Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 6 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА     6.1. Зміст і структура методики аналізу фінансового стану підприємства та його інформаційна база : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 6 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА     6.1. Зміст і структура методики аналізу фінансового стану підприємства та його інформаційна база


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Аналіз фінансового стану підприємства в умовах конкуренції і ринкової нестабільності проводиться з метою розроблення гнучкої стратегії і тактики господарської поведінки, спрямованої на зміц-нення його становища в ринковому середовищі. Це досягається ви-значенням та дотриманням підприємством оптимальних параметрів господарської діяльності, які дозволяють йому зберегти своє місце в системі конкурентної рівноваги, виконати статутні завдання й отримати максимально можливий у цих умовах прибуток на вкла-дений капітал.

У найбільш загальному вигляді фінансовий стан можна визна-чити як здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю підприємства фінансовими ресур-сами, раціональністю їх розміщення та ефективністю використання у процесі розширеного відтворення, а також станом його фінансо-вих взаємовідносин і здатністю відповідати за своїми зобов'язан-нями.

Для оцінки фінансового стану використовують систему показ-ників, які розраховують на певну дату або за відповідний період на основі звітності підприємств та інших джерел інформації. Можна окреслити декілька груп фінансових показників залежно від того, що вони характеризують:

а)         показники майнового стану;

б)         показники фінансової стійкості;

в)         показники ліквідності і платоспроможності;

г)         показники грошових потоків;

д)         показники рентабельності.

Кожна з цих груп містить свою систему показників, які викори-стовуються в аналізі.

Фінансовий стан підприємства є наслідком взаємодії всіх еле-ментів системи його фінансових відносин і визначається всією су-купністю виробничо-господарських чинників. Тому в процесі ана-лізу фінансового стану вивчають взаємозв'язок фінансових по-казників з такими показниками господарської діяльності торгове-льного підприємства, як: обсяг роздрібного чи гуртового товаро-обороту, реалізації продукції (робіт, послуг), а також з показниками ефективності використання матеріальних ресурсів, праці, матеріа-льно-технічної бази та ін.

У процесі аналізу фінансового стану вивчають фактори, які впливають на нього, виявляють напрями його зміцнення. За резуль-татами аналізу фінансовий стан може бути оцінений як стійкий, не-стійкий або кризовий.

Фінансовий стан торговельного підприємства вважається стій-ким за наявності таких основних умов:

а)         власний капітал є в обсязі, не меншому від його потреби, й

використовується за призначенням;

б)         достатньою є сума власного капіталу в матеріальних оборотних активах і насамперед в оплаті товарів;

в)         розрахунки за зобов'язаннями перед банками, бюджетом, постачальниками, іншими кредиторами здійснюються своєчасно і без

перебоїв.

Якщо ці умови в комплексі не дотримуються, підприємство має або буде мати в найближчому майбутньому фінансові труднощі, a його фінансовий стан нестійкий. А це найчастіше буває тоді, коли не витримуються чотири основні передумови фінансової стійкості підприємств:

—виконання плану товарообороту чи реалізації продукції (ро-біт, послуг);

—прискорення оборотності оборотних активів;

—забезпечення необхідного рівня прибутовості;

—збереження і примноження власного оборотного капіталу.

Однак і за дотримання цих передумов у підприємств можуть вини-кати фінансові труднощі і не платежі, якщо вони допускають різні фо-рми «заморожування» коштів: наявність неустановленого вчасно уста-ткування; затягування термінів капітального будівництва; утворення значних наднормативних запасів товарів чи інших видів матеріальних оборотних активів, а також запасів неходових товарів; зростання дебі-торської заборгованості та наявність інших іммобілізованих коштів з обороту, пов'язаних із порушенням фінансової дисципліни.

Кризовим фінансовий стан підприємства вважається тоді, коли воно має критичну неплатоспроможність, яка є ознакою потенцій-ного банкрутства.

Ha попередження таких ситуацій і їх усунення в процесі фінансо-вого менеджменту спрямований внутрішній аналіз фінансового ста-ну підприємств. У цьому полягає його роль і основне призначення.

Дещо інші завдання стоять перед зовнішнім аналізом фінансо-вого стану. Він має важливе значення для підприємства не тільки як інструмент для оцінки потенційних партнерів, але й для власної самооцінки, що здійснюється з погляду зовнішніх користувачів фі-нансової звітності. Торговельному підприємству, як і будь-якому підприємству, не байдуже, за якими показниками будуть оцінювати його фінансовий стан можливі партнери, акціонери, кредитори.

Зовнішній аналіз фінансового стану ґрунтується тільки на даних оприлюдненої фінансової звітності, тоді як внутрішній аналіз, крім звітності, широко використовує облікову інформацію, а також по-казники фінансового плану підприємства, які мають індикативний характер. Вони служать для аналізу і розроблення гнучкої стратегії і тактики фінансового менеджменту з метою виконання намічених завдань розвитку підприємства та зміцнення його фінансового стану.

Єдність методичної основи внутрішнього і зовнішнього аналізу забезпечує відповідність внутрішніх і зовнішніх оцінок фінансово-го стану. Структуру методики аналізу фінансового стану торгове-льного підприємства, її послідовність і взаємозв’язок основних блоків показано на рис. 6.1. На ньому виокремлено зону завдань, спільних для зовнішнього й внутрішнього аналізу, і завдань, що на-лежать переважно до внутрішнього аналізу.

Як зовнішній, так і внутрішній аналіз покликані дати оцінку рі-вня стійкості фінансового стану торговельного підприємства і її зо-внішнього прояву— платоспроможності. Крім цього, внутрішній аналіз має ще й свої завдання. Поглиблюючи аналіз на основі облі-кових даних і показників фінансового плану, він вивчає коло фак-торів, під впливом яких складається конкретна фінансова ситуація.

Вивчення факторів фінансової стійкості торговельного підпри-ємства зумовлює необхідність внутрішнього аналізу стану й інтен-сивності використання оборотних активів і передусім товарних за-пасів, джерел їх фінансування, формування й використання капі-талу та резервів, доходів і фінансових результатів. Уточнення оцін-ки ліквідності балансу потребує внутрішнього аналізу стану дебі-торської й кредиторської заборгованості, оперативного аналізу пла-тоспроможності.

Як видно із рис. 6.1, мета внутрішнього аналізу— не лише ви-явити рівень стійкості фінансового стану підприємства і пояснити його причини, а й оцінити можливості перспективи змін у фінансо-вому стані та платоспроможності. А це необхідно для обґрунтуван-ня стратегії і тактики фінансового менеджменту.

ЗОВНІ™ГОТВ™ШНЬОГО аналізу

re;=oZySi=ro

 

Загальна

оцінка

фінансового

стану і його

змін за звітний

період на основі абсолютних показників

балансу

^

Аналіз змін в обсязі й струк-турі майна та джерелах його

придбання

(вертикальний

і горизонтальний аналіз)

-*-<

н>*

Аналіз стану оборотних активів та інтенсивності їх використання

Аналіз обсягу і структури джерел формування оборотних активів, у т.ч. товарних запасів

 

\< V

Оцінка фінансової стійкості за абсолютними і відносними показниками

-*■

-<■<Аналіз

ліквідності і

платоспроможності

Аналіз грошо-вих потоків

■<

<1

Аналіз кредитів, розрахунків;

оперативний аналіз платоспроможності

Аналіз формування і викори-стання капіталу та резервів

Аналіз витрат, доходів і фінансових результатів

 

•<Аналіз рентабельності і

ділової активності

и

ҐТ

I

Оцінка перспектив зміни

фінансового стану та платоспроможності

т

■<

Рис. 6.1. Структура методики аналізу фінансового стану торговельного підприємства

Для аналізу фінансового стану необхідна інформація про еко-номічні ресурси підприємства, ’труктуру його капіталу, здатність виконувати свої фінансові зобовязання. Основними джерелами та-кої інформації служать форми фінансової та іншої звітності підпри-ємств, дані бухгалтерського обліку, які деталізують окремі статті звітних форм. У системі споживчої кооперації, крім звітності, рег-ламентованої національними П(С)БО, для аналізу фінансового ста-ну підприємств використовують також відомчі форми бухгалтерської звітності, затверджені Правлінням Укоопспілки. Вони показані у табл. 6.1.

Таблиця 6.1

СКЛАД БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОРГОВИХ ШДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

 

Назви форм    Номери форм Входять у склад звітності

 

           

            річної квартальної

Типові форми

Баланс            1          +          +

Звіт про фінансові результати         2          +          +

Звіт про рух грошових коштів         3          +          Звіт про власний капітал     4          +          Примітки до річної фінансової звітності     5          +          Фінансовий звіт суб'єкта малого під-приємництва         1 — М            +          +

Звіт про фінансові результати         2 — М            +          +

Відомчі форми

Звіт про фінансові результати         1 — ФП          +          +

Звіт про витрати, пов'язані з реалізаці-єю та управлінням у галузях діяльності           2 — ФП          +          +

Пояснювальна записка до фінансової звітності    Без номера    +          +

Звіт про інвентаризацію окремих ста-тей балансу           Без номера    +          —

Крім даних фінансового обліку і звітності, для аналізу фінансо-вого стану торговельних підприємств споживчої кооперації засто-совують також такі форми відомчої статистичної звітності: Ф № 1-р «Звіт про розмежування й закріплення власності в споживчій коо-перації України» (квартальна і річна); Ф № 11 «Звіт про збереження власності споживчої кооперації України» (квартальна і річна). Для

вивчення впливу результатів торговельної діяльності на фінансо-вий стан підприємств використовують також форми статистичної звітності, затверджені Держкомстатом України.

Інформація кожної із розглянутих форм звітності тією чи іншою мірою використовується в аналізі фінансового стану та факторів, які на нього впливають. Серед цих форм основною для оцінки фі-нансового стану підприємства є бухгалтерський баланс. За своєю суттю він є дескриптивною (описовою) моделлю фінансового стану підприємства.

Крім звітності, під час проведення внутрішнього аналізу фінан-сового стану використовують облікові дані (первинні документи, облікові регістри, машинограми), планові і нормативні матеріали, a також додаткові джерела інформації (акти документальних ревізій, аудиторські висновки, протоколи, акти перевірки податковими ін-спекціями та ін.).