Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Аналіз фінансових результатів інших видів звичайної і надзвичайної діяльності підприємства : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.5. Аналіз фінансових результатів інших видів звичайної і надзвичайної діяльності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Операційна діяльність підприємства крім основної, охоплює й іншу діяльність, фінансові результати якої становлять суттєву част-ку загального результату. Вони містять прибутки (збитки) від реа-лізації іноземної валюти, реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій). До них належать також прибутки (збитки) від операційної оренди активів від операційної курсової різниці, від списаних раніше активів, від визнаних штрафів, пені, неустойок. Складником формування фінансових результатів іншої операційної діяльності є також втрати від знецінення запасів, нестач, псування цінностей тощо.

Інформація першого розділу Ф № 2 «Звіт про фінансові резуль-тати» дає можливість оцінити сукупні обсяги інших операційних доходів і витрат підприємства та їх співвідношення за звітний ква-ртал чи рік (табл. 5.11).

Таблиця 5.11

, ВТГР'АГЙЙЙВЙЖЙстА

 

№ з/п  Показники     Попере-дній рік         Звітний рік     Відхи-лення   Звітний рік у % до попереднього

1          Інші операційні дохо-ди, тис. грн   15,3     17,6     +2,3     115,0

2          Інші операційні витра-ти, тис. грн 6,5       7,1       +0,6     109,2

3          Перевищення доходів над витратами (р.1-р.2)     8,8       10,5     +1,7     119,3

4          Коефіцієнт покриття інших операційних ви-трат (p.l :р.2), у разах        2,35     2,48     +0,13   105,5

Дані табл. 5.11 свідчать, що доходи від іншої операційної діяль-ності споживчого товариства як у звітному, так і попередньому роках перевищували витрати цієї діяльності. Спостерігалася позитив-на тенденція зміни співвідношення між ними на користь доходів.

Однак і за наявності перевищення доходів над витратами від іншої операційної діяльності загалом окремі її види можуть бути збитковими. Тому на наступному етапі аналізу необхідно розгляну-ти результати кожного виду іншої операційної діяльності, викорис-товуючи дані Ф № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (розділ V), а у споживчій кооперації ще Ф № 1-ФП відомчої бухга-лтерської звітності «Звіт про фінансові результати». Вони дозволя-ють виявити співвідношення доходів і витрат окремих видів іншої операційної діяльності (реалізації інших оборотних активів, опера-ційної курсової різниці, операційної оренди активів, утримання об’єктів житлово-комунального і соціального призначення та ін.), a також оцінити тенденції зміни рівнів їх прибутковості (збитковості) за низку звітних періодів.

Поглиблення аналізу результатів кожного з видів іншої опера-ційної діяльності вимагає використання інформації облікових регі-стрів і первинних документів. При цьому застосовуються прийоми документальної ревізії та аудиту. Передусім підлягають детальному аналізу результати тих видів іншої операційної діяльності, які були збитковими або мали негативну динаміку прибутковості.

Якщо виникли збитки від іншої реалізації, то необхідно у кож-ному конкретному випадку встановити причини і винуватців їх ви-никнення. Наприклад, причинами збитковості реалізації надлишків сировини чи матеріалів може бути зниження їх якості внаслідок тривалого і недбалого зберігання. Збитковість таких операцій іноді виникає у зв’язку із заниженням ціни реалізації внаслідок зловжи-вань чи недостатньої кваліфікації менеджерів.

Отже, аналізуючи фінансові результати від іншої реалізації, не-обхідно перевірити доцільність та законність цих операцій, переко-натися у правильності оцінки реалізованого майна та обґрунтова-ності відображених витрат.

Що стосується аналізу прибутковості операційної оренди акти-вів, то він не повинен обмежуватися тільки виявленням співвідно-шень доходів і витрат від цих операцій, які відображені в обліку та звітності підприємства. Важливо також дати порівняльну оцінку економічної ефективності існуючого і можливих альте’нативних варіантів оренди чи іншого використання кожного з обєктів, які здаються в оренду, за доходністю одиниці активів.

За наявності у підприємства доходів від оприбуткування лишків матеріальних цінностей, виявлених за результатами інвентаризації, необхідно ретельно перевірити причини їх виникнення та встано-вити винних осіб. Вони хоч і збільшують інші операційні доходи

підприємств, однак їх виникнення часто пов'язане з порушеннями нормальної роботи та правил торгівлі. Такі доходи можуть бути на-слідком незадовільного стану ваговимірювальних приладів, навми-сного обману покупців, що негативно впливає на імідж торговель-ного підприємства, його конкурентоспроможність.

Аналізуючи інші види операційних витрат, основну увагу необ-хідно приділити кожному факту виникнення втрат, які в багатьох випадках є наслідком безгосподарності, перевірити законність від-несення їх на збитки. Вони найчастіше виникають з таких причин: у зв'язку з порушенням договірної дисципліни і правил торгівлі; накопиченням товарів, які не користуються попитом і вимагають уцінки та списання за рахунок результатів господарської діяльнос-ті; порушеннями фінансової дисципліни; неналежною організацією розрахунків; незадовільним станом претензійно-позовної роботи з утримання боргів та відшкодування витрат.

Підчас аналізу необхідно дати індивідуальну оцінку кожному факту безгосподарності чи незадовільного менеджменту, які при-звели до виникнення втрат.

Особливо ретельно варто перевірити втрати від списання безна-дійної дебіторської заборгованості та заборгованості з відшкодування матеріальної шкоди (нестач, розтрат). Використовуючи дані первин-них документів, облікових регістрів, матеріали претензійно-позовної роботи з утримання боргів та відшкодування втрат, необхідно розгля-нути кожну суму списаної заборгованості, щоб вияснити обставини її виникнення, перевірити законність списання, оцінити достатність за-ходів, вжитих для стягнення боргів та відшкодування втрат.

Списання боргів і збитків у зв'язку з неспроможністю боржни-ків не є їх повним анулюванням. Тому важливо вияснити, чи ве-деться належним чином позабалансовий облік цих боргів, чи про-водяться протягом установленого періоду перевірки майнового стану боржників з метою утримання боргів.

Аналізуючи сплачені підприємством штрафи, пені і неустойки за невиконання законодавства та умов договорів, необхідно згрупу-вати їх у таблиці за причинами виникнення і винними особами, a також дати детальну оцінку кожній сумі сплачених штрафів, а го-ловне — недоліків у роботі, які призвели до їх виникнення.

Потрібно зауважити, що й доходи від визнаних на користь під-приємства штрафних санкцій не характеризують його діяльність позитивно. Найчастіше вони компенсують далеко не всі втрати підприємств, пов'язані з виникненням цих доходів. Тому, аналізу-ючи такі доходи, важливо у кожному випадку їх виникнення оціни-ти, якою мірою вони відшкодовували понесені втрати, та обґрунту-вати заходи з попередження цих втрат у майбутньому.

3 переходом до П(С)БО в склад інших операційних витрат включаються також нестачі й втрати від псування цінностей (як у межах норм, так і наднормативні), які не можуть бути відшкодова-ні. Однак з метою забезпечення ведення фінансового і податкового обліку рекомендується вести облік втрат у межах норм природного убутку і поза цими межами на окремих аналітичних рахунках, що дає можливість аналізувати їх окремо.

Втрати товарів у межах норм є нормованими, тому підприємст-ва торгівлі їх рівень планують у відсотках до товарообороту. До реформування бухгалтерського обліку вони у складі витрат обігу показувались окремою статтею.

До втрат товарів у межах норм належать (у закупних цінах):

—втрата товарів у межах норм природного убутку під час пере-везення, зберігання та реалізації (усушка, вивітрення, розтрушу-вання, просочування, розлив, втрата ваги у процесі «дихання» пло-дів і овочів тощо);

—втрата від бою під час перевезення, зберігання та реалізації скляного і порцелянового посуду з продовольчими товарами і по-рожнього (у межах норм);

—втрата від бою під час перевезення, зберігання і реалізації порцелянових, фаянсових, скляних і керамічних виробів, ялинко-вих прикрас та інших товарів (у межах норм);

—втрата товарів у магазинах (відділах, секціях) самообслугову-вання (у межах встановлених норм).

Норми природного убутку передбачені під час перевезення і зберігання головним чином продовольчих товарів. їх розміри ди-ференціюються залежно від виду товару, термінів, умов зберігання і пори року. Крім цього, установлені норми втрати товарів у мага-зинах самообслуговування. Вони залежать від площі торгового за-лу і асортименту товарів. Розраховані суми природного убутку і втрати товарів у магазинах самообслуговування можуть бути спи-сані на результати діяльності лише за наявності дозволу керівника підприємства у розмірі, який не перевищує суму нестачі, виявленої за результатами інвентаризації.

Аналізуючи втрати товарів у межах норм, необхідно з'ясу-вати:

—тенденцію динаміки фактичного рівня втрати товарів у межах норм (у % до товарообороту) за низку періодів;

—причини негативних відхилень фактичного рівня цих втрат у звітному році чи кварталі (якщо вони були допущені) від планового чи базисного його значень;

—правильність застосування установлених норм природного убутку і розрахунку його сум;

—врахування умов реалізації товарів у разі застосування норм їх списання в магазинах самообслуговування;

—правильність складання актів на бій, псування товарів і спи-сання втрати товарів у межах норм на інші операційні витрати за купівельною вартістю.

До основних факторів, що впливають на рівень втрати товарів у межах норм, належать такі: обсяг і структура товарообороту; частка фасованих товарів і в тому числі продовольчих у скляній посуді, що надходять від постачальників; стан товарних запасів і час обертання товарів; стан матеріально-технічної бази і умови зберігання товарів; організація роботи магазинів самообслугову-вання та ін. Вплив цих факторів необхідно враховувати, оцінюю-чи динаміку рівня втрати товарів у межах норм та можливі шляхи їх зниження.

У торговельних підприємств виникають також наднормативні втрати від бою, лому, псування товарів. Залежно від причин виник-нення вони відшкодовуються винними особами, а якщо це немож-ливо — відносяться на інші операційні витрати.

Наявність наднормативних втрат товарів може свідчити про не-доліки в їх зберіганні, неякісне приймання від постачальників, не-задовільну якість тари і упакування, завезення товарів без враху-вання попиту на них, можливостей і термінів зберігання тощо.

Аналіз наднормативних втрат товарів проводять за кожним ви-падком їх виявлення. При цьому виясняють причини та винних у їх виникненні, які заходи вжиті і що необхідно зробити для попере-дження цих втрат у майбутньому.

Для зниження і попередження втрати товарів як у межах, так і понад установлені норми необхідно здійснити такі організаційно-технічні та економічні заходи: розвивати матеріально-технічну базу торгівлі і передусім забезпечити продовольчі магазини сучасним холодильним обладнанням; вдосконалювати технології транспор-тування, зберігання та реалізації товарів; посилювати контроль за застосуванням норм природного убутку товарів і списанням зіпсо-ваних товарів; підвищувати кваліфікацію торговельно-оперативних працівників і їх матеріальну відповідальність за збереження това-рів; заохочувати колективи і окремі матеріально-відповідальні осо-би за роботу без допущення втрати товарів.

У формуванні загального фінансового результату підприємства значну роль відіграють прибутки (збитки) від іншої звичайної дія-льності, до якої належить інвестиційна та фінансова. Під інвести-ційною діяльністю розуміють придбання та реалізацію необорот-них активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Тоді як фінансовою діяльністю вважають діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

У Ф № 2 «Звіт про фінансові результати» доходи і витрати від фінансових операцій показуються в узагальненому вигляді. Більш детальну інформацію про них можна взяти із Ф № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» та регістрів аналітичного обліку фі-нансових результатів.

Склад і відповідність статей доходів і витрат від фінансової та інвестиційної діяльності наведено у табл. 5.12.

Дані обліку і звітності дають можливість аналізувати динаміку та структуру доходів і витрат від фінансових операцій підприємств, виявляти тенденції їх зміни. Крім цього, кожну із наведених в табл. 5.12 статей аналізують окремо, з врахуванням їх суті та особливос-тей формування.

Для цього використовують облікові регістри і первинні докуме-нти. Так, аналізуючи результати від реалізації необоротних активів, майнових комплексів, фінансових інвестицій, необхідно встанови-ти причини їх реалізації, виявити економічну доцільність і закон-ність здійснення цих операцій, обгрунтованість оцінки реалізовано-го майна.

Аналізуючи доходи від цінних паперів (акцій, облігацій, вексе-лів, сертифікатів), вивчають динаміку дивідендів, курсу акцій, чис-того прибутку, що припадає на одну акцію, встановлюють причини їх зростання або зниження. На зміну загальної суми доходу від цін-них паперів впливають такі чинники першого порядку:

—зміна кількості цінних паперів;

—зміна середнього доходу на одиницю цінних паперів.

Розрахунок впливу цих факторів може проводитись за середніми значеннями показників окремо по групах однорідних видів цінних паперів одним із відомих способів детермінованого факторного ана-лізу (ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, інтегральним).

Витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу, аналізують загалом і за окремими їх видами (за користування отриманими кредитами, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо). На торговельних під-приємствах основними серед фінансових витрат є витрати на відсо-тки за кредит, отриманий на оплату за товари, роботи і послуги. Ці витрати безпосередньо залежать від суми отриманого кредиту, те-рміну користування ним, розміру ставки банківського відсотка та своєчасності погашення кредиту. У свою чергу потреба підприємс-тва у короткостроковому кредиті залежить від забезпеченості його власними оборотними коштами, обсягів господарської діяльності, ефективності використання власних і залучених в оборот коштів.

Таблиця 5.12

ДОХОДИI ВИТРАТИ ВІД ШВЕСТИЩЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОІ ДІЯЛЬНОСТІУ ЗВІТНОСТІ П1ДПРИЄМСТВ

 

Статті доходів           Статті витрат

1          2

Дохід від участі в капіталі:    Втрати від участі в капіталі:

від інвестицій в асоційовані підприєм-ства          втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

від інвестицій в дочірні підприємства       втрати від інвестицій в дочірні підпри-ємства

від спільної діяльності          втрати від спільної діяльності

Інші фінансові доходи:          Фінансові витрати:

дивіденди одержані  —

відсотки одержані     відсотки за кредит оплачені

інші доходи від фінансових операцій         інші фінансові витрати

Інші доходи:   Інші витрати:

від реалізації необоротних активів  собівартість реалізованих необорот-них активів

від реалізації фінансових інвестицій           собівартість реалізованих фінансових інвестицій

від реалізації майнових комплексів собівартість реалізованих майнових комплексів

неопераційна курсова різниця        втрати від неопераційних курсових рі-зниць

безоплатно одержані активи           уцінка необоротних активів та фінан-сових інвестицій

 

            списання необоротних активів

У кожному випадку порушення підприємством кредитного до-говору, сплати повишених відсотків чи пені необхідно вивчити причини виникнення простроченої заборгованості, намітити заходи з її погашення та недопущення у майбутньому. До таких заходів зокрема належать: мобілізація резервів зростання товарообороту, нормалізація товарних запасів, утримання дебіторської заборгова-ності, тимчасове призупинення закупівель і платежів, які не є пер-шорядними, ефективне використання власного і позикового капіталу та ін. Важливим також є здійснення належного контролю за ви-конанням умов кредитного договору.

Аналізуючи доходи і витрати підприємства за наслідками надзви-чайних подій (землетрусу, повені, пожежі чи іншого стихійного лиха, техногенної аварії тощо), необхідно дати оцінку їх динаміки, структу-ри та причин виникнення. Потрібно перевірити, наскільки обґрунто-ваним було віднесення кожної суми збитків до надзвичайних витрат. Суцільною перевіркою первинних документів та облікових записів необхідно вияснити, чи не було безпідставного віднесення до надзви-чайних витрат збитків, пов'язаних з безгосподарністю (пожежі з вини працівників, крадіжки через неналежну організацію охорони тощо).

Доцільно також переконатися у правильності визначення сум, віднесених до надзвичайних витрат. 3 цією метою необхідно, на-приклад, вияснити, чи вираховувалася із збитків від надзвичайних подій сума, на яку зменшується податок на прибуток від надзви-чайної діяльності внаслідок цих збитків; чи виключались із витрат на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха, віднесених у невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, суми страхового відшкодування та покриття втрат за рахунок інших джерел.

Завершують аналіз доходів і видатків інших видів звичайної і надзвичайної діяльності узагальненням результатів й розробкою конкретних заходів, спрямованих на попередження та зменшення збитків і втрат, зростання прибутковості підприємства.