 56,3 %. За рік цей показник майже не змінився незважаючи на те, що основні засоби товариства у звітному періоді були оновлені на 16,7 %, a машини та устаткування на 9,3 %.

Позитивним є те, що період оновлення всіх основних засобів, a особливо машин і устаткування, у звітному році дещо скоротився. При цьому зріс коефіцієнт фондовіддачі всього основного капіталу спожи-вчого товариства (+0,0407), а також коефіцієнт фондовіддачі активної його частини (+0,6156). Відповідно до цього знизився коефіцієнт фон-домісткості чистого доходу (виручки) від реалізації (-0,0747).

У звітному році майже у п'ять раз зросло значення коефіцієнта фондорентабельності основних засобів споживчого товариства, розрахованого за прибутком від операційної діяльності. Цей показ-ник насамперед залежить від зміни фондовіддачі і рентабельності реалізації. Ця залежність виражається формулою:

КфР = Кфв- Крр,       (6.12)

де Кфр — коефіцієнт фондорентабельності; Кфв — коефіцієнт фондовіддачі; Крр — коефіцієнт рентабельності реалізації.

Таблиця 6.13

ПОКАЗНИКИ СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 

Показники     Попередній рік          Звітний рік     Відхилення

(+-)      Темп зростання, %

1          2          3          4          5

Вихідні дані

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн  2797,8 3199,1 +401,3 114,3

2. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн, у тому числі:     3895,1 4214,8 +319,7 108,2

2.1. Активної частини (машин і устаткування), тис. грн 349,1   370,7   +21,6   106,2

3. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів, тис. грн, у тому числі:   3966,3 4463,3 +497,0 112,5

3.1. Машини і устаткування            353,4   388,1   +34,7   109,8

4. Надійшло основних засобів, тис. грн, у тому числі:     625,3   757,9   +132,6 121,2

4.1. Машин і устаткування   30,6     36,0     +6,0     117,6

5. Вибуло основних засобів, тис. грн, у тому числі:         180,4   260,9   +80,5   144,6

5.1. Машин і устаткування   8,7       1,3       -7,4     14,9

6. Залишкова вартість основних засобів, тис. грн            1733,3 1950,0 +216,7 112,5

7. Сума нарахованого зносу (р. 3 - р. 6), тис. грн 2233,0 2513,3 +280,3 112,6

8. Операційний прибуток, тис. грн            12,7     67,8     +43,8   533,8

 

Розрахункові коефіцієнти

1. Коефіцієнт фондовідцачі (р.1/р.2) грн, у тому числі:    0,7183 0,7590 +0,0407          105,7

1.1. Активної частини основних засобів (р.1/р.2.1), грн 8,0143 8,6299 +0,6156          107,7

2. Коефіцієнт фондомісткості (р.2/р.1), грн            1,3922 1,3175 -0,0747           94,6

3. Коефіцієнт зношеності основних засобів (р.7/р.З), частки одиниці   0,5630 0,5631 +0,0001          100,0

4. Коефіцієнт оновлення (р.4/р.З), частки одиниці, у тому числі:          0,1576 0,1698 +0,0122          107,7

4.1. Машин і устаткування (р.4.1/р.3.1)      0,0866 0,0927 +0,0061          107,0

5. Коефіцієнт вибуття (р.5/р.З), частки одиниці, у то-му числі:  0,0455 0,0584 0,0129 128,4

5.1. Машин і устаткування (р.5.1/р.3.1)      0,0246 0,0033 -0,0213           13,4

6. Коефіцієнт придатності основних засобів (1,0-р.З)     0,4370 0,4369 -0,0001           100,0

7. Період оновлення основних засобів (1/р.4), років, у тому числі:        6,3       5,9       -0,4     93,6

7.1. Період оновлення машин і устаткування (1/р.4.1), років      11,5     10,8     -0,7     93,9

8. Коефіцієнт фондорентабельності (р.8/р.2), частки одиниці    0,0033 0,0161 +0,0128          487,9

Для визначення впливу факторів на зміну коефіцієнта фондоре-нтабельності складають табл. 6.14.

Таблиця 6.14

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ

НА ЗМІНУ ФОНДОРЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Показники     Попере-дній рік         Звітний рік     Відхилення (+-)

Коефіцієнт фондовіддачі основних засо6ІВ, Кфв         0,7183 0,7590 +0,0407

Коефіцієнт рентабельності реалізацїі, К№ 0,0045 0,0212 +0,0167

Коефіцієнт фондорентабельності основ-них засобів, Кфр          0,0033 0,0161 +0,0128

Зміна фондорентабельності основних за-собів за рахунок:а) зміни рівня фондоВІДДаЧІ, Аічфв         (Кфв - Кфв )К (0,7596 - 0,7183)-0,0045     +0,0002

б)зміни рівня рентабельності реалізації,

рр        (К - К ) • Кфв

(0,0212 - 0,0045) ■ ■ 0,7590 +0,0126

Результати проведеного факторного аналізу з використанням способу абсолютних різниць показали, що зростання фондорента-бельності основних засобів підприємства у звітному році (+0,0128) відбулося за рахунок позитивного впливу на цей показник як зрос-тання рентабельності реалізації (+0,0126), так і збільшення фондо-віддачі (+0,0002). При цьому збільшення рентабельності реалізації товарів мало вирішальний вплив на позитивну динаміку фондорен-табельності основних засобів підприємства.

Отже, результати аналізу засвідчують, що незважаючи на висо-ку зношеність основного капіталу споживчого товариства, ефекти-вність його використання у звітному році поліпшилася. Це позити-вно вплинуло на якісні фінансові показники роботи товариства.