Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.S. Особливост, а^^витат обП оптового : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.S. Особливост, а^^витат обП оптового


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Витрати обігу в оптовій торгівлі аналізують у такій же послідо-вності як і у роздрібній. Спочатку дають оцінку виконання плану і динаміки загального обсягу витрат обігу, а потім аналізують окремі статті витрат. На витрати обігу в оптовій торгівлі впливає переваж-но цей же комплекс факторів, що й у роздрібній. Однак, аналізуючи вплив цих факторів на витрати обігу, необхідно враховувати деякі особливості оптової торгівлі, від яких залежать склад і характер формування витрат.

У складі витрат обігу оптової торгівлі більшу частку ніж у роздрібній займають змінні витрати. Тому в оптовій торгівлі об-сяг товарообороту має дещо значніший вплив на витрати обігу

ніж у роздрібній, тоді як сама методика розрахунку впливу цього фактора на витрати обігу оптового підприємства значних особ-ливостей немає.

Як уже зазначалося, оптовий товарооборот поділяється на складський і транзитний з участю у розрахунках. У зв'язку з цим в оптовій торгівлі є деякі особливості аналізу впливу складу і струк-тури товарообороту на витрати обігу.

Облік витрат обігу (витрат на збут) в оптовій як і у роздрібній торгівлі ведеться загалом по підприємству. Тому визначити вплив структури товарообороту на витрати обігу в оптовій торгівлі можна також тільки непрямим шляхом, використовуючи нормативні пока-зники порівнянної витратомісткості складових частин товарообо-роту, розроблені для оптових баз різного профілю і спеціалізації. Разом з тим в оптовій торгівлі на відміну від роздрібної облік това-рів є кількісно-сумовим, що забезпечує точніші дані про структуру товарообороту.

Витратомісткість оптово-складського товарообороту у 4-6 разів вища ніж витратомісткість транзитного обороту з участю у розра-хунках. Очевидно, що збільшення частки складського обороту в за-гальному обсязі оптового товарообороту веде до зростання рівня витрат обігу оптової бази, а зменшення, навпаки — до його зни-ження.

За наявності нормативних показників порівнянної витратоміст-кості складових частин товарообороту вплив на витрати обігу під-приємства оптової торгівлі зміни частки складського обороту в за-гальному обсязі оптового товарообороту визначають, викори-стовуючи поправочний коефіцієнт, який розраховується за фор-мулою:

РВ(А-І)

К =      ,           (4.15)

С(А-1) + 100

де К — поправочний коефіцієнт, який показує, наскільки відсотків до обороту зміниться загальний рівень витрат обігу оптового під-приємства в разі збільшення чи зменшення частки складського обороту на 1 %;

РВ — плановий або базисний рівень витрат обігу оптового під-приємства у % до товарообороту;

A — нормативне співвідношення витратомісткості складського і транзитного оборотів з участю у розрахунках;

С — планова або базисна питома вага складської реалізації то-варів в оптовому товарообороті з участю у розрахунках.

Використовуючи розрахований за цією формулою поправочний коефіцієнт, вплив зміни питомої ваги складського обороту на рі-вень витрат обігу оптового підприємства (АРВ(С)) визначають так:

APB(Q - (C1 -С0)-К,            (4.16)

де С1 і C0 — відповідно фактична і планова (базисна) частка склад-ського обороту у всьому оптовому товарообороті.

Однак для елімінування впливу структури оптового товарообо-роту на рівень витрат обігу цього недостатньо. Необхідно врахову-вати не тільки відхилення часток складського і транзитного об,ро-тів у всьому оптовому товарообороті з участю у розрахунках, але також і зміни, які відбулись у структурі складського обороту, ви-тратомісткості окремих товарних груп якого суттєво відрізняються.

Що стосується структури транзитного обороту, то її вплив на рівень витрат обігу незначний. Тому, елемінуючи вплив структур-ного фактора на рівень витрат обігу оптового підприємства беруть до уваги тільки зміну частки всього транзиту в товарообороті, без врахування його структури. При цьому показник порівнянної ви-тратомісткості транзитного обороту з участю у розрахунках бе-реться відносно тієї товарної групи складського обороту, витрато-місткість якої прийнята за одиницю. В іншому методика аналізу впливу структури товарообороту на витрати обігу підприємства оп-тової торгівлі з використанням нормативних показників порівнян-ної витратомісткості не відрізняється від прийнятої у роздрібній торгівлі (див. § 4.5). Що стосується аналізу окремих статей витрат обігу, то в гуртовій торгівлі він значними особливостями не відріз-няється.

Однак є деякі відмінності в аналізі витрат обігу оптових підпри-ємств, що мають свою роздрібну торговельну мережу. Такі оптово-роздрібні підприємства обліковують і аналізують витрати обігу окремо по оптовій і роздрібній торгівлі як загалом так і за окреми-ми статтями. Вони визначають середній рівень витрат обігу оптової і роздрібної торгівлі в сукупності до валового товарообороту під-приємства, який являє собою суму оптового і роздрібного товаро-обороту.

У оптово-роздрібних підприємствах, аналізуючи виконання плану і динаміку середнього рівня сукупних витрат обігу, розрахо-вують вплив на цей показник зміни часток оптової і роздрібної реа-лізації товарів у валовому товарообороті, а також зміни рівнів ви-трат обігу кожного з цих видів обороту.

Порядок розрахунку впливу цих факторів показано у табл. 4.9.

Таблиця 4.9

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ВИТРАТ ОБІГУ ОПТОВО-РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ШДПРИЄМСТВА ЗА ЗВІТНИЙ РІК

 

Галузі ді-яльності      Рівень витрат обігу, % до обороту  Частка галузей в загальному обсязі товарообороту            ю

о

а^

я р.

.9^

« 8 н о

и °

Р о

О °

w ^;     Вплив на середній рівень витрат обігу, % до обороту

 

            Е о я

к я

п          о

я

н

и          я я

0J

к я

X

.3

ffl         Е о я

сй

К Я

п          о

я

V

я

и          я я

0J

К Я X

.3        

            складу обороту (гр.8-гр.2)    рівнів витрат обігу галузей (гр.З-гр.8)

1          2          3          4          5          6          7          Я         9          10

Оптова торгівля        9,25     9,46     +0,21   0,684   0,658   -0,026 6,09     X         X

Роздріб-на торгі-вля 25,30   24,87   -0,43   0,316   0,342   +0,026 8,65     X         X

Разом  14,32   14,16   -0,16   1,0       1,0       -          14,74   +0,42   -0,58

Дані таблиці свідчать, що у зв'язку із збільшенням на 2,6 % час-тки роздрібної торгівлі у загальному обсязі товарообороту підпри-ємства загальний рівнень витрат обігу порівняно з планом зріс на 0,42 % до товарообороту (14,74 - 14,32). Тоді як зміна рівнів витрат обігу в оптовій і роздрібній торгівлі привела до зменшення загаль-ного рівня витрат на 0,58 % до обороту (14,16- 14,74). Сукупний вплив цих факторів зумовив зниження рівня витрат обігу оптово-роздрібного торговельного підприємства на 0,16 % до валового обороту.

Під час подальшого аналізу вивчають окремо витрати обігу оп-тової і роздрібної торгівлі як за загальним їх обсягом, так і окреми-ми статтями. Розробляють заходи, спрямовані на мобілізацію вияв-лених у процесі аналізу резервів економії витрат обігу.