Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.2. Аналіз витрат на оренду, утримання основних : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.7.2. Аналіз витрат на оренду, утримання основних


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

засобів, інших необоротних матеріальних активів,

що забезпечують збут товарів

Ця стаття витрат обігу є комплексною, тому її планують і аналі-зують за такими складовими частинами:

•          витрати на оренду основних засобів, інших необоротних ма-теріальних активів та нематеріальних активів;

•          витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів;

•          амортизація основних засобів, інших необоротних матеріаль-них активів та нематеріальних активів.

Сюди не зараховуються витрати на оренду та утримання основ-них засобів загальногосподарського призначення, які належать до адміністративних витрат.

За ознакою залежності від зміни обсягу товарообороту витрати на утримання основних засобів та інших необоротних матеріальних акти-вів є умовно-постійними. Тому внаслідок виконання плану товарообо-роту на 102,6 % споживче товариство повинне було отримати економію в розмірі 0,13 % до обороту [4,92 - (22,5 • 100 / 469,9)]. Однак з даних табл. 4.3 видно, що фактична економія становила лише 0,01 % до това-рообороту, тобто під впливом інших факторів допущено перевитрати по цій статті в розмірі 0,12 % (0,13 - 0,01). Щоб вияснити причини переви-трат, необхідно за даними аналітичного обліку і результатами вибірко-вої перевірки первинних документів провести аналіз кожної складової частини цієї статті витрат обігу.

Аналізуючи витрати на оренду, слід необхідно перевірити на-явність договорів оренди, правильність відображення в них площ орендованих приміщень і застосування ставок орендної плати. Не-обхідно вияснити, чи не є ці ставки завищеними, чи враховують вони місце знаходження приміщень, наявність комунальних вигод та інших умов. Плата за взяті в оренду приміщення нежитлового призначення для забезпечення основної виробничої та торговельної діяльності повинна проводитись в розмірі, визначеному угодами сторін, а за об'єктами комунальної власності — не вище за ставки орендної плати, встановлені місцевими органами влади. Далі ви-вчають доцільність оренди та суборенди кожного об'єкта, стан ви-користання орендованих площ.

Аналізуючи витрати на утримання основних засобів, інших не-оборотних матеріальних активів, окремо вивчають кожен з основ-них елементів цього комплексу витрат. До них належать такі види витрат: на опалення, освітлення, водопостачання і водовідведення та інші комунальні послуги; вартість матеріалів і засобів догляду за приміщеннями; вартість електроенергії, використаної на роботу машин і обладнання; витрати на проведення протипожежних захо-дів; на перевірку та таврування ваг та інших приладів; на оплату послуг, пов'язаних із забезпеченням пожежної і сторожової охоро-ни, витрати на поточний ремонт, утримання малоцінних і швидко-зношуваних предметів та ін. Рівень цих витрат залежить, з одного боку, від стану матеріально-технічної бази, а з іншого — від ефек-тивності її використання, дотримання режиму економії, а також від розміру ставок, тарифів за послуги, цін на матеріали тощо.

У процесі аналізу витрат на утримання приміщень необхідно перевірити:

•          дотримання норм витрачання електроенергії, палива, різнома-нітних матеріалів для господарських потреб;

•          правильність використання ставок і тарифів у розрахунках за комунальні й інші послуги;

•          стан послуг сторонніх підприємств за пожежну і сторожову охорону та рівень оплати за них;

•          реальність і обґрунтованість витрат на прибирання приміщень, утримання дворів, вивіз сміття та ін.

Необхідною умовою здійснення дієвого контролю за витратами на утримання будинків, приміщень, споруд та інвентаря є викорис-тання в процесі їх планування й аналізу обґрунтованих нормативів витрачання палива, води, електроенергії, різних господарських ма-теріалів. Економія цих витрат може мати позитивну оцінку лише тоді, коли вона не веде до зниження прийнятого стандарту торгове-льного обслуговування.

Значне місце у витратах на утримання основних засобів займа-ють витрати на ремонт. Згідно з П(С)БО до них належать витрати, які здійснюються з метою підтримання об'єктів основних засобів у робочому стані та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх використання. Тоді як витрати, що збіль-шують первинну вартість об'єктів основних засобів (на модерніза-цію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо), у витрати обігу не зараховуються.

Аналіз витрат на ремонт проводять по кожному об'єкту осно-вних засобів і видах робіт. Насамперед вивчають обґрунтованість планових обсягів робіт та кошторисів витрат на них. Якщо роботи виконувалися господарським способом, перевіряють дотримання норм витрачання матеріалів, розцінок оплати праці ремонтників. У разі здійснення ремонтних робіт підрядними організаціями вияс-няють обгрунтованість відображення їх обсягів, дотримання бю-джетів, правильність поданих рахунків. Особливу увагу приділяють якості виконаних робіт і дотриманню намічених строків їх прове-дення. Своєчасний ремонт магазинів забезпечує їх утримання у но-рмальному стані, сприяє підвищенню культури торгівлі.

Економія на ремонтних витратах може позитивно оцінюватися тільки тоді, коли вона не мала негативного впливу на стан матеріа-льно-технічної бази підприємств торгівлі та рівень обслуговування покупців. Якщо були допущені перевитрати, пов'язані із збільшен-ням обсягів ремонтних робіт, чи використанням дорожчих матеріа-лів, перевіряють їх доцільність та правильність, відповідність реа-льним потребам.

До складу витрат на утримання матеріально-технічної бази під-приємств торгівлі входить також знос малоцінних і швидкозношу-ваних предметів та видатки, пов'язані з їх утриманням. Розмір цих витрат залежить від наявності спецодягу, інвентаря, вартості і строків їх експлуатації, видатків на утримання, а також від стану контролю за ними.

У процесі аналізу витрат, пов 'язаних із зносом і утриманням малоцінних і швидкозношуваних предметів, необхідно перевірити, чи відповідає наявність цих предметів реальним потребам магази-нів, чи правильно здійснюється нарахування їх зносу, як налаго-джений оперативний контроль за рухом, використанням і списан-ням, чи впроваджена персональна матеріальна відповідальність працівників за використанням цих предметів.

Значну частину витрат на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів становлять амортизаційні відра-хування. П(С)БО № 7 «Основні засоби» передбачено, що метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його вико-ристання. Для нарахування амортизації можуть використовувати як метод рівномірної, так і прискореної амортизації. Національні П(С)БО дозволяють також нараховувати амортизацію основних за-собів із застосуванням норм і методів, передбачених податковим законодавством.

У процесі аналізу амортизаційних відрахувань необхідно переві-рити обґрунтованість вибору методу нарахування амортизації, правильність визначення строків корисного використання об'єктів основних засобів і складання самих розрахунків амортизації, їх відповідності вимогам П(С)БО.

Суми нарахованих у звітному періоді амортизаційних відра-хувань можуть відхилятися від передбачених планом у зв'язку із змінами в обсязі і структурі основних засобів та інших матеріа-льних необоротних активів. Так вони збільшуються за достроко-вого введення об’єктів основних засобів в експлуатацію і, на-впаки, зменшуються за несвоєчасного їх введення. Очевидно, що збільшення амортизаційних відрахувань, пов'язане із достроко-вим введенням в експлуатацію об’єктів основних засобів, не мо-же оцінюватися негативно, а економія від несвоєчасного їх вве-дення — позитивно.

На зміну сум амортизаційних відрахувань впливає також пере-гляд методу нарахування амортизації і строків корисного викорис-тання (експлуатації) об'єктів основних засобів, що відбувся у звіт-ному періоді у зв'язку зі зміною очікуваних економічних вигод від використання цих об'єктів та способів отримання вигод. Отже, економічно обґрунтована оцінка витрат обігу, пов'язаних з аморти-заційними відрахуваннями, може бути дана лише з урахуванням результів аналізу стану, руху та ефективності використання об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів.