Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Аналіз фінансових результатів інших видів звичайної і надзвичайної діяльності підприємства : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.5. Аналіз фінансових результатів інших видів звичайної і надзвичайної діяльності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Операційна діяльність підприємства крім основної, охоплює й іншу діяльність, фінансові результати якої становлять суттєву част-ку загального результату. Вони містять прибутки (збитки) від реа-лізації іноземної валюти, реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій). До них належать також прибутки (збитки) від операційної оренди активів від операційної курсової різниці, від списаних раніше активів, від визнаних штрафів, пені, неустойок. Складником формування фінансових результатів іншої операційної діяльності є також втрати від знецінення запасів, нестач, псування цінностей тощо.

Інформація першого розділу Ф № 2 «Звіт про фінансові резуль-тати» дає можливість оцінити сукупні обсяги інших операційних доходів і витрат підприємства та їх співвідношення за звітний ква-ртал чи рік (табл. 5.11).

Таблиця 5.11

, ВТГР'АГЙЙЙВЙЖЙстА

 

№ з/п  Показники     Попере-дній рік         Звітний рік     Відхи-лення   Звітний рік у % до попереднього

1          Інші операційні дохо-ди, тис. грн   15,3     17,6     +2,3     115,0

2          Інші операційні витра-ти, тис. грн 6,5       7,1       +0,6     109,2

3          Перевищення доходів над витратами (р.1-р.2)     8,8       10,5     +1,7     119,3

4          Коефіцієнт покриття інших операційних ви-трат (p.l :р.2), у разах        2,35     2,48     +0,13   105,5

Дані табл. 5.11 свідчать, що доходи від іншої операційної діяль-ності споживчого товариства як у звітному, так і попередньому роках перевищували витрати цієї діяльності. Спостерігалася позитив-на тенденція зміни співвідношення між ними на користь доходів.

Однак і за наявності перевищення доходів над витратами від іншої операційної діяльності загалом окремі її види можуть бути збитковими. Тому на наступному етапі аналізу необхідно розгляну-ти результати кожного виду іншої операційної діяльності, викорис-товуючи дані Ф № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (розділ V), а у споживчій кооперації ще Ф № 1-ФП відомчої бухга-лтерської звітності «Звіт про фінансові результати». Вони дозволя-ють виявити співвідношення доходів і витрат окремих видів іншої операційної діяльності (реалізації інших оборотних активів, опера-ційної курсової різниці, операційної оренди активів, утримання об’єктів жит