Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА     5.1. Завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА     5.1. Завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

В умовах ринкової економіки метою діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, що працює за принципами самофінансу-вання, у підсумку є отримання прибутку в обсязі, достатньому для подальшого розвитку.

Прибуток (збиток) є якісним узагальнювальним показником ро-боти підприємства, в якому концентрується ефективність всіх видів його діяльності.

Прибутковість це не тільки основна мета, але і головна умова ділової активності підприємства, результат ефективного здійснення ним своїх функцій. Досвід діяльності підприємств у країнах з роз-винутою ринковою економікою свідчить, що стійкого зростання прибутковості вони досягають тільки тоді, коли реалізують страте-гію свого розвитку, враховуючи не тільки свої інтереси, але також й інтереси суспільства. Такі підприємства здійснюють цінову полі-тику, спрямовану не на короткочасне отримання вигод від максимі-зації цін, а на стабільний розвиток. Для зростання прибутковості вони, враховуючи ринкову кон’юнктуру, оновлюють всі параметри своєї діяльності, всіляко використовують внутрішні джерела розви-тку, надають додаткові вигоди споживачам.

Однак поряд з підприємствами, які успішно працюють, є і збит-кові. Збиток виникає в разі перевищення суми витрат, здійснених для отримання доходів, над сумою цих доходів. Наявність збитку свідчить про неефективну роботу підприємства. Хоча можуть бути й інші причини, пов'язані із порушенням прав суб'єкта господарю-вання чи виникненням якихось надзвичайних обставин. У будь-якому випадку збитковість негативно впливає на фінансовий стан підприємства, а довготривала збитковість може призвести навіть до банкрутства. Тому аналітичне забезпечення менеджменту на підприємстві повинне бути таким, щоб можна було вчасно спрогнозу-вати можливість виникнення збитковості і вжити заходів для її не-допущення. А якщо уникнути збитковості неможливо, то хоч би звести її до мінімуму. У цьому одна з основних функцій аналізу фі-нансових результатів

Згідно з П(С)БО 3 кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства— чистий прибуток або збиток, який формується за схемою, показаною нарис. 5.1.

Дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг)

Податок на додану вартість;

акцизний збір; інші вирахування

з доходу

J

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг)

Собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг)

 

Валовий прибуток (збиток)

Інші операційні доходи

Адміністративш витрати;

витрати на збут; інші операційні витрати

j

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток або збиток)

Дохід від участі в капіталі; інші фінансові доходи

Фінансові витрати; витрати від участі в капіталі; інші витрати

 

Фінансові результати від

звичайної діяльності до

оподаткування

(прибуток або збиток)

            1 w                 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток або збиток)

Надзвичайні доходи

Надзвичайні витрати;

податки з надзвичайного

прибутку

Чистий прибуток або збиток

Рис. 5.1. Формування чистого прибутку (збитку) підприємства відповідно до національних П(С)БО

У процесі формування фінансового результату діяльності під-приємства виникають такі види прибутку (збитку): валовий; від операційної діяльності; від звичайної діяльності; від надзвичайної діяльності; чистий прибуток (збиток).

Крім цього, на основі податкового облік’ підприємства визна-чають прибуток до оподаткування, що є обєктом оподаткування податком на прибуток (рис. 5.2).

Валовий дохід

підприємства

(ст. 3 Закону України

№ 283/97-ВР)

Вирахування з валового доходу

(ст. 4 Закону України

№ 283/97-ВР)

 

Скоригований валовий дохід підприємства

Валові витрати підприємства

(ст 5 Закону України № 283/97-ВР)

Амортизація основних засобів і

нематеріальних активів (ст. 8

Закону України № 283/97-ВР)

Прибуток до

оподаткування (об’єкт

оподаткування)

Рис. 5.2. Загальна схема визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства

Зміст рисунків 5.1 і 5.2 свідчить, що фінансові результати ді-яльності підприємств мають багатогранний характер і є синтезо-ваним відображенням взаємозв’язків і взаємообумовленості усіх складників їх діяльності. Це означає, що аналіз фінансових ре-зультатів повинен проводитися з дотриманням системного під-ходу. Він передбачає вивчення комплексу факторів на стадіях обґрунтування, формування й отримання, розподілу і викорис-тання фінансових результатів. При цьому комплексність аналізу полягає не тільки в системному аналітичному опрацюванні впливу комплексу факторів, a і в неперервному та наскрізному аналітичному супроводженні процесу управління фінансовими результатами на усіх його стадіях з метою вироблення керова-них факторних впливів, спрямованих на досягнення цільових ре-зультатів. Таке позиціювання аналізу в процесі управління спри-яє забезпеченню належної обгрунтованості планування й отри-манню очікуваних фінансових результатів.

У складі чистого прибутку торговельного підприємства основ-ним, а в багатьох випадках єдиним елементом його формування є прибуток, отриманий від торговельної діяльності. Тому під час аналізу фінансових результатів торговельного підприємства голо-вна увага приділяється якраз результату, отриманому від основного виду діяльності.

До найважливіших завдань аналізу фінансових результатів на-лежать:

—обґрунтування варіантів планового (прогнозного) обсягу, якості та структури фінансових результатів;

—систематичний контроль за формуванням фінансових резуль-татів;

—загальна оцінка виконання плану прибутку і рентабельності та виявлення основних тенденцій їх динаміки;

—вивчення змін у джерелах і структурі формування фінансових результатів;

—кількісна оцінка впливу основних факторів на фінансові ре-зультати;

—виявлення резервів зростання прибутку і рентабельності та розробка заходів щодо їх мобілізації;

—оцінка раціональності розподілу і використання прибутку підприємства.

Для проведення аналізу фінансових результатів використовують такі джерела інформації: фінансовий план підприємства, фінансову і статистичну звітність, податкову звітність, дані відповідних раху-нків бухгалтерського обліку та інші джерела.

Основним джерелом інформації для аналізу є фінансова звіт-ність підприємств. Під час аналізу фінансових результатів тією чи іншою мірою використовується інформація кожної з її форм. Од-нак найбільше застосування мають: Ф№ 1 «Баланс», Ф№ 1-м «Ба-ланс», Ф№ 2 «Звіт про фінансові результати», Ф№ 2-м «Звіт про фінансові результати», Ф№ 5 «Примітки до річної фінансової зві-тності». Крім цього, у споживчій кооперації використовуються ві-домчі форми звітності, введені Укоопспілкою. Це Ф№ 1 ФП «Звіт про фінансові результати» і Ф№ 2 ФП «Звіт про витрати, пов’язані з реалізацією та управлінням у галузях діяльності». Ці форми складають кооперативні підприємства, які здійснюють ба-гатогалузеву діяльність.

Ф№ 2 «Звіт про фінансові результати» містить три розділи. У першому розділі «Фінансові результати» розкривається формуван-ня фінансового результату підприємства, починаючи з доходів (ви-ручки) від реалізації до чистого прибутку або збитку за звітний і попередній періоди (рис. 5.1).

У другому розділі цієї форми показуються елементи операційних витрат також за два періоди. Це матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші витрати.

У третьому розділі наводиться розрахунок показників прибут-ковості акцій (чистий і скоригований, чистий прибуток на одну просту акцію, дивіденди на одну просту акцію). Цей розділ запов-нюють акціонерні товариства.

У Ф№ 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (розділ 5) міститься інформація про «Інші операційні доходи і витрати», «До-ходи витрати від участі у капіталі за інвестиціями», «Інші фінансові доходи і витрати».

Відомча форма № 1-ФП «Звіт про фінансові результати» роз-криває формування фінансових результатів у кожній з галузей дія-льності підприємств споживчої кооперації (торгівлі, ресторанному господарстві, промисловості та ін.), що необхідно для поглиблення контролю прибутковості.

Більш детальну інформацію про прибуток і його використання містять дані рахунків бухгалтерського обліку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», рахунки класів 7 «Доходи і резуль-тати діяльності», 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати діяльнос-ті». Інформація рахунків бухгалтерського обліку, розрахунки і до-відки бухгалтерії, первинні документи є підставою для оперативного аналізу фінансових результатів.

Із податкової звітності використовують «Декларацію про пода-ток на прибуток підприємства».

Під час аналізу фінансових результатів важливою також є інфо-рмація статистичної звітності підприємства: Ф№ 1 «Звіт про основ-ні показники діяльності підприємства», Ф№ 1-Б «Звіт про фінансо-ві результати і дебіторську та кредиторську заборгованість», Ф№ 1-ПП «Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податку» та ін.

В аналізі фінансових результатів використовуються також інші джерела інформації: бізнес — плани, внутрішня управлінська звіт-ність, матеріали документальних ревізій і аудиторських перевірок, результати маркетингових досліджень, накази, постанови органів управління, протоколи і рішення зборів акціонерів, пайовиків, за-сновників, договори на постачання товарів тощо.