Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Аналіз впливу динаміки цін і тарифів на витрати обігу : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.4. Аналіз впливу динаміки цін і тарифів на витрати обігу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Зміна цін і тарифів пов'язана з факторами зовнішнього середо-вища функціонування підприємств торгівлі. Тому для правильної оцінки виконання планових завдань і динаміки витрат обігу їх вплив на зміну рівня цього показника має бути виключений. Це до-сягається шляхом перерахунку витрат обігу звітного періоду, в якому відбулися ці зміни, у ціни і тарифи базисного періоду.

Методика визначення рівня витрат обігу у незмінних цінах і та-рифах повинна враховувати характер впливу цих факторів. Як уже було показано у § 4.2, між рівнем витрат обігу, що визначається до обсягу товарообороту, і зміною цін на товари народного споживан-ня є обернений зв’язок. Чим вищі ціни на товари, за інших рівних умов, тим нижчий рівень витрат обігу. Однак зміна цін на товари також одночасно впливає на суму деяких елементів статей витрат обігу, які визначаються від обсягу роздрібного товарообороту, ви-ходячи із установлених нормативних показників цих витрат (оплата праці продавців за розцінками, витрати на збір виручки та ін.).У зв’язку із збільшенням роздрібних цін на реалізовані товари сума цих витрат зростає, а із зменшенням — знижується. При цьому рі-вень витрат обігу залишається незмінним.

Що стосується динаміки тарифів, ставок, норм нарахувань, цін на елементи матеріальних витрат, то це єдина група зовнішніх фак-торів, яка має на витрати обігу тільки безпосередній вплив. Однак варто зазначити, що величина цього впливу на окремі статті витрат різна. Це зумовлено різною присутністю в їх складі тих складників витрат обігу, на які змінювалися тарифи і ціни у звітному періоді.

Методика комплексного розрахунку впливу розглянутих факто-рів на зміну рівня витрат обігу підприємств торгівлі охоплює шість основні етапи, показані на рис. 4.2.

1. Перерахунок роздрібного товарообороту звітного періоду у базисні ціни

S

2. Виключення впливу зміни роздрібних цін на статті витрат, суми яких від них

залежать

Е

3. Перерахунок статей витрат, за якими відбулися зміни тарифів і цін на елементи матеріального споживання, у базисні ціни і тарифи

*

4. Знаходження загальної суми витрат обігу звітного періоду у незмінних цінах і

тарифах

5. Розрахунок рівня витрат обігу звітного періоду у незмінних цінах і тарифах

6. Порівняння фактичного рівня витрат обігу звітного періоду з рівнем витрат цього ж періоду у незмінних цінах і тарифах

Рис. 4.2. Основні етапи розрахунку впливу зміни цін і тарифів на рівень витрат обігу торговельного підприємства

Ha першому етапі роздрібний товарооборот підприємства за зві-тний період перераховують у базисні ціни шляхом його ділення на індекс цін. У нашому прикладі індекс цін на товари народного споживання у звітному році становив 1,145. Роздрібний товарообо-рот торговельної мережі споживчого товариства, перерахований у базисні ціни, дорівнював 410,4 тис. грн (469,9 : 1,145).

На другому етапі елімінують вплив зміни роздрібних цін на статті витрат, суми яких від них залежать, а рівень залишається не-змінним. Для цього їх фактичний відносний рівень за звітний пері-од множать на товарооборот цього ж періоду у базисних цінах і ді-лять на 100. За даними табл. 4.4 сума цих витрат в торгівлі споживчого товариства у звітному році становила 2,5 тис. грн, a рі-вень 0,53 % до обороту. Перерахована сума витрат у незмінні ціни становить 2,2 тис. грн [(0,53 % • 410,4) / 100)].

У подальшому, на третьому етапі, проводять перерахунок сум витрат, за якими відбулися зміни тарифів за послуги або зміни цін на елементи матеріального споживання. Для цього ділять суму та-ких витрат за звітний період на відповідні індекси тарифів і цін.

У нашому прикладі зросли ціни на паливо, тарифи за газ і елек-троенергію. Загальний індекс їх динаміки у звітному році становив 1,23. 3 його врахуванням фактична сума витрат на паливо, газ і електроенергію, перерахована у базисні ціни і тарифи, становила 5,3 тис. грн (6,5:1,23).

На четвертому етапі розрахунків знаходять загальну суму ви-трат обігу звітного періоду у незмінних цінах і тарифах. Для цього додають суми витрат обігу, перераховані на попередніх етапах, з рештою витрат, абсолютний розмір яких не залежав від зміни та-рифів і цін на елементи матеріального споживання. Згідно з даними табл. 4.4 загальна сума витрат у незмінних цінах і тарифах стано-вила 102,1 тис. грн (2,2 + 5,3 + 94,6).

На п'ятому етапі аналізу розраховують рівень витрат обігу звіт-ного періоду у незмінних цінах і тарифах. Для цього знаходять від-ношення загальної суми витрат обігу, отриманої на четвертому етапі, до фактичного обсягу роздрібного товарообороту, перерахо-ваного у базисні ціни. У нашому прикладі рівень витрат обігу звіт-ного року у незмінних цінах і тарифах становив 24,87 % до обороту [(102,1-100) / 410,4].

Завершальний, шостий етап розрахунків передбачає порівняння фактичного рівня витрат обігу з рівнем витрат, перерахованим в ці-ни і тарифи базисного періоду. Різниця цих показників показує вплив зміни цін і тарифів на рівень витрат обігу у звітному періоді. За даними табл. 4.4 у зв'язку із сукупним впливом цінового факто-ра рівень витрат обігу в торгівлі споживчого товариства знизився

на 2,82 % до обороту (22,05 - 24,87) порівняно з тим рівнем, який був би на даному підприємстві, як би ціни і тарифи у звітному році не змінювалися. Індекс впливу зміни цін на рівень витрат обігу становив 0,8866 (22,05:24,87).

Таблиця 4.4

ПЕРЕРАХУНОК СУМИ IРІВНЯ ВИТРАТ ОБІГУ ЗВІТНОГО РОКУ У НЕЗМШНІ ЦШИ НА ТОВАРИ IТАРИФИ

 

Показники     Фактично за звіт-ний рік     Звітний рік у цінах попереднього року      Перерахунок суми

витрат обігу у ціни

і тарифи попереднього року

 

            тис. грн          %ДО обороту            тис. грн          %ДО обороту           

 

Всього витрат обігу, у тому числі:   103,6   22,05   102,1   24,87   (94,6 + 5,3 + 2,2) = 102,1

Витрати, відносний рівень яких залиша-ється незмінним в ра-зі зміни цін на товари           2,5       0,53     2,2            0,53     (0,53 ■ 410,4) : 100 = 2,2

Витрати, абсолютний рівень яких залиша-ється незмінним в ра-зі зміни цін на товари з них:         101,1   21,52            99,9     24,34   94,6 + 5,3 = 99,9

Витрати на паливо, газ і електроенергію, на які змінилися та-рифи      6,5       1,38     5,3       1,29     6,5 : 1,23 = 5,3

Решта витрат, за якими не було зміни цін на елементи ма-теріального спожи-вання           94,6     20,14   94,6            23,05  

Товарооборот, до якого визначено рі-вень витрат обігу 469,9   —        410,4   —        —

Усунення впливу цінового фактора на рівень витрат обігу дає можливість розрахувати індекс динаміки рівня витрат обігу у не-змінних цінах. У нашому прикладі він становив 1,0285, (24,87:24,18). Тоді, як індекс динаміки рівня витрат обігу в діючих цінах був 0,9119 (табл.5.1). Рівень витрат обігу у незмінних цінах в торгівлі споживчого товариства зріс порівняно з попереднім роком на 0,69 % до обороту (24,87-24,18), a у діючих цінах знизився на

2,13 % до обороту (22,05 - 24,18). Результати аналізу динаміки рів-ня витрат обігу за усуненого впливу цінового фактора дають мож-ливість більш об'єктивно оцінити зусилля колективу торговельного підприємства, спрямовані на зміцнення режиму економії. Однак, щоб забезпечити порівнянність звітного рівня витрат обігу підпри-ємства торгівлі з базисним або плановим, необхідно, крім цінового фактора, усунути (елімінувати) також вплив змін, які відбулися у структурі товарообороту.