Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Аналіз впливу структури товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.5. Аналіз впливу структури товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

на витрати обігу

Серед основних факторів, які впливають на суму і рівень витрат обігу, одне з центральних місць належить структурі роздрібного товарообороту. Це пов'язано з тим, що витратомісткість реалізації окремих товарів і товарних груп суттєво відрізняється. Тому струк-турні зміни в товарообороті, що відбуваються під впливом динамі-ки попиту населення на окремі товари, приводять до значних змін середнього рівня витрат обігу.

Загалом продовольчі товари витратомісткіші за непродовольчі. Тому збільшення в товарообороті частки продовольчих товарів за інших рівних умов веде до зростання загального рівня витрат обігу. Це можна простежити на основі групувань споживчих товариств чи інших торговельних підприємств за часткою в товарообороті про-довольчих товарів. Ця залежність досить чітко виявляється і в окремих кооперативних організаціях. Так у роздрібній торгівлі сис-теми райспоживспілки, як правило, найвищий рівень витрат обігу в районних чи міських коопторгах, які торгують продовольчими то-варами, а найнижчий в коопунівермагах, в обороті яких тільки не-продовольчі товари. Є також помітні відмінності в рівнях витрат обігу роздрібної торгівлі споживчих товариств залежно від частки в їх товарообороті продовольчих товарів.

Отже, врахування впливу змін в структурі товарообороту є не-обхідною умовою для об'єктивної оцінки динаміки витрат обігу підприємств торгівлі. Однак розрахувати ступінь впливу структур-ного фактора на відхилення фактичного рівня витрат обігу від пла-нового, чи базисного рівня прямим шляхом неможливо. Адже в об-ліку відсутні дані про витратомісткість реалізації товарів окремих груп. Тому розрахунок впливу цього фактора можна провести лише непрямим шляхом, використовуючи нормативні коефіцієнти порів-нянної витратомісткості товарних груп. Ці коефіцієнти установлюються на основі проведення спеціальних вибіркових вивчень пото-варних витрат у достатньо великій сукупності підприємств то-ргівлі.

Як показали дослідження, проведені проф. Н. Н. Ряузовим, ви-користання нормативних даних замість фактичних можливе тому, що в індексі впливу зміни структури товарообороту на середній рі-вень витрат обігу підприємств торгівлі знаходять відображення не безпосередньо значення рівнів витрат окремих складових частин товарообороту, а лише їх співвідношення, які досить стабільні. То-му в розрахунку впливу зміни структури товарообороту фактичні дані можуть бути замінені нормативними, за умови, якщо вони правильно відображають співвідношення витратомісткостей окре-мих товарних груп.

Такі нормативи порівнянної витратомісткості товарних груп для роздрібної торгівлі розроблені й рекомендовані Укоопспілкою для використання в системі . Однак вони довгий час не переглядалися, а це доцільно робити хоч би раз в 10 років.

Розглянемо методику розрахунку впливу структури товарообо-роту на динаміку рівня витрат обігу в торгівлі споживчого товарис-тва за звітний рік порівняно з попереднім роком на основі даних табл. 4.5. Вона передбачає визначення за допомогою нормативів порівнянної витратомісткості показників потоварно-групових ви-трат базисного періоду. Для цього послідовно показники структури товарообороту базисного періоду (гр. 2) множать на нормативні ко-ефіцієнти порівнянної витратомісткості (гр. 3), знаходять суму від-соткових чисел по всіх товарних групах і ділять на 100. Згідно з да-ними табл. 4.5 середньозважений коефіцієнт порівнянної витратомісткості товарообороту у базисному році становив 2,3145 (231,45 : 100).

Поділивши рівень витрат обігу у торгівлі споживчого товарист-ва за попередній рік на цей середньозважений коефіцієнт, отриму-ють базисний рівень витрат по товарній групі, коефіцієнт витрато-місткості якої прийнятий за одиницю. В нормативах, використаних у розрахунку, такою товарною групою є «Цукор». У нашому при-кладі рівень витратомісткості реалізації цукру становив 10,45 % до товарообороту (24,18 : 2,3145).

Методические рекомендации по совершенствованию зкономического анализа издержек обращения в торговле районньіх потребительских обществ (с учетом по-казателей издержкоемкости реализации товарньіх групп) — К.: Укоопсоюз, 1977.

Таблиця 4.5

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ТОВАРООБОРОТУ НА СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ВИТРАТ ОБІГУ В ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОГО

ТОВАРИСТВА

 

Товарні групи            Структура обороту у попередньому році, %

до підсумку    Коефіцієнти

порівнянної

витратомісткості    Процентні чис-ла (гр. 2тр. 3)          Витратомісткість

товарних груп у

базисному році, %

до обороту     Структура оборо-ту звітного року у цінах попередньо-го, % до підсумку         Відсоткові

числа (гр. 5тр. 6)

1          2          3          4          5          6          7

Ковбасні вироби і копченості         1,29     2,00     2,58     20,90   1,90     39,71

Риба і морські продукти       1,21     2,72     3,29     28,42   1,95     55,42

Масло тваринне       3,12     2,26     7,05     23,62   2,58     60,94

Олія    0,70     1,78     1,25     18,60   0,94     17,48

Маргаринова і ма-йонезна продукція        2,65     2,21     5,86     23,09   2,68     61,88

Кондитерські ви-роби         6,34     1,90     12,05   19,85   7,82     155,23

Цукор  2,95     1,00     2,95     10,45   3,03     31,66

I т.д., всі інші про-дтовари                                                            

Закгнчення табл. 4.5

 

Товарні групи            Структура обороту у попередньому році, %

до підсумку    Коефіцієнти

порівнянної

витратомісткості    Процентні чис-ла (гр. 2тр. 3)          Витратомісткість

товарних груп у

базисному році, %

до обороту     Структура оборо-ту звітного року у цінах попередньо-го, % до підсумку         Відсоткові

числа (гр. 5тр. 6)

1          2          3          4          5          6          7

Разом продтовари    57,36   —        148,42 27,35   71,24   1948,13

Бавовняні тканини   0,15     2,34     0,35     24,45   0,21     5,13

Вовняні тканини і хустки     0,21     1,67     0,35     17,45   0,28     4,89

Одяг та білизна         2,14     1,31     2,80     13,70   2,10     28,77

Текстильні вироби для домашнього вжитку         0,85     1,22     1,04     12,75   0,75     9,56

Верхній трикотаж     0,44     1,98     0,87     20,69   0,39     8,07

I Т.Д., всі інші не-продтовар.                                                                    

Разом непродтова-ри           42,64   -          83,03   20,15   28,76   579,34

Всього            100,0   -          231,45 24,18   100,0   2527,47

Далі знаходять витратомісткість кожної товарної групи у базис-ному періоді. Для цього рівень витратомісткості реалізації цукру послідовно множать на нормативні коефіцієнти витратомісткості кожної товарної групи. Наприклад, витратомісткість реалізації ков-басних виробів і копченостей у попередньому році становила 20,90 % до обороту (10,45-2,00), риби і морських продуктів 28,42 % (10,45-2,72) іт.д.

Потім визначають середній рівень витрат обігу загалом по тор-гівлі, враховуючи базисні показники витратомісткості товарних груп і фактичної структури товарообороту звітного року у порів-нянних цінах. Для цього показники базисної витратоміскості по кожній товарній групі (гр. 5) множать на їх частку в товарообороті звітного періоду (гр. 6), додають результати і отриману суму відсо-ткових чисел ділять на 100. Згідно з даними табл. 4.5 середній рі-вень витрат обігу в торгівлі споживчого товариства у звітному році за фактичної структури товарообороту в порівнянних цінах і пото-варно-групових витратах базисного року становив 25,27 % до обо-роту(2527 : 100).

Різниця між цим скоригованим показником і фактичним базис-ним рівнем витрат показує вплив структури товарообороту на зміну середнього рівня витрат обігу. У нашому прикладі під впливом змін у структурі товарообороту рівень витрат обігу в торгівлі спо-живчого товариства у звітному році порівняно з попереднім зріс на 1,09 % до обороту (25,27 - 24,18), а їх сума збільшилась на 5,1 тис. грн [(1,09 • 469,9) / 100]. Це не випадково, так як частка продоволь-чих товарів в товарообороті зросла у звітному році на 13,98 % (71,24-57,26).

Індекс впливу структури товаробороту на динаміку серед-нього рівня витрат обігу в торгівлі споживчого товариства у звітному році становив 1,0451 (25,27 : 24,18). Отже, за рахунок впливу структурного фактора темп зростання середнього рів-ня витрат обігу у звітному році до попереднього становив 4,5 % (104,5- 100).

Необхідно також зауважити, що в індексі середнього рівня ви-трат обігу знаходить відображення вплив трьох факторів: цін на то-вари і елементи матеріальних витрат (послуг), структури товаро-обороту, потоварних рівнів витрат обігу. Відповідно до цього індекс середнього рівня витрат обігу дорівнює добутку індексів впливу цих факторів:

-* середнього рівня  -* впливу цін -* впливу структури -* впливу потоварних         ч^*-^/

виграт обігу (у діючих цінах)           товарообороту          рівнів виграт обігу.

За допомогою цієї залежності, знаючи значення перших трьох індексів, можна розрахувати індекс впливу зміни потоварних рівнів витрат обігу, який ще називають індексом постійного (фіксованого) складу, на середній рівень витрат. Враховуючи результати попере-дніх розрахунків він становить 0,9842 [0,9119 / (0,8866 -1,0451)]. Отже, за умови виключення впливу цінового і структурного факто-рів середній рівень витрат обігу в торгівлі споживчого товариства у звітному році становив би 23,79 % (24,18 • 0,9842). Зниження рівня витрат обігу під впливом зміни витратомісткості товарних груп до-рівнювало 0,39 % до товарообороту (23,79 - 24,18), що в сумі ста-новить 1,8 тис. грн [(0.39 % • 469,9) / 100].

Результати проведеного аналізу, наведенні в табл. 4.6, дають можливість в узагальненому вигляді побачити вплив основних фа-кторів на зміну суми і рівня витрат обігу в торгівлі споживчого то-вариства у звітному році порівняно з попереднім.

Таблиця 4.6

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ ВИТРАТ ОБІГУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІСПОЖИВЧОГО

 

Показники     Сума, тис. грн           Рівень, % до обороту

Розмір економії витрат обігу у                    

звітному році порівняно з попереднім.      -10,0   -2,13

У тому числі за рахунок впливу:

—        структури товарообороту;

—        цін і тарифів;  +5,1 -13,3       +1,09

-2,82

— потоварних рівнів витрат обігу. -1,8     -0,39

Отже, після виключення впливу структурного фактора і фактора цін бачимо, що споживче товариство у звітному році досягло реа-льного зниження середнього рівня витрат обігу в торгівлі не на 2,13 %, а лише 0,39 % до обороту, що в сумі становить 1,8 тис. грн.

Розглянута методика розрахунку впливу структури товарообо-роту на витрати обігу може застосовуватися не тільки в аналізі ди-наміки загального рівня витрат, але і для оцінки виконання плану з цього показника як за рік, так і по кварталах.