Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Бухгалтерський баланс і його внутрішні економічні взаємозв’язки : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.2. Бухгалтерський баланс і його внутрішні економічні взаємозв’язки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є бухгалтерський баланс. Це перша форма фінансової звітності, в якій на звітну дату відображаються активи, власний ка-пітал і зобов’язання суб’єкта господарювання.

Кожному виду активів відповідають певні джерела в пасиві ба-лансу. Така побудова балансу дозволяє користувачам фінансової звітності аналізувати на його основі фінансовий стан підприємства і здійснювати контроль ’езультатів його діяльності.

За останні роки у звязку з реформуванням вітчизняного бухга-лтерського обліку на засадах міжнародної гармонізації та стандар-тизації у баланс та інші форми фінансової звітності були внесені значні зміни. Баланс став більш пристосованим для потреб аналізу і контролю фінансового стану підприємства. Зміст і форма балансу та вимоги до розкриття його статей регламентуються П(С)БО 2 «Баланс», яке поширюється на баланси підприємств та організацій усіх форм власності, крім банків і бюджетних установ.

Головними елементами балансу є активи, власний капітал та зо-бов’язання. Підсумок активу балансу повинен дорівнювати сумі власного капіталу та зобов’язань. Це основна формула балансу.

Бухгалтерський баланс українських підприємс’в, форма якого наведена у табл. 6.2, має три розділи активу та пять розділів па-сиву.

Таблиця 6.2

БАЛАНС

споживчого товариства на 31 грудня звітного року

(тис. грн)

 

Актив Код рядка       На початок

звітного періоду   На кінець звітного періоду

1          2          3         

I. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:                                 

залишкова вартість   010      -          первісна вартість      011      -          накопичена амортизація      012      -          Незавершене будівництво   020      -          Основні засоби:                               

залишкова вартість   030