Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Аналіз фінансових результатів від основної діяльності : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.4. Аналіз фінансових результатів від основної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Поглиблення аналізу фінансових результатів передбачає їх ви-вчення за видами діяльності, внаслідок яких вони виникають. Кла-сифікація фінансових результатів підприємства за цією ознакою показана на рис. 5.5.

Аналізуючи фінансові результати кожного з видів діяльності, необхідно враховувати особливості їх формування, зумовлені спе-цифікою того чи іншого виду діяльності. При цьому найбільш сут-тєву увагу приділяють фінансовому результату від основної діяльності підприємства, що є визначальною метою иого створення та операції від якої забезпечують основну частку доходу. Для торго-вельних підприємств такими є операції з придбання та реалізації товарів. Отже, в торгівлі фінансовим результатом основної діяль-ності є прибуток або збиток, отриманий від реалізації товарів. Він може розраховуватися двома способами, показаними на рис. 5.6.

 

Прибутки (збитки)

4          ^ X >' 

Основна         Інша    Фінансова      Інвестиційна

Операційна    Інша   

Звичайна       Надзвичайна

Види діяльності

Рис. 5.5. Класифікація фінансових результатів за видами діяльності відповідно до національних П(С)БО

а) за загальною схемою

 

Прибуток

від

реалізації

товарів

Чистий

дохід

(виручка)

від

реалізації

товарів

Собівартість

реалізованих

товарів

Адмі-ністративні витрати

б) за схемою, що враховує специфіку торговельної діяльності

Прибуток Від реалізації товарів Реалізовані торгові націнки (торго-Вельний дохід) Транспортнозаготівельні витрати на реалізовані товари

Адміні-стративні витрати               Витрати назбут

Рис. 5.6. Порядок визначення фінансового результату від торговельної діяльності

Розрахунки фінансових результатів від реалізації товарів за цими схемами дають однакові результати, незважаючи на те, що вони від-різняються порядком визначення валового прибутку. За схемою «а» валовий прибуток — це різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації товарів та їх собівартістю. У торгівлі ці два показники вра-ховують одну й ту ж суму — купівельну вартість реалізованих това-рів. Очевидно, що вона не впливає на результат розрахунку валового прибутку, навіть якщо її виключити з чистого доходу (виручки) і со-бівартості реалізованих товарів. Тоді отримаємо замість чистого до-ходу (виручки) від реалізації товарів суму реалізованих торгових на-цінок, а замість собівартості реалізованих товарів — суму транспортно-заготівельних витрат різниця між якими становить ва-ловий прибуток. Внаслідок цього загальна схема розрахунку прибут-ку від реалізації товарів «а» перетворюються на схему «б», яка вра-ховує специфіку торговельної діяльності. Така схема розрахунку застосовується у відомчій формі звітності № 1-ФП «Звіт про фінан-сові результати», а також в аналізі та плануванні фінансових резуль-татів від основної діяльності торговельних підприємств.

Аналізуючи фінансові результати від реалізації товарів, необхідно визначити, якою мірою перевиконання чи недовиконання планового за-вдання з прибутку було забезпечене за рахунок зміни обсягу товарообо-роту і якою — за рахунок якісних показників торговельної діяльності. Такий розрахунок впливу факторів на прибуток наведений у табл. 5.9. Він передбачає поділ якісних показників — факторів формування при-бутку на змінні і постійні відносно обсягу товарообороту. А вплив останнього на прибуток визначається не безпосередньо, а через якісні показники за такою ж методикою, як і вплив обсягу товарообороту на витрати обігу (див. табл. 4.7). При цьому виходять з того, що через об-сяг товарообороту змінні показники — фактори (реалізоване накладан-ня, транспортно-заготівельні витрати на реалізовані товари, змінні ви-трати обігу) впливають тільки на суму прибутку, а постійні (відносно постійна частина витрат обігу, адміністративні витрати) — на його рі-вень у % до товарообороту. Підраховуючи сукупний вплив зміни обсягу товарообороту та інших факторів на прибуток від реалізації товарів зна-ки (+, -) при якісних показниках — факторах беруть виходячи не з ал-гебраїчних, а з логічних міркувань про характер їх впливу.

Згідно з даними табл. 5.9 планове завдання з прибутку від реалі-зації товарів було перевиконане на 2,2 тис. грн, в т.ч. у зв'язку з по-зитивним впливом перевиконання плану товарообороту— на 0,9 тис. грн (3,1 - 0,2 - 2,0). Рентабельність реалізації товарів була вищою від запланованої на 0,466 % до обороту, в т.ч. у зв'язку з по-зитивним впливом перевиконання плану роздрібного товарооборо-ту вона зросла на 0,213 % до обороту (0,157 + 0,056).

Таблиця 5.9 РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПРИБУТКУ ВІД РОЗДРШНОЇ РЕАЛІЗАЩЇ ТОВАРІВ У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Показники     За планом      Фактично       Відхилення

 

           

           

            всього у тому числі за рахунок

 

           

           

           

            обсягу товарообороту          інших причин

1. Дохід виручка від реалізації (товарообо-рот), тис. грн 458,0   469,9   +11,9   -          2. Торгова націнка на реалізовані товари:

в тис. грн

в % до товарообороту          121,4 26,506   126,1 26,835   +4,7 +0,329    +3,1     +1,6

+0,329

3. Транспортно-заготівельні витрати:

в тис. грн

в % до товарообороту          7,8 1,703         9,0

1,915   +1,2 +0,212    +0,2     +1,0 +0,212

4. Витрати на збут:

в тис. грн

в % до товарообороту          103,0 22,489   103,6

22,047 +0,6 -0,442     +2,0 -0,157     -1,4 -0,285

у тому числі

а)         змінні:

в тис. грн

в % до товарообороту

б)         постійні:

в тис. грн

в % до товарообороту          74,7 16,310     76,5 16,280     +1,8 -0,030     +2,0     -0,2 -0,030

 

            28,3 6,179       27,1 5,767       -1,2 -0,412      -0,157 -1,2 0,255

5. Адміністративні витрати:

в тис. грн

в % до товарообороту          10,2

2,227   10,9 2,320       +0,7 +0,093    -0,056 +0,7 +0,149

6.         Прибуток від реалізацїі, тис. грн

7.         Рентабельність реалізації,

% до товарообороту 0,4 0,087         2,6 0,553         2,2 +0,466      +0,9

+0,213 +1,3 0,253

У згрупованому вигляді вплив всього комплексу основних фак-торів на суму і рівень прибутку від реалізації товарів показано в табл. 5.10. При цьому врахована спрямованість впливу факторів на результативний показник. Якщо вона обернена, то знак алгебраїч-ного значення впливу фактора змінюється на протилежний.

Таблиця 5.10

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ВІДХИЛЕННЯ ВІД ПЛАНУ СУМИ IРІВНЯ

ПРИБУТКУ, ОТРИМАНОГО ВІД РЕАЛІЗАЩЇ ТОВАРІВ РОЗДРІБНОЮ

МЕРЕЖЕЮ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

                                                           У тому            числі за рахунок:      

Показники    

           

           

                                                          

1. Прибуток від реаліза-ції, тис. грн           0,4       2,6       +2,2     +0,9     +1,6     -1,0     +1,4     -0,7

2. Рентабе-льність реа-лізації, % до товарообо-роту        0,087   0,553   0,466   +0,213 +0,329 -0,212 +0,285 -0,149

Серед факторів, наведених у табл. 5.10, відсутня структура то-варообороту. Це не випадково, оскільки у торгівлі вона впливає на фінансові результати лише опосередковано, через зміни рівнів та-ких якісних показників як реалізоване накладання, витрати обігу, транспортно-заготівельні витрати на реалізовані товари. Методика розрахунку впливу структури товарообороту на ці показники роз-критау § 4.5 і § 5.2.

Однак необхідно зауважити, що факторний аналіз фінансових результатів торговельної діяльності може проводитися і способом абсолютних різниць за методикою, розкритою у § 5.3. При цьому, залежно від наявної інформації, може використовуватися як схема формування прибутку від основної діяльності, прийнята у відомчій фінансовій звітності, яка враховує специфіку торгівлі, так і загаль-на схема формування цього показника. Однак застосування спосо-бу абсолютних різниць у факторному аналізі фінансових результа-тів підприємств торгівлі дає менш точні результати порівняно із розглянутою вище методикою. Це зумовлено тим, що традиційна

методика факторного аналізу із застосуванням способу абсолютних різниць не цілком адекватно відображає залежність основних фак-торів, які формують прибуток, від зміни обсягу товарообороту, a тому дещо спрощено визначає їх вплив на фінансовий результат торговельної діяльності.