Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Система факторів, що впливають на витрати обігу торговельного підприємства : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.2. Система факторів, що впливають на витрати обігу торговельного підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Ефективність управління витратами обігу в торгівлі значною мірою залежить від стану економічного факторного аналізу. Голо-вне його завдання полягає у виявленні, вимірюванні і економічно

обґрунтованій оцінці ролі факторів, які мають вирішальний вплив на формування рівня витрат.

Рівень витрат обігу самостійного торговельного підприємства є узагальнювальним якісним показником, що формується під впли-вом багатьох факторів і відображає основні аспекти його діяльнос-ті, а також конкретні умови роботи. Ці фактори поділяються на зо-внішні (екзогенні) й внутрішні (ендогенні). Зовнішні фактори вира-жають умови і середовище функціонування суб’єкта господарю-вання. Іх ще називають незалежними від підприємств. Тоді як вну-трішні фактори переважно пов'язані з використанням ресурсів у процесі торговельної діяльності, тому вони розглядаються як за-лежні.

До зовнішніх факторів на рівні мікросередовища функціонуван-ня торговельного підприємства відносяться: зміна тарифів, ставок, норм нарахувань, цін на елементи матеріальних витрат; зміна роз-дрібних цін на товари; стан платоспроможного купівельного попи-ту і рівень конкуренції у районі діяльності (кон'юнктура ринку).

До внутрішніх економічних груп факторів належать такі: обсяг і структура, ритмічність і рівномірність виконання плану товарообо-роту; укомплектованість штату працівниками і продуктивність праці; стан і ефективність використання матеріально-технічної ба-зи; стан товарних запасів і їх оборотність. Внутрішніми є також фа-ктори організаційно-технічного характеру: організаційно-технічний і технологічний рівень торговельної діяльності; дислокація торго-вельної мережі; стан менеджменту, маркетингу, рівень комерційної роботи.

Більшість із перерахованих факторів впливають на рівень ви-трат обігу не ізольовано один від одного, a у взаємозв'язку, що не-обхідно брати до уваги в процесі аналізу. Напрям впливу і взаємо-зв'язок основних груп факторів, які формують рівень витрат обігу торговельного підприємства, показано на рис. 4.1.

Як видно з рис. 4.1, більшість зовнішніх і внутрішніх факторів впливають на витрати не тільки безпосередньо, а й опосередкова-но — через обсяг і структуру роздрібного товарообороту. Тому в процесі аналізу товарооборот розглядається як основний комплекс-ний фактор формування рівня витрат обігу підприємств торгівлі.

Серед зовнішніх груп факторів зміна тарифів, ставок, цін на елементи матеріальних витрат впливає на рівень витрат обігу тіль-ки безпосередньо. Тоді як зміна роздрібних цін має на витрати обі-гу як безпосередній, так і опосередкований вплив. Безпосередній вплив пов'язаний з тим, що деякі елементи і статті витрат залежать від обсягу реалізації товарів у вартісному виразі (витрати на оплату праці за розцінками, витрати на збір виручки та ін.). Опосередкований вплив фактора цін відбувається через роздрібний товарообо-рот, до якого визначається рівень витрат обігу. Обсяг товарооборо-ту залежить не тільки від кількості проданих товарів, але і від рівня цін на них. Тому рівень витрат обігу змінюється в оберненому від-ношенні до зміни цін на товари. Разом з тим, необхідно врахувати, що це не означає зміни величини витрат на одиницю реалізованого товару.

Зміна та-рифів, ставок, норм нарахувань, цін на елементи матеріальних

витрат

 

Обсяг і структура роздрібного товарообороту

Забезпеченість

кадрами і продуктивність

праці

•tr

 

Зміна родрібних цін на товари

Організаційнотехнічний і технологічний рівень

торговельної

діяльності, дислокація мережі

-*>•

Стан і ефективність використання матеріальнотехнічної бази

 

Платоспро-можний попит

населення і

рівень конкуренції

Стан менеджменту, мар-кетингу, рівень ко-мерційної роботи

Забезпеченість товарами і їх оборотність

 

Зовнішні фактори

Внутрішні фактори

Рис. 4.1. Укрупнена схема взаємозв’язку факторів, під впливом яких формується рівень витрат обігу торговельного підприємства

Такі зовнішні фактори, як платоспроможний попит населення і рівень конкуренції в районі діяльності торговельного підприємства впливають на витрати обігу лише опосередковано, через обсяг реа-лізації товарів і зміну цін на них.

Внутрішні економічні групи факторів, пов’язані з матеріально-технічною базою, працею, товарними ресурсами, впливають на ви-трати обігу як прямо, так і опосередковано — через обсяг і струк-туру роздрібного товарообороту.

Значний вплив на величину витрат обігу має забезпеченість ка-драми і продуктивність праці. Це пов’язано з тим, що витрати на оплату праці займають найбільшу частку у витратах обігу торгове-льних підприємств. Зростання продуктивності праці веде до зни-ження витрат обігу у тому випадку, коли зростання товарообороту на одного працівника випереджає зростання середньої заробітної плати. Це досягається як за рахунок безпосереднього збільшення виробітку, так і за рахунок скорочення кількості працівників, впро-вадження нових форм торгівлі, раціонального розміщення торгове-льної мережі тощо.

На рівень витрат обігу суттєво впливає стан матеріально-технічної бази та ефективність її використання. Впровадження но-вої техніки, автоматів, холодильних установок, раціональне вико-ристання торгових площ дає значну економію витрат обігу. Вона досягається за рахунок підвищення продуктивності праці, збіль-шення пропускної здатності торговельної мережі тощо. Важливе значення при цьому має впровадження нових, прогресивних форм обслуговування, які сприяють збільшенню товарообороту на 1 м2 торгової площі, підвищенню продуктивності праці, скороченню за-трат часу на купівлю товарів.

Важливим фактором формування витрат обігу є стан товарних запасів та їх оборотність. Чим швидше обертаються товари, тим нижчий рівень витрат на їх зберігання. I, навпаки, сповільнення оборотності товарів веде до збільшення цих витрат.

Необхідно також звернути увагу на черговість впливу розгляну-тих економічних груп факторів на рівень витрат обігу. Часто скла-дається оманливе враження, що зростання товарообороту приво-дить до збільшення продуктивності праці, прискорення оборотності товарів, кращого використання матеріально-технічної бази, а все це сприяє зниженню витрат на кожну гривню обороту. Однак наспра-вді все відбувається навпаки. Підвищення продуктивності праці, прискорення оборотності товарів, краще використання матеріаль-но-технічної бази веде до зростання товарообороту і сприяє зни-женню рівня витрат обігу.

Що стосується внутрішніх факторів як організаційно-технічного характеру, так і пов’язаних зі станом менеджменту то, як видно з рис. 4.1, вони лише опосередковано впливають на витрати обігу через розглянуті економічні групи факторів і товарооборот. Однак їх значення у формуванні витрат обігу не можна недооцінювати. Ефективний менеджмент в сучасних умовах розглядається як один із чинників формування прибутку підприємств.

Необхідно зауважити, що розглянуті групи факторів впливають не тільки на загальний рівень витрат обігу, але і на їх внутрішню

структуру, яка виражає частку окремих статей витрат у загальному їх обсязі. Характер впливу ’акторів на окремі статті витрат обігу має свої особливості. Це повязано з відмінностями в економічному змісті окремих статей витрат, а також в умовах їх формування.

Показана на рис. 4.1 схема відображає в загальному вигляді вза-ємозв’язок основних груп факторів, що впливають на рівень витрат обігу як окремих магазинів, так і самостійних підприємств, які охо-плюють магазини різних типів і спеціалізацій. Однак ступінь впли-ву тих чи інших факторів на рівень витрат різнотипних торговель-них підприємств різний, що пов’язано із відмінностями у витратомісткості товарів, які реалізуються, і структурі товарообо-роту.

Залежність між розглянутими групами факторів і рівнем ви-трат обігу торговельного підприємства у більшості випадків не є детермінованою, а носить переважно стохастичний характер. Вивчення впливу факторів ускладнюється також і тим, що вони одночасно впливають не тільки на витрати обігу, але й один на одного. Кількісно визначити ступінь впливу осн’вних факторів на рівень витрат обігу, з врахуванням їх взаємозвязків та залеж-ностей, можна лише з допомогою математичної статистики, зок-рема множинного кореляційно-регресійного аналізу. Він вико-ристовується для вивчення нефункціональних зв’язків між явищами і процесами на основі масових спостережень. Напри-клад, щоб вивчити з допомогою цих методів вплив тільки п’яти факторів на рівень витрат обігу в торгівлі споживчих товариств, необхідно використати дані як мінімум 50—60 таких товариств. Крім цього, є низка вимог відносно статистичної однорідності об’єктів, які вивчаються, певної відповідності їх параметрів за-кону нормального розподілу та ін.

Використання методів кореляції в аналізі витрат обігу мож-ливе лише під час спеціальних досліджень діяльності певної су-купності підприємств торгівлі із застосуванням ПК і відповідних пакетів прикладних програм. їх проведення дозволяє виявити ті-сноту зв’язку між факторами, які вивчаються, і рівнем витрат обігу, знайти форму цієї залежності і кількісно її виразити у виді конкретного рівняння регресії, яке використовується в аналізі і плануванні.

На підприємствах торгівлі з метою аналізу впливу окремих фак-торів на відхилення фактичних витрат обігу звітного періоду від планового чи базисного рівнів використовують дещо спрощені ме-тодики розрахунків, які однак не виключають можливість застосу-вання нормативних показників, отриманих в процесі кореляційно-регресійного аналізу.