Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства за абсолютними і відносними показниками : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства за абсолютними і відносними показниками


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Важливою складовою частиною методики аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання є аналіз фінансової стійкості. Осно-вне його завдання — вивчення системи показників фінансової стій-кості з метою її оцінки та регулювання.

Під фінансовою стійкістю розуміють здатність підприємства здійснювати і розвивати свою діяльність в умовах конкуренції та ринкової нестабільності, зберігаючи задовільну структуру капі-талу та динамічну фінансову рівновагу активів і пасивів, що за-безпечує нормальну ліквідність, поточну і перспективну плато-спроможність.

Фінансова стійкість підприємства на’амперед залежить від співвідношення власного капіталу і зобовязань, темпів нагрома-дження власного капіталу і резервів, співвідношення довгостроко-вих і поточних зобов’язань, достатності забезпечення матеріальних оборотних активів власним капіталом.

Необхідною передумовою забезпечення фінансової стійкості підприємства є його рентабельна робота і ефективне використання ресурсів у процесі господарської діяльності. Важливо також, щоб стан власного і позикового капіталу відповідав стратегічній меті розвитку підприємства, тобто щоб плани його розвитку мали до-статнє фінансове забезпечення.

Фінансова стійкість підприємства найвищою є тоді, коли воно здатне розвиватися переважно за рахунок власних джерел фінансу-вання. Таке підприємство повинно мати достатньо фінансових ре-сурсів, структура яких є досить гнучкою. За необхідності воно по-винно мати змогу для отримання кредитів та їх повернення.

Однак не завжди і не всі суб’єкти господарювання здатні забез-печити належне дотримання цих умов. Залежно від цього в аналізі прийнято виокремлювати чотири типи фінансової стійкості суб’єк-тів господарювання, показані на рис. 6.4.

Фінансова стійкість підприємства

I тип абсолютна

II тип

нормальна

III тип

нестійкий

фінансовий

стан

IV тип

кризовий

фінансовий

стан

 

I

I

 

Абсолютна ліквідність

Нормальна ліквідність