Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання та завдання для самоперевірки : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Запитання та завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1.         Охарактеризуйте комплекс факторів, під впливом яких формуєть-ся роздрібний товарооборот торговельного підприємства на рівні мікро-середовигца його функціонування.

2.         Які взаємозв’язки є між платоспроможним попитом насеяення, зміною роздрібних цін і рівнем конкуренції в районі діяльності торговель-ного підприємства?

3.         Розкрийте зміст факторної моделі, яка виражає залежність обся-гу товарообороту підприємства роздрібної торгівлі від комплексу зовні-шніх факторів. Дайте ш характеристику.

4.         Яке значення для аналізу роздрібного товарообороту має викорис-тання коефіцієнтів еластичності реалізації окремих груп товарів і як їх розраховують?

5.         Охарактеризуйте структуру методики аналізу впливу на роздріб-ний товарооборот торговельного підприємства факторів, пов’язаних із

забезпеченням товарами ma їх використанням у торговельно-технояогічному процесі.

6.         Поясніть процедуру розрахунку ступеня впливу забезпеченості то-варними ресурсами та їх використання на роздрібний товарооборот.

7.         Розкрийте методику розрахунку показників ефективності викори-стання товарних ресурсів у роздрібній торгівлі.

8.         Які аналітичні процедури включає процес аналізу стану поточних товарних запасів у роздрібній торгівлі?

9.         Назвіть показники, за допомогою яких дають оцінку оборотності товарів. Яка методика їх розрахунку?

 

10.       Охарактеризуйте систему факторів, які впливають на зміну обо-ротності товарів, і поясніть черговість 'г'х впливу.

11.       Розкрийте зміст методики розрахунку впливу факторів на оборо-тність товарів у роздрібній торгівлі.

12.       Охарактеризуйте структуру методики аналізу впливу факторів праці на товарооборот роздрібного торговельного підприємства.

13.       Наведіть формулу розширеної моделі залежності товарообороту від факторів праці і розкрийте порядок 'й застосування в аналізі.

14.       Розкрийте зміст методики аналізу впливу зміни роздрібних цін і структури товарообороту на продуктивність праці працівників роздріб-ної торгівлі.

15.       Охарак’еризуйте структуру методики аналізу впливу комплексу факторів, пов 'язаних зі станом і ефективністю використання матеріа-льно-технічної бази, на товарооборот підприємств роздрібноїторгівлі.

16.       Яка факторна модель виражає залежність обсягу товарообороту від зміни параметрів матеріально-технічної бази і режиму роботи мага-зину? Розкрште порядок застосування її в аналізі.

17.       Назвіть показники, які використовуються у процесі аналізу стану і ефективності використання торговельно-технологічного устаткування магазшів. Яка методика їх розрахунку?

18.       Охарактеризуйте основні елементи, гцо визначають рівень обслу-говування покупців у магазині, та розкрийте зміст показників, які засто-совуються для їх оцінки.

19.       Розкрийте зміст методики розрахунку узагальнюючого коефіцієн-тарівня обслуговування покупців у магазині.

20.       Які основні етапи включає процес комплексного узагальнення ре-зультатів факторного аналізу роздрібного товарообороту?