Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. Аналіз впливу обсягу товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.6. Аналіз впливу обсягу товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

на витрати обігу

Зростання обсягу товарообороту підприємств торгівлі — по-стійний фактор зниження частки витрат обігу у роздрібній ціні товарів. Це відбувається за рахунок непропорційної заміни

окремих статей і елементів витрат обігу відносно динаміки това-рообороту. Як правило, із збільшенням обсягу товарообороту абсолютна величина витрат обігу зростає, а їх відносний рівень знижується. Тоді як зменшення обсягу товарообороту супрово-джується деяким скороченням суми витрат, однак їх рівень під-вищується.

Отже, не всі витрати обігу змінюються такою ж мірою як това-рооборот. Тому їх ділять на постійні й змінні. Однак цей поділ є досить умовним. Із збільшенням обсягів діяльності підприємств то-ргівлі якоюсь мірою зростають і статті постійних витрат. Напри-клад, коли зі зростанням обсягів торговельної діяльності збільшу-ється потреба в орендованих приміщеннях, то зростають витрати на оренду, які вважаються постійними.

Необхідно також зазначити, що в дійсності змінні витрати у більшості випадків змінюються не у повній відповідності до зміни обсягу товарообороту. Тому їх ще ділять на три групи: пропор-ційні, дегресивні й прогресивні. Пропорційно — змінні витрати обігу змінюються у тому ж темпі й напрямі, що й обсяг роздрібно-го товарообороту. Під його впливом сума цих витрат змінюється пропорційно, а рівень залишається незмінним. Дегресивно — змінні витрати обігу змінюються дещо в меншій пропорції ніж обсяг товарообороту. Із збільшенням обороту їх рівень знижуєть-ся, а із його зменшенням — зростає. Прогресивно-змінними ви-тратами є такі, відносна зміна яких відбувається в більшій про-порції ніж зміна обсягу товарообороту. 3 його зростанням рівень цих витрат збільшується, а із зменшенням — знижується. Однак найкращим рішенням проблеми поділу витрат обігу залежно від зміни обсягу товарообороту є знаходження коефіцієнтів еластич-ності, які виражають залежність кожної статті витрат від впливу цього фактора.

За відсутності таких коефіцієнтів в практиці аналітичної ро-боти використовують простий поділ витрат на змінні й умовно-постійні, розподіляючи при цьому комплексні статті на змінну й постійну компоненти. У зв’язку з цим процес оцінки впливу об-сягу товарообороту на витрати обігу доп’скає деякі спрощення і припущення. 3 їх врахуванням взаємозвязок між обсягом обо-роту з реалізації товарів (О) і сумами умовно-постійних (Вп), змінних (В3) та всіх витрат обігу (В) графічно можна подати так (рис. 4.3).

Графічна ілюстрація дає можливість побачити, що за простого поділу витрат на змінні й постійні всі суми змінних витрат обігу розглядаються, як пропорційні до зміни обсягу товарообороту, a суми постійних витрат, як абсолютно постійні. Така детермінована

залежність витрат обігу від обсягу товар