Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА    4.1. Завдання та інформаційна база аналізу витрат обігу : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА    4.1. Завдання та інформаційна база аналізу витрат обігу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Витрати обігу — це основна частина витрат операційної діяль-ності торговельного підприємства, які не включаються у собівар-тість реалізованих товарів. П(С)БО 16 «Витрати» передбачено, що у торгівлі витрати обігу включаються до складу витрат на збут (за винятком тих, що тепер відносяться до адміністративних, інших операційних та фінансових витрат). Це вплинуло на склад витрат обігу, з них вилучені деякі елементи, які раніше недостатньо обґру-нтовано до них були віднесені.

За своєю суттю витрати обігу становлять сукупність затрат жи-вої та уречевленої праці на здійснення процесу реалізації товарів, що виражені в грошовій формі. Вони характеризують собівартість послуг торговельного підприємства, пов’язаних з доведенням това-рів до споживача та перетворенням їх на гроші (зміною форми вар-тості).

Рівень, структура і динаміка витрат обігу тісно пов’язані з усіма аспектами господарської діяльності торговельного підприємства. Витрати обігу є одним з основних якісних показників цієї діяльнос-ті, який дозволяє оцінити ефективність розвитку товарообороту. Від рівня витрат обігу безпосередньо залежить прибуток і рентабе-льність роботи підприємств торгівлі.

Важливу роль в управлінні витратами обігу відіграє економіч-ний аналіз. Перед аналізом витрат обігу стоять такі завдання:

■          оцінити динаміку рівня витрат обігу з метою виявлення зако-номірностей і тенденцій їх зміни;

■          перевірити виконання плану витрат обігу як загалом, так і за статтями;

■          дати кількісну оцінку впливу основних факторів на зміну ви-трат обігу;

■          здійснювати пошук резервів економії та шляхів нормалізації витрат;

■          розробляти заходи, спрямовані на забезпечення економного і ефективного витрачання коштів, на недопущення безгосподарності і надмірних витрат.

Оцінка стану витрат обігу в процесі проведення їх аналізу пови-нна здійснюватися з врахуванням завдань, які стоять перед підпри-ємством на даному етапі його розвитку. Економія витрат обігу є важливим завданням, але не метою діяльності торговельних під-приємств. Управління витратами обігу переважно спрямоване на досягнення оптимального їх рівня, який забезпечив би передбаче-ний планом обсяг товарообороту і прибуток. У зв'язку з цим, вико-нання завдань з економії витрат обігу не повинно вести до знижен-ня прийнятого стандарту торговельного обслуговування, що пов'язано з формуванням іміджу підприємства, підтримання якого вимагає певного рівня витрат. 3 іншого боку, приріст загальної су-ми витрат обігу не повинен перевищувати приріст доходів від реа-лізації товарів, що є необхідною умовою для отримання прибутку.

Основними джерелами інформації для аналізу витрат обігу є планові, облікові й звітні дані. Це план витрат обігу, який склада-ють самостійні торговельні підприємства за номенклатурою статей по кварталах. Крім цього, магазинам, секціям, відділам і іншим структурним підрозділам можуть доводитися ліміти за тими стат-тями і елементами витрат, які залежать від зусиль їх колективів. Інформація про дотримання цих лімітів дає можливість аналізувати витрати обігу за місцями їх виникнення і центрами відповідальності.

У фінансовій звітності витрати обігу торговельного підприємст-ва показуються у складі статті «Витрати на збут» квартальної і річ-ної форм Звіту про фінансові результати. Більш детальна інформа-ція наводиться у відомчій формі річної звітності № 2-ФП «Звіт про витрати, пов'язані з реалізацією та управлінням у галузях діяльнос-ті». У ній витрати обігу показуються загалузями торговельної дія-льності споживчої кооперації за прийнятою номенклатурою статей.

Якщо аналіз проводиться за місяць, використовують книгу ана-літичного обліку витрат на збут (К-22), або відповідні відомості аналітичного обліку чи машинограми, що їх заміняють.

Залучають до аналізу також і первинні документи, якими офор-мляються витрати. Вони є основою для попереднього контролю ви-трат обігу, який здійснюють облікові працівники в процесі докуме-нтального оформлення господарських операцій.

Для кількісної оцінки впливу факторів на витрати обігу викори-стовують статистичну звітність: Ф№ 1-торг «Звіт про товарообо-рот»; Ф№ 3-торг «Звіт про продаж і залишки товарів у торговельній

мережі та мережі ресторанного господарства»; Ф№ 1-ПВ «Звіт з праці»; Ф№ 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу»; Ф№ 7-торг «Звіт про наявність торговельної мережі і мережі ресторанно-го господарства» та ін.

У процесі аналізу використовують також розцінки, тарифи за послуги, електроенергію, газ, ціни на інші елементи матеріальних витрат тощо. Залучають також матеріали перевірок, обстежень, особистих спостережень. Тільки в процесі безпосередніх спостере-жень за роботою кожного з об’єктів торговельної мережі можна ви-явити випадки і причини нераціонального використання електро-енергії, палива, води, матеріалів, робочого часу, устаткування та інших ресурсів.

Облікова і звітна інформація, що використовується в аналізі, повинна бути перевірена як з погляду правильності відображення витрат відповідно до вимог П(С)БО, так і дотримання складу ста-тей витрат згідно з прийнятою номенклатурою. План витрат обігу перевіряють з погляду його обґрунтованості та відповідності іншим плановим показникам діяльності підприємства. Якщо протягом ро-ку відбулися суттєві зміни тарифів, ставок, норм нарахувань чи цін на елементи матеріальних витрат, то для забезпечення співставнос-ті даних план витрат обігу повинен бути відповідним чином скори-гований.

3 метою забезпечення ефективного управління витратами обігу їх аналіз здійснюється у трьох основних напрямах: а) за загальним обсягом; б) за окремшш статтями; в) за місцями виникнення г центрами відповідальності.

Останній напрям аналізу витрат обігу може здійснюватися на торговельних підприємствах лише за наявності відповідно органі-заційної системи управлінського обліку. Цей облік повинен вестись за окремими елементами кожної статті витрат обігу як загалом по підприємству, так і по його підрозділах, де формуються витрати, a також структурних одиницях, колективи яких несуть відповідаль-ність за дотримання лімітів витрат. Впровадження в торгівлі управ-лінського обліку суттєво розширює інформаційну базу для аналізу, планування та контролю витрат обігу.