Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.3. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Чистий прибуток (збиток) являє собою кінцевий фінансовий ре-зультат діяльності підприємства. Тому, приступаючи до аналізу фі-нансових результатів, насамперед необхідно вивчити його рівень, динаміку і структуру, виявити тенденції зміни складових частин формування прибутку, вплив факторів на нього, а також оцінити використання чистого прибутку.

Якщо кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємст-ва у звітному періоді був збиток, необхідно ґрунтовно вивчити причини його виникнення, намітити шляхи поліпшення роботи 3 метою подолання збитковості.

Аналіз виконання плану прибутку самостійні торговельні під-приємства проводять наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев'ять місяців і рік на основі даних квартальної і річної фінансової звітності, планових даних. У ринкових умовах планування прибут-ку, як і інших показників діяльності, підприємства здійснюють са-мостійно. Однак, незважаючи на індикативний характер плану, він має враховувати реальні можливості отримання прибутку у най-ближчій перспективі, бути інструментом перспективного аналізу.

Контроль за виконанням плану отримання прибутку повинен здійснюватися не тільки після, але й у під час його виконання. Для цього необхідно систематично відстежувати темпи зростання това-рообороту, добиватися поліпшення якісних показників роботи.

У разі відсутності планування прибутку оцінку досягнутого підприємством рівня прибутковості здійснюють, порівнюючи його результати діяльності за звітний період з попередніми періодами, a також за наявності інформації з показниками інших однотипних підприємств чи середньогалузевими показниками.

Для оцінки виконання плану з чистого прибутку роздрібною то-ргівлею споживчого товариства використовують дані відомчої бух-галтерської звітності Ф № 1-ФП «Звіт про фінансові результати» і фінансового плану. На їх основі необхідно розрахувати рівень при-бутку, динаміку рівня прибутку, абсолютний його приріст, темп приросту, суму приросту, або зниження прибутку. Результати роз-рахунку цих показників наведені у табл. 5.5. Абсолютна сума чистого прибутку у звітному році порівняно з попереднім збільшилася у 2,8 раза або на 4.6 тис. грн, а порівняно з планом на 6,0 % або на 0,4 тис. грн, що є позитивним. Однак об’єктивно оцінити ці зміни з економічної погляду без урахування впливу інфляції неможливо.

Значно меншою мірою від інфляції залежать показники рівня прибутковості (рентабельності), оскільки вони виражають співвід-ношення прибутку до товарообороту чи інших показників у відпо-відних періодах. Тому зміна їх рівнів більш об'єктивно характери-зує динаміку прибутковості господарської діяльності.

Дані табл. 5.5 свідчать, що рівень рентабельності роздрібної то-ргівлі споживчого товариства за чистим прибутком у звітному році становив 1,51 % до товарообороту. Він зріс порівняно з попереднім роком на 0,87 %, а порівняно з планом на 0,05 % до обороту. Темп приросту рівня прибутку до попереднього року був дуже високим;

він збільшився у 2,4 раза при запланованому його зростанні у 2,3 раза. Темп приросту рівня прибутку порівняно з планом стано-вить 3,4 %.

Таблиця 5.5

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК РОЗДРШНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

 

Показники     Попере-дній рік         Звітний рік     Виконання плану, %

 

           

            за планом       фактично       

 

Дохід (виручка) від реалі-зації (товарооборот), тис. грн  387,9   458,0   469,9   102,6

Чистий прибуток:

в тис. грн

в % до обороту          2,5 0,64           6,7 1,46           7,1 1,51           106,0

Динаміка рівня прибутку: порівняно з попереднім роком, % порівняно з планом, % 100,0   228,1   235,9 103,4            Абсолютний приріст рів-ня прибутку: порівняно з попереднім роком, % порівняно з планом, %   -          +0,82            +0,87 +0,05    106,1

Темп приросту рівнів

прибутку:

порівняно з попереднім

роком, %

порівняно з планом, %        -          128,1   135,9 3,4         106,1

Сума приросту прибутку, тис. грн -          3,8       4,1       107,9

Щоб підрахувати суму приросту прибутку, необхідно товаро-оборот поточного року помножити на розмір зміни рівня прибутку і поділити на 100. У нашому прикладі сума приросту прибутку за

0,82 • 458,0

а фактично 4,1 тис.

100

планом становила 3,8 тис. грн,

грн,

0,87 • 469,9 Як видно з табл. 5.5, в поточному році план товарообороту був перевиконаний на 2,6 %, а план прибутку — на 6,0 %. Це зумовило

збільшення рівня прибутку на 3,4 %. Запланований приріст цього рівня у розмірі 0,82 % до товарообороту перевиконаний на 6,1 %. Як наслідок сума приросту прибутку збільшилася на 7,9 %.

Аналіз рівня чистого прибутку необхідно доповнити дослі-дженням факторів, які вплинули на його величину. Для цього вико-ристаємо дані табл. 5.6.

Дані цієї таблиці дають можливість визначити вплив факторів на рентабельність товарообороту, розраховану за чистим прибут-ком та іншими його видами. У склад цих факторів входять усі на-ведені в таблиці показники, які формують рівень чистого прибутку, виражені у відсотках до товарообороту. Кількісний вираз їх впливу дорівнює відхиленням звітних рівнів значень цих показників від базисних чи планових з урахуванням характеру і спрямованості дії факторів. А тому знак (+, -) при відповідних показниках — факто-рах може бути іншим ніж у відхиленнях.

У споживчому товаристві позитивно вплинули на рентабель-ність товарообороту за чистим прибутком: зменшення рівня ад-міністративних витрат (+0,24 %); зменшення рівня витрат на збут (+2,13 %); зменшення рівня інших операційних витрат (+0,15 %); наявність інших доходів (+1,05 %). Загальний позити-вний вплив цих факторів на рентабельність товарообороту ста-новив +3,57 %.

Негативно вплинули: зниження рівня реалізованої торгової на-цінки (-0,56 %); збільшення рівня собівартості реалізованих това-рів (-0,26); зменшення рівня інших операційних доходів (-0,20 %); зростання рівня фінансових витрат (-0,44 %); наявність інших ви-трат (-0,84 %); збільшення рівня податку на прибуток від звичайної діяльності (-0,40 %). Сукупний негативний вплив факторів на рен-табельність становив -2,7 %. Перевага позитивних факторів забез-печила зростання рентабельності товарообороту порівняно з попе-реднім роком на 0,87 % до обороту (3,57 - 2,7 %).

За даними гр. 8 табл. 5.6 можна без додаткових розрахунків за розглянутою вище методикою визначити вплив факторів на відхи-лення значень рівнів показників, які є проміжними алгебраїчними підсумками у формуванні чистого прибутку (збитку), таких як рі-вень валового прибутку (збитку), рівень прибутку (збитку) від опе-раційної діяльності, рівень прибутку (збитку) від звичайної діяль-ності.

Крім цього, дані про зміни у структурі фінансових результатів (табл. 5.6) дають можливість способом абсолютних різниць розра-хувати вплив факторів на відхилення суми чистого прибутку (збит-ку) від базисного чи планового значень цього показника, а також на зміну сум проміжних фінансово — результативних показників.

Таблиця 5.6

ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІСПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

 

Показники     Попередній рік          Звітний рік     Відхилення (+, -)       Вплив факторів

на рівень прибутку, % до

обороту

 

            сума, тис. грн            у % ДО обороту        сума, тис. грн            у % ДО обороту        сума, тис. грн            у % ДО обороту       

 

1          2          3          4          5          6          7          8

Дохід (виручка) від реалізації товарів (товарооборот)      387,9   100,0   469,9   100,0   +82,0   -          Дохід (виручка) від реалізації товарів за виключенням непря-мих податків та інших вираху-вань (торгова націнка на реалі-зовані товари)      106,3   27,40   126,1   26,84   +19,8   -0,56   -0,56

Собівартість реалізованих то-варів (транспортно-заготівель-ні витрати)        6,4       1,65     9,0       1,91     +2,6            +0,26   -0,26

Валовий прибуток (збиток) 99,9     25,75   117,1   24,93   +17,2   -0,82   -0,82

Інші операційні доходи        15,3     3,94     17,6     3,74     +2,3     -0,20   -0,20

Адміністративні витрати     10,0     2,58     11,0     2,34     +1,0     -0,24   +0,24

Витрати на збут        93,8     24,18   103,6   22,05   +9,8     -2,13   +2,13

Інші операційні витрати      6,5       1,67     7,1       1,52     +0,6     -0,15   +0,15

Прибуток (збиток) від опера-ційної діяльності     4,9       1,26     13,0     2,76     +8,1     +1,50   + 1,50

Закгнчення табл. 5.6

 

Показники     Попередній рік          Звітний рік     Відхилення (+, -)       Вплив факторів

на рівень прибутку, % до

обороту

 

            сума, тис. грн            у % ДО обороту        сума, тис. грн            у % ДО обороту        сума, тис. грн            у % ДО обороту       

 

1          2          3          4          5          6          7          8

Дохід від участі в капіталі     -          -          -          -          -          -          Інші фінансові доходи          -          -          -          -          -          -          Інші доходи    -          -          4,9       1,05     +4,9     +1,05   +1,05

Фінансові витрати    1,3       0,34     3,7       0,78     +2,4     +0,44   -0,44

Інші витрати  -          -          3,9       0,84     +3,9     +0,84   -0,84

Прибуток (збиток) від звичай-ної діяльності         3,6       0,92     10,3     2,19     +6,7     +1,27   + 1,27

Податок на прибуток від зви-чайної діяльності    1,1       0,28     3,2       0,68     +2,1     +0,40   -0,40

Чистий прибуток від звичайної діяльності            2,5       0,64     7,1       1,51     +4,6     +0,87   +0,87

Надзвичайні доходи -          -          -          -          -          -          Надзвичайні витрати           -          -          -          -          -          -          Податки з надзвичайного при-бутку         -          -          -          -          -          -          Чистий прибуток (збиток)   2,5       0,64     7,1       1,51     +4,6     +0,87   +0,87

Одним з основних факторів, що впливають на динаміку суми прибутку (збитку), є зміна обсягу доходу (виручки) від реалізації. Якщо реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) прибуткова, зро-стання її обсягу за інших рівних умов веде до збільшення прибутку. I навпаки, якщо реалізація збиткова — збільшення її обсягу за не-змінності інших факторів сприяє зростанню збитків.

Вплив зміни обсягу доходу (виручки) від реалізації на динаміку суми прибутку чи збитку (валового, від операційної діяльності, звичайної діяльності, чистого прибутку) способом абсолютних різ-ниць (дя(о)) можна розрахувати за формулою:

ДЩо) -^-^      —        -,         (5.3)

100

де Оі і 00 — відповідно фактичний і базисний (плановий) обсяги реалізації:

РП0 — базисна (планова) рентабельність реалізації за прибут-ком, на відхилення якого проводиться розрахунок впливу факторів.

Підставивши в цю формулу фактичні значення з табл. 5.6, отримаємо вплив обсягу реалізації:

>          на валовий прибуток +20,7 тис. грн (82,0 * 25,27 / 100);

>          на прибуток від операційної діяльності +1,0 тис. грн (82,0 *

*          1,26 / 100);

>          на прибуток від звичайної діяльності +0,8 тис. грн (82,0 *

*          0,92 / 100);

>          на чистий прибуток +0,5 тис. грн (0,82 * 0,64 / 100).

Розрахований вплив обсягу реалізації на кожен з видів прибутку

охоплює як динаміку фізичного обсягу реалізації, так і цін на това-ри.

Фінансові результати підприємств безпосередньо залежать та-кож і від зміни рівнів якісних показників діяльності: валового при-бутку, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних доходів і витрат, а також доходів і витрат від інвестиційної, фінан-сової діяльності, надзвичайних доходів і витрат.

Вплив зміни рівня валового прибутку (ДІЩВП)) на динаміку

прибутку підприємства від операційної чи звичайної діяльності, a також чистого прибутку визначають за формулою:

4ТТ/    (РВП,-РВП0Ь,

ДП(РВП) =     —-,     (5.4)

100

де РВПі, і РВП0 — фактичний і базисний рівні валового прибутку, у % до обороту.

У нашому прикладі за рахунок зниження рівня валового прибу-тку на 0,82 % до обороту сума прибутку від операційної звичайної діяльності, а також чистого прибутку зменшилася на 3,8 тис. грн (0,82 * 469,9 / 100).

За такою ж методикою розраховують вплив рівня кожного виду доходів на зміну суми прибутку (збитку) підприємства. Так, зни-ження рівня інших операційних доходів на 0,20 % до обороту спри-яло зменшенню суми прибутку на 0,9 тис. грн, (0,20 * 469,9 / 100).

Вплив зміни рівнів адміністративних витрат, витрат на збут та інших видів витрат визначають за такою ж формулою (5.4). Тільки замість рівня валового прибутку беруть рівень відповідних витрат у відсотках до обороту, а також враховують зворотну залежність між витратами і прибутком.

Згідно з даними табл. 5.6 фактичний рівень адміністративних витрат торгівлі споживчого товариства у звітному році знизився порівняно з попереднім на 0,24 %, а рівень витрат на збут — на 2,13 % до обороту, що позитивно вплинуло на динаміку прибутку.

Зниження рівня адміністративних витрат привело до збільшення обсягу прибутку роздрібної торгівлі порівняно з попереднім роком на 1,1 тис. грн (0,24 * 469,9 / 100).3а рахунок економії витрат на збут прибуток зріс на 10,0 тис. грн (2,13 * 469,9 / 100). Зменшення рівня інших операційних витрат на 0,15 % до обороту сприяло збі-льшенню прибутку на 0,7 тис. грн (0,15 * 469,9 / 100).

Алгебраїчна сума впливу всіх факторів дає загальне збільшення прибутку від операційної діяльності у звітному році порівняно з попереднім на 8,1 тис. грн (1,0 - 3,8 - 0,9 + 1,1 + 10,0 + 0,7).

Отже, позитивна динаміка прибутку від операційної діяльності була досягнута споживчим товариством за рахунок зниження рівня витрат на збут, адміністративних витрат та інших операційних ви-трат, а також збільшення доходу (виручки) від реалізації. Разом з тим негативний вплив на прибуток від операційної діяльності мало зниження рівня валового прибутку і рівня інших операційних до-ходів.

Дані табл. 5.6 свідчать, що зниження рівня валового прибутку роздрібної торгівлі споживчого товариства у звітному році було зумовлене зменшенням середнього відсотка реалізованого накла-дання (торговельного доходу) і зростанням рівня транспортно-заготівельних витрат. Власне валовий прибуток у торгівлі є скла-довою частиною торговельного доходу, який більший від валово-го прибутку на суму транспортно — заготівельних витрат, що входять у собівартість реалізованих товарів. Тому в торгівлі осно-вну увагу приділяють аналізу торговельного доходу, а не валово-му прибутку.

Доповнивши проведений аналіз розрахунками впливу динаміки рівнів доходів і витрат від інвестиційної й фінансової діяльності, які проводяться за розглянутою вище методикою, можна вияснити причини зміни у звітному році прибутку (збитку) від звичайної дія-льності. Врахувавши, крім цього, ще зміни рівнів надзвичайних до-ходів і витрат та податку на прибуток, можна узагальнити вплив основних факторів на обсяг абсолютної суми і рівня чистого при-бутку (збитку) підприємства у звітному періоді (табл. 5.7).

Таблиця 5.7

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЧИСТИЙ ПРИБУТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРПВЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

№з/п   Фактори         Зміна чистого прибутку

 

           

            збільшення     зменшення

 

           

            тис. грн          %ДО обороту            тис. грн          %ДО обороту

1          Зростання обсягу доходу (виручки) від реалізації 0,5       -          -          2          Зниження рівня валового прибутку           -          -          3,8       0,82

3          Зменшення рівня інших операційних доходів       -          -          0,9       0,20

4          Зниження рівня адмініс-тративних витрат           1,1       0,24     -          5          Зменшення рівня витрат на збут    10,0     2,13     -          6          Зниження рівня інших операційних витрат          0,7       0,15     -          7          Збільшення рівня інших доходів      4,9       1,05     -          8          Зростання рівня фінансо-вих витрат         -          -          2,1       0,44

9          Зростання рівня інших витрат        -          -          3,9       0,84

10        Зміна рівня податку на прибуток    -          -          1,9       0,40

Разом  17,2     3,57     12,6     2,70

Загальне відхилення чистого прибутку звітного року від попе-реднього         4,6       0,87     "           "

Із даних табл. 5.7 видно, що вирішальну роль у зростанні абсо-лютної суми чистого прибутку, отриманого роздрібною торгівлею споживчого товариства у звітному році, відіграло зміцнення режи-му економії, про що свідчить значне зниження рівнів витрат на збут, адміністративних витрат та інших операційних витрат.

Сумарний вплив економії цих витрат на збільшення прибутку становив 11,8 тис. грн, що складає майже 70 % від загальної суми його збільшення за рахунок позитивних факторів. Серед факторів негативного впливу на чистий прибуток найзначнішими були: зни-ження рівня валового прибутку, зростання рівня інших витрат, не пов'язаних з операційною діяльністю, а також зростання рівня фі-нансових витрат. Негативний вплив останніх двох факторів потре-бує детальнішого вивчення під час аналізу фінансових результатів від інших видів діяльності.

Аналіз рівня, динаміки та структури прибутку, який залишаєть-ся у розпорядженні підприємства, необхідно доповнити аналізом напрямів його використання.

Отриманий чистий прибуток підприємство розподіляє і викори-стовує згідно з потребами. За рахунок чистого прибутку нарахову-ються дивідендом чи проводиться інший його розподіл учасникам (власникам) підприємства. Він спрямовується до статутного капі-талу, резервного капіталу тощо. Дані про фактичний розподіл при-бутку наводяться у формі № 4 річної фінансової звітності «Звіт про власний капітал».

Аналіз використання чистого прибутку не повинен обмежува-тися вивченням зміни його абсолютних сум, спрямованих на ті чи інші потреби. Під час його проведення необхідно також розглянути зміни в структурі використання прибутку звітного року порівняно 3 попередніми роками, оцінити тенденції цих змін. Критерієм для оцінки правильності досягнутих пропорцій між основними напря-мами використання прибутку виступає їх відповідність поточним і стратегічним завданням розвитку підприємства і насамперед дося-гненню необхідного співвідношення між накопиченням і спожи-ванням.

3 метою аналізу пропорцій між напрямами використання при-бутку може бути використана система коефіцієнтів, яка охоплює коефіцієнт капіталізації (реінвестування) прибутку, коефіцієнт ре-зервування прибутку, коефіцієнт споживання прибутку та ін., зміст яких розкривається у табл. 5.8.

За своїм змістом коефіцієнт резервування прибутку доповнює показник його капіталізації. Він характеризує один із напрямів цьо-го процесу. Аналогічно коефіцієнти виплати прибутку учасникам (власникам) і участі персоналу підприємства у прибутку деталізують більш загальний коефіцієнт споживання прибутку. Для вияв-лення тенденцій, що склалися у використанні прибутку підприємс-твом, аналізують динаміку значень цих коефіцієнтів за останні роки.

Таблиця 5.8

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ШДПРИЄМСТВА

 

Показник        Формула для розрахунку      Умовне позначення

Коефіцієнт капіталізації (реінвестування) при-бутку, Кш            ЧПК    ЧПК — сума капіталізованого чис-того прибутку, спрямована на збі-льшення власного капіталу, грн;

ЧП — сума чистого прибутку, грн

 

            чп       

 

Коефіцієнт резервуван-ня прибутку, Крп  чп        ЧПР — сума чистого прибутку, спрямована на збільшення резерв-ного капіталу, грн

 

            чп       

 

Коефіцієнт споживання прибутку, Кс       ЧПС + ЧПСС

чп        ЧПС — сума чистого прибутку, спрямована на споживання, грн

ЧПСС — сума чистого прибутку, спрямована на розвиток соціальної сфери, грн

Коефіцієнт виплати прибутку учасникам (власникам) підприємс-тва, Квв     ЧПВ    ЧПВ — сума чистого прибутку, спрямована на виплати учасникам (власникам) підприємства, грн

 

            чп       

 

Коефіцієнт участі пер-соналу підприємства у прибутку, Куп     ЧПВП

чп        ЧПВП — сума чистого прибутку, спрямована на виплати персоналу підприємства, грн