Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.1. Аналіз витрат на оплату праці : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.7.1. Аналіз витрат на оплату праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Ця стаття витрат обігу характеризує затрати живої праці в тор-гівлі. Вона займає найбільшу частку у загальній сумі витрат обігу торговельних підприємств. Тому економія цих витрат є вирішаль-ною для зниження загального рівня витрат обігу.

До статті «Витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут товарів», відносяться витрати на виплату основної та додатко-вої заробітної плати штатних і позаштатних працівників. Фонд ос-новної заробітної плати включає заробітну плату за виконану робо-ту (відпрацьований час), нараховану за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами.

До фонду додаткової заробітної плати відносяться: надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, перед-бачених законодавством; оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства; премії робітникам, спеціалістам та ін-шим працівникам за виробничі результати; одноразові заохочення за виконання особливо важливих виробничих завдань; премії за спри-яння винахідництву і раціоналізації; різниці між заробітками у разі переведення на нижчеоплачувану роботу; оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства торгівлі, але виконують ро-боти (надають послуги) згідно з договорами цивільно-правового ха-рактеру, або разові роботи; сума індексації та інші виплати.

Інші заохочення і компенсаційні виплати (винагороди за підсу-мками роботи за рік, суми матеріальної допомоги, суми наданих трудових і соціальних пільг тощо) не відносяться до статті витрат на оплату праці. Однак вони разом із основною і додатковою заро-бітною платою становлять фонд оплати праці, який відображається у статистичній звітності (ф. № 1-ПВ «Звіт з праці»)

Рівень витрат на оплату праці залежить переважно від ефектив-ності використання трудових ресурсів на підприємстві (чисельності і кваліфікаційного складу працівників, продуктивності праці, сис-тем оплати праці). На нього впливають також і зовнішні фактори, такі як державне регулювання систем оплати праці, кон'юнктура ринку трудових ресурсів.

Аналіз витрат на оплату праці є не тільки одним з етапів мето-дики аналізу витрат обігу, але і складовою аналізу виконання плану

з праці. Тому аналізувати витрати за цією статтею необхідно у тіс-ному взаємозв'язку з аналізом виконання плану з праці і впливу факторів праці на товарооборот (див. §3.7).

Більшість витрат на оплату праці в торгівлі є змінними. Тому їх аналізують за рівнем у відсотках до товарообороту. Аналіз витрат на оплату праці проводиться в декілька етапів (рис. 4.6). Розгляне-мо зміст кожного з них.

1. Аналіз виконання плану та динаміки загального рівня витрат на оплату праці

^ 2. Оцінка ефективності використання коштів н