Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.4. Аналіз витрат на транспортування : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.7.4. Аналіз витрат на транспортування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

До цієї статті належать такі витрати, пов'язані з доставкою то-варів покупцям:

■          на оплату транспортних послуг сторонніх підприємств за до-говірною ціною або тарифами;

■          на перевезення товарів власним транспортом за собівартістю перевезень;

■          вартість матеріалів, використаних на обладнання транспорт-них засобів (піддони, щити, стелажі тощо), їх утеплення, охоло-дження та теплоізолювання;

■          оплата за обслуговування під'їзних шляхів і складів не зага-льного користування;

■          витрати на пересилання товарів поштою.

Ця стаття витрат тепер займає порівняно незначну частку у за-гальному обсязі витрат обігу підприємств торгівлі(особливо роз-дрібної). Це зумовлено тим, що з переходом до національних П(С)БО витрати на транспортування, пов'язані зі створенням запа-сів товарів, які раніше зараховували до витрат обігу, тепер відно-сять до транспоротно-заготівельних витрат, що відображаються на окремому рахунку обліку запасів. Вони щомісячно розподіляються між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запа-сів, що вибули. Таким чином, ця частина витрат на транспортуван-ня відноситься на собівартість реалізованих товарів і через неї бере участь у формуванні фінансових результатів підприємства.

Витрати на транспортування, пов'язані із створенням запасів, аналізують як елемент собівартості цих запасів. Тоді як витрати, пов'язані з доставкою товарів покупцям, аналізують як окрему статтю витрат обігу (витрат на збут) загалом і за видами транспор-тних засобів.

У роздрібній торгівлі для доставки товарів покупцям переважно використовують автомобільний транспорт як сторонніх підпри-ємств, так і власний, а також вантажні мотоцикли та гужовий транспорт у сільській місцевості.

Основна мета аналізу витрат на транспортування полягає у ви-явленні можливостей економії цих витрат на основі вдосконалення процесів транспортування товарів, підвищення ефективності вико-ристання транспортних засобів, попередження нераціональних ви-трат та інших втрат.

Згідно з даними табл. 4.3 рівень витрат на транспортування в торгівлі споживчого товариства у звітному році становив 0,11 % до товарообороту. Він збільшився порівняно з планом на 0,05 до обо-роту. Відносні перевитрати у сумі становили 0,2 тис. грн

(0,05-469,9)/100. Рівень витрат за цією статтею у звітному році був вищий ніж у попередньому на 0,07 %, а фактичне його зростання перевищувало заплановане на 0,05 % до обороту.

Рівень витрат на транспортування у торгівлі формується під впливом таких груп факторів, які пов'язані із:

—        зміною фізичного обсягу і структури товарообороту, а також частки у ньому товарів, які доставляються покупцям відповідно до договору поставки;

—        зміною тарифів і ставок за транспортування та вантажно-експедиційні роботи;

—        організацією і умовами транспортування товарів (способами постачання товарів покупцям, видами транспортних засобів, від-станню перевезення вантажів, станом дорожно-транспортних зв'язків таін);

—        роботою транспорту (рівнем використання транспортних за-собів, вдосконаленням транспортних процесів тощо).

Аналізуючи рівень витрат на транспортування, передусім необ-хідно врахувати вплив зміни цін на товари і тарифів на транспорт-но-експедиційні роботи, якщо такі зміни були у звітному періоді. Для цього необхідно визначити фактичний рівень витрат на транс-портування у незмінних цінах і тарифах за методикою, розкритою у § 4.4. Порівняння скоригованого рівня витрат на транспортування з плановим і базисним показником дозволяє більш об’єктивно оціни-ти зусилля колективу торговельного підприємства, спрямовані на економію цих витрат обігу.

Значної економії витрат на транспортування можна досягнути раціональним використанням транспортних засобів, ліквідацією зу-стрічних повторних та інших нераціональних перевезень товарів, поліпшенням контролю за виконанням транспортних робіт з метою недопущення приписок.

Важливе значення має також економічно доцільний вибір виду транспортного засобу для використання. Якщо підприємство має вла-сний автомобільний чи гужовий транспорт, то перевага у виборі виду чи засрбу транспортування повинна віддаватися більш ефективному з них. Його визначають порівнянням вартості наданих послуг за дію-чими цінами і тарифами з фактичними витратами на утримання транспорту, або співставляють тарифи за транспортні послуги сто-ронніх підприємств із собівартістю відповідної одиниці транспортної роботи. Якщо сумарні чи питомі витрати значно перевищують ефект від експлуатації й реальні можливості поліпшення роботи власного транспорту у найближчій перспективі відсутні, перевагу необхідно віддати транспортним послугам сторонніх підприємств, або за наяв-ності іншим видам власного транспорту, які є більш ефективними.

Аналіз результатів експлуатації власного автомобільного і гу-жового транспорту дає можливість виявити та мобілізувати резерви їх кращого використання та знизити на цій основі витрати на транспортування.