Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.10. Систематизація і узагальнення : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.10. Систематизація і узагальнення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

результатів факторного аналізу

товарообороту підприємств роздрібної

 торгівлі

Одним із найменш розроблених у методичному плані питань комплексного факторного аналізу роздрібного товарообороту є уза-гальнення його результатів. В існуючих методиках вирішення цьо-го питання зводиться, головним чином, до систематизації виявле-них втрат товарообороту за звітний період. При цьому відсутній комплексний підхід, який враховував би взаємозв'язок факторів розвитку товарообороту з ефективністю діяльності підприємств і іншими завданнями, що висуваються у процесі торгового менедж-менту. Крім цього, недостатньо акцентується увага на центрах фо-рмування товарообороту і черговості впливу факторів.

Основними центрами формування роздрібного товарообороту є магазини. Вони, навіть не маючи статусу юридичної особи, у тех-нологічному аспекті є підприємствами роздрібної торгівлі, які те-риторіально відособлені і самостійно здійснюють закінчений цикл функцій з обслуговування покупців. Умови діяльності магазинів, контингент покупців, ресурсне забезпечення, стан матеріально-технічної бази та інші характеристики роботи можуть суттєво від-різнятись. В один і той самий період у різних магазинах господа-рюючого суб'єкта лімітуючими до обсягу товарообороту можуть виступати різні групи факторів. Тому узагальнення результатів аналізу впливу факторів на товарооборот з метою виявлення резер-вів покращення результативності роботи самостійно господарюю-чих підприємств повинно починатися з магазинів та інших одиниць торговельної мережі, з урахуванням конкретних умов їх функціо-нування і господарських ситуацій, що склалися.

Процес комплексного узагальнення результатів факторного аналізу роздрібного товарообороту повинен включати наступні ос-новні етапи, показані на рис. 3.7. Розглянемо зміст кожного з них.

1. Систематизація і узагальнення негативних відхилень за кожною із основних груп факторів

I

2. Оцінка відповідності стану внутрішніх і зовнішніх факторів формування товарообороту

I

3. Оцінка збалансованості внутрішніх груп факторів формування товарообороту

I

I

I

 

3а. Виявлення лімітуючих груп

факторів і «вузьких» місць

36. Вивчення впливу

стану збалансованості

внутрішніх факторів

на ефективність

діяльності

3в. Оцінка

відповідності стану

внутрішніх факторів

стратегії торгового

менеджменту

 

I

I

4. Розробка заходів для усунення виявлених недоліків і

покращення результативності роботи підприємств

торгівлі

Рис. 3.7. Основні етапи комплексного узагальнення результатів факторного аналізу роздрібного товарообороту

/. Систематизація і узагальнення виявлених негативних відхи-лень no кожній з основних груп факторів. На цьому етапі необхідно систематизувати і узагальнити виявлені негативні відхилення в стані і використанні товарних запасів, матеріально-технічної бази, в організації праці і управління торгов.льно-технологічними про-цесами за їх впливом на товарооборот. He всі ці відхилення при-зво’или до прямих втрат товарообороту. Одні негативні відхилення повязані з прямими втратами товарообороту, які можна кількісно оцінити. До таких відхилень, наприклад, можна віднести: цілодо-бові чи внутрізмінні втрати часу роботи магазинів, пов’язані з по-рушеннями нормального режиму їх роботи; відсутність у продажу окремих товарів щоденного попиту і достатнього асортименту (особливо якщо магазин працює в умовах конкуренції) тощо. Інші негативні відхилення як, наприклад, використання морально заста-рілого устаткування чи незадовільний стан внутрімагазинної рек-лами та інформації призводили до погіршення умов процесу обслуговування покупців, що мало опосередкований негативний вплив на товарооборот. Цей вплив не завжди можна кількісно виразити.

Узагальнюючи вплив негативних відхилень за групами факто-рів, які призводили до прямих втрат товарообороту, необхідно ви-значити суму втрат у кожному магазині, де вони були виявлені, з поділом їх на залежні і незалежні від зусиль колективів підпри-ємств. Систематизуючи інші негативні відхилення в стані факторів, що мали опосередкований вплив на товарооборот, слід виділити ті з них, які були пов'язані з недоліками в роботі колективів торгове-льних підприємств. Крім цього, необхідно визначити загальну суму прямих втрат товарообороту в кожному магазині, де були виявлені такі негативні відхилення у звітному періоді.

Узагальнення втрат товарообороту доцільно оформити в аналі-тичній таблиці, у підметі якої магазини та інші одиниці торговель-ної мережі, у присудку — втрати товарообороту за основними гру-пами факторів. Вертикальні підсумки цієї таблиці показують загальний обсяг втрат товарообороту торговельної мережі підпри-ємства за звітний період як загалом, так і за основними напрямками втрат. При цьому загальні втрати товарообороту слід показувати не тільки в сумі, але і у відсотках до фактичного обороту магазинів. Дані такої таблиці дозволяють провести порівняльний аналіз втрат товарообороту в однотипних магазинах, побачити, в яких з них бу-ли найбільші недоліки у роботі, і їх причини.

Значний аналітичний інтерес має порівняння відсотків прямих втрат товарообороту в магазинах з показниками досягнутого ними рівня обслуговування покупців і вивчення цих показників в дина-міці за ряд періодів. Як правило, високі значення узагальнюючих коефіцієнтів рівня обслуговування і позитивна їх динаміка спосте-рігаються в магазинах із незначними втратами товарообороту.

Інші негативні відхилення в стані факторів, що мали опосеред-кований вплив на товарооборот, також необхідно систематизувати в розрізі магазинів по групах факторів. При цьому у першу чергу слід виділити ті з них, які були пов'язані з недоліками в роботі ко-лективів торговельних підприємств і мали суттєвий негативний вплив на процес обслуговування покупців та його результати.

2. Оцінка відповідності стану внутрішніх і зовнішніх факторів формування товарообороту. Підтримання певної відповідності між факторами — одне з важливих завдань торгового менеджмен-ту. Ця відповідність вважається оптимальною тоді, коли стан внут-рішніх факторів дозволяє максимально використати умови, пов'язані з дією зовнішніх факторів, для розвитку товарообороту магазину при одночасному забезпеченні необхідного рівня еконо-мічної ефективності його роботи і конкурентоспроможності.

Якщо стан основних груп внутрішніх факторів значно перева-жає можливості розвитку діяльності магазину, зумовлені зовнішні-ми обмеженнями в місткості локального ринку товарів народного споживання, то це призводить до неповного використання вироб-ничих потужностей підприємства. Збільшується ресурсомісткість товарообороту, знижується продуктивність праці, ефективність ви-користання торгових площ, устаткування тощо. Внаслідок цього зростає витратомісткість товарообороту, знижується економічна ефективність роботи магазину. Така ситуація спостерігається в умовах економічної кризи, коли потужності окремих одиниць тор-говельної мережі значно переважають можливості платоспромож-ного попиту населення в зоні їх діяльності. 3 метою уникнення ба-нкрутства частину найбільш неефективних магазинів доводиться закривати. До інших вживають заходи з приведення кількості пра-цівників, товарного забезпечення, торгових площ, устаткування, режимів роботи у відповідність до реальних можливостей розвитку товарообороту, зумовлених зовнішніми факторами.

Однак незбалансованість внутрішніх і зовнішніх факторів фор-мування роздрібного товарообороту може виникати і в умовах еко-номічного піднесення, коли грошові доходи населення і купівельні фонди зростають динамічніше, ніж можливості їх охоплення торго-вельними послугами. У цій ситуації виникає необхідність збіль-шення ресурсного забезпечення підприємства роздрібної торгівлі за тими чи іншими групами факторів для використання можливостей розвитку товарообороту у відповідності до обраної стратегії торго-вого менеджменту.

Отже, оцінка відповідності стану внутрішніх і зовнішніх факто-рів формування роздрібного товарообороту повинна попередити їх незбалансованість з метою запобігання зниженню результативності роботи підприємств. Це досягається відповідними коригуваннями ресурсного забезпечення підприємств торгівлі до об’єктивно необ-хідного рівня, виходячи із ситуації, що склалась, стратегії розвитку і фінансових можливостей.

З.Оцінка збалансованості внутрішніх факторів формування товарообороту. Успішний розвиток діяльності магазинів вимагає не тільки певної відповідності внутрішніх і зовнішніх факторів, але і збалансованості основних груп внутрішніх факторів. Ці фактори за простими моментами процесу праці поділяються на пов'язані із працею, предметами праці та засобами праці. У процесі обслугову-вання покупців задіяні ресурси кожної із цих простих моментів процесу праці. При цьому товари виступають як свого роду «пред-мети праці», адже на їх завезення, зберігання, підготовку до реалі-зації і саму реалізацію спрямована праця персоналу підприємств

торгівлі. Як видно із рис. 3.7, оцінка збалансованості внутрішніх груп факторів між собою проводиться в трьох напрямках. Перший полягає у виявленні лімітуючих груп факторів і «вузьких місць», які стримували можливості зростання обсягу товарообороту у звітному періоді. Як уже зазначалось, в один і той же період часу у різних магазинах лімітуючими до обсягу товарообороту можуть бути різні групи факторів. У одних магазинах — це незадовільне забезпечен-ня їх товарами, в інших — неукомплектованість штатів кваліфіко-ваними працівниками або незадовільна якість праці колективу ма-газину. Ще в інших — низька пропускна здатність залу обслугову-вання в години пік тощо. Глибоке вивчення лімітуючих груп фак-торів дозволяє намітити першочергові заходи, спрямовані на роз-ширення «вузьких місць» в роботі магазинів і покращення резуль-тативності їх роботи.

Аналізуючи збалансованість внутрішніх факторів, її слід роз-глядати не тільки по відношенню до обсягу товарообороту, але од-ночасно оцінити вплив стану цієї збалансованості на економічну ефективність роботи підприємств. Тому другий напрямок аналізу передбачає вивчення впливу стану збалансованості внутрішніх груп факторів на ефективність діяльності підприємств торгівлі.

3 переходом до ринкової економіки припиняє діяти принцип за-безпечення виконання плану товарообороту за всяку ціну. В нових умовах збільшення обсягу товарообороту — не самоціль торгового менеджменту, а засіб отримання більшого прибутку чи досягнення іншої мети, наприклад, розширення зайнятої ніші в своєму сегменті споживчого ринку.

Значна незбалансованість внутрішніх факторів по відношен-ню до обсягу товарообороту одночасно призводить до зниження ефективності роботи підприємств торгівлі. У цій ситуації ресур-сомісткість товарообороту за цією чи іншою групою факторів буде значно вищою від реально необхідної для забезпечення до-сягнутого обсягу товарообороту. Це може проявлятись у наявно-сті значних понаднормативних запасів товарів або торгових площ, у необгрунтовано завищеній кількості працівників, змін-ності роботи магазинів тощо. I, навпаки, вищий рівень збалансо-ваності внутрішніх факторів сприяє більш ефективному викори-станню ресурсів підприємств.

Зростання обсягу будь-якого виду ресурсів магазину є економі-чно виправданим лише тоді, коли воно не призводить до понадно-рмативного збільшення ресурсомісткості товарообороту. При цьо-му співвідношення між додатковими витратами і досягнутим приростом товарообороту повинно бути таким, що не веде до знач-ного зростання рівня витрат обігу.

Отже, якщо збільшення якогось виду ресурсу, що відноситься до одного із простих моментів процесу праці, не веде до зростання обсягу товарообороту магазину, а лише сприяє поглибленню не-збалансованості внутрішніх факторів, то це негативно впливає на ресурсомісткість товарообороту і рівень поточних витрат.

Для оцінки впливу стану збалансованості внутрішніх факторів на економічну ефективність роботи підприємств торгівлі доцільно використовувати показники ресурсомісткості товарообороту, роз-раховані за товарним забезпеченням, ресурсами праці, матеріально-технічною базою у процесі порівняльної оцінки напруженості ви-конання плану товарообороту (див. § 3.4). Порівняння часткових і інтегральних коефіцієнтів ресурсомісткості товарообороту в одно-типних магазинах дозволяє зробити висновок не тільки щодо від-мінностей в рівнях ресурсомісткості товарообороту, а й щодо їх впливу на ефективність роботи.

Комплексний підхід до узагальнення впливу внутрішніх факто-рів вимагає розгляду ще однієї сторони їх збалансованості, а саме оцінки відповідності стану внутрішніх факторів формування то-варообороту стратегіг торгового менеджменту.

Торговельне підприємство, яке має мережу магазинів, може ди-ференціювати по відношенню до них основні стратегічні напрямки свого розвитку. При цьому береться до уваги, на якій стадії життє-вого циклу перебувають ті чи інші магазини, враховуються їх слаб-кі і сильні сторони діяльності, вплив факторів зовнішнього середо-вища тощо.

Оцінюючи відповідність стану внутрішніх факторів, що впли-вають на формування товарообороту в окремому магазині, стратегії менеджменту, насамперед необхідно з'ясувати, наскільки виробни-чий потенціал і кваліфікація персоналу є адекватними завданням його подальшого розвитку. 3 позицій перспективності варто роз-глянути також досягнутий рівень торговельного обслуговування, модель товарних запасів, асортиментну політику. Така оцінка здій-снюється для вияснення можливостей реалізації внутрішнього по-тенціалу магазину і спрямована на виявлення рівня його конкурен-тоспроможності.

4. Розробка заходів для усунення виявлених недоліків і покра-щення результативності роботи підприємств торгівлі. Виявлені й систематизовані у процесі факторного аналізу товарообороту нега-тивні відхилення і невикористані можливості поліпшення результа-тивності роботи не можуть бути мобілізовані без розробки відпові-дних заходів організаційно-технічного і економічного характеру, спрямованих на усунення виявлених недоліків, внесення змін у дія-льність підприємств з метою її удосконалення.

Ці заходи поділяються на поточні (першочергові) і перспектив-ні. До поточних належать ті, що спрямовані на попередження пря-мих втрат роздрібного товарообороту, а також негативних відхи-лень стану факторів його формування з вини персоналу магазинів.

Перспективні заходи в основному стосуються вирішення питань приведення ресурсів магазинів за групами факторів до відповідного рівня збалансованості, який дозволяв би максимально реалізувати їх виробничий потенціал відповідно до обраної стратегії торгового менеджменту.

Розробка і впровадження перспективних заходів в основному належить до обов'язків відповідних служб апарату управління тор-говельних підприємств і об'єднань. До розробки цих заходів пови-нні залучатись не тільки працівники економічних служб, які вияв-ляють місця концентрації втрат товарообороту і негативні відхи-лення у компонентах торговельної діяльності, а й спеціалісти ін-ших служб апарату управління, які розробляють конкретні органі-заційно-технічні рішення. Реалізація цих рішень вимагає певних витрат, причому не тільки поточних, а й капітальних, а також часу на їх впровадження.

Для діючих підприємств, орієнтованих на нарощування резуль-тату діяльності за рахунок збільшення обсягу товарообороту і під-вищення ефективності роботи, доцільно проводити політику по-ступових, але цілеспрямованих структурних змін діяльності. Ці зміни необхідно здійснювати шляхом вдосконалення окремих ком-понентів діяльності в міру накопичення достатньо надійних висо-коефективних рішень і необхідних фінансових ресурсів.