Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.6. Аналіз надходження товарів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.6. Аналіз надходження товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Важливою умовою нормального розвитку роздрібного товарообо-роту є своєчасне надходження товарів у необхідній кількості і асорти-менті. Тому, вивчаючи вплив факторів на товарооборот, значну увагу приділяють постачанню товарів у роздрібну торговельну мережу.

В райспоживспілках аналіз надходження товарів проводять по всій роздрібній торговельній мережі, по кооперативах і підприємс-твах власного господарства. У районних споживчих товариствах такий аналіз проводять у цілому по роздрібній торгівлі, по роздріб-них торговельних об’єднаннях, а в останніх— по магазинах. У споживчих товариствах аналізують надходження товарів у роздріб-ну мережу в цілому і по магазинах.

Аналіз виконання плану надходження товарів проводять за ко-жен місяць, квартал і рік. Оцінку ритмічності їх надходження да-ють по місяцях і кварталах, а в ході оперативного аналізу товаро-обороту — за тиждень чи інший період, за який складають звітність матеріально відповідальні особи.

У ході аналізу поповнення товарних запасів необхідно дати оці-нку виконання плану постачання і ритмічності надходження това-рів; виявити причини відхилень від плану постачання за обсягами, асортиментом, постачальниками і строками постачання; оцінити вплив цих відхилень на товарооборот; виявити недоліки в організа-ції товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

Для аналізу показників надходження товарів використовують статистичну звітність — форма № 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній мережі та мережі ресторанного господарст-ва»; планові розрахунки товарного забезпечення і надходження то-варів; договори з постачальниками товарів; графіки завозу товарів у магазини; документацію, якою оформляють надходження товарів; дані оперативного обліку виконання договорів з постачальниками і виконання заявок магазинів на завезення товарів.

Надходження і реалізація — це дві взаємопов’язані сторони процесу обертання товарів у роздрібній торгівлі. Збільшення реалі-зації товарів обумовлює необхідність росту обсягів їх надходження. У свою чергу ріст надходження товарів створює умови для зрос-тання товарообороту. Тому, аналізуючи надходження товарів, не-обхідно перш за все розглянути взаємозв’язок між товарними ре-сурсами і реалізацією як в цілому, так і по товарних групах. Для цього використовують планові і фактичні товарні баланси.

Розглянемо взаємозв’язок надходження і реалізації товарів на основі показників товарного балансу, наведеного вище (див. табл. 3.2). У звітному році план надходження товарів у роздрібну торговельну мережу споживче товариство перевиконало на 8,9 тис. грн, тоді як товарооборот збільшився на 11,9 тис. грн. Інтен-сивніша реалізація товарів порівняно із їх надходженням відбува-лась за рахунок перехідних запасів. Тому залишок товарів на кі-нець року був меншим від нормативу на 3,8 тис. грн. Все це свідчить про те, що навіть за умови перевиконання плану надхо-дження товарів воно не відповідало темпам розвитку товарообо-роту і не забезпечило нормальний перехідний запас товарів на кі-нець звітного періоду.

В процесі дальшого аналізу необхідно виявити, з яких груп то-варів була необхідність у збільшенні обсягів постачання. Для цього використовують наведений вище (табл. 3.3) товарний баланс роз-дрібної торгівлі споживчого товариства з товарних груп. Він дає можливість виявити, з яких груп був не виконаний план надхо-дження товарів навіть при загальному його перевиконанні, а також оцінити вплив цього фактора на товарооборот і товарні запаси.

Подальше поглиблення аналізу надходження товарів полягає у вивченні причин невиконання плану за асортиментом. А це вимагає оцінки виконання постачальниками договірних зобов’язань, а та-кож стану організації залучення в оборот додаткових джерел по-повнення товарних запасів самим торговельним підприємством.

В ході аналізу також дають оцінку змін у структурі джерел над-ходження товарів у роздрібну торговельну мережу. Для цього скла-дають табл. 3.9.

Таблиця 3.9

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРЮ

У РОЗДРІБНУ ТОРГОВЕЛЬНУ МЕРЕЖУ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

У ДРУГОМУ КВАРТАЛІЗВІТНОГО РОКУ

 

            За планом      Фактично       Відхилення (+,-)

Постачальники товару         сума    питома вага, %          сума    питома вага, %          % виконания плану        в сумі  в пито-мій вазі, %

Торгові бази

Міжрайонна база ОСС        34,7     32,0     34,6     29,9     99,7     -0,1     -2,1

Універсальна база ОСС       10,3     9,5       10,4     9,0       101,0   +0,1     -0,5

База системи РСС    16,9     15,6     18,0     15,5     106,5   +1,1     -0,1

Інші гуртові бази та посередники   9,0       8,3       6,6       5,7       73,3     -2,4     -2,6

Разом  70,9     65,4     69,6     60,1     98,2     -1,3     -5,3

I           Іромисл          ові підпри      ємства та        інші постачальники 

Власні підприємс-тва системи райс-поживспілки          18,0     16,6     21,3     18,4     118,3   +3,3     +1,8

Підприємства міс-цевої промислово-сті   4,8       4,4       7,9       6,8       164,5   +3,1     +2,4

Інші постачальни-ки товарів           14,8     13,6     16,9     14,7     114,2   +2,1     +1,1

Разом  37,6     34,6     46,1     39,9     122,6   +8,5     +5,3

Всього            109,5   100,0   115,7   100,0   106,6   +7,2     Із таблиці видно, що план надходження товарів в цілому був ви-конаний на 106,6 %. Тоді як план надходження від оптових баз та інших посередників недовиконаний на 1,8 %, а від безпосередніх виробників — перевиконаний на 22,6 %. Це привело до зменшення в джерелах надходження товарів питомої ваги оптових баз на 5,3 % і відповідного збільшення частки промислових підприємств.

Значно зріс порівняно із запланованим обсяг надходження това-рів від промислових підприємств системи райспоживспілки та ін-ших підприємств місцевої промисловості. Такі зміни в структурі джерел постачання роздрібної торговельної мережі споживчого то-вариства є позитивними, адже свідчать про зменшення у загальному обсязі надходження товарів частки посередників та збільшення питомої ваги місцевих джерел поповнення товарних запасів.

Аналізуючи надходження товарів, дають оцінку виконання до-говорів окремими постачальниками за кількістю, асортиментом, якістю та строками завезення. Для цього використовують дані опе-ративного обліку виконання договорів постачальниками, матеріали обліку претензій за невиконання договірних зобов’язань.

Якщо допускались порушення договорів окремими постачаль-никами, вивчають їх причини, а також виясняють, чи приймались торговельним підприємством достатні заходи впливу на постачаль-ників, передбачені законодавством і умовами договорів.

Однак невиконання договорів може бути не тільки з вини по-стачальника, але й торговельного підприємства, якщо несвоєчасно надсилаються замовлення на товари, є відмови від замовлень, по-рушується порядок розрахунків тощо. У цьому випадку слід вияви-ти винних і причини, які спричинили обмеження поставок окремих товарів.

У споживчих товариствах та інших самостійних торговельних підприємствах значна увага повинна приділятись аналізу надхо-дження товарів в окремі магазини і особливо у ті з них, які най-більш віддалені від баз постачання, або не справились з виконан-ням плану товарообороту. Такий аналіз доцільно проводити у взаємозв’язку із товарооборотом і товарними запасами магазинів. Це дозволяє одночасно з оцінкою виконання плану надходження товарів у магазини виявити вплив надходження і стану товарних запасів на відхилення фактичного їх товарообороту від планового. 3 цією метою складають аналітичну табл. 3.10.

Із даних табл. 3.10 видно, що у всіх магазинах плановий обсяг надходження товарів був більшим від плану товарообороту. Тобто передбачались сприятливі умови для його виконання. Тоді, як фак-тичне надходження товарів у окремі магазини було меншим від за-планованого. Однак це не мало негативного впливу на виконання плану товарообороту, адже у більшості магазинів фактичне надхо-дження товарів було вищим від запланованих обсягів товарооборо-ту. Виняток становив магазин «Промтовари», де фактичне надхо-дження товарів було не тільки меншим від запланованого, але й нижчим від плану реалізації товарів. Разом з тим недовиконання плану надходження протягом кварталу не було перекрито товара-ми, що перебували у залишках на початок періоду. Це може свідчи-ти про невідповідність асортиментної структури запасів попиту по-купців. Очевидно, що все це в сукупності і було ОДНІЄЮ 3 основних причин невиконання плану товарообороту цим магазином у друго-му кварталі.

Таблиця 3.10

CTAH ТОВАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ДРУГОМУ КВАРТАЛІ ЗВІТНОГО РОКУ

(тис. грн)

 

Магазини       Роздрібний товарооборот    я я йс8        Запаси товарів          я я

ч

о _ х<о

і^

я +

я — Е 9

й a

© 8      Відхилення фактичного надходження від плану      п X

я я „

§.§

р &• н ш

is

К я      Відхилення фактичних запасів від нормативу (7-11)

 

            за пла-ном     факти-чно      відхилен-ня від плану         

            на початок кварталу     на кінець кварталу   

            надходження

товарів

(8-5)    товаро-обороіу (8-2)           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          Я         9          10        11        12

Гастроном     13,8     14,6     +0,8     16,5     4,0       4,2       14,8     -1,7     +1,0     3,7       +0,5

Промтова-ри 3,6       3,4       -0,2     3,8       1,7       1,8       3,5       -0,3     -0,1     1,5       +0,3

Госптовари    2,7       3,0       +0,3     2,5       1,2       1,4       3,2       +0,7     +0,5     1,7       -0,3

Будматері-али           10,7     10,8     +0,1     13,1     3,1       3,2       10,9     -2,2     +0,2     3,0       +0,2

Товари по-всякденно-го попиту    2,3       2,8       +0,5     2,5       0,7       0,9       3,0       +0,5     0,7       0,8       +0,1

Іт.д.                                                                                                                         

Всього            100,7   107,6   +6,9     108,5   68,0     76,1     115,7   +7,2     +15,0   72,5     +3,6

Як уже зазначалось, приблизно 80 % продажу будь-якого мага-зину становить тільки 20 % від номенклатури запасів, які підтри-муються. Тому важливо знати товари, що складуть кістяк асорти-менту. А в ході аналізу надходження товарів у магазини цим товарам слід приділяти основну увагу.

Використовуючи дані оперативного обліку, можна дати харак-теристику ритмічності виконання плану надходження товарів про-тягом періоду, що вивчається, як загалом по торговельному підпри-ємству, так і окремих групах товарів. Для цього розраховують коефіцієнти ритмічності надходження товарів способом менших чисел, або з застосуванням показників варіації. Алгоритми їх роз-рахунку розглянуті у § 2.3. В процесі аналізу показники ритмічнос-ті надходження товарів порівнюють з показниками ритмічності їх реалізації в окремі періоди.

Під час аналізу необхідно також перевірити стан оперативно-закупівельної роботи торговельного підприємства, оцінити доціль-ність завезення низки товарів із інших віддалених районів і ефекти-вність окремих закупок.

Якщо товари надходять у торговельну мережу методом центра-лізованого завозу, необхідно дати оцінку його організації, виконан-ня замовлень магазинів з кількості і асортименту, дотримання гра-фіків завозу товарів.

Отримані результати аналізу використовують при розробці за-ходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків в організації постачання товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. Серед цих заходів можуть бути наступні: посилення контролю за вико-нанням постачальниками договірних зобов'язань; покращення ро-боти з вивчення попиту населення і складання обгрунтованих замо-влень на товари; забезпечення своєчасного завезення товарів у торговельну мережу; активізація роботи торговельних працівників по залученню в оборот додаткових товарних ресурсів і проведенню такої асортиментної політики, яка передбачала б збалансованість ширини і глибини асортименту товарів.