Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНІЙ АНАЛІЗ І ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ТОРГІВЛІ 1.1. Зміст економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНІЙ АНАЛІЗ І ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ТОРГІВЛІ 1.1. Зміст економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Розкриття змісту сучасного економічного аналізу діяльності підприємства доцільно почати з розгляду самого поняття аналізу як методу наукового дослідження, який лежить в основі всієї практи-чної і наукової діяльності людини.

Отже, аналіз — це метод дослідження, за допомогою якого ціле поділяється на складові елементи для вивчення їх як частин цілого. Цей поділ складного на елементи дозволяє проникнути в глибину об'єктів і явищ, що вивчаються, пізнати їх суть, виявити внутрішні зв'язки і протиріччя. За допомогою аналізу вивчають причинні зв'язки між явищами як у природі, так і в суспільстві. Без аналізу практично неможлива свідома діяльність людей.

Однак у процесі дослідження один аналіз не може дати вичерп-ного пояснення явищ, які вивчаються, повного уявлення про них. Для цього використовується синтез. Синтез з'єднує розділені час-тини й елементи в єдине ціле. Він показує це ціле з усіх сторін і в усій різноманітності. Таким чином, аналіз і синтез доповнюють один одного і перебувають у діалектичній єдності. Це два аспекти одного і того ж процесу пізнання. Поєднання аналізу й синтезу є одним з елементів діалектики.

Розглянуте поняття аналізу властиве всім галузям науки. Однак залежно від об'єкта його використання розрізняють аналіз фізич-ний, хімічний, математичний, економічний та ін. Використання аналізу в різних галузях науки, особливо в природничих і суспіль-них науках, має свої особливості. He всі способи досліджень, які використовуються в природничих науках, можуть бути використані в процесі вивчення суспільних явищ.

У природничих науках, щоб вияснити головне в явищі, вивчити його, абстрагуючись від усього випадкового і другорядного, широко користуються методом експерименту з використанням різнома-нітних технічних засобів. Однак в аналізі економічних явищ не завжди можна застосувати експериментальний метод. Тут більше використовується абстрактно-логічний метод дослідження. Його використання у вивченні економічних явищ не є якоюсь відірваною від життя схоластичною операцією. Навпаки, наукове абстрагуван-ня передбачає узагальнення реальних, конкретних фактів. Це до-зволяє краще проникнути в суть явищ.

Таким чином, економічний аналіз у широкому смислі являє собою наукове вивчення суспільно-виробничих відносин людей в їх багато-гранних зв 'язках і залежностях. Він поділяється на загальнотеорети-чний і конкретно-економічний. Загальнотеоретичний аналіз вико-ристовується в процесі вивчення тієї чи іншої суспільно-економічної формації, у дослідженнях дії економічних законів, змісту економіч-них категорій. Конкретно-економічний аналіз використовується у вивченні розвитку економіки країни, окремих її галузей, окремих ре-гіонів, а також діяльності окремих підприємств та їх об'єднань. За-лежно від рівня суспільного виробництва і управління економічний аналіз поділяють на макроекономічний і мікроекономічний. Складо-вою частиною конкретно-економічного аналізу на мікрорівні є еко-номічний аналіз діяльності підприємств та їх об'єднань. Його необ-хідно розглядати у двох аспектах: як функцію управління господарською діяльністю підприємств і як самостійну економічну дисципліну, яка вивчає цю функцію управління.

Економічний аналіз як функція управління підприємством ви-ник на певній стадії суспільного розвитку. Це було пов'язано з роз-витком суспільного виробництва і необхідністю управління діяль-ністю підприємств, яка все більше ускладнювалася. Економічний аналіз розвивався як один із видів управлінської діяльності, пов'язаний з обґрунтуванням управлінських рішень на базі існую-чої інформації.

Аналіз як функція управління змінювався одночасно з розвит-ком продуктивних сил і виробничих відносин. Тому зміст економі-чного аналізу діяльності підприємства є поняттям історичним, обу-мовленим характером і рівнем розвитку соціально-економічної системи, в умовах якої він здійснюється. Його зміст у нашому сус-пільстві відображає основні риси економіки на окремих етапах її розвитку.

Поряд із плануванням, обліком і контролем економічний аналіз є однією з важливих функцій управління діяльністю підприємств та їх об'єднань. Він займає проміжне місце між збором і обробкою еко-номічної інформації і прийняттям управлінських рішень. Це пов'язано з тим, що для прийняття управлінських рішень недостатньо мати дані всіх видів обліку й звітності. Цю інформацію необхід-но піддати відповідній логічній обробці, в процесі ЯКОЇ 3 допомогою різних аналітичних прийомів виясняють причини, які викликали ці чи інші зміни в стані об’єкту управління. Внаслідок проведення еко-номічного аналізу на базі існуючої інформації виникає нова, більш широка аналітична інформація про діяльність підприємства і її нас-лідки відповідно до потреб управління. Результатом аналізу є поста-новка завдань і проблем, а також обґрунтування шляхів їх вирішен-ня. Таким чином, процес осмислення, інтерпретації інформації про господарсько-фінансову діяльність підприємства з метою об 'єктивног оцінки їїрезультатів і виявлення можливостей подаль-шого підвищення ефективності господарювання і становить зміст економічного аналізу як окремог функціїуправління.

У системі економічної інформації підприємства всі завдання економічного аналізу є самостійною функціональною підсистемою. Місце цієї підсистеми в системі економічної інформації розкриває розроблена акад. М. Г. Чумаченком схема обробки потоків еконо-мічної інформації на підприємстві, яка показана на рис. 1.1:

Вищі ланки управління

I

-^Складання звітності (внутрішньої і зовнішньої)

Техніко-економічне планування

 

Накопичення

статистичних

даних

Т

Оперативно-календарне планування

 

Бухгалтерський

і оперативний

облік

 

->■

±

Економічний аналіз

Оперативне регулювання

Виробничо-господарська діяльність

Рис. 1.1. Схема обробки потоків економічної інформації на підприємстві

Як видно із схеми, в системі економічної інформації підприємс-тва підсистема економічного аналізу тісно пов’язана з іншими під-системами і відіграє важливу роль у формуванні потоків прямих і зворотних зв’язків між ними. Економічний аналіз ґрунтується на всіх видах облікової, звітної і планової інформації, а результати аналізу використовуються в підсистемі оперативного регулювання. На основі аналізу обґрунтовуються перспективні і поточні плани, a також приймаються рішення для оперативного регулювання діяль-ності підприємства.

Економічний аналіз діяльності підприємства охоплює всі її ас-пекти і виявляє вплив умов, в яких ця діяльність здійснюється, на її результати. При цьому головна увага приділяється виясненню при-чин, які викликали негативні відхилення від планових чи інших по-казників, або які перешкоджали мобілізації наявних резервів.

У процесі розвитку суспільного виробництва ускладнювалися завдання й функції управління, що обумовило процес диференціа-ції економічного аналізу діяльності підприємства (ЕАДП). Склало-ся декілька його видів і форм, які показані на рис. 1.2.

 

Рис. 1.2. Класифікація видів і форм економічного аналізу діяльності підприємства

Залежно від функцій, завдань, об’єктів, що вивчаються, і конк-ретної методики розрізняють фінансово-економічний аналіз і тех-ніко-економічний аналіз. Фінансово-економічний (фінансовий) аналіз охоплює найбільш узагальнюючі економічні показники роботи підприємств, які мають форму вартісних фінансових показ-ників. Це, наприклад, собівартість, прибуток, дохід (виручка) від реалізації та ін. Об'єктом фінансового аналізу є фінансові ресурси суб'єкта господарювання як основні і пріоритетні серед інших видів ресурсів. Фінансовий аналіз, як функція фінансового мене-джменту на підприємстві, інтегрується в систему фінансового і податкового обліку, фінансового планування і прогнозування, внутрішнього аудиту, а також виконує низку спеціальних функцій (аналіз податків, портфеля цінних паперів тощо). Основними ви-конавцями такого аналізу є бухгалтери і фінансові менеджери. Тоді як техніко-економічний аналіз переважно входить у коло обов'язків керівників виробничо-господарськими процесами на підприємстві.

Фінансовий аналіз базується, головним чином, на звітності під-приємств як на основному джерелі інформації. Однак зміст такої інформації не дозволяє глибоко розкрити вплив на фінансові пока-зники виробничих факторів, пов'язаних із технікою, технологією, організацією виробництва, кваліфікацією працівників, якістю про-дукції. Це вимагає максимальної деталізації укрупнених показни-ків, розгляду їх на рівні цехів, бригад, робочих місць і окремих ви-робничих операцій, що привело до виникнення техніко-еконо-мічного аналізу. Він проводиться за цехами і виробничими ділян-ками. При цьому піддають критичному розгляду і порівнянню з пе-редовим досвідом, а також науковими досягненнями конструкції виробів, технологію їх виробництва й інші технічні питання. За своєю суттю до техніко-економічного аналізу належить функціона-льно-вартісний аналіз (ФВА), метою якого є виявлення можливос-тей підвищення ефективності об'єктів, що аналізуються, шляхом вибору найбільш оптимального варіанта виконання ними своїх фу-нкцій за мінімальних витрат на їх створення й експлуатацію.

Техніко-економічний аналіз за своїм змістом відображає особ-ливості техніки, технології і організації певного виду виробництва чи надання послуг. ^Тому він завжди носить яскраво виражений га-лузевий характер. Його доцільно розглядати як логічне продовжен-ня фінансового аналізу. Однак необхідно зауважити, що виникають ситуації, коли техніко-економічний аналіз відіграє провідну роль порівняно з фінансовим. Це спостерігається тоді, коли фактори, пов'язані з технікою, технологією і організацією виробництва, є вирішальними для зростання його ефективності.

Нормальна організація аналітичної роботи на будь-якому під-приємстві вимагає єдності фінансового і техніко-економічного ана-лізу господарської діяльності в усіх їх формах. Отже, фінансовий аналіз разом із техніко-економічним, який ще називають управлінським, становлять єдину систему економічного аналізу діяльності підприємства.

Характеристика діяльності підприємства не обмежується тільки фінансовими і техніко-економічними показниками. Вона має також соціально-економічні, екологічні та інші аспекти. Однак вони не є домінуючими, а тому не представленні у класифікації основних ви-дівЕАДП(рис. 1.2).

Всі економічні процеси і явища здійснюються в часі і просторі. Тому ЕАДП має часові і просторові форми. За часовою ознакою економічний аналіз поділяється на оперативний, ретроспективний і стратегічний (прогнозний). У практичній діяльності економічних служб підприємств найбільше використовується ретроспективний аналіз, який проводиться за підсумками господарської діяльності минулого (звітного) періоду, а також оперативний. Останній засто-совується для вирішення завдань, які пов'язані з оперативним управлінням. Оперативний аналіз наближений у часі до моменту здійснення господарських операцій, тому безпосередньо пов'язаний з оперативним контролем і регулюванням господарсь-кої діяльності.

В умовах переходу до ринкової економіки зростає значення стратегічного (прогнозного) аналізу, що пов'язано з розширенням необхідності суб'єктами господарювання самостійно визначати стратегію свого розвитку з врахуванням зміни кон'юнктури ринку, зростання конкуренції та дії інших зовнішніх чинників. У процесі його проведення вивчають результати господарської діяльності, a також вплив зовнішніх і внутрішніх факторів в динаміці з метою виявлення тенденцій і основних довготривалих чинників розвитку підприємства на перспективу. Одним з основних завдань стратегіч-ного аналізу є пошук шляхів досягнення стратегічної мети підпри-ємства.

За просторовою ознакою економічний аналіз поділяють на вну-трішньогосподарський, галузевий і міжгосподарський. Внутріш-ньогосподарський здійснюється відповідними службами самого підприємства. Він охоплює результати діяльності не тільки підпри-ємства загалом, але й його внутрішніх підрозділів. Галузевий аналіз здійснюють вищі ланки управління. Наприклад, у споживчій коо-перації галузевим можна вважати аналіз на рівні районних, облас-них, республіканської споживспілок. Основним джерелом інфор-мації для галузевого аналізу є зведена бухгалтерська, статистична і оперативна звітність. Міжгосподарський (міжзаводський) аналіз здійснюється як безпосередньо на підприємствах, так і у вищих ланках управління ними. У процесі його проведення порівнюють результати діяльності підприємства з показниками іншого підприємства або групами однотипних підприємств з метою пошуку від-повіді на запитання: чому інші працюють успішніше ніж ми? За змістом, методикою дослідження і сферою застосування міжгоспо-дарський порівняльний аналіз фактично являє собою бенчмаркінг (від англ. benchmarking), який широко застосовується у країнах з розвинутою ринковою економікою з метою забезпечення стабіль-ної конкурентоспроможності підприємств.

Крім розглянутих видів економічного аналізу і форм їх функці-онування, розрізняють також різноманітні напрями аналізу залежно від мети його проведення, змісту, міри охоплення інформаційних матеріалів та інших ознак (маржинальний аналіз, функціонально-вартісний аналіз, ABC — аналіз та ін.).

За ознакою деталізації економічний аналіз поділяють на оглядо-вий, або експрес аналіз і поглиблений. Очевидно, що поглибленим є перш за все внутрішній аналіз.

За рівнем охоплення сторін діяльності підприємства економіч-ний аналіз поділяють на комплексний, локальний і тематичний. Комплексний аналіз охоплює всі сторони діяльності підприємства. Локальний аналіз стосується окремих сегментів його діяльності, a тематичний розглядає окремі проблемні питання і ситуації, які на даний момент є найбільш актуальними для менеджменту.

Варто зазначити, що до проведення радикальних економічних реформ з метою впровадження ринкових механізмів господарю-вання роль економічного аналізу в системі управління підприємст-вами недооцінювалася. Здебільшого його розглядали як процес ви-вчення вихідних даних для планування, як інструмент оцінки виконання плану за минулі роки. Недостатньо застосовувалися в аналізі комплексний і системний підходи, математичні методи і комп'ютерна техніка. Мало уваги приділялось стратегічному аналі-зу. Такі блоки аналітичних завдань як аналіз стану зовнішнього се-редовища підприємства, його конкурентоспроможності та стратегі-чного потенціалу, як правило, були відсутні. Економічний аналіз не інтегрувався з функціями маркетингу і стратегічного менеджменту, які в умовах радянської соціалістичної економіки не мали належ-них умов для розвитку. Це саме можна сказати про фінансовий ме-неджмент та його аналітичне забезпечення — фінансовий аналіз, можливості застосування яких були обмеженими.

В умовах відродження в Україні ринкових відносин ситуація з економічним аналізом діяльності підприємств змінюється на кра-ще. Розширюється сфера його застосування, вдосконалюється ін-формаційно-методичне забезпечення. Суб'єкти господарювання рі-зних форм власності стають безпосередньо в цьому зацікавлені. 3 посиленням конкуренції і загостренням проблеми виживання зростає ціна помилок, зроблених внаслідок прийняття недостатньо об-грунтованих управлінських рішень. Тому організація дієвого мене-джменту і, зокрема, такого невід’ємного його складника, як еконо-мічний аналіз, є обов'язковою умовою ефективного господарю-вання. Це створює передумови для успішного розвитку усіх видів, форм та напрямів ЕАДП.