Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. Аналіз впливу обсягу товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.6. Аналіз впливу обсягу товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

на витрати обігу

Зростання обсягу товарообороту підприємств торгівлі — по-стійний фактор зниження частки витрат обігу у роздрібній ціні товарів. Це відбувається за рахунок непропорційної заміни

окремих статей і елементів витрат обігу відносно динаміки това-рообороту. Як правило, із збільшенням обсягу товарообороту абсолютна величина витрат обігу зростає, а їх відносний рівень знижується. Тоді як зменшення обсягу товарообороту супрово-джується деяким скороченням суми витрат, однак їх рівень під-вищується.

Отже, не всі витрати обігу змінюються такою ж мірою як това-рооборот. Тому їх ділять на постійні й змінні. Однак цей поділ є досить умовним. Із збільшенням обсягів діяльності підприємств то-ргівлі якоюсь мірою зростають і статті постійних витрат. Напри-клад, коли зі зростанням обсягів торговельної діяльності збільшу-ється потреба в орендованих приміщеннях, то зростають витрати на оренду, які вважаються постійними.

Необхідно також зазначити, що в дійсності змінні витрати у більшості випадків змінюються не у повній відповідності до зміни обсягу товарообороту. Тому їх ще ділять на три групи: пропор-ційні, дегресивні й прогресивні. Пропорційно — змінні витрати обігу змінюються у тому ж темпі й напрямі, що й обсяг роздрібно-го товарообороту. Під його впливом сума цих витрат змінюється пропорційно, а рівень залишається незмінним. Дегресивно — змінні витрати обігу змінюються дещо в меншій пропорції ніж обсяг товарообороту. Із збільшенням обороту їх рівень знижуєть-ся, а із його зменшенням — зростає. Прогресивно-змінними ви-тратами є такі, відносна зміна яких відбувається в більшій про-порції ніж зміна обсягу товарообороту. 3 його зростанням рівень цих витрат збільшується, а із зменшенням — знижується. Однак найкращим рішенням проблеми поділу витрат обігу залежно від зміни обсягу товарообороту є знаходження коефіцієнтів еластич-ності, які виражають залежність кожної статті витрат від впливу цього фактора.

За відсутності таких коефіцієнтів в практиці аналітичної ро-боти використовують простий поділ витрат на змінні й умовно-постійні, розподіляючи при цьому комплексні статті на змінну й постійну компоненти. У зв’язку з цим процес оцінки впливу об-сягу товарообороту на витрати обігу доп’скає деякі спрощення і припущення. 3 їх врахуванням взаємозвязок між обсягом обо-роту з реалізації товарів (О) і сумами умовно-постійних (Вп), змінних (В3) та всіх витрат обігу (В) графічно можна подати так (рис. 4.3).

Графічна ілюстрація дає можливість побачити, що за простого поділу витрат на змінні й постійні всі суми змінних витрат обігу розглядаються, як пропорційні до зміни обсягу товарообороту, a суми постійних витрат, як абсолютно постійні. Така детермінована

залежність витрат обігу від обсягу товарообороту підприємства описується рівнянням:

В = Вп + РВ3 • О,     (4.6)

де РВ3 — рівень змінних витрат обігу на одиницю товарообороту.

В

Вз

^-Рис. 4.3. Залежність витрат обігу від зміни обсягу товарообороту

Ця модель являє собою рівняння прямої. Вона використовується для розрахунку впливу обсягу товарообороту на зміну суми витрат обігу.

Вплив динаміки товарообороту (О) на загальний рівень витрат обігу (РВ) і в тому числі на рівні змінних (РВ3) та постійних витрат (РВП) показано на рис. 4.4.

РВ

 

рв„

 

Рис. 4.4. Залежність рівнів витрат обігу від зміни обсягу товарообороту

Як видно з рисунка, із збільшенням обсягу товарообороту рі-вень змінних витрат залишається незмінним, а постійних поступово

знижується, що веде до загального зниження рівня витрат обігу. Ця залежність описується такою моделлю:

РВ = РВ3 + Вп —,     (4.7)

О

де Вп — сума постійних витрат обігу.

Ця детермінована модель є рівнянням гіперболи. Вона застосо-вується для розрахунку впливу обсягу товарообороту на зміну рів-ня витрат обігу підприємства.

Розглянута залежність дійсна лише за умови, якщо суми змін-них і постійних витрат обігу під впливом обсягу товарообороту змінюються так, як це було показано на рис. 4.3. У дійсності такий детермінований характер залежності в повному обсязі можливий лише теоретично. Тому за певних обставин зростання обсягу това-рообороту може вести не тільки до зниження, але і до збільшення середнього рівня витрат обігу торговельного підприємства. Розгля-немо, чим це зумовлено.

Обсяг товарообороту впливає на витрати обігу через зміну пото-варних рівнів витрат. Потоварна витратомісткість товарообороту ті-сно пов'язана з його ресурсомісткістю. За відсутності впливу ціново-го і структурного факторів зростання обсягу товарообороту може вести до зниження загального рівня витрат обігу лише за незмінної ресурсомісткості одиниці товарообороту, або за її зниження. Якщо ресурсомісткість залишається незмінною, зниження загального рівня витрат обігу відбувається за рахунок зменшення рівня постійних ви-трат. Коли рівень ресурсомісткості товарообороту знижується, то зменшуються рівні як змінних, так і постійних витрат обігу.

Зниження обсягу товарообороту за незмінної його ресурсоміст-кості, а тим більше за її зростання веде до збільшення загального рівня витрат обігу. Якщо зростання обсягу товарообороту супрово-джується зростанням його ресурсомісткості, тоді характер зміни за-гального рівня витрат обігу залежить від співвідношення темпів динаміки цих показників.

У свою чергу ресурсомісткість товарообороту перебуває у тіс-ній залежності від інтенсивності використання ресурсів на підпри-ємстві. Вона знижується тоді, коли зростає продуктивність праці, прискорюється оборотність товарів, більш ефективно використову-ється матеріально-технічна база, що веде до зниження рівня витрат обігу. I навпаки, екстенсивний розвиток підприємства, коли зрос-тання обсягу товарообороту досягається за рахунок понаднормати-вного збільшення його ресурсомісткості, призводить до зростання рівня витрат.

3 економічног погляду зростання обсягу товарообороту є ви-правданим доти, доки граничні витрати, які характеризують при-ріст загальних витрат за збільшення обсягу реалізацїг товарів на одну додаткову одиницю, будуть меншими від загального рівня ви-трат обігу. Цей критерій є одним з основних під час визначення критичного обсягу товарообороту (порогу беззбитковості).

Залежність критичного обсягу товарообороту (Ок) від співвід-ношення граничного (ГРВ) і загального рівнів витрат обігу (РВ) та його змінного (РВ3) і постійного (РВП) складників показано на рис. 4.5.

РВ РВз

РВ„

ГРВК

рв

Ок

Рис. 4.5. Співвідношення граничного і загального рівнів витрат обігу і його складників за умов екстенсивного розвитку торговельної діяльності

3 рисунка видно, що критичний обсяг товарообороту досягаєть-ся до точки перетину граничного і загального рівнів витрат обігу. Рівень змінних витрат обігу починає зростати значно раніше від моменту досягнення товарооборотом критичної точки. Після точки Ок співвідношення між темпами зміни обсягу товарообороту і ви-трат є таким, що веде до зростання загального рівня витрат обігу. Це зростання частково погашається одночасним зниженням рівня постійних витрат.

Розглянута залежність між товарооборотом і зміною рівнів ви-трат обігу характерна для умов екстенсивного розвитку торговель-ної діяльності, за яких подальше зростання обсягу реалізації това-рів пов'язане із значним понаднормативним збільшенням ресурсо-місткості, а відповідно і витратомісткості товарообороту.

У практиці аналітичної роботи склалося два основні підходи до визначення впливу зміни обсягу товарообороту на динаміку витрат обігу. Перший передбачає умовний поділ статей витрат на змінні і постійні з наступними коригуваннями планового або базисного показників витрат на відповідний процент зміни обсягу товарооборо-ту. Другий підхід передбачає для цього коригування використову-вати спеціальні коефіцієнти, визначені для кожної статті витрат на основі кореляційно — регресійного аналізу даних за вибірковою сукупностю статистично однорідних підприємств. Розглянемо ко-жен 3 них.

Перший підхід припускає залежність суми і рівня витрат обігу від зміни обсягу товарообороту, як це показано на рис. 4.5 і 4.4. Для коригування планових (базисних) сум і рівнів витрат обігу викори-стовуються наведені вище детерміновані моделі. Так коригування планової (базисної) суми витрат на зміну обсягу товарообороту проводиться затакою формулою:

Вск = ВП0 + РВзо'Оі,            (4.8)

де Вск — планова (базисна) сума витрат обігу, скоригована на фак-тичний обсяг товарообороту звітного періоду;

Вш — планова (базисна) сума умовно-постійних витрат обігу;

РВ3о — плановий (базисний) рівень змінних витрат обігу на одиницю товарообороту;

Оі — фактичний обсяг роздрібного товарообороту у звітному періоді.

Вплив обсягу товарообороту на зміну загальної суми витрат обігу дорівнює різниці між скоригованим і плановим (базисним) значеннями цих показників (Вск - В0).

Результат розрахунків буде таким же, якщо від скоригованої суми змінних витрат (РВз0Оі) відняти їх плановий (базисний) рі-вень (Взо). Оскільки рівні витрат обігу беруть у % до обороту, ско-риговану суму змінних витрат ділять на 100.

Коригування планового (базисного) рівня витрат (РВ0) на зміну обсягу товарообороту проводиться за формулою:

„„ „„ „ 100

РВСК = РВ3о + ВПо ,           (4.9)

де РВСК — плановий (базисний) рівень витрат обігу, скоригований на фактичний обсяг товарообороту звітного періоду.

Різниця між скоригованим і плановим (базисним) рівнями ви-трат (РВСК - РВ0) покаже вплив зміни обсягу товарообороту. Вплив цього фактора можна також розрахувати, віднявши від скоригова_. _. 100.         „ ,_      „. ..

ного рівня постіиних витрат обігу (ВПо    ) плановии (базиснии) іх

Ох

рівень (РВпо)Приклад розрахунку впливу зміни обсягу товарообороту на ви-трати обігу роздрібної торгівлі споживчого товариства у звітному році порівняно з планом за розглянутою вище методикою показано у табл. 4.7.

Таблиця 4.7

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ЗМШИ ОБСЯГУ ТОВАРООБОРОТУ

НА ВИТРАТИ ОБІГУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОГО

ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Показники     За планом      Фактично       Відхилення

(+; -)    Скориговані показники       Вплив зміни обсягу това-рообороту

 

                                                                                                                     

Змінні витрати          74,7     16,32   76,5     16,28   +1,8     -0,04   76,7     16,32   +2,0     Умовно-постійні витрати    28,3     6,18     27,1     5,77     -1,2     -0,41   28,3     6,02     -          -0,16

Всього витрат           103,0   22,50   103,6   22,05   +0,6     -0,45   105,0   22,34   +2,0     -0,16

Товаро-оборот          458,0   -          469,9   -          +11,9               -          -                     

Дані таблиці свідчать, що у зв'язку з перевиконанням плану то-варообороту роздрібною торговельною мережею споживчого това-риства на 11,9 тис. грн, або на 2,6 % сума витрат обігу зросла на 2,0 тис. грн (105,0 - 103,0), а їх рівень знизився 0,16 % до обороту (22,34 - 22,50).

Інший підхід до визначення впливу зміни обсягу товарообороту на витрати обігу, як уже зазначалося, передбачає використання спеціальних коефіцієнтів, які виражають залежність кожної статті витрат від зміни обсягу товарообороту на 1 %. Такі коефіцієнти, як

нормативні показники, наводяться в Методичних рекомендаціях Укоопспілки з аналізу витрат обігу (див. § 4.5). Вони розраховані під час проведення спеціальних досліджень на основі побудови ре-гресійних моделей залежності постатейних витрат від обсягу това-рообороту роздрібної торговельної мережі.

Щоб використати ці коефіцієнти для перерахунку планових або базисних сум витрат на фактичний обсяг товарообороту, необхідно спочатку розрахувати індекси динаміки кожної статті витрат за фо-рмулою:

„          К- -tn

Д, = 1 ± (—-—- ),      (4.10)

100

де Д,- — індекс динаміки абсолютної суми витрат обігу г'-тої статті під впливом зміни обсягу товарообороту;

К, — коефіцієнт коригування планової або базисної суми витрат обігу г'-тої статті при зміні товарообороту на 1 %;

?о — відсоток збільшення (+) або зменшення (-) обсягу товаро-обороту порівняно з планом або базисним періодом у порівнянних цінах.

Наприклад, якщо роздрібний товарооборот торговельної ме-режі споживчого товариства у порівнянних цінах збільшився у звітному році до попереднього на 5,8 %, тоді за нормативного значення коефіцієнта коригування статті «Витрати на оплату праці» 0,9753 індекс динаміки суми витрат за цією статтею буде 1,0566. [1 + (0,9753 • 5,8) / 100]. Подібним чином визначають ін-декси динаміки решти статей витрат. їх використовують для ко-ригування базисних (планових) сум витрат за кожною статтею, як це показано у табл. 4.8.

Різниця між скоригованими і базисними (плановими) показни-ками витрат обігу покаже вплив на них зміни обсягу товарооборо-ту. Отже, згідно з даними табл. 4.8 у зв'язку із збільшенням това-рообороту торговельної мережі споживчого товариства у звітному році на 5,8 % сума витрат обігу зросла на 4,9 тис. грн (98,7 - 93,8), a рівень знизився на 0,13 % до обороту (24,05 - 24,18). Індекс впливу обсягу товарообороту на витрати обігу становив 0,9946. (24,05 % : : 24,18 %).

Розглянута методика дозволяє більш точно розрахувати вплив зміни обсягу товарообороту на витрати обігу порівняно з тією, що передбачає поділ статей на постійні й змінні. Однак можливості її використання залежать від наявності нормативних коефіцієнтів ко-ригування витрат обігу, розроблених для основних типів підпри-ємств торгівлі, які необхідно періодично переглядати.

Таблиця 4.8

ПЕРЕРАХУНОК (КОРИГУВАННЯ) ВИТРАТ ОБІГУ РОЗДРШНОЇ

ТОРГЮЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА ПОПЕРЕДНШ РІК

НА ОБСЯГ ТОВАРООБОРОТУ ЗВІТНОГО РОКУ

 

Статті витрат обігу   Суми витрат за

попередній рік,

тис. грн          Індекси перерахунку

базисних сум Скориговані суми

витрат, тис. грн

(гр. 2- гр. 3)

1          2          3          4

Витрати на оплату праці     30,7     1,0566 32,4

Витрати на соціальні заходи           15,7     1,0568 16,6

Витрати на оренду, утри-мання основних засобів, ін-ших матеріальних необорот-них активів       15,9            1,0549 16,8

Витрати на паливо, газ, еле-ктроенергію  4,4       1,0406 4,6

Витрати на зберігання, під-сортування, оброблення, па-кування і перепродажну під-готовку товарів       0,4            1,0528 0,4

Витрати на транспортування товарів        0,1       1,0729 0,1

Витрати на маркетингові за-ходи та рекламу       0,5       1,0435 0,5

Інші витрати  26,1     1,0445 27,3

Всього витрат, сума рівень, % до обороту 93,8 24,18       -          98,7 24,05

Роздрібний товарооборот торговельної мережі у порі-внянних цінах  387,9   ~          410,4

в % до попереднього року   100,0   -          105,8