Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Аналіз загального виконання плану і динаміки витрат обігу : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.3. Аналіз загального виконання плану і динаміки витрат обігу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Абсолютним показником витрат обігу є їх сума, а відносним — рівень. Абсолютний розмір витрат обігу є важливим і необхідним вихідним показником для аналізу. Однак економічна оцінка витрат обігу проводиться за їх відносним рівнем, який виражає відношен-ня суми витрат обігу до товарообороту. Він показує скільки витрат в копійках припадає на гривню товарообороту. У такому вигляді рівень витрат обігу називають показником витратомісткості това-рообороту. У більшості випадків він виражається у відсотках до то-варообороту.

У роздрібній торгівлі для визначення рівня витрат обігу їх суму відносять до всього роздрібного товарообороту, враховуючи і дріб-ний опт. На оптових торговельних підприємствах (базах) рівень ви-трат обігу розраховують до оптового товарообороту, враховуючи оплачений транзит, оборот з реалізації товарів матеріально-технічного постачання і дрібнооптовий товарооборот. Під час роз-рахунку рівня витрат обігу в торгівлі системи райспоживспілки (районного споживчого товариства) загальну суму витрат обігу роздрібної торгівлі і оптової бази (якщо є свій опт) відносять до то-варообороту роздрібної торговельної мережі системи.

Аналіз витрат обігу проводять за звітний рік і за кварталами як загалом по торгівлі системи райспоживспілки чи районного спожи-вчого товариства, так і по їх структурних підрозділах: споживчих товариствах, торговельних об'єднаннях, оптовій базі. У процесі аналізу витрат обігу їх фактичний рівень порівнюють з плановим, базисним чи рівнем витрат інших підприємств системи і знаходять відхилення. Перевищення фактичного рівня над плановим означає перевитрати і показується із знаком плюс. Якщо фактичний рівень виявиться нижчим від планового, то відхилення характеризує еко-номію витрат обігу і показується із знаком мінус.

У процесі аналізу один і той же розмір зниження рівня витрат обігу буде мати різну оцінку залежно від базисного рівня, з яким проводиться порівняння. Тому розмір зміни рівня витрат обігу по-винен доповнюватися показником, що характеризує темп його змі-ни, який визначають за формулою:

(РР, -РВп)х100

Т™ =  ™        >          (4-!)

РВ0

де Трв — темп зміни рівня витрат обігу у %;

РВі і РВо — фактичний і плановий (базисний) рівні витрат обігу.

Інтенсивність зміни рівня витрат обігу може бути виражена та-кож у вигляді індексу (Ірв), як відношення фактичного рівня витрат

Г-        •          ^          РВ,      „,         ■

до планового чи базисного иого рівня (Ірв -—L). Темп зміни рівня

РВ0

витрат обігу можна визначити як різницю між значенням цього ін-дексу і одиницею (Трв - Ірв - 1).

Системне використання цих показників особливо необхідне у порівняльному аналізі досягнутих рівнів витрат обігу підприємств торгівлі, оскільки дозволяє оцінити напруженість досягнутих ре-зультатів у звітному періоді на фоні базисних чи планових показ-ників. Передовим підприємствам з відносно низьким рівнем витрат обігу важче його знижувати ніж підприємствам, де високий рівень витрат і значні невикористані резерви їх економії.

Зниження рівня витрат обігу, незалежно за рахунок впливу яких факторів воно відбулося, повинно давати економію. Розмір еконо-мії (перевитрат) витрат обігу в сумі визначають за формулою:

,-. (РРі_РВп)хО,

Ь          ,          (4.2)

100

де Е — економія або перевитрати витрат обігу в сумі;

(РВі - РВо) — відхилення рівня витрат обігу;

Оі — фактичний обсяг товарообороту.

Показник розміру економії (перевитрачання) витрат у сумі ви-ражає відносне відхилення фактичної суми витрат обігу від плано-вої чи базисної під впливом всіх без винятку факторів, враховуючи і ступінь виконання плану товарообороту. Він може бути розрахо-ваний й іншим способом: як різниця між фактичною сумою витрат обігу (В]) і тією сумою, яку витратило б підприємство за планового (базисного) рівня витрат (РВо) і фактичного товарообороту:

РВП хО,

Е - Bj   -.         (4.3)

100

Розглянемо аналіз загального рівня витрат обігу на такому при-кладі (табл. 4.1).

Як видно з таблиці, у звітному році план товарообороту торго-вельної мережі споживчого товариства був перевиконаний на 2,6 %. Абсолютна сума витрат обігу також була вища від планової, але меншою мірою (на 0,6 %). Це обумовлено зниженням рівня ви-трат обігу порівняно з планом на 0,45 % до обороту (22,05 - 22,50). Заплановане зниження рівня витрат обігу до товарообороту на 1,68 % або на 6,95 % до базисного рівня було перевиконане на

26.8     %. Тому фактичний індекс рівня витрат обігу (0,9119) був меншим від планового (0,9305). Запланована сума економії від зниження витрат обігу (7,7 тис. грн) виявилася перевиконаною на

29.8     % і становила 10,0 тис. грн. Це пояснюється тим, що дана сума визначається не тільки розміром фактичного зниження рівня витрат обігу, але й обсягом фактичного товарообороту. Результати аналізу показали, що споживче товариство успішно справилося з виконан-ням планового завдання із зниження загального рівня витрат обігу роздрібної торгівлі.

Таблиця 4.1

ВИТРАТИ ОБІГУ РОЗДРШНОЇ ТОРПВЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

 

Показники     Попередніи

рік       Звітний рік

 

           

            за планом       фактично        % виконання плану

Товарооборот, тис. грн        387,9   458,0   469,9   102,6

Витрати обігу, тис. грн        93,8     103,0   103,6   100,6

% до обороту 24,18   22,50   22,05   98,0

Розмір зниження, % -          1,68     2,13     126,8

Індекс рівня витрат  -          0,9305 0,9119 Темп зниження, %    -          6,95     8,81     126,8

Сума економії, тис. грн        -          7,7       10,0     129,9

Дані табл. 4.1 дають можливість розрахувати також показники

виконання плану витрат обігу за іншою методикою, яка не передбачає врахування зміни показників від рівня попереднього року. За

такого підходу аналіз показує, що рівень витрат обігу у звітному

році порівняно з плановим знизився на 0,45 %. Індекс зміни рівня

витрат був 0,9800 (22,05:22,50). Темп зниження фактичного рівня

витрат обігу становив 2,0 % (0,98 - 1), а сума економії 2,1 тис. грн

, 0.45x469.9 г, •

(           ). За цією методикою аналізу досягнення споживчого

100

товариства з економії витрат обігу менш значні, ніж за попередньою. Це пояснюється тим, що отримані результати не враховують виконання планового завдання зі зміни рівня витрат обігу до

попереднього року.

Вибір тієї чи іншої методики оцінки виконання плану витрат обігу залежить від мети аналізу і його інформаційної бази. Якщо планові завдання з витрат обігу розробляються у вигдяді зміни їх відносного рівня, то в процесі оцінки виконання плану повинен братися до уваги не тільки сам плановий рівень, але й заплановий розмір його зміни відносно рівня витрат базисного періоду.

Аналіз загального обсягу витрат обігу за рік доповнюють їх ви-вченням за кварталами і наростаючим підсумком з початку року. Такий аналіз дозволяє глибше пізнати процес формування річного обсягу витрат обігу (табл. 4.2).

Із таблиці видно, що в другому, третьому і четвертому кварта-лах, а також наростаючим підсумком за перше півріччя, дев'ять мі-сяців і рік споживче товариство досягло економії витрат обігу в роздрібній торгівлі. Причому найбільша економія була у другому кварталі (-1,8 тис. грн), в якому перевиконання плану товарооборо-ту було найбільш значним (106,8 %).

Однак у першому кварталі було допущено перевитрати плано-вого рівня витрат на 0,45 % до обороту, що в сумі становить 0,4 тис. грн. Вони пов'язані передусім з невиконанням плану товаро-обороту (96,0 %) у цьому кварталі. За невиконання плану товаро-обороту зростає рівень витрат на оплату праці, оренду, амортиза-цію, утримання і поточний ремонт основних засобів і деяких інших витрат обігу.

На наступному етапі аналізу загального рівня витрат обігу під-приємств торгівлі дають оцінку дотримання кошторису по окремих статтях, а також змін у структурі витрат обігу. Для цього викорис-товують аналітичну інформацію, наведену у табл. 4.3.

Оцінка виконання плану і зміни рівнів окремих статей витрат обігу порівняно з базисним періодом показує, на які з них необхід-но звернути особливу увагу під час подальшого аналізу. Це переду-сім статті, які займають найбільшу частку у загальному обсязі ви-трат, або за якими було допущено значні перевитрати чи непередбачену планом негативну динаміку.

У нашому прикладі незначній перевитрати були допущені за статтями витрат обігу, які займають не основну частку у їх струк-турі. Це витрати на зберігання й підготовку товарів до реалізації (+0,1 тис. грн), витрати на транспортування (+0,2 тис. грн), витрати на рекламу та маркетингові заходи (+0,2 тис. грн), витрати на тару (+0,1 тис. грн). За цими же статтями у звітному році було допущено зростання рівнів витрат обігу порівняно з попереднім роком. Тому в процесі подальшого аналізу на них необхідно звернути особливу увагу.

Таблиця 4.2

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИТРАТ ОБІГУ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІСПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ВПРОДОВЖ ЗВІТНОГО РОКУ

 

Періоди          Роздрібний товарооборот у діючих цінах, тис. грн          Сума витрат, тис. грн          Рівень витрат обігу, % до обороту  Сума еконо-мії (-) пере-розходу (+) витрат обігу, тис. грн

 

            за планом       факти-чно      % вико-нання плану            за планом       факти-чно      % виконання

плану  за планом       факти-чно      відхи-лення  

 

I квартал        92,0     88,3     96,0     22,5     22,0     97,8     24,46   24,91   +0,45   +0,4

II квартал       100,7   107,6   106,8   23,9     24,7     103,3   23,73   22,03   -1,70   -1,8

Разом за пер-ше півріччя     192,7   195,9   101,7   46,4     46,7     100,6   24,08   23,84   -0,24   -0,5

III квартал      130,1   134,9   103,7   27,4     27,5     100,4   21,06   20,38   -0,68   -0,9

Разом за дев'ять місяців       322,8   330,8   102,5   73,8     74,2     100,5   22,86   22,43   -0,43   -1,4

IV квартал      135,2   139,1   102,9   29,2     29,4     100,7   21,60   21,13   -0,47   -0,6

Разом за дру-ге півріччя       265,3   274,0   103,3   56,6     56,9     105,8   21,33   20,77   -0,56   -1,5

Всього за рік  458,0   469,9   102,6   103,0   103,6   100,6   22,50   22,05   -0,45   -2,1

Таблиця 4.3 ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗА СТАТТЯМИ ВИТРАТ ОБІГУ У РОЗДРШШЙ ТОРГЮЛІСПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

 

Статті витрат обігу   о

&

ю о о ч

и

'Он

>к 'к ч

&

G

о

Е          Звітний рік

 

           

            за планом       фактично        відхилення     К ео

03

&

03

a

т

Щ х

u S « н S ^

 

           

            £

н S      о

&

ю о о ч

к

03

Й         Й.З      &

К

н S      О

&

ю о о ч

к Й      о & &

&.3 5 Й           о S1

a «5

| О

U О

а ч а ^? в >,

.3 о      від плану       

 

           

           

           

           

           

           

           

           

            в су-мі, тис. грн         в рів-ні, % до обороту          в стру кту-рі, %        

 

Витрати на оплату праці     7,91     35,7     7,79     34,6     36,1     7,68     34,8     -0,23   +0,4     -0,11   +0,2     -0,5

Відрахування на соціальні заходи   4,05     18,5     4,04     17,9     18,4     3,92     17,8     -0,13   -0,1     -0,12   -0,1            -0,6

Витрати на оренду, ухримання основних засобів, інших мате-ріальних необоротніх акіивів            5,23     22,5            4,92     21,9     23,1     4,91     22,3     -0,32   +0,6     -0,01   +0,4     -0,1

Витрати на зберігання підсортування, обро-блення, пакування і передпродажну підго-товку товарів        0,1            0,5       0,11     0,5       0,6       0,13     0,6       +0,03   +0,1     +0,02   +0,1     +0,1

Закгнчення табл. 4.3

 

Статгі витрат обігу    о

&

ю о о ч

и

'Он

>к 'к ч

&

G

о

Е          Звітний рік

 

           

            за планом       фактично        відхилення     £

X CO 03 & 03

X Щ X

§&

u S « н S ^

о І 

           

            X

£

К

н

S          О

&

ю о о ч

X

03

Й         'к о

&         X

£

К

н

S          О

&

ю о о ч

£

X

03

Й         3 'х о ч

&         О &

| о

U О

а ч а ^? в ^

.3 о      від плану       

 

           

           

           

           

           

           

           

           

            в су-мі, тис. грн         в рів-ні, % до обороту          в стру кту-рі, %        

 

Витрати на транс-портування        0,04     0,3       0,06     0,3       0,5       0,11     0,5       +0,07   +0,2     +0,05   +0,2            +0,2

Витрати на тару        0,03     0,2       0,05     0,2       0,3       0,07     0,3       +0,04   +0,1     +0,02   +0,1     +0,1

Витрати на рекламу та маркеіингові заходи          0,12     1,0       0,22     1,0       1,2       0,26     1,2       +0,14   +0,2            +0,04   +0,2     +0,2

Інші витрати  6,70     24,3     5,31     23,6     23,4     4,97     22,6     -1,73   -0,9     -0,34   -1,0     -1,6

Всього витрат           24,18   103,3   22,50   100,0   103,6   22,05   100,0   -2,13   +0,6     -0,45   -          -2Д

Товарооборот            -          458,0   -          -          469,9   -          -          -          +11,9   -          -          Найбільшу частку у витратах обігу підприємств торгівлі займа-ють витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, ви-трати на утримання матеріально-технічної бази. За цими статтями споживче товариство добилося значної економії, яка повністю пе-рекрила допущені перевитрати за іншими статтями і разом із стат-тею «Інші витрати» забезпечила загальну економію витрат обігу торгівлі в сумі 2,1 тис. грн.

Отже, аналіз витрат за статтями дозволяє не тільки оцінити ви-конання плану по кожній з них, але і побачити його вплив на зага-льний показник економії чи перевитрат. Він також виявляє статті, які потребують першорядної уваги.

Нерівномірність виконання плану за окремими статтями витрат обігу викликає зміни в їх структурі. Вплив інтенсивності зміни окремих статей витрат на загальну зміну рівня витрат обігу у % ви-значається за формулою:

АРВ,,, - (і, - \)С, ,       (4.4)

де АР5(у) — приріст (зменшування) загального рівня витрат обігу

під впливом зміниу-ї статті витрат, %; ij — індекс рівняу-ї статті;

С, — частка /-Ї статті витрат у загальній сумі витрат обігу у базисному періоді або за планом, %.

Аналіз виконання кошторису витрат обігу повинен проводитися не тільки за рік, але і за кожен квартал, що дозволяє більш операти-вно здійснювати контроль за витратами та впливати на їх форму-вання.

Щоб вияснити причини відхилень фактичного рівня витрат обі-гу звітного періоду від планового чи базисного, необхідно вивчити вплив комплексу основних факторів на його динаміку.