Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Аналіз оборотності товарів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.5. Аналіз оборотності товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

В торгівлі постійно відбувається реалізація товарів і поповнення товарних запасів. Чим швидше здійснюється цей процес, тим мен-ше оборотного капіталу потрібно для його здійснення, тим нижчі витрати обігу. Тому швидкість обертання товарів являється важли-вим параметром ефективності торговельної діяльності.

Для характеристики оборотності товарів використовують два показники:

—        час обертання товарів у днях;

—        швидкість обертання товарів у разах.

Ці показники розраховують за наступними формулами:

3- Д

0

(3.15)

о

К = —,            (3.16)

3

де Т — тривалість одного обороту в днях;

К — коефіцієнт оборотності товарів у звітному періоді в разах;

3 — середні товарні запаси;

Д — кількість днів в періоді;

О — товарооборот.

Середньомісячні залишки товарів визначають способом простої середньої за сумою запасів на початок і кінець місяця, поділеною на два. Середньоквартальні і середньорічні запаси розраховують за формулою середньої хронологічної:

— 0,53, +3, +... + 3-, + 0,53„

3-        —        -,         (3.17)

п-\

де 3„ — величина запасів на кінець и-го періоду.

Для визначення середньоквартальних запасів використовують дані на чотири місячні дати. Середньорічні визначають за 13 місяч-ними, або 5 квартальними залишками товарів. Чим більша кількість складових використовується для визначення середніх запасів, тим точнішим є розрахунок показників оборотності товарів.

Кількість днів в періодах умовно приймається для місяця — 30, кварталу — 90, року — 360, незалежно від фактичної кількості ка-лендарних днів у них.

Показник часу обертання товарів в днях виражає час, за який обернувся середній товарний запас. Тоді як швидкість обертання товарів у разах показує, скільки разів обернувся середній товарний запас за відповідний період.

Ці показники характеризують оборотність товарів в двох аспек-тах за один і той же період. Тому між ними є взаємозв'язок, який виражається формулами:

Д

Т=—;  (3.18)

К

Д

К = —.            (3.19)

т

Знаючи значення одного показника оборотності товарів, за ци-ми формулами можна розрахувати другий.

В процесі аналізу використовують не тільки фактичні показ-ники оборотності, розраховані за звітний чи попередні до нього періоди (роки, квартали), але і планові показники. Планова обо-ротність товарів визначається поквартально. Нормативами обо-ротності служать розраховані по кварталах нормативи запасів в днях. Якщо аналізують дані за рік, то для знаходження планових середньорічних запасів беруть нормативи товарних запасів чо-тирьох кварталів у сумі і ділять на чотири. Для знаходження планової оборотності товарів у звітному році нормативні серед-ньорічні запаси ділять на плановий одноденний товарооборот цього періоду.

Слід звернути увагу на принципову відмінність змісту показни-ків «оборотність товарів» і «стан товарних запасів у днях до оборо-ту». Хоч обидва вони виражаються в днях, однак, оборотність то-варів розраховується за період і показує середню тривалість перебування товарів у вигляді товарних запасів, тоді як запаси то-варів у днях розраховуються на конкретну дату і показують рівень забезпеченості товарообороту запасами, або на скільки днів торгів-лі вистачить цих запасів.

Аналіз оборотності товарів проводять в цілому по роздрібній торгівлі системи райспоживспілки, споживчого товариства чи ін-шого підприємства, а також у розрізі товарних груп. Під час аналізу фактичні показники оборотності товарів порівнюють з плановими і базисними показниками. Знаходять відхилення і визначають, чим обумовлені ці відхилення, тобто розраховують вплив факторів на зміну оборотності товарів.

Відхилення фактичного часу обертання товарів в днях від пла-нового із знаком «мінус» означає прискорення оборотності, адже зменшується тривалість перебування товарів у стані товарних запа-сів. I навпаки, відхилення цього показника із знаком «плюс» свід-чить про сповільнення оборотності.

Розрахунок оборотності товарів у роздрібній торгівлі споживчо-го товариства показано в табл. 3.6.

Дані табл. 3.6 показують, що тривалість обертання товарів у роздрібній торгівлі споживчого товариства у звітному році ста-новила 56,1 дня при плані 59,1 дня. Тобто оборотність товарів прискорилась на 3 дні (56,1 59,1). Однак по непродовольчих то-варах вона сповільнилась на 0,2 дня, a no продовольчих приско-рилась на 1,7 дня. Щоб вияснити причини цих відхилень необ-хідно вивчити вплив факторів на зміну показників оборотності товарів.

Таблиця 3.6

ОБОРОТНІСТЬ ТОВАРІВ В РОЗДРІБНІЙ ТОРПВЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Товарні групи            Товарооборот, тис. грн        Середньорічні

товарні запаси,

тис. грн          Оборотність товарів у днях

 

                                                                                  відхилення від плану

 

           

           

           

           

           

           

            приско-рення

/-/        спові-льнення/+/

Продово-льчі товари            313,7   333,2   29,6     29,7     34,0     32,3     -1,7     Непродо-вольчі то-вари      144,3   136,7   45,4     43,2     113,5   113,7   —        +0,2

Всього            458,0   469,9   75,0     72,9     59,1     56,1     -3,0

Швидкість обертання товарів у днях загалом по торговельному підприємству формується під впливом двох комплексних факторів:

—        зміни структури товарообороту;

—        оборотності окремих товарів і товарних груп.

Швидкість обертання окремих товарів суттєво відрізняється. Тому збільшення в товарообороті частки товарів з вищим рівнем оборотності за інших однакових умов позитивно впливає на зага-льний показник оборотності товарів. I навпаки, зростання в обороті частки товарів, термін реалізації яких більший, веде до сповільнен-ня оборотності.

Оборотність продовольчих товарів загалом значно вища, ніж непродовольчих. Тому збільшення частки продтоварів в товаро-обороті торговельного підприємства сприяє прискоренню оборот-ності, а непродовольчих — сповільненню.

У той же час оборотність окремих товарів і товарних груп зале-жить від впливу зміни обсягу товарообороту і середніх запасів цих товарів. Черговість впливу розглянутих факторів на оборотність товарів торговельного підприємства показана на рис. 3.3.

Враховуючи таку черговість факторів, методика розрахунку їх впливу на оборотність товарів включає два етапи. На першому ета-пі розраховують вплив на зміну оборотності товарів двох комплек-сних факторів — структури товарообороту і оборотності окремих

товарів і товарних груп. На другому етапі аналізу визначають вплив на оборотність окремих груп товарів обсягу їх обороту і се-редніх запасів.

 

Рис. 3.3. Черговість впливу факторів на оборотність товарів

Слід також відмітити, що серед факторів, які впливають на структуру товарообороту, важливу роль відіграє структура товар-них запасів. Вплив цього фактора вивчають в ході аналізу загаль-ного обсягу і структури товарообороту.

Щоб визначити вплив перших двох факторів на оборотність то-варів по торговельному підприємству загалом, розраховують ско-риговане значення показника оборотності способом процентних чисел за формулою:

_ , Д Ті0 ■ Сі1

Іск - 21           ,           (3.20)

І= 100

де Тск — час обертання товарів у днях при плановому (базисному) обсязі товарообороту, планових (базисних) середніх товарних запа-сах і фактичній структурі товарообороту;

Гг'0 — планова (базисна) оборотність товарів по г'-тій товарній групі;

Сі1 — частка г'-тої товарної групи у фактичному обсязі товаро-обороту;

п — кількість товарних груп.

Вплив факторів на відхилення показника оборотності товарів торговельного підприємства від планових чи базисних показників розраховують наступним чином:

ДГ() - Тск - To;          (3.21)

Л7/Г) = 7] —Tck ,

(3.22)

де АГ(с) — вплив структури товарообороту;

АГ(Г) — вплив оборотності окремих товарів і товарних груп;

Т\ і Го — фактична і планова (базисна) тривалість одного оборо-ту в днях.

Розрахунок впливу цих факторів на зміну показників оборотно-сті товарів у роздрібній торгівлі споживчого товариства показаний у табл. 3.7.

Із таблиці видно, що плановий показник оборотності товарів, перерахований на фактичну структуру товарообороту роздрібної торгівлі споживчого товариства, становив 57,1 дня (5713,4 : 100).

На 2,4 % порівняно з планом збільшилась у товарообороті пи-тома вага продовольчих товарів і відповідно зменшилась частка непродовольчих. Ці структурні зміни сприяли прискоренню оборо-тності товарів у роздрібній торгівлі споживчого товариства на 2 дні (57,1 - 59,1). Тоді як зміна оборотності окремих груп товарів — прискорення її по групі продовольчих товарів на 1,7 дня і сповіль-нення по непродовольчих на 0,2 дня — сприяли прискоренню обо-ротності всіх товарів на 1 день (56,1 - 57,1). Отже, обидва фактори мали позитивний вплив на зміну загального показника оборотності товарів.

Як уже відзначалось, швидкість обертання окремих товарів за-лежить від обсягу їх реалізації і величини середніх запасів. Переви-конання плану товарообороту позитивно впливає на оборотність товарів. Тоді як наявність наднормативних запасів призводить до сповільнення оборотності товарів, а заниження їх щодо нормативу сприяє прискоренню оборотності. Однак занижені товарні запаси можуть позитивно впливати на оборотність тільки тоді, якщо вони не впливають негативно на обсяг товарообороту. А це може бути за умови, якщо занижені запаси компенсувались покращенням поста-чання товарів за рахунок збільшення частоти їх завозу, забезпечен-ня його ритмічності, виконання заявок магазинів не тільки за обся-гом, але і асортиментом.

Якщо занижені товарні запаси утворились у зв'язку з недостат-нім надходженням товарів, наявністю перебоїв у постачанні торго-вельної мережі, звуженням асортименту, то в даному випадку при-скорення оборотності товарів за рахунок дії цього фактору не може розглядатись як позитивне явище.

Для вивчення впливу факторів на оборотність окремих товарів або товарних груп складають табл. 3.8.

Таблиця 3.7

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРЮ НА ОБОРОТНІСТЬ ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІСПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА ЗВІТНИЙ РІК

 

Товарні групи            Структура

товарообороту, %

до підсумку    Оборотність товарів, дні                  Вплив фак-торів на змі-ну оборотно-сті товарів у днях

 

                                                                                 

                       

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Продовольчі

товари            68,5     70,9     +2,4     34,0     32,3     -1,7     2410,6            

Непродовольчі

товари            31,5     29,1     -2,4     113,5   113,7   +0,2     3302,8            

Всього            100,0   100,0   -          59,1     56,1     -3,0     5713,4 -2,0     -1,0

Таблиця 3.8

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ОБОРОТНІСТЬ

ОКРЕМИХ ГРУП ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГЮЛІ

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА ЗВІТНИЙ РІК

 

Товарні групи            Оборотність товарів, дні

 

                                               відхилення від плану

 

           

           

           

            всього в тому числі за рахунок зміни

 

           

           

           

           

            середніх това-рних запасів (гр. 3 - гр. 2)    обсягу товарообороту

(гр. 4 - гр. 3)

1          2          3          4          5          6          7

Продовольчі товари 34,0     34,1     32,3     -1,7     +0,1     -1,8

Непродоволь-чі товари        113,5   108,0   113,7   +0,2     -5,5     +5,7

Всього            59,1     57,4     56,1     -3,0     -1,7     -1,3

Скориговану оборотність товарів при фактичних середньоріч-них запасах і плановому товарообороті (гр. 3 табл. 3.8) розраховано по кожній групі товарів за даними табл. 3.6.

Із розрахунку видно, що на прискорення оборотності продово-льчих товарів позитивно вплинуло перевиконання плану товаро-обороту, а негативно вплинула — наявність наднормативних запа-сів. По непродовольчих товарах сповільнення оборотності товарів було допущено за рахунок значного недовиконання плану товаро-обороту. Тоді як заниження запасів щодо нормативу по цій групі товарів сприяло прискоренню оборотності. Однак цей вплив не можна оцінити позитивно, адже заниження запасів непродовольчих товарів щодо нормативу було однією з причин невиконання плану товарообороту по цій групі товарів у звітному році.

За такою ж методикою аналізують оборотність товарів в окре-мих магазинах. Однак тут не завжди є дані про обсяги товарообо-роту і запасів по групах товарів, що обмежує можливості аналізу.

Прискоренню оборотності товарів сприяють заходи, спрямовані на ріст обсягу товарообороту і нормалізацію товарних запасів.