Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.1. Аналіз витрат на оплату праці : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.7.1. Аналіз витрат на оплату праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Ця стаття витрат обігу характеризує затрати живої праці в тор-гівлі. Вона займає найбільшу частку у загальній сумі витрат обігу торговельних підприємств. Тому економія цих витрат є вирішаль-ною для зниження загального рівня витрат обігу.

До статті «Витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут товарів», відносяться витрати на виплату основної та додатко-вої заробітної плати штатних і позаштатних працівників. Фонд ос-новної заробітної плати включає заробітну плату за виконану робо-ту (відпрацьований час), нараховану за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами.

До фонду додаткової заробітної плати відносяться: надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, перед-бачених законодавством; оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства; премії робітникам, спеціалістам та ін-шим працівникам за виробничі результати; одноразові заохочення за виконання особливо важливих виробничих завдань; премії за спри-яння винахідництву і раціоналізації; різниці між заробітками у разі переведення на нижчеоплачувану роботу; оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства торгівлі, але виконують ро-боти (надають послуги) згідно з договорами цивільно-правового ха-рактеру, або разові роботи; сума індексації та інші виплати.

Інші заохочення і компенсаційні виплати (винагороди за підсу-мками роботи за рік, суми матеріальної допомоги, суми наданих трудових і соціальних пільг тощо) не відносяться до статті витрат на оплату праці. Однак вони разом із основною і додатковою заро-бітною платою становлять фонд оплати праці, який відображається у статистичній звітності (ф. № 1-ПВ «Звіт з праці»)

Рівень витрат на оплату праці залежить переважно від ефектив-ності використання трудових ресурсів на підприємстві (чисельності і кваліфікаційного складу працівників, продуктивності праці, сис-тем оплати праці). На нього впливають також і зовнішні фактори, такі як державне регулювання систем оплати праці, кон'юнктура ринку трудових ресурсів.

Аналіз витрат на оплату праці є не тільки одним з етапів мето-дики аналізу витрат обігу, але і складовою аналізу виконання плану

з праці. Тому аналізувати витрати за цією статтею необхідно у тіс-ному взаємозв'язку з аналізом виконання плану з праці і впливу факторів праці на товарооборот (див. §3.7).

Більшість витрат на оплату праці в торгівлі є змінними. Тому їх аналізують за рівнем у відсотках до товарообороту. Аналіз витрат на оплату праці проводиться в декілька етапів (рис. 4.6). Розгляне-мо зміст кожного з них.

1. Аналіз виконання плану та динаміки загального рівня витрат на оплату праці

^ 2. Оцінка ефективності використання коштів на оплату праці

^Z

3. Аналіз впливу факторів на фонд основної і додаткової заробітної

плати

4. Аналіз витрат на оплату праці за видами, елементами витрат і категоріями персоналу

5. Аналіз витрат на оплату праці колективів магазинів та інших підрозділів

6. Оцінка резервів економії витрат на оплату праці та розробка заходів, спрямованих на їх мобілізацію

Рис. 4.6. Схема аналізу витрат на оплату праці персоналу, що забезпечує збут товарів

Перший етап аналізу витрат на оплату праці персоналу, що за-безпечує збут товарів, починають з порівняння їх фактичного рівня за звітний період з плановим і базисним показниками, виявлення економії чи перевитрат за цією статтею. Порівнюють також темпи зміни рівня витрат на оплату праці і середньої заробітної плати із показниками динаміки продуктивності праці. Для цього складають аналітичну табл. 4.7.

Із даних таблиці видно, що роздрібна торгівля споживчого това-риства у звітному році за виконання плану товарообороту на 102,6 % досягла зниження рівня витрат на оплату праці порівняно з планом на 0,11 % до товарообороту. Досягнута економія фонду заробітної плати в сумі 0,5 тис. грн [(0,11 • 469,9] / 100). Цьому спри-яло скорочення середньоспискової чисельності працівників торгівлі на 2 чол. і перевиконання плану продуктивності праці на 6,4 % за збільшення середньої заробітної плати на 4,9 %.

Таблиця 4.7

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 3 ПРАЦІIЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У РОЗДРІБНІЙ ТОРПВЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

 

                        Звітний рік    

Показники    

            за планом       факти-чно      відхи-лення   % ви-конан-ня Ma¬ny         

Роздрібний товаро-оборот у діючих ці-нах, тис. грн       387,9   458,0   469,9   +11,9   102,6   121,1

Середньоспискова чисельність праців-ників торгівлі, чол.        59        56        54        -2        96,4     91,5

Середній виробіток на одного працівника торгівлі, грн  6575    8179    8702    +523    106,4   132,3

Витрати на оплату

праці:

сума, тис. грн            30,7     35,7     36,1     +0,4     101,1   117,6

рівень, % до обороту            7,91     7,79     7,68     -0,11   98,5     97,1

Середня заробітна плата працівника то-ргівлі (без інших за-охочень і компенса-цій), грн    520,3   637,5   668,5            +31,0   104,9   128,5

Порівняно з попереднім роком рівень витрат на оплату праці знизився на 0,23 % до обороту. Досягнено випередження темпу зростання продуктивності праці над темпом збільшення середньо-річної заробітної плати (32,3 % і 28,5 %). У зв'язку з цим темп зни-ження рівня витрат на оплату праці до попереднього року становив 2,9 % [100 - (128,5 / 132,3)].

Розглянутий приклад свідчить, що випередження темпів зрос-тання продуктивності праці є необхідною умовою економного ви-трачання коштів на оплату праці, підвищення ефективності госпо-дарської діяльності. Однак, необхідно зазначити, що не завжди на

практиці складається таке благополучне співвідношення між дина-мікою продуктивності праці і динамікою заробітної плати. Якщо є відставання темпів зростання виробітку від темпів зростання сере-днього заробітку, то це призводить до перевитрачання коштів на оплату праці, що свідчить про незадовільну організацію заробітної плати на підприємстві. Тому в процесі аналізу важливо виявити, наскільки обґрунтованими були штати працівників; розцінки опла-ти праці продавців; місячні оклади; доплати за завідування та ін.

На другому етапі аналізу дають оцінку ефективності викорис-тання коштів на оплату праці, перевіряють відповідність витрат ре-зультатам діяльності. Для цього необхідно розрахувати розмір то-варообороту, доходів, валового, операційного і чистого прибутку, що припадає на одну гривню витрат на заробітну плату, і вивчити динаміку цих показників за низку періодів. Доцільно також вико-ристати такий показник, як темп зміни продуктивності праці, що припадає на кожен відсоток зростання (зниження) заробітної плати. Зростання цих показників у динаміці може свідчити про підвищен-ня ефективності витрачання коштів на оплату праці за умови, що трудомісткість товарообороту через зміни в його структурі суттєво не знизилася.

Для розрахунку показників ефективності використання коштів на оплату праці може використовуватися не тільки сума основної та додаткової заробітної плати, яка включається у витрати обігу, але і статистичний показник «Фонд оплати праці», який, окрім то-го, містить і інші соціальні витрати, пов’язані з використанням ро-бочої сили. Це дозволить більш комплексно оцінити ефективність використання коштів на оплату праці.

Третій етап аналітичног роботи передбачає проведення розра-хунку впливу факторів на зміну фонду заробітної плати персоналу, що забезпечує збут товарів. На суму цього фонду впливають такі першорядні фактори як зміна чисельності працівників та середньої заробітної плати одного працівника. Ця залежність характеризуєть-ся такою формулою:

Ф = Ч-3,         (4.11)

де Ф — фонд основної й додаткової заробітної плати, що відобра-жається в складі витрат обігу;

Ч — середньоспискова чисельність працівників;

3 — середня заробітна плата одного працівника.

Однак розрахунки впливу факторів на фонд заробітної плати за цією формулою не характеризують якості використання фонду за-робітної плати, оскільки при цьому не враховуються зміни обсягу

товарообороту і рівня продуктивності праці. Тому для кількісної оцінки впливу факторів на цей фонд доцільно проводити розрахун-ки за розширеною факторною моделлю:

. О -Ф -— 5. П

(4.12)

У цій формулі середньоспискова чисельність працівників пока-зана як обсяг товарообороту (О), поділений на середній виробіток одного працівника торгівлі (П).

Отже, сума фонду заробітної плати прямо залежить від зміни середньої заробітної плати на одного працівника та обсягу товаро-обороту і обернено від зміни рівня продуктивності праці працівни-ків торгівлі. Розрахунок впливу цих факторів показано в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ФОНД ЗАРОБІТНОЇ

ПЛАТИ ПРАЦЮНИКЮ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОГО

ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

                                                           Підстановки

Показники    

           

           

           

            01 -30 по        Ol -30

Роздрібний товарообо-рот, тис. грн          0          458,0   469,9   +11,9   469,9   469,9

Середньорічний виро-біток на одного праців-ника, тис. грн    П         8,179   8,702   +0,523 8,179   8,702

Середньорічна заробіт-на плата працівника (без інших заохочень і компенсацій), тис. грн  3          0,6375            0,6685 +0,031 0,6375 0,6375

Фонд основної і додат-кової заробітної плати, тис. грн  ф          35,7     36,1     +0,4     36,6     34,4

Дані таблиці свідчать, що збільшення фонду заробітної плати порівняно з планом на 0,4 тис. грн зумовлено такими причинами:

—зростанням обсягу товарообороту: 36,6 - 35,7 = 0,9 тис. грн;

—підвищенням продуктивності праці: 34,4 - 36,6 = -2,2 тис. грн;

—збільшенням середньої заробітної плати на одного працівника: 36,1 - 34,4 = 1,7 тис. грн

Отже, зростання обсягу товарообороту сприяло збільшенню фонду заробітної плати на 0,9 тис. грн. Таке збільшення є обґрун-тованим. Тому різниця між загальним відхиленням фонду і впли-вом на нього обсягу товарообороту (0,4 - 0,9 = -0,5) покаже еконо-мію заробітної плати. Ця економія досягнута за рахунок зростання продуктивності праці (-2,2 тис. грн), тоді як збільшення середньої заробітної плати на одного працівника привело до зростання витрат на оплату праці в сумі 1,7 тис. грн. У підсумку економія становила 0,5 тис. грн (-2,2 + 1,7).

На четвертому етапі аналізують витрати на оплату праці за ос-новними їх видами і елементами як загалом, так і за категоріями персоналу. Для цього дають оцінку виконання плану витрат на оплату праці, який складають самі торговельні підприємства.

В окремій аналітичній таблиці по кожному виду витрат на заро-бітну плату (за відрядними розцінками, тарифними ставками, поса-довими окладами, надбавками і доплатами, відпускними, преміаль-ними за виробничі результати, одноразовими заохоченнями та ін.) розраховують абсолютну і відносну економію (чи перевитрати), a також виявляють зміни в рівнях і структурі витрачання коштів по-рівняно з планом і базисним періодом. Окремим рядком виокрем-люють оплату праці позаштатного складу працівників.

Дані аналітичного обліку розрахунків з персоналом дозволяють аналізувати витрати на оплату праці не тільки за видами витрат за-галом по підприємству, але й за категоріями спискового персоналу (менеджери з продажу, продавці, касири, контролери-касири, фасу-вальники, вантажники, прибиральники та ін.). Це дає можливість поглибити аналіз витрачання коштів на оплату праці, побачити за якими категоріями персоналу й елементами витрат досягнута еко-номія чи допущено перевитрати.

Використання коштів на оплату праці в підприємствах недержа-вної форми власності здійснюється відповідно до положень, перед-бачених установчими документами, з дотриманням норм і гарантій в оплаті праці відповідно до чинного законодавства. Тому, аналі-зуючи витрати на оплату праці за їх видами й елементами, необхід-но перевірити, як дотримувалися цих положень, чи допускалися порушення штатно-бюджетної дисципліни. Необхідно також пере-вірити правильність нарахування заробітної плати працівникам, до-тримання установлених розцінок, ставок і окладів, доплат за заві-дування, а також законність нарахувань і виплат премій. Особливу увагу необхідно приділити обгрунтованості виплат за роботу у вихідні, святкові дні, за понаднормову роботу та іншим доплатам, що не були передбачені планом.

Аналіз раціональності витрачання коштів на оплату праці про-водиться за даними регістрів синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з персоналом, розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків нарахувань та доплат, первинних документів.

Ha п 'ятому етапі аналізують витрати на оплату праці колекти-вів кожного магазину і інших структурних підрозділів торговель-ного підприємства. Виявляють конкретні причини перевитрачання коштів на заробітну плату в кожному із підрозділів, де це було до-пущено. Для цього дають порівняльну оцінку динаміки рівня ви-трат на оплату праці, продуктивності праці і середньої заробітної плати. Індекс рівня зарплатомісткості для кожної торговельної одиниці розраховують за такою формулою:

де ІРз — індекс зарплатомісткості товарообороту;

I- — індекс середньої заробітної плати:

I — індекс продуктивності праці.

Якщо темпи зростання продуктивності праці вищі за темпи зро-стання середнього заробітку ІРз < 1 і, навпаки, якщо це співвідношення незадовільне, то ІРз > 1. Аналіз цих індексів дозволяє виявити, в яких магазинах спостерігаються негативні тенденції у витрачанні коштів на оплату праці, а це вимагає детальнішого ви-вчення їх діяльності.

Для розрахунку впливу факторів на витрати з оплати праці в окремих магазинах доцільно використати таку факторну модель:

Ф = Ч-Д-П-Р3,          (4.14)

де Ф — фонд основної і додаткової заробітної плати;

Ч — середньоспискова чисельність працівників магазину;

Д — кількість днів, відпрацьованих в середньому одним праців-ником;

П — продуктивність праці (товарооборот на одного працівника магазину за день);

Р3 — зарплатомісткість гривні товарообороту.

Розрахунок впливу цих факторів проводиться способом ланцю-гових підстановок чи абсолютних різниць. Він дозволяє глибше

розкрити причини негативних тенденцій у витрачанні коштів на оплату праці в окремих магазинах.

До основних причин перевитрачання коштів на оплату праці в торгівлі відносяться:

1.         Невиконання плану товарообороту або нерівномірне (за мага-зинами) чи неритмічне (за періодами) їх виконання. Недовиконання плану товарообороту часто призводить до виникнення доплат до гарантійного мінімуму, а перевиконання — до збільшення преміа-льних виплат. Тут багато залежить від обгрунтованості планів то-варообороту.

2.         Завищення порівняно з планом чисельності персоналу, який оплачується погодинно, а також зниження суми товарообороту на одного працівника, що рівнозначно збільшенню чисельності.

3.         Необґрунтоване завищення розцінок оплати праці продавців (в межах максимальних), у зв’язку з чим фактична зарплата окре-мих продавців може значно перевищувати установлені ставки.

4.         Понаднормативні простої магазинів, пов’язані з ремонтами, інвентаризаціями та іншими причинами.

5.         Збільшення порівняно з планом виплат заробітної плати по-заштатному персоналу.

6.         Допущення помилок і порушень у нарахуванні заробітної плати.

У процесі аналізу причин перевитрачання коштів на оплату праці ці питання підлягають всебічному вивченню.

На шостому етапі дають оцінку резервів економії витрат на оплату праці й намічають заходи, спрямовані на їх мобілізацію. Щоб ця оцінка була конкретною, її дають по кожному магазину чи іншій одиниці торговельної мережі.

Основну увагу приділяють магазинам, в яких Ір3 > 1. Для кож-ного з них необхідно розробити заходи, впровадження яких сприя-тиме активізації їх діяльності і зростанню продуктивності праці. При цьому потрібно враховувати конкретні умови роботи магази-нів та стратегію менеджменту відносно кожного з них. I передусім, необхідно привести їх забезпеченість кадрами і витрати на заробіт-ну плату у відповідність з результатами діяльності. Для виявлення і мобілізації резервів підвищення продуктивності праці на рівні ко-жного магазину чи іншого структурного підрозділу підприємства торгівлі застосовують методику, розглянуту в § 3.7.

Основні напрями економії витрат на оплату праці такі:

—постійне підвищення ефективності і продуктивності праці за рахунок удосконалення організації праці, впровадження прогреси-вного устаткування, нових технологій, сучасних систем управління якістю праці;

—обґрунтоване нормування чисельності працівників окремих категорій і рівнів кваліфікації;

—застосування обгрунтованих відрядних розцінок, тарифних ставок, посадових окладів, надбавок і доплат;

—впровадження ефективних систем матеріального стимулю-вання персоналу;

—здійснення систематичного дієвого контролю за правильніс-тю нарахування заробітної плати, дотриманням штатно-бюджетної дисципліни та ін.

3 врахуванням виявлених резервів по кожному з розглянутих та інших напрямів обґрунтовують конкретну систему оперативних за-ходів, спрямованих на економію витрат на оплату праці колективів магазинів і інших структурних підрозділів підприємств торгівлі.

Похідними від витрат на оплату праці є відрахування на соціа-льні заходи, які виділені в окремій статті витрат обігу. їх вивчають за наступними видами витрат: на загальне обов'язкове державне пенсійне страхування; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіт-тя; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від не-щасного випадку на виробництві та професійного захворювання; на інші соціальні заходи. При цьому перевіряють правильність визна-чення базисних показників для нарахувань і відповідність ставок відрахувань на соціальні заходи чинному законодавству. Оцінка цих витрат дається за зміною їх рівня у % до обороту.