Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Аналіз валового доходу від реалізації товарів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.2. Аналіз валового доходу від реалізації товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Основним джерелом відшкодування витрат та формування прибутку торговельного підприємства є торгові націнки, отри-мані від реалізації товарів. За своєю економічною природою торгові націнки являють собою ціну послуг торговельного підпри-ємства. Вони стають реальним торговельним доходом тільки пі-сля реалізації товарів, а до цього є тільки потенційним (можли-вим) доходом.

Сукупний дохід торговельного підприємства у загальноеконо-мічному аспекті складається з товарообороту (доходу від реалізації товарів), інших доходів від звичайної діяльності і надзвичайних подій. Однак основна частина обсягу товарообороту формується за рахунок купівельної вартості реалізованих товарів, яка фактично не є доходом торговельного підприємства. He є доходами і такі склад-ники товарообороту як ПДВ, акцизний збір та інші вирахування з доходу (виручки від реалізації товарів). У зв’язку з цим у процесі управління доходами на рівні підприємства виникає необхідність виокремлення показника частини товарообороту, що являє собою суму реалізованих торгових націнок, яка традиційно називається валовим доходом торговельного підприємства. Він перевищує ва-ловий прибуток від основної діяльності торговельного підприємст-ва на величину транспортно-заготівельних витрат, внесених у собі-вартість реалізованих товарів.

Однак з появою податкового обліку, в якому фігурують вало-ві доходи і валові витрати підприємства, доцільніше суми реалі-зованих торгових націнок називати не валовим, а торговельним доходом. Такий термін більше відповідає суті цього характерно-го для торгівлі показника діяльності, а його впровадження усуне непотрібне дублювання назв різних за змістом економічних по-казників.

Торговельний дохід займає найбільшу частку в загальній суку-пності доходів — нетто, отриманих підприємствами торгівлі від звичайної діяльності та надзвичайних подій. Тому аналіз фінансо-вих результатів у торгівлі починають з оцінки виконання плану і динаміки торговельного доходу.

У сучасних умовах реалізація товарів, за винятком тих, щодо яких впроваджене державне регулювання цін, здійснюється торго-вельними підприємствами за вільними цінами. Такі ціни на товари формуються, враховуючи вільну відпускну ціну постачальника, то-рговельну націнку, податкові платежі, що входять у ціну товару. Структура вільних цін і порядок їх формування показані на рис. 5.3.

Із рисунка видно, що торгові націнки застосовуються до покуп-ної вартості товарів без ПДВ. Розмір націнок кожне підприємство визначає самостійно, зважаючи на стан споживчого ринку та свою цінову політику. При цьому враховують необхідність покриття ви-трат торговельної діяльності та отримання прибутку.

Собівартість

Прибуток 50

Відпускна ціна підприємства без ПДВ 250

Відпускна ціна з ПДВ Акцизний збір

 

Націнка опту

25                    Відпускна ціна оптового підприємства без ПДВ 275

 

                       

 

Відпускна ціна оптового підприємства з ПДВ

 

Торгова націнка 105             Роздрібна ціна без ПДВ 380

 

                       

 

Продажна ціна з ПДВ Рис. 5.3. Структура вільних цін і порядок їх формування

(Чебанова Н. В. Бухгалтерський учет: торговьіе и посреднические предприятия: учебное пособие /

Чебанова Н. В., Котенко Л. Н. — Харьков: Олант, Друк, 1998. — С. 300)

У торгівлі реалізована націнка, як елемент ціни товару, є об'єктом оподаткування ПДВ (див. рис. 5.3.). За ставки ПДВ 20 % його частка у ціні товару становить 16,67 %. ПДВ як і торгові наці-нки відшкодовуються покупцями товару.

Рівень торгових націнок на товари у підприємствах роздрібної торгівлі залежить від комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів, показаних на рис. 5.4.

 

            Основні фактори, які визначають рівень торгових націнок       

                                              

                                              

Зовнішні        

            Внугрішні

                       

                       

                                  

                                              

Ступінь

конкуренції

на товарному

ринку              Рівень цін

закупівлі

товарів                       Якість

торговельних

послуг                        Цінова

політика

підприємства

                                                                                 

                                  

                                  

Співвідношення між

попитом і

пропозицією

на

торговельні

послуги                      Зміна ставок податкових платежів, що сплачуються за рахунок прибутку                   Рівень

витратомісткості

реалізації

товарів                       Норма

прибутку, яка

відповідає

стратегії

торгового

менеджменту

Рис. 5.4. Система факторів, які визначають рівень націнок на товари у підприємствах роздрібної торгівлі

Зовнішні фактори здебільшого визначають як нижню, так і вер-хню межі формування торгової націнки підприємств роздрібної то-ргівлі. Нижня межа торгової націнки визначається цінами пропози-ції виробників і оптових посередників, а верхня — цінами попиту роздрібних покупців. Внутрішні фактори і передусім якість торго-вельних послуг можуть до певної міри впливати на коливання вер-хньої межі торгової націнки. Цим фактично обмежуються можли-вості маневру цінової політики роздрібних торговельних підпри-ємств.

Аналіз торговельного доходу проводять у сумі і відсотках до това-рообороту: у роздрібній торгівлі до всього роздрібного товарообороту,

враховуючи дрібний опт, а в оптовій— до оптового обороту. Об’єктом аналізу також може бути рівень торгової націнки у відсотках до ціни закупівлі товарів, який ще називають торговою маржою.

Крім доходів від основної діяльності, торговельні підприємства можуть отримувати доходи від інших видів діяльності: виробничої, посередни.ької, інвестиційно-кредитної, від реалізації майнових прав та ін. Ці доходи аналізують у поєднанні з витратами на їх отримання. Такий аналіз доцільно проводити, вивчаючи результати інших видів діяльності та їх вплив на формування чистого прибут-ку (збитку) торговельного підприємства.

Необхідно зауважити, що у Ф № 2 «Звіт про фінансові результа-ти» і в інших формах фінансової звітності підприємств інформація про торговельний дохід (суму реалізованих націнок) відсутня. Фо-рми фінансової звітності універсальні, призначені для підприємств різних галузей діяльності, а тому не враховують особливості торгі-влі. Однак необхідна інформація про реалізовані націнки торгове-льних підприємств наводиться у відомчій формі № 1-ФП «Звіт про фінансові результати», що впроваджена у системі споживчої коо-перації. У рядку 010 цієї форми «Доходи (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг за винятком непрямих податків та інших вирахувань» показується реалізована націнка (надбавка) за галузями діяльності «Торгівля», «Ресторанне господарство», «Заготівлі». Крім даних форми № 1-ФП, в аналізі торговельного доходу використовують облікові дані за рахунком 285 «Торгова націнка» (з відповідними субрахунками), а також дані фінансового плану підприємства, інформацію про роздрібний товарооборот за формами статзвітності № 1-торг і № 3-торг, відомості про методику формування торгових націнок, про розміри націнок на окремі това-ри, про джерела і ланковість завозу товарів, доходи посередників, ціни на товари з альтернативних джерел постачання, стан роздріб-них цін у конкурентів, матеріали вивчення попиту на товари.

Перш ніж приступити до аналізу торговельного доходу, необ-хідно перевірити правильність його відображення в обліку і звітно-сті. Для цього треба порівняти відсоток торгової націнки на зали-шок товарів, що є на кінець звітного періоду, із середнім відсотком реалізованого накладання. Якщо націнка на залишок товарів відо-бражена в обліку правильно, значних відхилень між цими показни-ками бути не повинно.

Однак необхідно зауважити, що прийнята методика розрахунку суми реалізованих націнок має деяку умовність, яка частково дефо-рмує о’сяг отриманого торговельного доходу у звітному періоді. Це повязано з тим, що сума реалізованих і нереалізованих торго-вих націнок визначається за середнім рівнем торгових націнок у загальніи сумі товарів, що надіишли, і товарів, що є в залишку на по-чаток звітного періоду. Структура реалізованих товарів і структура товарних запасів не співпадає, а тому можливий перехід частини реалізованого накладання з одного періоду в інший. У зв'язку з цим сума відображеної в обліку реалізованої націнки може дещо відріз-нятися від її фактичної величини у бік завищення або заниження. He зважаючи на це, для реального відображення торговельного до-ходу основним є ретельне дотримання прийнятої методики розра-хунку торгової націнки на товари, що реалізовані та вибули.

Впевнившись у достовірності відображення реалізованого на-кладання в обліку і звітності, приступають до аналізу виконання плану і динаміки торговельного доходу. Виясняють, наскільки його фактична сума і рівень відповідають запланованим показникам, ви-вчають причини відхилень від плану і попереднього періоду.

Для оцінки виконання плану і динаміки загального обсягу тор-говельного доходу за звітний період розглянемо дані табл. 5.1.

Таблиця 5.1 (тис. грн)

            Фактично

за попередній рік           Звітний          зік        Відхилення (+,-)        Звітний

рік у % до

попереднього

Показники    

            за пла-ном     фактично        % вико-нання плану         від ma¬ny        від попе-редньо-го року    

 

Роздрібний товарооборот    387,9   458,0   469,9   102,6   +11,9   +82,0   121,1

Торговельний дохід (реалізо-вані націнки)           106,3   121,4   126,1   103,9   +4,7     +19,8   118,6

Середній рі-вень торгове-льного дохо-ду у % до обороту          27,40   26,50   26,84   101,3   +0,34   -0,56   98,0

Як видно з таблиці, план отримання торговельного доходу роз-дрібною мережею споживчого товариства у звітному році був пе-ревиконаний на 3,9 %. Понад план отримано реалізованого накла-дання на суму 4,7 тис. грн. План роздрібного товарообороту за цей же період перевиконаний лише на 2,6 %. Таке співвідношення між

показниками виконання плану з реалізованого накладання і товаро-обороту обумовило збільшення фактичного рівня торговельного доходу порівняно з плановим на 0,34 % до обороту (26,84 - 26,50).

У звітному році було заплановане зменшення рівня торговель-ного доходу порівняно з попереднім роком на 0,9 % до обороту (26,5 - 27,4), що пов'язано із зростанням конкуренції у районі дія-льності товариства та впливом інших зовнішніх макроекономічних чинників, тоді як фактичне зниження рівня торговельного доходу порівняно з попереднім роком становило лише 0,56 % до товаро-обороту. Це свідчить про поліпшення передбачених планом дина-мічних співвідношень між товарооборотом і торговельних дохо-дом. Отже, результати аналізу свідчать, що загалом роздрібна торговельна мережа споживчого товариства успішно справилася з плановим завданням щодо отримання торговельного доходу.

Для детальнішої оцінки виконання плану з торговельного доходу протягом звітного року розглянемо дані табл. 5.2. Вони свідчать, що план отримання торговельного доходу у звітному році виконувався ритмічно. Він був перевиконаний у всіх кварталах, навіть незважаю-чи на те, що у другому та третьому кварталах фактичні рівні реалізо-ваних торгових націнок були меншими від передбачених планом.

У табл. 5.2 наведено також результати розрахунку впливу осно-вних факторів на відхилення від плану фактичної суми торговель-ного доходу за кожен квартал, перше півріччя, дев'ять місяців і рік.

Виконання плану за сумою торговельного доходу підприємст-вами роздрібної торгівлі залежить від одночасного впливу двох першорядних факторів:

а)         виконання плану за обсягом товарообороту;

б)         зміни порівняно з планом середнього рівня торговельного доходу.

Між обсягом товарообороту і торговельним доходом є прямий

зв'язок. Із зростанням товарообороту за інших рівних умов збіль-шується абсолютна сума реалізованих націнок. Тому фактор збіль-шення обсягу товарообороту є основним для отримання підприємс-твом торговельного доходу у запланованому розмірі.

Вплив зміни обсягу товарообороту на відхилення фактичної су-ми торговельного доходу від планового чи базисного значення цьо-го показника (АД(0>) можна розрахувати за формулою:

(О, -0„)РД„

ДД(0) =—      -,         (5.1)

100

де Оі, 00 — фактичний і плановий (базисний) обсяг товарообороту, у тис. грн;

РД0 — плановий (базисний) рівень торговельного доходу, у % до товарообороту.

Таблиця 5.2

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ДОХОДУ (РЕАЛІЗОВАНОЇ НАЦІНКИ) У РОЗДРІБНІЙ ТОРГЮЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ

 

Періоди          Роздрібний товарооборот

у діючих цінах,

тис. грн          Сума торгової націнки

на реалізовані товари,

тис. грн          Середній рівень

торгової націнки, %

до товарообороту     Відхилення від плану

в сумі торгової націнки,

тис. грн

 

            Е о я

к я

сй

п          о

я

я

и          я я

К

я

X

.3         Е о я

к я

сй

п          о

я

я

и          я я

сй

я о

я Ь ffl Й ° я      Е о я

к я

сй

п          о

я

я

и          Т

я я

0J К

я

X

.3         S

о

О

ffl         у тому числі за рахунок

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            зміни обсягу-оборо-тугр.4. гр.8100            рівня то-ргової-націнки

гр.З. гр.10100

1          2          3          4          5          6          7          Я         9          70        11        12        13

I квартал        92,0     88,3     -3,7     26,2     26,7     101,91 28,48   30,24   +1,76   +0,5     -1,0     +1,5

II квартал       100,7   107,6   +6,9     28,4     30,0     105,63 28,20   27,88   -0,32   +1,6     +1,9     -0,3

Разом за І-ше півріччя          192,7   195,9   +3,2     54,6     56,7     103,85 28,33   28,94   +0,61   +2,1     +0,9     +1,2

III квартал      130,1   134,9   +4,8     32,5     33,6     103,38 24,98   24,91   -0,07   +1,1     +1,2     -0,1

Разом за 9 мі-сяців    322,8   330,8   +8,0     87,1     90,3     103,44 26,98   27,30   +0,32   +3,2     +2,2     +1,0

IV квартал      135,2   139,1   +3,9     34,3     35,8     104,37 25,36   25,74   +0,38   +1,5     +1,0     +0,5

Разом за П-ге півріччя          265,3   274,0   +8,7     66,8     69,4     103,89 25,18   25,33   +0,15   +2,6     +2,2     +0,4

Всього за рік  458,0   469,9   +11,9   121,4   126,1   103,87 26,50   26,84   +0,34   +4,7     +3,1     +1,6

Згідно з даними табл. 5.2 у звітному році у зв'язку з перевиконанням плану товарообороту роздрібною мережею споживчого товариства на 11,9 тис. грн сума торговельного доходу зросла на 3,1

11,9-26,5

тис. грн (        ).

100

Вплив зміни середнього рівня торговельного доходу на відхилення його фактичної суми від планового чи базисного значення

цього показника визначають за формулою:

(РР, -РДп)0,

АДгррд^         —-,     (5.2)

100

де РДі, РД0 — фактичний і плановий (базисний) рівні торговельного доходу у % до товарообороту.

За даними табл. 5.2 завдяки зростанню у звітному році порівняно з планом середнього рівня реалізованого накладання на 0,34 %

до обороту сума торговельного доходу збільшилася на 1,6 тис. грн

,0.34-469,9

(           ), а всього — на 4,7 тис. грн (3,1 + 1,6).

100

Середній рівень націнки на реалізовані товари залежить від збі-льшення чи зменшення у товарообороті частки товарів з високими (або низькими) торговими націнками. Він формується під безпосе-реднім впливом таких факторів:

—асортиментної структури роздрібного товарообороту;

—розміру торгових націнок на окремі товари і групи товарів.

Зміна асортиментної структури фактичного товарообороту по-рівняно з плановим може мати значний вплив на середній рівень торговельного доходу. У табл. 5.3 наводиться приклад розрахунку впливу зміни структури асортименту на величину торговельного доходу споживчого товариства, отриманого від роздрібної реаліза-ції товарів у звітному році.

3 таблиці видно, що зміни у структурі товарообороту вплинули на торговельний дохід тому, що у загальному обсязі роздрібного товарообороту підприємства зросла частка продовольчих товарів, які мають більш високий рівень торгових націнок, за одночасного зменшення частки непродовольчих товарів, на які в середньому то-ргові націнки є нижчими.

У зв'язку із зміною структури роздрібного товарообороту сере-дній рівень реалізованих націнок збільшився на 0,14 % (26,64 -- 26,50). Якщо 0,14 % знайти від фактичного товарообороту, то збільшення торговельного доходу в абсолютному виразі становить 0,7

 469,9-0,14

тис. грн (        ).

100

Таблиця 5.3

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ЗМІНИ АСОРТИМЕНТНОЇ

СТРУКТУРИ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ

НА ВЕЛИЧИНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ДОХОДУ

 

Товарні групи            Структура товарообороту, %                                 

 

            за планом       фактично       

           

           

 

1          2          3          4          5          6

Продовольчі товари 68,5     70,9     28,21   2000,1 Непродовольчі то-вари        31,5     29,1     22,80   663,5   Всього            100,0   100,0   26,50   2663,6 26,64

Розрахунок впливу на середній рівень торговельного доходу зміни асортиментної структури роздрібного товарообороту прово-диться не тільки узагальнено по продовольчих і непродовольчих товарах. За необхідності цей розрахунок деталізують. Для цього використовують дані статистичної звітності про реалізацію товарів за товарними групами (Ф № 3 — торг) і розміри потоварних торго-вих націнок. Деталізований розрахунок впливу асортиментної структури товарообороту на середній рівень торговельного доходу можна виконати розглянутим вище способом.

Дані табл. 5.3 також дають можливість розрахувати вплив на величину торговельного доходу змін розмірів націнок на товари, які встановлюють самі торговельні підприємства. Для цього необ-хідно від фактичного середнього відсотка реалізованого накладан-ня за звітний період відняти його скориговане значення (гр. 6, табл. 5.3). У нашому прикладі вплив цього фактора на відхилення фактичного середнього відсотка торговельного доходу від планово-го становив + 0,2 % до обороту (26,84 - 26,64), що в сумі становить

 , 0,2 • 469,9 „ ,           .           . .

+0,9 тис. грн (           ). Вплив розглянутих факторів на суму і рі100

вень торговельного доходу від реалізації товарів узагальнено в

табл. 5.4.

Таблиця 5.4

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРЮ НА ВЕЛИЧИНУ

ТОРГОВЕЛЬНОГО ДОХОДУ, ОТРИМАНОГО РОЗДРІБНОЮ

МЕРЕЖЕЮ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Показники     Сума, тис грн            Рівень, % до обороту

Загальне відхилення від плану торговельного доходу     +4,7     +0,34

у тому числі за рахунок впливу:                 

а) перевиконання плану за обсягом товаробороту;         +3,1     б) збільшення середнього рівня торговельного доходу              

у тому числі за рахунок впливу:      + 1,6    +0,34

— зміни асортиментної структури роздрібного това-рообороту;          +0,7     +0,14

— зміни розміру націнок на окремі товари і групи          +0,9     +0,20

товарів                      

Дані таблиці свідчать, що вплив кожного з факторів на вико-нання плану торговельного доходу був позитивним. Найбільш ва-гомий вплив на суму торговельного доходу мало перевиконання плану товарообороту, а на його рівень — зростання розмірів наці-нок на товари. Відсутність впливу перевиконання плану товаро-обороту на рівень торговельного доходу пов'язана з тим, що за ін-ших рівних умов сума цього доходу змінюється пропорційно обсягу товарообороту.

Оцінку невикористаних можливостей отримання торговель-ного доходу та пошук резервів його збільшення під час аналізу діяльності підприємств роздрібної торгівлі здійснюють у таких на1ямах:

/. Виявлення резервів зростання обсягу товарообороту як осно-вного фактора, що забезпечує збільшення торговельного доходу. Однак необхідно зауважити, що його зростання не завжди сприяє зростанню прибутковості підприємства. Воно забезпечує прибут-ковість реалізації товарів лише тоді, коли торгова націнка покриває хоча б змінну частину поточних витрат. Якщо вона встановлена на нижчому рівні — беззбитковість торгівлі цими товарами не забезпечується, а збільшення обсягу їх реалізації призводить до зростан-ня збитків.

2.         Удосконаленя асортиментног структури роздрібного това-рообороту з метою виключення з його складу збиткових і збіль-шення частки високодоходних товарів. Доходність реалізації това-рів повинна враховуватися під час формування моделей запасів товарів для кожного магазину (відділу, секції), зважаючи при цьо-му на попит покупців та можливості його задоволення.

3.         Здійснення зваженої політики товаропостачання з метою зменшення ціни закупівлі товарів у виробників чи оптових посеред-ників за забезпечення належного співвідношення між гх ціною і які-стю. Варто зауважити, що не всяке скорочення ланковості руху то-варів каналами постачання є вигідним для роздрібної торгівлі, особливо щодо товарів складного асортименту. Необхідно обґрун-товано підходити до вибору постачальника і обсягу партії завезен-ня товарів, щоб вигода, отримана від зниження ціни закупівлі, була не меншою за додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням і зберіганням товарів.

4.         Проведення гнучког та обґрунтованог ціновог політики (вико-ристання можливостей збільшення цін реалізації), яка повинна за-безпечити диферещіацію завдань політики цін за товарними гру-пами з урахуванням можливостей ринку і рівня поточних витрат підприємства. Результати оцінки споживчого ринку дозволяють виявити верхню межу ціни на той чи інший товар, а відповідно і верхню межу рівня торгової націнки, а також диференціювати рі-вень торгової націнки на окремі товари. Це дає можливість підпри-ємствам обґрунтовано застосовувати граничні рівні торгових наці-нок і гнучко реагувати на зміни торговельної кон'юнктури.

Лише ефективна робота підприємств роздрібної торгівлі одно-часно у кожному із розглянутих напрямів дозволить отримати мак-симальний для умов їх діяльності торговельний дохід і забезпечить ефективне управління цим процесом.