Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

3 переходом до ринкових механізмів господарювання усклад-нились організаційні форми бізнесу, сформувались нові підходи до управління, які потребують іншої інформації та методів її аналізу, адекватних до сучасних вимог. Це закономірно призвело до транс-формації економічного аналізу діяльності підприємства як навча-льної дисципліни та її теоретичних засад. Ці зміни не оминули та-кож аналіз господарської діяльності підприємств торгівлі як один із галузевих курсів економічного аналізу.

Зростання впливу аналітичної інформації на ефективність управління підприємствами торгівлі значно розширює і поглиблює завдання аналізу їх діяльності. Відбувається перегляд деяких тра-диційних підходів до його методики з урахуванням вимог торгово-го менеджменту. Виникли нові аналітичні завдання, такі як аналіз стану зовнішнього середовища торговельного підприємства, його конкурентоспроможності та стратегічного потенціалу. Економіч-ний аналіз стає більш тісно пов'язаний з функціями маркетингу і стратегічного менеджменту. Все це не могло не вплинути на зміст цього посібника, який призначений для студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент органі-зацій» вищих навчальних закладів торговельного профілю.

Значний вклад у розвиток економічного аналізу господарської діяльності підприємств торгівлі впродовж останніх п'ятидесяти і більше років зробили професори М. I. Баканов, Н. Н. Ряузов, Л. I. Кравченко, I. Т. Абдукарімов, I. О. Бланк та інші зарубіжні і вітчизняні вчені-економісти.

Автор посібника вбачав своє основне завдання в тому, щоб роз-крити зміни, які відбулися за останні роки у методиці економічного аналізу діяльності торгового підприємства, показати напрями її вдосконалення, грунтуючись при цьому на сучасних вимогах мене-джменту.

Питання теорії економічного аналізу у посібнику всебічно не розглядаються, так як вони є спільними для аналізу діяльності підприємств всіх галузей економіки в т.ч. і торгівлі та грунтовно ви-світленні у навчальній літературі.

У новій економічній ситуації, яка характеризується посиленням конкуренції і загостренням проблеми виживання, забезпечення ди-намічного розвитку підприємств торгівлі вимагає глибокого аналізу зовнішніх факторів формування товарообороту, роль яких зростає. У літературі з економічного аналізу діяльності підприємств торгів-лі ці питання частково розкриваються. Однак у пропонованих ме-тодиках розрахунку впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на роздрібний товарооборот підприємств відсутній комплексний підхід, не враховуються в достатньому обсязі реальні взаємозв'язки між факторами та черговість їх впливу на товарооборот. Відсутня методика систематизації та узагальнення результатів факторного аналізу роздрібного товарообороту з урахуванням збалансованості основних груп факторів і відповідності їх стратегії торгового мене-джменту.

Успішний розвиток товарообороту вимагає такого рівня торго-вого менеджменту, який забезпечив би необхідний стан збалансо-ваності факторів, під впливом яких він формується. Від цього за-лежить не тільки обсяг товарообороту, але й економічна ефективність діяльності підприємств торгівлі. Однак питанням впливу збалансованості комплексу факторів формування товаро-обороту підприємств роздрібної торгівлі на результативність їх дія-льності ще не приділяється належної уваги, що переважно пов'язано з недостатнім застосуванням в аналізі комплексного і си-стемного підходів. 3 цієї ж причини у традиційному аналізі роздрі-бного товарообороту відсутня методика оцінки напруженості вико-нання завдань з цього показника, яка б враховувала реальне ресурсне забезпечення торговельних підприємств. Це не дозволяє достатньо об'єктивно оцінити результати їхньої роботи і ще неви-користані можливості збільшення товарообороту. Тому не випад-ково один з центральних розділів посібника присвячений методиці комплексного аналізу факторів, які впливають на товарооборот то-рговельного підприємства.

У сучасних умовах господарювання виникають також нові ас-пекти в аналізі витрат обігу підприємств торгівлі, пов'язані з рефо-рмуванням бухгалтерського обліку і з деяким коригуванням за-вдань управління витратами. Є необхідність адаптації моделей аналізу меж беззбитковості до умов діяльності підприємств торгів-лі. Значного трансформування зазнала методика аналізу і оцінки фінансового стану торговельного підприємства. На цих та інших проблемних питаннях розвитку економічного аналізу в торгівлі ак-центує увагу допитливого читача автор посібника.

У посібнику зроблено спробу викласти методику комплексного економічного аналізу діяльності торговельного підприємства, яке діє в ринкових умовах. При цьому враховані зміни в інформаційній базі аналізу, пов’язані з ліквідацією обмежень командної економіки і переходом до національних Положень (стандартів) бухгалтерсь-кого обліку (П(С)БО).

Методика аналітичних розрахунків показана на конкретних прикладах, а цифрові дані для них взяті з нових форм звітності од-ного із споживчих товариств. При викладенні матеріалу не тільки наведені теоретичні положення, але також подані конкретні реко-мендації з їх практичного використання. Особлива увага звертаєть-ся на зміни традиційних підходів і методик економічного аналізу з урахуванням сучасних ринкових вимог, а також на відповідність результатів аналізу потребам прийняття управлінських рішень.

Теоретичний матеріал посібника ілюструється рисунками, таб-лицями та числовими прикладами, практичне виконання яких оріє-нтовано на використання сучасних комп’ютерних технологій. Ко-жен розділ посібника завершується переліком контрольних запитань та завдань для самоперевірки. У кінці посібника наведено список рекомендованої літератури.

В основу посібника покладено курс лекцій та педагогічний до-свід автора, набутий під час викладання дисципліни «Аналіз госпо-дарської діяльності» у Львівській комерційній академії. Під час на-писання посібника були використані літературні джерела з питань економічного аналізу діяльності торговельних підприємств вітчиз-няних і зарубіжних авторів, а також авторські наукові розробки, методичні рекомендації з аналізу господарсько-фінансової діяльно-сті торговельних підприємств.

Параграфи 4.2, 5.2 і 5.6 посібника написані у співавторстві з В. Б. Гринівим.

Щиру вдячність автор висловлює рецензентам, змістовні заува-ження яких допомогли під час підготовки рукопису цієї книги до видання.

Автор з розумінням і вдячністю прийме усі зауваження, спря-мовані на поліпшення навчального посібника.